မိဘဘုိးဘြား မ်ားအား စြန္႔ပစ္ ထားသူ မ်ားကို အေရးယူႏုိင္ရန္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း

မိဘဘုိးဘြား မ်ားအား စြန္႔ပစ္ ထားသူ မ်ားကို အေရးယူႏုိင္ရန္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း
January 6, 2017 Asian Fame

11:43 am
မိဘဘုိးဘြား မ်ားအား စြန္႔ပစ္ ထားသူ မ်ားကို အေရးယူႏုိင္ရန္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္း
Photo : Luz

Photo : Luz

ေဝ႐ိႈင္းေက်ာ္
ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ ၃

မိဘဘုိးဘြားမ်ားအား သားသမီး ေျမး ျမစ္တုိ႔သည္ စြန္႔ပစ္ထားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လ်စ္ လ်ဴ႐ႈၿပီး မေထာက္ပ့ံပါက အေရးယူေဆာင္ ရြက္ႏုိ င္ေၾကာင္း သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ားဆုိင္ ရာဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။

စရိတ္ေထာက္ပ့ံမႈလုိအပ္ၿပီး ရပ္တည္ ႏုိင္ျခင္းမရွိသည့္ အဘုိးအဘြားမ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔ကုိယ္စား ေဆြမ်ဳိးမ်ားကျဖစ္ေစ၊ ရပ္မိ ရပ္ဖ ဘုိးဘြားရိပ္သာ တာဝန္ခံကျဖစ္ေစ၊ စရိတ္ေထာက္ပ့ံရန္ လုံေလာက္ေသာေငြေၾကး ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ားရွိသည့္ အလုပ္လုပ္ကုိင္ႏုိင္ ၿပီး   ေထာက္ပ့ံႏုိင္စြမ္းရွိသည့္ သားသမီး၊ ေျမး မ်ားက လစဥ္ ယင္းတုိ႔အေပၚေထာက္ပ့ံရန္ သက္ဆုိင္ရာ တရား႐ုံးမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သားသမီးမ်ားက မိဘဘုိးဘြားမ်ားအား လုံေလာက္ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိဘဲ စရိတ္ေထာက္ပ့ံမႈမ်ား ပ်က္ကြက္မူမ်ားရွိ ပါကပုဒ္မ ၁၈ အရအေရးယူ ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၈ အရ  သက္ေသခံ အေထာက္အထား အထင္အ ရွားေတြ႕ရွိပါက   ေလွ်ာက္ထားခံရသူ မိဘ ဘုိးဘြားတစ္ဦးလွ်င္ လစဥ္ က်ပ္ ၅ဝဝဝဝ ထက္မပုိေသာ စရိတ္ သုိ႔မဟုတ္ တစ္လုံး တည္းစရိတ္ကုိေပးေစရန္ အမိန္႔ခ်မွတ္ႏုိင္ ေၾကာင္း ဥပေဒတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

”ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအေနျဖင့္ အခုလုိ ဥပေဒထြက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးတာ ကေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဥပေဒက ေစာ ၿပီးထြက္ ရွိလာပါတယ္။ အခုလုိထြက္ရွိလာ တ့ဲအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ လုပ္ ေဆာင္ဖုိ႔ကလည္း အေရးႀကီးလာပါတယ္။ အဓိကေတာ့ သက္ႀကီးမ်ားရဲ႕ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေစာင့္ေရွာက္မႈအပုိင္းမ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔လုိပါတယ္။ သက္ႀကီးသူ တုိင္းက အသက္ရွင္ဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္ မိသားစုဝင္မ်ားကလည္း ပူးေပါင္း ပါဝင္ဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္။ အဓိကေတာ့ သက္ ႀကီးမ်ားအတြက္ ဝင္ေငြရိွမႈက ပုိၿပီးအေရး ႀကီးပါတယ္”ဟု အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာ) မွ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ တာဝန္ခံ ေဒၚခက္ ျဖဴက ေျပာသည္။

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား၏ ဘဝလံုၿခံဳ စိတ္ခ်ရေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ သက္ႀကီးမူဝါဒတစ္ရပ္ကုိ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္   ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခ့ဲၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၃ဝ ရက္တြင္ ျပည္ေ ထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းလိုက္ သည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ၄ ဒသမ ၇၅ သန္းခန္႔သည္ အသက္ ၆ဝ အထက္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ႏိုင္ငံ၏ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေ က်ာ္ခန္႔သည္ သက္ ႀကီးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွသိရသည္။

    ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အသက္ ၆ဝ ႏွင့္အထက္ လူဦးေရသည္ ခရစ္ႏွစ္ ၂ဝ၅ဝ တြင္ ႏိုင္ငံ လူဦးေရ၏ ေလးပံုတစ္ပံုအထိရွိလာႏိုင္ ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာသက္ႀကီးရြယ္ အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ ံHelp Age International  ႏွင့္ကုလသမဂၢလူဦးေရရန္ပုံ ေငြအဖြဲ႕ (UNFPA) တို႔၏ စစ္တမ္းအရ သိ ရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*