ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ YBS စာေမးပြဲ

ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ YBS စာေမးပြဲ
January 18, 2017 Asian Fame

11:36 am
ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕ႏွင့္ YBS စာေမးပြဲ

မထသကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး YBS ကိုစတင္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသည္ စိန္ေခၚမႈ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုကို စတင္ လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူေရြးခ်ယ္ေသာ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ ယခင္ မထသ၏ ခါးသီး ေသာ အေတြ႔ အႀကံဳ မ်ားကို ဆက္လက္ မခံစားလိုေတာ့ျခင္း စေသာ အေၾကာင္းမ်ား ေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈ မ်ား အခက္အခဲ မ်ားၾကားမွပင္ ရန္ကုန္ လူထုသည္ YBS ကို ေထာက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၾကသည္။

ရန္ကုန္ လူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈသည္ အံ့မခန္း ျဖစ္သည္။ ခရီးသည္မ်ားသြား လာေရး အဆင္ေျပေစရန္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း မ်ားကမွတ္တိုင္တိုင္း လိုလိုတြင္ လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ား ႏွင့္အတူ လမ္းညႊန္ေပးၾကျခင္း၊ အေဝးေျပး ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ႀကီးမ်ား၊ အိမ္စီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္သံုး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ အငွားယာဥ္မ်ားက လည္း မွတ္တိုင္မ်ားတြင္ စုပံုေနေသာ ခရီးသည္မ်ားကို အခမဲ့ ကူညီပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ၾက ျခင္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းၾက သူမ်ားကို အစားအေသာက္မ်ား ေကြၽးေမြးျခင္း မ်ားျဖင့္ အေရြ႕တစ္ခုကို ၿပိဳင္တူ တြန္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔အတြက္ေၾကာင့္ပင္ ဒုတိယေန႔ တြင္ ပိုမို အဆင္ေျပ လာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ရန္ကုန္လူထုသည္ YBS ကိုအေၾကာင္းမဲ့ ေထာက္ခံၾကသည္ မဟုတ္ မဟာဗ်ဴ ဟာ(Strategy)ပိုင္း ႏွင့္ အယူအဆ(Concept) ပိုင္းတြင္ ယခင္ မထသထက္ ပိုမို ေကာင္းမြန္သည္ဟု ယူဆၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ျပည္သူ႔ အသံနား ေထာင္မႈ၊ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ မႈ အပိုင္းတြင္ ယခင္ကထက္ သာလိမ့္မည္ဟု ယူဆၾက ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အပိုင္းတြင္မူ အားနည္း ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း ဝန္ခံရေပမည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ စတင္ေျပးဆြဲမည္ဟု မူလ ေၾကညာစဥ္က ယာဥ္လိုင္း ၅၉ လိုင္းသာျဖစ္ေသာ္လည္း ရက္ပိုင္း အတြင္း ယာဥ္လိုင္း ၇ဝ ထိ တိုးခ်ဲ႕ ေရးဆြဲေနသည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ပင္ မူလ Master Planတြင္ အားနည္း ခ်က္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိသာေစပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ၁၆ ရက္ေန႔က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကား ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ယာဥ္ပိုင္ရွင္ အခ်ဳိ႕အေနျဖင့္ မိမိကား ဝင္လာၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ယာဥ္စီးခ မ်ားကို ရယူလိုေနၾကေၾကာင္း၊ ဝင္ေငြရေသာ လမ္းေၾကာင္း မ်ားတြင္သာ ေျပးဆြဲ လိုေနေၾကာင္း၊ ယခု က်င့္သံုးေနသည္မွာ စနစ္အသစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားပိုင္ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယာဥ္အားလံုးမွ ရရွိေသာ ေငြမ်ားကို ေပါင္းၿပီးမွသာ ျပန္လည္ ခြဲေဝရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းျပေနသည္ကို သတိျပဳမိပါသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ယခုစနစ္သစ္တြင္ ခန္႔ထားေသာ ယာဥ္ေမာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္လိုက္ မ်ားသည္ ယာဥ္စီးခ မ်ားကို မည္သို႔ ေကာက္ ခံေပး သြင္းေနပါသနည္း၊ ထိုသို႔ေပးသြင္း ရာတြင္ မွန္ကန္ျပည့္ဝစြာ ရရွိေရး၊ အဂတိ လိုက္စားမႈ မရွိႏိုင္ေရး မည္သို႔ ထိန္္းေက်ာင္း ေဆာင္ ရြက္ေနပါသနည္း။ ယာဥ္ပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မိမိ ထည့္ဝင္လိုက္သည့္ ယာဥ္ အတြက္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳး ခံစား ခြင့္ျပန္လည္ ရရွိမည္နည္း၊ အမ်ားပိုင္ ဟုဆိုသျဖင့္ YBS သို႔ ထည့္ဝင္လိုက္ေသာ ယာဥ္မ်ားသည္ မည္သူက ပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိသြားၿပီ နည္း။ ျပည္သူေတြ စီးနင္းရာတြင္ လံုၿခံဳမႈ ရွိေစေရး အတြက္ မ်ားျပားလွေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားကို ေန႔စဥ္ ႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ အေသး စားႏွင့္ အႀကီးစား ျပင္ဆင္ မႈမ်ားကို မည္သို႔ ထိန္း ခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္ေနပါသနည္း။

ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမွာ အက်ိဳး အျမတ္ကို အဓိက မထားဘဲ ေဆာင္ရြက္ ရသည့္ လုပ္ငန္း မ်ိဳးျဖစ္ရာ အကယ္၍ အ႐ႈံး ေပၚခဲ့ေသာ္ အစုရွယ္ရာရွင္ မ်ား မနစ္နာေစေရး၊ YBS ေရရွည္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးႏွင့္ တျဖည္းျဖည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အစိုးရက အေထာက္အပံ့(Subsidize) လုပ္မည့္ ဘတ္ဂ်က္ လ်ာထားမႈမ်ိဳး ရွိ၊ မရွိ စသည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာ၊ စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာ အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ အပိုင္း၊ အသိပညာေပးမႈ အပိုင္းတို႔တြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိ ေနေသးေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၏ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခ်က္ မ်ားက ေဖာ္ျပ သကဲ့သို႔ျဖစ္ ေနသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရသည္ အေကာင္းဘက္ကို ဦးတည္သည့္ ႀကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု ကို ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ စတင္ႏိုင္ ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ အစိုးရ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ တို႔ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေပၚေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*