ႀကီးပြားတိုးတက္ၾကေစ ဆုမြန္ေျခြ

ႀကီးပြားတိုးတက္ၾကေစ ဆုမြန္ေျခြ
January 4, 2017 Asian Fame

11:06 am
ႀကီးပြားတိုးတက္ၾကေစ ဆုမြန္ေျခြ

၂ဝ၁၇ ႏွစ္သစ္ အခါသမယတြင္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသား အေပါင္း ေဘးဘယာ ေဝးကြာ၍ ကိုယ္၏ က်န္းမာျခင္း၊ စိတ္၏ ခ်မ္းသာခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုၾကပါေစ လိုအင္ဆႏၵမ်ား မေတာင့္တဘဲ ျပည့္ဝၾကပါေစေၾကာင္း ဦဦးစြာ ႏႈတ္ခြန္းဆက္ ေမတၱာ ပို႔သအပ္ပါသည္။

ဤသို႔ဆိုလွ်င္ ‘ျပည္သူတို႔ မေတာင့္တဘဲ ျပည့္ဝလိုၾကေသာဆႏၵမ်ားမွာ အဘယ္ နည္း’ ဟု ေမးခြန္း ထုတ္စရာျဖစ္ လာသည္။ ျပည္သူ တိုု႔ သည္ ေခတ္မီ လိုၾကသည္။ ပညာေရးတြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ပညာတတ္မ်ားကို ေမြးထုုတ္ေပးႏိုုင္ေသာ ေခတ္မီ ပညာေရး စနစ္ျဖစ္ လိုုၾကသည္။ က်န္းမာေရးတြင္လည္း ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးကို အၾကားအလပ္ မက်န္ရေလေအာင္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ေသာ ေခတ္မီ က်န္း မာေရးေစာင့္ ေရွာက္ မႈမ်ဳိးကိုု အလိုုရွိၾကသည္။ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ျမိဳ႕ျပမ်ား ကိုုလည္း အျမန္ ေခတ္မီ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစလိုုၾကသည္။ စီးပြားေရး တြင္လည္း ေဒသတြင္း ႏိုုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္ တန္းႏိုင္႐ံုမက ကမၻာကို ဝင္ဆံ့ေသာ စီးပြားေရး အေျခခံေကာင္းမ်ား၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ အလုပ္အကိုုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစလိုၾကသည္။ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ ဆိုသည္မွာလည္း ထိုအရာမ်ား ပင္ျဖစ္ၾက သည္။ ၿခံဳ၍ ဆိုရေသာ္ ျပည္သူ တို႔သည္ ၾကီးပြား တိုးတက္လိုၾကသည္။

သိုု႔ျဖစ္ရာ အစိုးရ၏ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္တြင္ ပါဝင္ၾကသူမ်ားက ႏိုင္ငံေခတ္မီေရး ေရတိုုေရရွည္ အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ၾက ရမွာျဖစ္သလိုု၊ ဥပေဒျပဳေရးတြင္ ပါဝင္ သူမ်ားကလည္း ေခတ္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ေအာင္ ဥပေဒမ်ားကိုု အသစ္ျပ႒ာန္းျခင္း ၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾက ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ တရားေရး မ႑ိဳင္ကလည္း မတရားမႈမ်ား၊ အႏိုင္ အထက္ ျပဳမႈမ်ား၊ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူမႈ မ်ားပေပ်ာက္၍ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစရန္ ေတာ္ တည့္မွန္ ကန္ေသာ တရားစီရင္ေရး စနစ္ ပီပီျပင္ျပင္ ျဖစ္ေပၚလာေရး ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရမည္ျဖစ္ရာ အခက္အခဲမ်ား စိန္ေခၚမႈ မ်ားစြာ ရွိမည္ မွန္ေသာ္လည္း ထိုအခက္အခဲ စိန္ေခၚမႈ မ်ားၾကားမွပင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾက ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုုသိုု႔ ႏိုုင္ငံကိုု ေခတ္မီေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေျခခံအက်ဆံုုး လိုုအပ္ခ်က္မွာ ဦးေဆာင္သူမ်ား၏ အေတြးအေခၚ ေခတ္မီေရးႏွင့္ ထိုအေတြးအေခၚ ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုုင္ စြမ္းေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ပညာရိွေရးပင္ျဖစ္သည္။ ထိုုအေျခအေနရွိ သူမ်ား ကဦ ဦးေဆာင္မွသာ ေခတ္မီေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိၿပီး မွန္ကန္ေသာ စနစ္ တစ္ခုတြင္ လည္ပတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဦးေဆာင္သူမ်ား သာမက လိုက္ပါ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ၾကရမည့္ ျပည္သူ အားလံုးတြင္လည္း ေခတ္မီေသာ အျမင္၊ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အေတြး၊ မွန္ကန္ မွ်တေသာ အယူအဆ မ်ားျဖစ္ေပၚလာေရး အတြက္ ပညာေပး ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားကိုလည္း အခ်ိန္ယူ ေလ့ က်င့္ေဆာင္ ရြက္ ၾကရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္။ ထိုသို႔ အစိုးရေရာ ျပည္သူ လူထုပါ ဟန္ခ်က္ ညီညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ပါမွ ႏိုင္ငံေခတ္ မီၿပီး ျပည္သူ တို႔ႀကီးပြား တိုးတက္မည္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ စစ္မွန္ေသာ ၾကီးပြား တိုးတက္မႈရရွိရန္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္း မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္ တာ အရွင္နႏၵမာလာဘိဝံသ၏ မိန္႔မွာခ်က္ကို ေကာက္ႏုတ္ ေဖာ္ျပလိုသည္။ ဆရာေတာ္ႀကီးက ”စစ္မွန္ေသာ တိုးတက္ႀကီးပြားမႈ ရရွိႏိုင္ ရန္ ယံုၾကည္ခ်က္ ခိုင္မာျခင္း၊ ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ ျခင္း၊ သုတပညာက်ယ္ျပန္႔စြာ ဆည္းပူးျခင္း၊ ကိုယ္က်ိဳး စြန္႔ႏိုင္ျခင္း၊ အေျမာ္ အျမင္ ႀကီးမားျခင္း တို႔သည္ လိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းေကာင္း မ်ားျဖစ္သည္” ဟု ႏွစ္သစ္ မဂၤလာၾသဝါဒ ကထာတြင္ ထည့္သြင္း မိန္႔ၾကားေတာ္ မူခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ ဘုရားၾကီး၏ အဆံုးအမကို ခံယူရင္း ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ကို ျပည္ေတာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံသား အားလံုး ၾကီးပြား ခ်မ္းသာေသာ မဂၤလာႏွစ္သစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္း ေရးသားေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*