ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြသားအေျခခံေသာစီးပြားေရးမွ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသုိ႔ ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း Visa ေထာက္ျပ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြသားအေျခခံေသာစီးပြားေရးမွ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသုိ႔ ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း Visa ေထာက္ျပ
January 19, 2017 Asian Fame

12:02 pm
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြသားအေျခခံေသာစီးပြားေရးမွ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသုိ႔ ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း Visa ေထာက္ျပ

Business

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၆

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြသားကုိ အေျခခံေသာစီးပြားေရးမွ ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးသုိ႔ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲႏိုင္ေရးသည္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိမ်ားစြာ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈ နည္းပညာကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္သည့္ Visa ၏ Country Manager Arturo Planell က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္တြင္းေငြေပးေခ်မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈ နည္းပညာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားအား ပါဝင္ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ျပဳျခင္းကုိ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး ေငြေပးေခ်မႈနည္း ပညာကုမၸဏီႀကီးျဖစ္သည့္ Visa မွ လႈိက္လွဲစြာ ႀကဳိဆုိေၾကာင္းေျပာဆုိ ခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္း ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္လုပ္ေဆာင္ခြင္႔ေပးျခင္းသည္ စားသုံးသူမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးကို သိသာထင္ရွားစြာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကသုံးသပ္သည္။

”ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေငြသားကုိ အေျခခံတဲ့ စီးပြားေရးကေန ဒီဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးကုိ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္အလမ္းေတြ တုိးတက္ေစ ျခင္း၊ ဝင္ေငြခြန္တင္ျပျခင္းမရွိတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ေလွ်ာ့ခ် ေစျခင္းစတာေတြကုိ အက်ဳိးျပဳေနပါတယ္” ဟု Mr. Planell က ေျပာသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အီလက္ထ ေရာနစ္ ေငြေပးေခ်မႈ စနစ္သည္ အနည္းငယ္သာ တုိးတက္မႈရွိၿပီး ယခုအခ်ိန္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံး ATM စက္အလုံးေရေပါင္း ၁၅ဝဝ ရွိလာေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ ၅၄ သန္းအတြက္ အလြန္ နည္းေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ႏႈိင္း ယွဥ္လွ်င္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈတုိး တက္ႏႈန္းသည္ ဝ ဒသမ ဝဝဝ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အေႏွးဆုံးတုိးတက္ ေနေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္အျပင္ ေငြ ေပးကတ္သုံးစဲြမႈ အနည္းဆုံး ႏိုင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံလည္းျဖစ္ေနၿပီး ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတြင္ပင္ လူဦးေရသန္း ၉ဝ အတြက္ ATM စက္ေပါင္း ၁၇၃၃ဝ ရွိေၾကာင္းကို ဗီယက္နမ္ဗဟုိဘဏ္ မွ ထုတ္ေဝေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြား ေရးကုိ အီလက္ထေရာနစ္ ေငြေပး ေခ်မႈစနစ္သည္ အေမရိကန္ ေဒၚ လာသန္း ၄ဝ တုိးတက္ေစခဲ့ၿပီး အျခားေသာ အာရွႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ ေသာ ထုိင္းႏုိင္ငံ (ဝ ဒသမ ၁၉ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ဗီယက္နမ္ (ဝ ဒသမ ၁၄ ရာခုိင္ႏႈန္း)၊ စင္ကာပူ (ဝ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း) စသည့္ႏုိင္ ငံ မ်ားတြင္ ေငြေပးကတ္ကုိပုိမိုသုံးစြဲ ျခင္းေၾကာင့္ ပ်မ္းမွ် ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ တုိးတက္ႏႈန္း ပုိမုိျမင့္မားျခင္းအက်ဳိးကုိခံစားရေၾကာင္း ATM ၏ စစ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*