သင္ခန္းစာယူလ်က္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္

သင္ခန္းစာယူလ်က္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္
February 1, 2017 Asian Fame

3:08 pm
သင္ခန္းစာယူလ်က္ အေလးထားေဆာင္ရြက္ရန္

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုဥပေဒအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕ဝင္ေရွ႕ေန ဦးကိုနီ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလဆိပ္ လူအ မ်ားေရွ႕တြင္ ေသနတ္သမား တစ္ဦး ၏လုပ္ႀကံျခင္းကို ခံလိုက္ရျခင္းသည္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ လံုၿခံဳေရးကို အေလးေပးကိုင္တြယ္ရန္လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္ တို႔၏လံုၿခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္ေပးေ ခါင္းေလာင္းထိုးလိုက္ ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ေရွ႕ေနဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လူမႈကြန္ရက္သံုးစြဲၾကသူအမ်ိဳးမ်ိဳး တို႔က ႐ႈေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွထင္ျမင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အယူအဆအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ခံစားခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ေရးသားေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ အခ်ိဳ႕က ခ်စ္ျခင္းအားျဖင့္ ဝမ္းနည္း စာနာေၾကာင္းေ ရးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕က မုန္းျခင္းအားျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာျပဳၾက သည္။ အခ်ိဳ႕က တစ္မူထူးျခား၏။ ဝမ္းသာလ်က္ႏွင့္ ဝမ္းနည္း ဟန္ျပဳေရးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကမူ ဝမ္းနည္းေနပါလ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္မ်ိဳးျဖင့္ ဝမ္းသာေနဟန္ေရးၾက ျပန္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ပဋိပကၡတစ္ခုဆီသို႔ဦးတည္သြားေစေရးရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ေရးသားေနသူမ်ားလည္း အမ်ားအျပားရွိေနရာ လူမႈကြန္ရက္သံုးစြဲၾကသူမ်ား အေနျဖင့္ သတိရွိၾကေစလိုသည္။

အေၾကာင္းအရာတစ္ခု၊ အေျခအေနတစ္မ်ိဳးတည္းကိုပင္ ႐ႈေထာင့္မတူလွ်င္ အျမင္မတူႏိုင္သည္မွာ ေလာက၏သဘာဝ ပင္ ျဖစ္ သည္။ ႐ႈေထာင့္တစ္ခုမွျမင္ေသာ အျမင္ႏွင့္ အျခားရႈေထာင့္တစ္ခုမွၾကည့္ေသာအျမင္တို႔ ထပ္တူမက်ႏိုင္သည္မွာ မဆန္း၊ ဆန္းေန သည္မွာ မိမိ႐ႈေထာင့္သည္သာ အမွန္ျဖစ္သည္၊ အျခားသူတို႔၏႐ႈ ေထာင့္မ်ားသည္မမွန္၊ မွန္ေနလွ်င္လည္း မိမိ႐ႈေထာင့္ေလာက္မမွန္ ဟု အယူအဆ ရွိေနၾကကုန္ေသာ၊ အျခားတစ္ဖက္ႏွင့္ယွဥ္လွ်င္မိမိဘက္မွအသာရလိုေသာ လူသား တို႔၏အတၱစိတ္သာလွ်င္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡ မ်ား၏အရင္းအျမစ္သည္လည္း ထိုအရာပင္ျဖစ္သည္။ ေသနတ္သမားႏွင့္ ေနာက္ကြယ္ ကႀကိဳးကိုင္သူသည္ ထိုအရင္းအျမစ္ကို ဆြေပးလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းအရာတိုင္းကို ႐ႈေထာင့္မွန္၊ အျမင္မွန္ရန္မွာမူကား အရိယာသူ ေတာ္စင္တို႔သာ တတ္ႏိုင္ေသာအရာျဖစ္သည္။ ပုထုဇဥ္လူသားတို႔အဖို႔ ခဲယဥ္းလွ မည္မွန္ေသာ္လည္း မိမိအယူအဆ၊ မိမိ႐ႈေထာင့္တစ္ခုတည္းသာ အမွန္ဟုစဲြကိုင္ထား ျခင္းမ်ိဳးမွ အျခားသူ၏ အျမင္ခံစားခ်က္၊ ႐ႈေထာင့္တို႔ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ႏႈိင္းႏႈိင္းဆဆ ႐ႈျမင္တတ္သည့္ ယဥ္ေက်းေသာအေလ့အထမ်ဳိး   ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း ရွင္သန္လာေစေရးတတ္ႏိုင္သူတို႔က ႀကိဳးပမ္းထိန္းေက်ာင္းေပးၾကေစလို သည္။

တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၊ ျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ အပါအဝင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာဝန္ရွိၾကသူ မ်ား၏လံုၿခံဳေရးကိုအထူးဂ႐ုျပဳၾကေစလို သည္။ NLD အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ျပည္သူ တင္ေျမႇာက္ေသာအစိုးရျဖစ္ သည္  ႏွင့္ အညီ ျပည္သူႏွင့္တစ္သားတည္းရွိေၾကာင္း၊ အခြင့္ထူးခံၾကသူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း ေပၚလြင္ေစရန္အတြက္ လူထုၾကားသို႔ မၾကာခဏ ဆိုသလိုထြက္ကာ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိၾကသည္။ အေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္လံုၿခံဳေရးတာဝန္ယူရသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ လံုၿခံဳေရးယူ ရေသာအေရးႀကီးပုဂၢိဳလ္သည္ ထိုသို႔ လူအေျမာက္အျမားၾကားထဲတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာအခ်ိန္သည္ ထိန္းခ်ဳပ္ရအခက္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သ လို တစ္ဖက္လုပ္ႀကံ လိုသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လံုၿခံဳေရးဟာကြက္အမ်ားဆံုး လုပ္ရကိုင္ရအလြယ္ကူဆံုး အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ သင့္ပါသည္။ ခ်စ္သူခင္သူမည္မွ်ပင္ရွိေစ မုန္းသူ တစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ပင္ မိမိဘက္မွဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဦးကိုနီျဖစ္ရပ္ကို သင္ခန္းစာရယူ၍ အလားတူျဖစ္ စဥ္မ်ား ထပ္မံမေပၚေပါက္ေစေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ေ ခါင္းေဆာင္မ်ားအပါအဝင္ အမ်ားျပည္သူတို႔၏လံုၿခံဳေရးကို ပိုမိုအေလးေပးေဆာင္ရြက္သင့္ပါေၾကာင္းတိုက္တြန္း အပ္ပါသည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဗဟိုဥပေဒအေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႕ဝင္ ေရွ႕ေနဦးကိုနီ လုပ္ႀကံခံရၿပီးကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ မိသားစုႏွင့္ထပ္တူ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမိပါေၾကာင္း အေလးအနက္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*