က်ေပ်ာက္သြားတဲ့ လုပ္အားခေလး

က်ေပ်ာက္သြားတဲ့ လုပ္အားခေလး
February 2, 2017 Asian Fame

3:16 pm
က်ေပ်ာက္သြားတဲ့ လုပ္အားခေလး

Theim-Soe-Article-(2)ဆရာမငယ္ေလး တစ္ဦး၊ သြား ေရးလာေရး ခက္ခဲလွတဲ့ ရြာေလး တစ္ရြာမွာ ကေလးေတြကို စာသင္ ေပးေနသူ။ ရြာက သူ႔ခ်က္ျမႇဳပ္ ဇာတိ။ ဆြဲခန္႔ ဆရာမေလးေပါ့။ သို႔ေသာ္ ဆင္းရဲလွေသာရြာက ေလးက သူ႔အတြက္ လခရယ္လို႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မေပးႏိုင္ခဲ့။ စားေရးေသာက္ေရး ကိုေတာ့ ရြာက တာဝန္ယူ ထားသည္တဲ့။ မည္သို႔ မည္ပံုလဲ ဆိုတာကေတာ့ ေသခ်ာ မသိ။ ေသခ်ာတာ ကေတာ့ သူ သည္ ပညာေရး ဆိုသည့္ နယ္ပယ္ တြင္ ေလးစားစရာ ေကာင္းသည့္ ဆရာမ တစ္ဦး ျဖစ္ေနေသာ္လည္း စီးပြားေရး တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုသည့္ ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္လွ်င္မူ ဖုံးကြယ္ လုပ္သား (Disguised Labor) တစ္ဦးျဖစ္လို႔ေနပါသည္။

ထို ဆရာမေလး တစ္ဦးတည္းက တာဝန္ယူၿပီး စာသင္ေပးေနေသာ ေက်ာင္းကေလးတြင္ မူလတန္း ေက်ာင္းသားမ်ားမွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ က အေယာက္ ၆ဝ ခန္႔ ရွိခဲ့သည္။ ႏွစ္စဥ္ စာေမးပြဲေအာင္ေသာ ကေလးမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဆိုလို တာက အဲဒီေက်ာင္းေလးတြင္ ကုန္ထြက္ (Outout) ရွိသည္။ ဆရာမေလး ကလည္း လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္စြမ္း (Capacity) ႏွင့္ ကုန္ထုတ္ စြမ္းအား (Productivity) ရွိသည္ ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ သူျပန္ရသည့္ သူခံစား ရသည့္ လုပ္ခလစာက သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ မဟုတ္ပါ။ အဲဒီရြာသည္ သူ၏မိသားစုပါပဲ ဟုဆိုလွ်င္ သူသည္ ထိုမိသားစု အတြက္ ဝိုင္းလုပ္ဝိုင္းစား ေဆာင္ရြက္ ေပးေနသည့္ သေဘာ မ်ိဳးသာ ျဖစ္လို႔ေနသည္။ သူ႔ရပ္ရြာ သူ႔ေဒသ တိုးတက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ စိတ္ႏွစ္ကာ ေဆာင္ရြက္ ေနသည္ မွန္ေသာ္လည္း လုပ္ခ လစာ ခံစားခြင့္ကမူ ရသင့္ရထိုက္ သည့္ေအာက္ ေလ်ာ့နည္းခံစား ေနရသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။

၂ဝ၁၄ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္းအရ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ လူဦးေရထဲ၌ မိသားစု လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္သူ မ်ားမွာ ၃၉ သိန္းေက်ာ္ ရွိၿပီး၊ အသက္ ၁ဝႏွစ္ႏွင့္ အထက္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ၏ ၉ ဒသမ ၅၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသူ ၃၉ သိန္း ေက်ာ္တြင္ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ လုပ္အားခ၊ ထိုက္ထိုက္တန္တန္ လုပ္အားခ ရရွိသူ မည္ေရြ႕မည္မွ် ရွိသည္ကို ဘယ္သူမွ မသိႏိုင္ပါ။ ထိုသူတို႔မွလြဲ၍ မိသားစု လုပ္ငန္း တြင္ ဝိုင္းလုပ္ဝိုင္းစား ဆိုသူမ်ား အားလံုးသည္ လည္း ဖုံးကြယ္လုပ္ သားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာ့လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းတြင္ လက္စားလိုက္သည္ ဆိုသည့္ အေလ့အထ တစ္ခုရွိသည္ကို အားလံုး အသိပင္ျဖစ္သည္။ သာေရး နာေရး၊ လူမႈေရး တို႔တြင္ အျပန္ အလွန္ လက္စား လိုက္ၾကသည္မွာ အလြန္ခ်စ္စရာ ေကာင္းေသာ ဓေလ့ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္ ရပ္တည္မႈတြင္မူ လက္စား လိုက္ၾကသည္ ဆိုသည့္ အမူအက်င့္ မ်ိဳးကိုဖယ္ရွား ေဖ်ာက္ဖ်က္သင့္ေန ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုလက္စားလိုက္ၾက သူမ်ားတြင္ တစ္ဦးက် ဝင္ေငြရယ္ လို႔ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မရွိတတ္၍ ထိုသူတို႔သည္လည္း ဖုံးကြယ္လုပ္ သားမ်ားပင္ ျဖစ္ၾကျပန္သည္။

ထိုဖုံးကြယ္ လုပ္သားမ်ား၏ အဆင္ေျပသလို အလ်ဥ္းသင့္သလို ရရွိေနၾကေသာ လုပ္အားခမ်ား သည္ တိုင္းျပည္၏ စုစုေပါင္းျပည္ တြင္း ထုတ္ကုန္ (GDP) ကုိတြက္ ခ်က္ဖို႔ ဝင္ေငြ (Income) တြင္ စာ ရင္းမဝင္၊ သူတို႔ကိုယ္၌ကလည္း ထိုဝင္ေငြမ်ားကို စနစ္တက် စုေဆာင္း ေလ့လည္း မရွိ၍ စုေဆာင္းေငြ (Saving) လည္းမတက္၊ ပိုက္ဆံ ေလးလက္ထဲရွိ သံုးလိုက္ျဖဳန္းလိုက္ ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ (Investment) လည္းမရွိ၊ အစိုးရသို႔ အခြန္ေဆာင္ မႈ (Tax) ကေတာ့ ေဝးလာေဝးႏွင့္။ လုပ္ငန္းဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း အလ်ဥ္း သင့္သလို ေခၚယူသံုးစြဲ ေသာ လုပ္အား မ်ားအတြက္ ေပး ေခ်လိုက္ေသာ လုပ္အားခ မ်ားကို ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ (Production Cost) တြင္ထည့္တြက္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုေငြေၾကး စီးဆင္းမႈက ဖုံးကြယ္ လုပ္သား ျပႆနာေၾကာင့္ ပံုစံမက် ေသာ ေငြေၾကး စီးဆင္းမႈ ပံုစံျဖစ္လို႔ သြားသည္။

Theim-Soe-article
ထိုဖုံးကြယ္ လုပ္သားမ်ားသည္ လုပ္သား အင္အားစု (Labor Force) တြင္လည္း စာရင္းမေပါက္ သျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အတိအက် မရွိေသာအခါတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ မွတ္ပံုတင္စာရင္း (Unemployment) တြင္ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အလုပ္လက္မဲ့ မ်ားအတြက္ ေဆာင္ ရြက္ေပးေသာ အစီအမံ မ်ားကို လည္း အျပည့္အဝ ခံစားခြင့္ ရရွိ ၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ အဆိုးဆံုး ေနာက္ဆက္တြဲ ကိစၥတစ္ခုမွာ ထိုသူတို႔ ေငြေၾကးပိုင္း အခက္အခဲ ေတြ႔လာခ်ိန္ တြင္ ပံုစံတက်မဟုတ္ ေသာ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Informal Financial Service) ကိုသာ အလြယ္တကူ မွီခိုေနရျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ျမင့္မားလွေသာ အတိုးႏႈန္း မ်ားက ထိုသူတို႔ကို ဆင္းရဲတြင္း ေထာင္ေခ်ာက္ (Poverty Trap) ထဲသို႔ဆြဲခ်သြား ႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

”ဒီေမာင္ႏွမ ႏွစ္ေယာက္က သိပ္လိမၼာတာပဲ။ အရြယ္ေတြ ေရာက္လာ တာေတာင္ အေမ မုဆိုးမႀကီးရဲ႕ အိမ္ဆိုင္မွာ ဝိုင္း လုပ္ဝိုင္းစား အတူေနေနၾကတုန္း” ဆိုတာမ်ိဳးေတြက ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေဘာဂ ေဗဒ႐ႈေထာင့္ ကေနၾကည့္မယ္ဆို ရင္ေတာ့ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာ ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သူတို႔ ေမာင္ႏွမ လို ထိုက္တန္ရာ လုပ္အားခေတြ မသိလိုက္မသိဘာသာ ေပ်ာက္ဆံုး ေနတဲ့ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အလုပ္ လုပ္ႏိုင္တဲ့သူေတြ ဘယ္ေလာက္ မ်ား ရွိေနပါလိမ့္။ ဒီေနရာမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတဲ့ ကိန္း ဂဏန္း ၂ ခုကို ဆြဲထုတ္ၾကည့္ၾကရ ေအာင္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္း စစ္တမ္းအရ တိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမ တို႔မွာ အမ်ိဳးသမီး ဦးေဆာင္တဲ့ အိမ္ေထာင္စု ဦးေရနဲ႔ မိသားစုလုပ္ငန္းမွာ လုပ္ကိုင္ေနၾက သူေတြရဲ႕ဆက္ႏႊယ္ေနမႈကို စာရင္း အင္းပညာအရ ေလ့လာမယ္ဆို ရင္ အတိုင္းအတာတစ္ခု အထိ ဆက္ႏႊယ္မႈ ေကာင္းေကာင္းရွိေန ႏိုင္တာကို ပံုျပကားခ်ပ္မွာေလ့ လာၾကည့္လွ်င္ သိႏိုင္ပါသည္။

ထိုဆက္စပ္ေနမႈက ကိန္း ဂဏန္းမ်ားကို စိတ္ဝင္စားသူ စာ ေရးသူအတြက္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ ေလးစိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းသည့္ အေၾကာင္း အခ်က္ပင္ ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္တြင္ လုပ္သားအင္အားစု ပမာဏ (Labor Pool) ႀကီးမား လာဖို႔ရာ လက္ရွိ ဖုံးကြယ္ လုပ္ သားမ်ားကို လုပ္သား အင္အားစု တြင္း အရင္ေရာက္ရွိလာဖို႔ ေဆာင္ ရြက္သင့္သည္ဟု ယူဆမိသည္။  ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အထက္ ပါ ဆက္ႏႊယ္ခ်က္သည္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရမည့္ အေရးကိစၥ တစ္ခုဟု သံုးသပ္မိသည္။ ထြက္ေပါက္ တစ္ခု မွာ စနစ္က်ေသာ၊ တရားဝင္မွတ္ပံု တင္ေစၿပီး ပံုစံက်ေသာ ေငြေၾကးပံ့ ပိုးမႈမ်ား ရရွိသည့္ အိမ္တြင္းစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား (Cottage Industries)အျဖစ္ သူတို႔၏ မိသား စု လုပ္ငန္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း ပင္ျဖစ္ပါသည္။

သိဏ္းစိုး

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*