ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စတုတၴေျမာက္အျဖစ္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ေတာ့မည္

ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စတုတၴေျမာက္အျဖစ္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ေတာ့မည္
January 6, 2017 Asian Fame

11:14 am
ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စတုတၴေျမာက္အျဖစ္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ေတာ့မည္

မွဴးအိမ္ေဇာ္
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၂

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စတုတၴေျမာက္ စာရင္းဝင္ကုမၸဏီ အျဖစ္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္အား အတည္ျပဳေပးလိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း
ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ ေၾက ညာခ်က္အရ သိရသည္။

၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါဘဏ္၏ ရွယ္ ယာမ်ားကို ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ ၿပီး ယင္းသို႔ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္းကို ရန္ကုန္စ ေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ မည့္ေန႔တြင္ ၄င္းတို႔၏ ဝက္ဘ္ ဆိုက္မွ ေၾက ညာေပးသြားမည္ဟု ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ေဖာ္ ျပသည္။

ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ ပထမပုဂၢ လိကဘဏ္သည္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္အ တြင္း ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ပထမဆုံး စာရင္းဝင္ခြင့္ရၿပီး
ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းဝယ္ခြင့္ရသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္း၏ စတုတၳေျမာက္ စာရင္းဝင္ ကုမၸဏီလည္း ျဖစ္လာေတာ့ မည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့လယ္ယာစီးပြား အ မ်ားပုိင္ကုမၸဏီကလည္း စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား အဓိက လုပ္ကိုင္သည့္ ကုမၸဏီ မ်ားျဖစ္သည့္ ၤFMI ၊ MTSH  ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ ငန္းျဖစ္ေသာ MCB တို႔စာရင္းဝင္ထားၿပီျဖစ္ရာ ပထမ ပုဂၢလိကဘဏ္ ဝင္ေရာက္လာပါက ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ အိမ္၊ၿခံ၊ ေျမ အဓိကလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခုႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း  အဓိကလုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီႏွစ္ခု ျဖစ္လာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ရွယ္ယာအေရာင္းအဝယ္ စ တင္ခ်ိန္တြင္FMI  ကုမၸဏီတစ္ခု တည္းက ရွယ္ယာ အေရာင္းအ ဝယ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေမလ၌ ဒုတိယ ေျမာက္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီအျဖစ္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အ မ်ားပိုင္ကုမၸဏီ  (MTSH)  က ရွယ္ ယာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား မ်ားဘဏ္ (MCB)   က ၾသဂုတ္လတြင္ ရွယ္ယာေရာင္း ခ်ခဲ့သည္။

FMI   ကုမၸဏီသည္ ဒီဇင္ဘာ တစ္လအတြင္း ရွယ္ယာတန္ဖိုး ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းၿပီး ရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၁၃၅ဝဝ အထိ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့သည္။ ယင္း ႏႈန္းသည္ အဆိုပါ ကုမၸဏီ၏ သမိုင္းဝင္ရွယ္ယာတန္ဖိုး က်ဆင္း မႈျဖစ္သည္။ သီလဝါ အထူးစီးပြား ေရး ဇုန္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ(MTSH) ၏ ရွယ္ယာသည္ ဒီဇင္ ဘာအတြင္း ၆ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းၿပီး ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၄၄ဝဝအထိ က်ဆင္းခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဘဏ္ (MCB) သည္လည္း ရွယ္ယာ တန္ဖိုး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က် ဆင္းခဲ့ၿပီး ရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ က်ပ္ ၉၁ဝဝ အထိ က်ဆင္းခဲ့ သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*