ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမႈ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေန

ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမႈ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေန
February 17, 2017 Asian Fame

4:42 pm
ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမႈ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေန

ေမဇင္ဝင္း
ရန္ကုန္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ဝ

ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွအလုပ္သမားမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမႈအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနေၾကာင္း အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြ ေရးဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခုျဖစ္ေသာ Jobnet.com.mm မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းမွ professional အဆင့္ရိွ အလုပ္သမား အခ်ိဳ႕အား Jobnet.com.mm က စစ္တမ္းေကာက္ခဲ့ရာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လုပ္ငန္းခြင္စိတ္ဖိစီးမႈ မ်ားရွိေနသည္ဟုေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားအနက္ လစာဝင္ေငြ ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ စိတ္ဖိစီးမႈသည္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနၿပီး ၃၁ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိင္းကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ေသာ INTAGE ကုမၸဏီမွ ေကာက္ယူခဲ့သည့္စစ္တမ္းအရ ထုိင္းအလုပ္သမားမ်ား၏ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ လည္းေကာင္း၊ စင္ကာပူႏုိင္ငံ Working in Asia စစ္တမ္းအရ ေျဖဆုိသူမ်ား၏ ၅၂ ရာခုိင္ႏႈန္း သည္လည္းေကာင္း စိတ္ဖိစီးမႈခံ စားေနရသည္ဟုေျဖဆုိၾကေၾကာင္း၊ ထုိအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ႏိႈင္း ယွဥ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လုပ္ငန္း ခြင္စိတ္ဖိစီးမႈရာခိုင္ႏႈန္း ၾကီးျမင့္ ေနမႈအတြက္ စဥ္းစားရန္လုိအပ္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Jobnet.com.mm မွ သိရသည္။

Jobnet.com.mm သည္ အဆုိပါစစ္တမ္းကိုအြန္လုိင္းမွ တစ္ဆင့္ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆိုပါစစ္တမ္းတြင္ လုပ္ငန္းခြင္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေစေသာအခ်က္ မ်ားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ရေသာအလုပ္ ပမာဏ၊ အထက္လူႀကီး၊ ကန္႔သတ္ ခ်ိန္မ်ားအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ ကိုင္ရျခင္း၊လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ မိသားစုေရးရာမ်ား၊ လစာဝင္ေငြ၊ လမ္းေၾကာက်ပ္ျခင္းႏွင့္ က်န္းမာ ေရးမေကာင္းျခင္း စေသာအခ်က္ မ်ား ထည့္သြင္းကာ ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ Jobnet.com.mm သည္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရွာေဖြႏိုင္ေသာ ဝက္ဘ္ဆုိက္တစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ ေနျပည္ ေတာ္ႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရိွ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အဆုိပါဝက္ဘ္ဆုိက္တြင္ ရွာေဖြၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*