လူထုအားကို အမ်ားႀကီး လိုသည္

လူထုအားကို အမ်ားႀကီး လိုသည္
January 11, 2017 Asian Fame

3:34 pm
လူထုအားကို အမ်ားႀကီး လိုသည္

editor

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

NLD  အစိုးရတက္လာၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားကို ဖြဲ႕စည္း ၿပီးေနာက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္ သူကိုကတိက ဝတ္ျပဳထားသည့္အတိုင္း ”ေျပာင္းလဲ ခ်ိန္တန္ၿပီ” ဟူေသာေဆာင္ပုဒ္ကိုလက္ကိုင္ျပဳကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို ႏိုင္ငံႏွင့္ အဝွမ္း ဗဟိုအစိုးရ၏ႀကီးၾကပ္လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မွာ ၁ဝ လအတြင္းသို႔ ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အေျပာင္းအလဲမ်ားကိုေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား၊ ေဝဖန္မႈမ်ား၊ ပြတ္တိုက္မႈမ်ား၊ ခ်ီးက်ဴးေထာက္ခံမႈမ်ားျဖင့္ လႈပ္လႈပ္ ရွားရွားအရွိဆံုးအစိုးရအဖြဲ႕ ကိုျပပါဆိုလွ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကို ျပရေပလိမ့္မည္။ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕သည္ တာဝန္ယူစအခ်ိန္အခါတြင္ အေျပာင္းအလဲကိုျပသလို ေဇာျပင္းျပကာ အေဆာတလ်င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သျဖင့္ သႀကၤန္မ႑ပ္ကိစၥ ၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႐ုတ္တရက္ရပ္တန္႔လိုက္သည့္ကိစၥ မ်ားတြင္ ေဝဖန္မႈမ်ားျမင့္ တက္ခဲ့ေသာ္ လည္း တာဝန္ယူသည့္အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အသားက်လာကာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ပို၍ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိလာခဲ့သည္မွာလည္း အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္မွ မ်ားျပားလွစြာေသာ လမ္းေဘးေစ်းသည္မ်ားရွင္းလင္းၿပီး  ညေစ်းတန္းတည္ေဆာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ယာဥ္ေၾကာ႐ႈပ္ေထြးမႈကို အေထာက္ အပံ့ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကြန္တိန္နာယာဥ္ႀကီးမ်ားအား ညပိုင္းသို႔ေျပာင္းလဲေျပး ဆြဲ ေစမႈမ်ား ကိုကိုင္တြယ္ရာတြင္ ယခင္ထက္ပိုမိုတည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ယခုအခါတြင္လည္း ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ခရီး သည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လိုင္းေပါင္းစံု ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (မထသ)၏ လုပ္ငန္းမ်ားကိုရပ္တန္႔ကာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး သယ္ယူပို ႔ေဆာင္ေရး ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕စည္းၿပီး ယာဥ္လိုင္း ေပါင္း ၆ဝ ျဖင့္ စနစ္ေျပာင္းကာေျပးဆြဲမည္ဟု   ေၾကညာလိုက္ျ ခင္းျဖင့္ ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈအသစ္တစ္ခုကို စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႔စနစ္သစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေျပးဆြဲလိုက္ေသာေၾကာင့္ ယခင္ကဲ့သို႔ ယာဥ္ လိုင္းေပါင္းစံု ၿမိဳ႕တြင္းသို႔စုၿပံဳဝင္မလာေတာ့သျဖင့္ ယာဥ္ လမ္းေၾကာမ်ား သိသိသာသာ ရွင္းလင္းသြားမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားပိုင္ယာဥ္လိုင္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အၿပိဳင္ အဆိုင္အလုအယက္   ေမာင္းစရာမလိုေတာ့သျဖင့္ ယာဥ္ေမာင္းႏွင့္ ယာဥ္ေနာက္ လိုက္မ်ားစိတ္ဖိစီးမႈ မရွိေတာ့သလို လိုက္ပါစီးနင္းမည့္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုလံုၿခံဳမႈရွိလာျခင္း၊ လူစီးမ်ားဝင္ေငြေကာင္းသည့္ ပင္မလမ္းေၾကာင္းႀကီးမ်ားတြင္သာ ယာဥ္လိုင္းမ်ား စုၿပံဳမေနေတာ့ဘဲ အျခားလိုအပ္ သည့္ ေနရာမ်ားကိုပါ လမ္းေၾကာင္းကြန္ရက္ ခ်ဲ႕ထြင္ လာႏိုင္သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ပိုမိုအဆင္ေျပလာျခင္းစေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိလာသလို အဆင့္ဆင့္ေျပာင္းစီးရသျဖင့္ အခ်ိန္ပိုကုန္ ေငြပိုကုန္ျခင္း၊ ေငြေပးေခ်သည့္စနစ္ မေကာင္းမြန္ေသးသည့္အတြက္ ဝင္ေငြအျပည့္အဝမရရွိ ဘဲ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိၿပီး အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား နစ္နာမႈရွိႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာတြင္လည္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းမွာ အက်ိဳးအျမတ္ကိုအဓိကမထားဘဲ ေဆာင္ရြက္ရ သည့္လုပ္ငန္းမ်ိဳးျဖစ္ရာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရက နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္း စေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိေနမည္ျဖစ္သည္။ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီးႏိုင္ငံတကာဆန္ေသာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စနစ္တစ္ခု ေပၚထြန္းလာေရး ျပည္သူလူထုကလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္တိုက္တြန္း လိုသည္။

 ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ခရီးသည္ပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္အေျပာင္းအလဲႏွင့္အတူ ဟန္ခ်က္ ညီေျပာင္းလဲသင့္ေသာ အျခားတစ္ခုမွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ပတ္ ရထားစနစ္ ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရးပင္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ခရီးသည္ဝန္အားမွ်တၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာအေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ႏွစ္ရွည္လမ်ားအသားက်ေနေသာ စနစ္ေဟာင္းတစ္ခု မွ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာစနစ္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းရာ တြင္ အခ်ိန္လိုသည္၊ ေငြလိုသည္၊ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းေသာ ေခါင္းေဆာင္လိုသည္၊ တတ္သိပညာရွင္မ်ားလိုသည္၊ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားလို သည္။ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ က်ယ္ျပန္႔ေသာအျမင္၊ ျမင့္မားေသာ အေတြးအေခၚမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္လာမည့္ လူထုအားကို အမ်ားႀကီးလိုသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*