ျမန္မာစာသင္ဖို႔ တက္တက္ၾကြၾကြ ရွိေနၾကပါတယ္

ျမန္မာစာသင္ဖို႔ တက္တက္ၾကြၾကြ ရွိေနၾကပါတယ္
January 4, 2017 Asian Fame

5:14 pm
ျမန္မာစာသင္ဖို႔ တက္တက္ၾကြၾကြ ရွိေနၾကပါတယ္

educationပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ရွမ္းျပည္ နယ္ကို အေျခခံစာတတ္ေျမာက္ေရးလုပ္ ငန္းစဥ္ အသံုးျပဳၿပီး စာတတ္သူမ်ားလာ သည့္ ျပည္နယ္ တစ္ခုျဖစ္ လာေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ေတာ့မည္ဟု သိရသည္။ ေအးခ်မ္း မႈရွိၿပီး လံုၿခံဳေရး အာမခံခ်က္ ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ စတင္မည့္ ရက္ကို ဇန္နဝါရီ ၁၂ ရက္ေန႔ဟု ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာန က အတည္ျပဳေျပာ သည္။

ျမန္မာစာသင္ဖို႔ တက္တက္ၾကြၾကြ ရွိေနၾကပါတယ္

ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ၂၁ ၿမိဳ႕နယ္ မွ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ အတြင္းရွိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီဆိုင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာငံၿမိဳ႕ နယ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ျဖစ္သည္ဟု ေက်ာင္း ျပင္ပႏွင့္ ဘဝ တစ္သက္တာ ပညာေရးဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲ က ေျပာသည္။

”အားလံုးဟာ ျမန္မာစာသင္ဖို႔ တက္ တက္တက္ ၾကြၾကြ ရွိေနၾကပါတယ္”ဟု ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္၏ စာတတ္ေျမာက္မႈ အေျခအေန

ရွမ္းျပည္ နယ္သည္ ခ႐ိုင္ ၁၄ ခု၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ စုစုေပါင္း ၈၃ ခုတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး လူဦးေရစုစုေပါင္း ၆ သန္း နီးပါး ေနထိုင္ လ်က္ရွိေန သည္။ တိုင္းရင္း သားအမ်ားအျပား ေနထုိင္ရာ တစ္ခုျဖစ္ သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ျပည္နယ္အား လံုး၌ လူဦးေရ အမ်ား ဆံုးျဖစ္ကာ နယ္ေျမ ဧရိယာမွာလည္း အျခားေသာျပည္နယ္မ်ား ထက္ က်ယ္ဝန္းသည္။

ၿမိဳ႕ျပ လူဦးေရသည္ ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိကာ ေက်းလက္တြင္ ေနထိုင္သူက ၇၆ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိ ေနသည္။

၂ဝ၁၄ ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္စာ ရင္းအရ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအရ စာမတတ္သူ အမ်ား ဆံုးရွိေနသည့္ ျပည္နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။

မည္မွ်အထိ စာမတတ္သူ ရွိေနသနည္း ဆိုေသာ္ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲ ေအာင္ ခ်က္ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွစ္စဥ္ က်ေနသည့္ ခ်င္း ျပည္နယ္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဒုတိယ အနည္းဆံုးျဖစ္ သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ထက္ပင္ ရွမ္းျပည္နယ္ က စာမတတ္သူ အေရအတြက္ အခ်ိဳးအ စား အဆမတန္ မ်ားေနသည္ ကို ေတြ႕ရ သည္။ သန္းေခါင္ စာရင္းတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း ေနထိုင္သည့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ လူ ၁ဝဝ လွ်င္ ၃၅ ေယာက္ခန္႔က စာမတတ္ၾကဟု ဆိုထားသည္။

အစိုးရသစ္၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္

ရွမ္းျပည္နယ္သည္ တစ္ျပည္နယ္လံုး အတိုင္းအတာအရ စာမတတ္သူ ၁၃ သိန္း ေက်ာ္ရွိေနရာ ထိုကိန္းဂဏန္းကို အစိုးရ သစ္က အလ်င္အျမန္ ေလွ်ာ့ခ်င္ေနပံုရ သည္။ ပညာေရးဝန္ႀကီး အသစ္ ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ႏိုင္ငံတြင္ စာမတတ္သူ ၅ သန္းေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ေႏြရာသီ လုပ္အားေပးျဖင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ငါးေသာင္းခန္႔သာ စာမတတ္ သူ ေလ်ာ့က်ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္ ဆိုပါက စာမတတ္သူ ပေပ်ာက္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည့္စကား တို႔ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တို ဘာလ ေႏွာင္းပိုင္းက ေျပာထားခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ အစိုးရက ကယားျပည္နယ္ လံုးကြၽတ္ စာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ၊ ယခု ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ၿမိဳ႕နယ္အ ခ်ိဳ႕တို႔တြင္ စာတတ္ေျမာက္ေရး လႈပ္ရွားမႈ စသည္ တို႔ကို ဆက္တိုက္ လုပ္လာခဲ့သည္။

ထိုအရာတို႔ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အ စိုးရသစ္၏ ပညာေရးဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ကို အထင္အရွားေတြ႕ႏိုင္သည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေႏြရာသီ စာတတ္ ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈအေနနဲ႔ပဲ ေဆာင္ ရြက္လို႔ မရေတာ့ပါဘူး။ အျခား အခ်ိန္ေတြ မွာလည္း လုပ္ရ မယ္” ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

စိန္ေခၚမႈေတြက ျပင္းထန္ေနတယ္

တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အ မ်ားဆံုးရွိေန၍ အျခားျပည္နယ္မ်ားထက္ တိုက္ပြဲ ပိုျဖစ္ေနမႈ၊ နယ္ေျမေဒသ မေအး ခ်မ္းမႈ၊ သြားလာ ရခက္ခဲမႈ၊ ျမန္မာစာမသင္ ၾကားၾကမႈ စသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ေၾကာင့္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ စာမတတ္သူ အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။

ယင္းအျပင္ စားဝတ္ေနေရး ျပႆနာ အတြက္ အလုပ္လုပ္ ရသည့္ အေရး ကလည္း ျမန္မာစာ မတတ္မႈကို ပို၍ တြန္းအားေပးခဲ့ သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းသံသရာထဲမွလြတ္ ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း စာေပသင္ၾကား ေပးမွျဖစ္ေတာ့မည္ဟု ေတာင္ႀကီးျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာ ေဒၚသန္းေငြ က ေျပာသည္။

”မဟုတ္ရင္ ဒီအဆိုး သံသရာထဲက လြတ္မွာကို မဟုတ္ေတာ့ဘူး”ဟု သူမက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ အတြင္းမွ ပင္းတယ ၿမိဳ႕နယ္ မွလြဲ၍ ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္၊ ဟိုပုန္းၿမိဳ႕ နယ္၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္၊ ရြာငံ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္တို႔မွ အ သက္ ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ျပည္သူ ၂၇ဝဝဝ ေက်ာ္က စာသင္ရန္ စာရင္း ေပးထားၾက သည္။

စာသင္ဝိုင္းေပါင္း ၂၇ဝဝ ဖြင့္လွစ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ ဘဝတစ္သက္တာ ပညာေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲက ေျပာ သည္။

သူေျပာသည့္ ပမာဏသည္ ၂ဝ၁၄ ခု ႏွစ္ ျပည္လံုးကြၽတ္ သန္းေခါင္ စာရင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ကြာဟမႈရွိေနသည္။

သန္းေခါင္ စာရင္း၌ ယင္း ၉ ၿမိဳ႕နယ္ တို႔အတြင္း စာမတတ္သူ  တစ္သိန္းေက်ာ္ ရွိေနသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခိုင္ၿမဲ က ”စာရင္းက ခုမွ လုပ္တုန္း၊ ေနာက္ပိုင္း လည္း တိုးလာႏိုင္တယ္။ ဆရာတို႔က အ မ်ားႀကီး သင္ေပးခ်င္ ပါတယ္။ ေနရာအကန္႔ အသတ္၊ လံုၿခံဳေရး အေနအထား ကလည္း ရွိေသးတယ္ေလ။ တစ္ဖက္မွာလည္း ျမန္ မာစာသင္လို႔ လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒလုပ္ေနတာ လားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းေတြ လာမွာကိုလည္း စိုးရိမ္မိ ပါတယ္။ အမွန္ကေတာ့ ျမန္မာ စာဟာ ႐ံုးသံုးစာ ဆိုတဲ့ အတြက္ သူတို႔ကို သိေစခ်င္တယ္၊ တတ္ေစခ်င္တယ္။ ဒီရည္ ရြယ္ခ်က္ပဲ ရွိေနပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။

ယခု စာရင္းေပးထားၾက သူတို႔သည္ အမွန္တကယ္ သင္ခ်င္ၾကသူတို႔ ျဖစ္ေန သည္ကိုေတြ႕ရ၍ ဝမ္းသာမိေၾကာင္း၊ စိုးရိမ္ စိတ္ လည္း ေလ်ာ့ သြားေၾကာင္း သူက ဆက္ ေျပာသည္။

ပင္းတယဘာလို႔ မပါတာလဲ

ေတာင္ႀကီး ခ႐ိုင္သည္ ၿမိဳ႕နယ္ ၁ဝ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ ၃ ခုႏွင့္  ဖြဲ႕စည္းထား သည့္ ခ႐ိုင္ တစ္ခု ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္က ယခု ေဆာင္ရြက္ မည့္ အစီအစဥ္တြင္ ပင္း တယမွလြဲ၍ အားလံုးပါသည္။

စီမံခ်က္ လုပ္ေဆာင္မည့္ ေနရာသို႔ ေနျပည္ေတာ္ ႐ံုးခ်ဳပ္မွ ေရာက္ရွိေနသည့္ ဝန္ထမ္း တစ္ဦး၏ အဆိုအရ ပင္းတယမွ တာဝန္ရွိသူ တို႔ သည္ ပင္းတယတြင္ စာမ တတ္သူ မရွိဟု ဆိုၿပီး စာရင္းလာမတင္ၾက ဟု သိရသည္။

၂ဝ၁၄ သန္းေခါင္ စာရင္းတြင္ ပင္းတ ယ၌ စာမတတ္သူ ၃ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာရင္းမတင္သည့္ အေပၚ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ေဆးသင့္သည္ ဟု ေထာက္ျပခ်င္သည္။

တိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔က ႀကိဳဆိုခဲ့ၾက

အစိုးရသစ္၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္မႈ ကို ရြာငံအေျခစိုက္၊ ေတာင္ႀကီးအေျခစိုက္၊ တိုင္းရင္းသားပါတီအခ်ိဳ႕တို႔က ႀကိဳဆိုခဲ့ၾက သည္။

ျပည္ေထာင္စုပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒါက္တာ ခြန္လွေမာင္က ”မလုပ္ တာၾကာေနၿပီေလ။ အခုလုပ္တာ ေကာင္း တာေပါ့။ စာတတ္ေတာ့ ေကာင္းတာေပါ့”ဟု ေျပာသည္။

ဓႏုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဒီမိုကေရ စီပါတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးကိုကို က ႐ံုးသံုးဘာသာကို ႏိုင္ငံသား တိုင္းတတ္ သင့္သည္ ဟု သူ႕အျမင္ကို ဆိုသည္။

ယခု ရွမ္းျပည္နယ္၌ စာသင္ၾကမည့္ သူအခ်ိဳ႕ကို ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းၾကည့္ရာ ျမန္မာစာသင္ရမည့္ အေပၚ ေပ်ာ္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ အတင္း အက်ပ္ တိုက္တြန္းမႈ မပါဘဲ စိတ္ရင္း အမွန္ႏွင့္ ျဖစ္သည္ဟု ေျပာခဲ့ၾက သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာ အရ စာ မတတ္သူ အမ်ားဆံုးရွိေနသည့္ ရွမ္းျပည္ နယ္သည္ ထိုအေျခအေနဆိုး မွလြတ္ေျမာက္ ရန္ အခ်ိန္မည္မွ် ယူရမည္ဆိုသည္က စာ လာသင္သည့္သူေပၚတြင္သာ တည္မီွေန ေလေတာ့သည္။

မင္းသုေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*