ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးပါက Online မွ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္မည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးပါက Online မွ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္မည္
January 19, 2017 Asian Fame

12:12 pm
ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒျပ႒ာန္းၿပီးပါက Online မွ မွတ္ပုံတင္ႏုိင္မည္

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ အဆိုပါဥပေဒကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မ ရွင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ရာတြင္ လြယ္ကူလ်င္ျမန္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆံုးျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားထူေထာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ အဆုိပါဥပေဒကုိ ေရးဆြဲ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အြန္လုိင္းမွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”က်င္းပေတာ့မယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ အဲဒီဥပေဒကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးသြား ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ ကုမၸဏီမ်ားဥပေဒဆိုၿပီး ေပၚ လာေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ျမန္မာ ႏိုင္ငံရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာသည္။ အဆိုပါဥပေဒကို ျပ႒ာန္းရျခင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကုမၸဏီထူေထာင္ရာတြင္ လြယ္လြယ္ကူကူ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ရန္၊ မလိုလားအပ္သည့္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္၊ မလုိလားအပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကို ေလ်ာ့က်ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပ႒ာန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔ျပင္ႏိုင္ငံတကာတြင္ ျဖစ္ေပၚတိုး တက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္ေစရန္ အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေရးဆြဲခဲ့သည့္ ဥပ ေဒတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းကဲ့သို႔ အြန္လုိင္းစနစ္ျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ား မွတ္ ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ နည္းပညာႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*