အေလာင္းေတာ္ကႆပအပါအဝင္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲေန

အေလာင္းေတာ္ကႆပအပါအဝင္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲေန
February 17, 2017 Asian Fame

3:22 pm
အေလာင္းေတာ္ကႆပအပါအဝင္ သဘာဝနယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး စီမံခ်က္ေရးဆြဲေန

Alongtaw Kathapa

စိုင္းလမင္း
ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၄

အေလာင္းေတာ္ ကႆပ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္အပါအဝင္ သဘာဝနယ္ေျမ ၃၉ ခုတြင္ ေဂဟ စနစ္မ်ား ျပန္လည္ေကာင္းမြန္ လာေစေရးအတြက္ ေနရင္းေဒသ ျပန္လည္တည္ေထာင္ေရး စီမံခ်က္ ကုိ ေရးဆြဲလ်က္ရွိေၾကာင္း သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးအုန္းဝင္းက ေျပာသည္။

ေဂဟစနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ရရွိၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖဳိးတုိး တက္ေရး၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၧာန္မ်ား ျပန္လည္ က်က္စားလာေစေရး အတြက္ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္ၿပီး အဆုိ ပါ စီမံခ်က္တြင္ နယ္ေျမဇုန္ သတ္ မွတ္ျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရ မည့္ဇုန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဇုန္၊ ဘာသာေရး နယ္ေျမဇုန္၊ ဆင္စခန္းဇုန္စ သျဖင့္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ စတုတၳပုံမွန္အစည္း အေဝးတြင္ ပုလဲ မဲဆႏၵနယ္မွ ေဒၚခင္စန္းလိႈင္၏ ေမးခြန္းျဖစ္ ေသာ အေလာင္းေတာ္ကႆပ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္အား သဘာဝ အေျချပဳခရီးသြား လုပ္ငန္းနယ္ေျမ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိႏွင့္ အမ်ဳိးသား ဥယ်ာဥ္ နယ္ေျမအတြင္းရွိ သဘာဝ အေျခခံမ်ားအား မည္ကဲ့ သုိ႔ ထိန္းသိမ္း ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ ေနသည္ကုိ သိရွိလုိျခင္း ေမးခြန္းကုိဝန္ႀကီးက အထက္ပါအ တုိင္းေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အေလာင္းေတာ္ ကႆပ အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ သဘာဝ အေျခခံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖဳိး တုိးတက္ေရးအတြက္ ဥယ်ာဥ္အ တြင္းရွိ အပင္မ်ဳိးစိတ္မ်ား၊ တိရစၧာန္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားႏွင့္ ေဂဟစနစ္မ်ားကို ကြင္းဆင္း စာရင္းေကာက္ယူျခင္း လုပ္ငန္းကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာ သည္။ ”လုိအပ္ေနတဲ့ သဘာဝအပင္ နဲ႕ တိရစၧာန္မ်ား စားသုံးတဲ့အပင္ မ်ားျပန္လည္ စုိက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားကုိ လည္း လုပ္ေဆာင္ေပးေနပါတယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ သဘာဝနယ္ေျမ စုစုေပါင္း ၃၉ ခုကို တည္ေထာင္ ထားၿပီး ထပ္မံ၍ ႏိုင္ငံဧရိယာ၏ ၁ ဒသမ ၄၁ရာခိုင္ႏႈန္းတြင္ သဘာဝ နယ္ေျမ ၁၁ ခုကို တိုးခ်ဲ႕တည္ ေထာင္သြားရန္ အဆိုျပဳထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးက ယခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*