လြတ္လပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

လြတ္လပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး
February 8, 2017 Asian Fame

4:39 pm
လြတ္လပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

NLD အစိုးရတာဝန္ယူခဲ့သည့္ ၁ဝလေက်ာ္ကာလအတြင္း ယခင္ေခတ္ အဆက္ ဆက္က က်င့္သံုးခဲ့သည့္ ျပည္သူလူထုအေပၚ ဝန္ထုပ္ ဝန္ပိုးျဖစ္ေနသည္ဟုယူဆေသာ ဥပေဒအခ်ိဳ႕ကို ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ေျဖေလွ်ာ့ျခင္း၊ အသစ္ျပ႒ာန္းျခင္းမ်ား ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾက သည့္အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ယူထားရေသာ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ား ကလည္း ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ တရားဥပေဒထီးရိပ္တစ္ခုတည္းေ အာက္တြင္ေနထိုင္ျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ကာ ဒီမိုကေရစီနည္းက် အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ ပီပီျပင္ျပင္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္လ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဤသို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်ကာ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ သြားလာေ နထိုင္၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ လာႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးသို႔ အေတာ္အတန္ေရာက္ရွိခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုသို႔လြတ္လပ္မႈကို ဦးစားေပးလိုက္သည့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံအတြင္း ေနရာေဒသအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ လူသတ္မႈမ်ား၊ မူးယစ္ ရမ္းကားမႈမ်ား၊ ခိုုးဆိုးလုုယက္မႈမ်ား၊ အုုပ္စုုဖြဲ႕အႏိုုင္အထက္က်င့္မႈမ်ား စသည့္ မင္းမဲ့စ႐ိုက္ဆန္ဆန္ အမႈအခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္းေ ၾကာင့္  အမ်ားျပည္သူ လံုၿခံဳေရးႏွင့္တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္လာေနသည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္ေနျပန္သည္။

လြတ္လပ္မႈႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈတို႔သည္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္း ဆက္စပ္ ေနသည့္သေဘာရွိသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အေလးေပးလြန္းလွ်င္လည္း ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္မႈကို ထိခိုက္ႏိုင္သလို လြတ္လပ္မႈကို ဦးစားေပးလြန္းျပန္လွ်င္ လည္း  ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ထိခိုက္လာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ထိုႏွစ္ခုကို မွ်ေျခအေျခအေန တြင္ ထိန္းေက်ာင္းသြားႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည္။

‘လြတ္လပ္မႈ’ ဟူေသာစကားရပ္သည္ စာလံုုး ၃ လံုုးမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း တိတိက်က်အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုုရန္ ခက္ခဲေလာက္ေအာင္ပင္  နက္႐ႈိင္းက်ယ္ဝန္းလွေပသည္။ ဒီမိုုကေရစီ၏အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ ေရွးဂရိၿမိဳ႕ျပႏိုုင္ငံမ်ားတြင္မူ ‘လြတ္လပ္မႈ’ ကို ႏိုင္ငံေရးအရ   ေကာင္းျမတ္ျခင္းတရားဟုမွတ္ယူကာ က်င့္သံုးခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုေခတ္ထိုအခါကပင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သေဘာထားအ မ်ဳိးမ်ဳိး  ကြဲျပားခဲ့ ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က လြတ္လပ္မႈကိုု မည္သည့္အရာကမွ် ထိန္းခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားျခင္း မရွိေစရ၊ လံုုးဝ လြတ္လပ္ေနရမည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကၿပီး အခ်ိဳ႕ကမူ မိမိ၏လြတ္လပ္မႈသည္ အျခားသူ၏ လြတ္လပ္မႈကို မထိခိုက္ေစရန္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ က်င့္သံုုးသင့္သည္ဟုု အယူအဆရွိခဲ့ၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ အေတြးအေခၚပညာရွင္ႀကီး ပေလတို၏ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအယူအဆကိုု ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုုသည္။ ပေလတိုုက ‘လြတ္လပ္မႈ’ ဆိုုတာ စည္းကမ္းရွိမႈႏွင့္ ကိုုယ္က်င့္တရားေကာင္းမရွိဘဲ လြတ္လပ္မႈကိုု မရႏိုင္ဘူး၊ ေအသင္ ဒီမိုုကေရစီဟာ လြတ္လပ္မႈ  အေပၚ အေလးအနက္ထားလြန္းၿပီး တစ္ဖက္ မွာလည္း စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္၊ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိ တဲ့အတြက္ ပရမ္းပတာအေျခအေနကို ဦးတည္သြားၿပီး မင္းဆိုုးမင္းညစ္ေတြေပၚ ေပါက္လာဖိုု႔ အားေပးေနတယ္” ဟုု သူ၏အယူ အဆကိုု ခ်ျပခဲ့၏။

ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိမိ၏လြတ္လပ္မႈသည္ အျခားသူတို႔၏ လြတ္လပ္မႈကို မထိခိုုက္ ေစရန္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ျပ႒ာန္း က်င့္သံုးသင့္ သည္ဟူေသာ အယူအဆက တျဖည္း ျဖည္းအားေကာင္းလာကာ အမ်ားလက္ခံေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား သတ္မွတ္ျပ႒ာန္း ၍ လိုုက္နာ က်င့္သံုုးခဲ့ၾကသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဒီမိုကေရစီနည္းက်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တစ္ရပ္ ပီပီ ျပင္ျပင္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ လြတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္က တရားမွ်တၿပီး ေခတ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာဥပေဒမ်ားေပၚေပါက္လာေရး ႀကိဳးပမ္းရမွာျဖစ္သလို အစိုးရကလည္း ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အ ညီ အုပ္ခ်ဳပ္သြားရန္လိုသည္။ အေရးအႀကီးဆံုးမွာ တိုင္းသူျပည္သားတစ္ဦးခ်င္းစီက မိမိတို႔၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္တိုင္းသည္ ဥပေဒအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၊ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆိုးကို ကိုယ္တိုင္နားလည္ ၿပီးလက္ခံက်င့္သံုးလာေရးပင္ ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*