ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားသည့္ မူဝါဒမ်ား လုိအပ္ေန

ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားသည့္ မူဝါဒမ်ား လုိအပ္ေန
January 20, 2017 Asian Fame

11:02 am
ျမန္မာလူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ေရးဆြဲထားသည့္ မူဝါဒမ်ား လုိအပ္ေန

PN-042
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ေရးဆြဲထားသည့္မူဝါဒမ်ား လိုအပ္ေန ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ ပံုေငြအဖြဲ႕ (UNFPA ) ကသတင္း ထုတ္ျပန္သည္။ အသစ္ထြက္ရိွလာသည့္ သန္းေခါင္စာရင္းအစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာ့လူဦးေရတြင္ လူငယ္အမ်ားစု ျဖစ္ေနၾကၿပီး၊ ထိုအခ်က္ကို ေကာင္း စြာႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားကာ အမွန္တကယ္ အသံုးခ်လွ်င္ လူဦးေရဆိုင္ရာ အက်ဳိးအျမတ္အားသာခ်က္ကို ရရိွမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အသက္အရြယ္ ရိွလူဦးေရက အျခားေသာလူဦးေရ အမ်ိဳးအစားမ်ား (အလုပ္လုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေသာ အရြယ္ထက္ ႀကီးရင့္သူ/ ငယ္သူ)ထက္မ်ား ျပားေနျခင္းသည္ ထူးျခားေသာ အေျခအေနအခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနာက္ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မ်ားျပားေသာ လူငယ္ထုႀကီးအတြက္ အလုပ္အ ကိုင္ေနရာသစ္ေပါင္း တစ္သန္းလို အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္အထိ ကာလအတြင္း လက္ရိွလုပ္သား အင္အားပမာဏ အတိုင္း ရိွေနေစရန္ အလုပ္အကိုင္ ေနရာသစ္ေပါင္း ၃ ဒသမ ၇သန္း လုိအပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း (UNFPA ) မွသိရသည္။

”လက္ရိွအခ်ိန္ဟာ လူငယ္ေတြ အနာဂတ္အတြက္ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းမႈပညာ သင္တန္းေတြ မွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လုပ္ ေဆာင္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါပဲ။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း အသစ္ေတြ ရိွမလာဘူးဆိုရင္၊ လူငယ္ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ေနထိုင္တဲ့ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း အတြင္းမွာ အသိအမွတ္ျပဳမခံရ တာေတြျဖစ္ၿပီး မေက်နပ္ခ်က္ေတြ တိုးပြားလာႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္အကိုင္ေနရာသစ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ဖန္တီးမေပးႏိုင္ရင္၊ လူဦးေရအခ်ိဳး အစားကေနရႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္ အခြင့္အလမ္းေတြကို ဆံုး႐ံႈးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု (UNFPA ) ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ မစၥဂ်ဲနက္ဂ်က္ဆင္က ေျပာသည္။

အသစ္ထြက္ရွိလာေသာ လူဦးေရ ႀကိဳတင္ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လာမည့္ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ သူဦးေရ ၁ဝဝလွ်င္ ကေလးသူငယ္ မ်ားႏွင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္သူမ်ား ပါဝင္ေသာ မွီခိုသူဦးေရ ၅၂ ဒသမ ၅ ဦး အခ်ိဳးအစားျဖင့္ ရိွေန မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မူ အလုပ္လုပ္ကိုင္သူ ၁ဝဝ လွ်င္မွီခိုသူဦးေရ ၄ဝ ႏႈန္းေအာက္ ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လူဦး ေရဆိုင္ရာအကိ်ဳးအျမတ္ကို အ ထိုက္အေလ်ာက္ ရရိွခံစားရႏုိင္ ေသာ္လည္း ထိုသို႔ျဖစ္လာေစရန္မွာ မိသားစုစီမံကိန္းမ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ လူငယ္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ခြင့္ရရိွေရး၊ ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈမ်ားကို ပိုမိုလက္လွမ္းမီေစေရး၊ မသင္မေနရ ပညာေရးစနစ္ကိုလက္ လွမ္းမီေစေရး၊ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား ပိုမိုသင္ယူခြင့္ ရရိွေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရိွေစႏိုင္သည့္စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားရရိွေစေရးစ သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ ေပးရန္လုိအပ္ေၾကာင္း (UNFPA ) က အႀကံ ျပဳထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*