ေရႊရည္စိမ္ ခရီးသြား ၂၀၁၆

ေရႊရည္စိမ္ ခရီးသြား ၂၀၁၆
December 28, 2016 Asian Fame

4:21 pm
ေရႊရည္စိမ္ ခရီးသြား ၂၀၁၆

travel-articleခရီးသြားလုပ္ငန္းတြင္ ”ေရႊ ” ျဖစ္ မည့္ႏွစ္အျဖစ္ အားလုံး ေမွ်ာ္ မွန္းခဲ့ၾကေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မၾကာမီ ကုန္ ဆုံးေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။
၂ဝ၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ မည္သည့္ ျပႆနာမွ မရွိဘဲ ေအးခ်မ္းစြာ ၿပီးဆုံးခဲ့ ျခင္းႏွင့္ လူထုအားေပး ေထာက္ခံမႈ အမ်ား ဆုံးရခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီ အ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD ) အႏိုင္ရခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ စိတ္ဝင္စားမႈ တုိးျမင့္လာမည္ ကုိ ေမွ်ာ္မွန္းကာ ၂ဝ၁၆ ကို ခရီးသြားလုပ္ ငန္း ”ေရႊ” ႏွစ္အျဖစ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ တကယ္တမ္း လက္ေတြ႕တြင္ မူ ေမွ်ာ္မွန္း သည့္ အတုိင္းျဖစ္မလာသည့္ အျပင္ ယမန္ ႏွစ္ထက္ပင္ ခရီး သြားလာေရာက္မႈ က်ဆင္း သြားခဲ့ၿပီး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြား လာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ လ်ာထားခ်က္ျဖစ္ေသာ ၅ ဒသမ ၅ သန္း မျပည့္ႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သုံးသပ္လာၾက သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ထုိသို႔ ျဖစ္ရ သနည္း။

၂ဝ၁၆   ခရီးသြား  အတက္အက်

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္သည္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း က႑ အတြင္း ေျဖေလွ်ာ့မႈ အခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေသာ ႏွစ္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ ယခင္က တရား ဝင္လိုင္စင္ ခြင့္မျပဳခဲ့ေသာ ျပည္ပသို႔ ဧည့္ သည္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း လုပ္ငန္း (Outbound) ကို လုိင္စင္မ်ား ထုတ္ေပးကာ စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီး သြား လုပ္ငန္း ဆုိင္ရာ လုိင္စင္ေၾကး မ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးခဲ့ျခင္း စသည္တုိ႔ကို ဟိုတယ္ ခရီးဝန္ႀကီး ဌာနက လုပ္ေဆာင္ ေပးခဲ့သည္။ ထုိသုိ႔ လုပ္ေဆာင္သလုိ တစ္ဖက္တြင္လည္း ဟိုတယ္ေဆာက္ခြင့္ လုိင္စင္မယူဘဲ ေဆာက္လုပ္မႈမ်ား၊ လုိင္စင္ မရွိဘဲ ျပည္ပ သို႔ ခရီးသည္ ပို႔ေဆာင္ျခင္း မ်ားကုိ အေရး ယူသြားမည္ဟု ေၾကညာခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ အစုိးရသစ္က အာဏာကို လႊဲေျပာင္း ယူ အၿပီး ကာလ အတြင္း ရက္ ၁ဝဝ စီမံကိန္း မ်ား သတ္မွတ္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ ျပည္နယ္၊ မေကြးတုိင္း၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္ နယ္ တုိ႔တြင္ လူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္း စီမံကိန္းမ်ားကို စတင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ ဟိုတယ္ဆုိင္ရာသင္ တန္းမ်ား၊ ဧည့္လမ္းညႊန္ သင္တန္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဒသ အသီးသီးတြင္ ဖြင့္ လွစ္ေပးခဲ့ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ ခရီး သည္ အေရအတြက္မွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ (၂ ဒသမ ဝ၄) သန္း၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ (၃ ဒသမ ဝ၈၁) သန္းခန္႔၊ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ တြင္ ခရီးသည္ (၄ ဒသမ ၆၈)သန္း ဝင္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ျပည္ပ ဧည့္  ၅ ဒသမ ၅ သန္း လာေရာက္ရန္ ဝန္ႀကီး ဌာနက ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္ ကိုးလတာ အတြင္း ဧည့္ သည္ ဝင္ေရာက္မႈသည္ ယခင္ႏွစ္ အလား တူကာလႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ၁၁ ရာခုိင္ ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းေနေၾကာင္း၊ ဧည့္အဝင္ အ ေရအတြက္ကုိ ယခင္ႏွစ္မ်ား ကဲ့သို႔ ျမန္ မာ ႏိုင္ငံ သို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ႏုိင္ငံျခားသား တုိင္းကုိ ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္မည္ မဟုတ္ ဘဲ ဗီဇာ အလုိက္ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားကာ ျမန္မာသို႔ လာေရာက္ လည္ပတ္သည့္ ဧည့္ သည္ စာရင္းကို သာယူမည္ျဖစ္၍ ယခင္ ထက္ပိုမုိတိက်သည့္ စာရင္းကို ရရွိမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ႏွစ္ တာ ဧည့္အဝင္စာ ရင္းကုိမူ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းကာ စာရင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရမည္ျဖစ္၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၏ တစ္ႏွစ္တာ ဧည့္အဝင္ စာရင္းကို လာမည့္ႏွစ္ေဖေဖာ္ ဝါရီလမွသာ ထုတ္ျပန္ေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင့္သြင္က ေျပာသည္။

ခရီးသြား လုပ္ငန္းမ်ား အေနျဖင့္လည္း ခရီးစဥ္ ေရာင္းခ်ရမႈ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသေလာက္ မျဖစ္ခဲ့သည့္ အျပင္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပင္ ေလ်ာ့ နည္းေနေၾကာင္း အင္း ေလးဇုန္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇာ္ေဌး ေအာင္က ေျပာသည္။

”ကြၽန္ေတာ့္ ကုမၸဏီ တစ္ခုတည္းရဲ႕ ရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ဆုိ မႏွစ္ကထက္ ၁၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းေလာက္ နည္းသြားတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ ပတ္ကဆုိ ကားေတြ အကုန္ ရပ္ထားရတာ၊ ႀကိဳပို႔ရမယ့္ သူမရွိလုိ႕” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာသို႔ လာေရာက္ေသာ ဧည့္ သည္မ်ားတြင္ နယ္စပ္မွ ဝင္ေရာက္မႈသည္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ မ်ားမွ တစ္ ဆင့္ လာေရာက္ေသာ ဧည့္သည္မ်ား ထက္ ပိုမုိ မ်ားျပားၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ နယ္စပ္ ဝင္ေပါက္မွ လာေရာက္ ေသာ အေရ အတြက္မွာ (၂)သန္းေက်ာ္၊ တ႐ုတ္နယ္စပ္မွ လာေရာက္ေသာ ဧည့္ သည္ ၁ ဒသမ ၅ သန္းရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ယခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္ စပ္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကုိင္မ်ားၾကား တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြား လ်က္ရွိၿပီး မူဆယ္နယ္စပ္မွ ဧည့္အဝင္ကုိ ရပ္နားထားရသည္။

ယခုႏွစ္ ကုန္ခါနီးတြင္ ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္မ်ားမွ ဝင္ ေရာက္မည့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ယာဥ္တန္း ခရီးစဥ္မ်ား ဖ်က္လုိက္ ရျခင္း မ်ားရွိေၾကာင္း Marvellous Memory ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဒါ႐ိုက္တာ မဝင္းမာထြန္းက ေျပာသည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို  ထိခိုက္ေစတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ

သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္၊ ႏိုင္ငံေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရး တည္ၿငိမ္မႈ စသည္ တုိ႔သည္ ခရီးသြား လုပ္ငန္း တုိးတက္မႈႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ အခ်ိဳး က် လ်က္ရွိသည္။ ယခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ထုိသုံးခ်က္ စလုံးႏွင့္ ၿငိခဲ့သည္ဟု ဆုိရ မည္ျဖစ္သည္။ ဇူလုိင္လကုန္ မွစ၍ ၾသဂုတ္လ အထိ ႏိုင္ငံ အဝွမ္းေရႀကီး ေရလွ်ံမႈမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိက ခရီးစဥ္ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ပုဂံငလ်င္ဒဏ္ သင့္ခဲ့ျခင္း၊ ရခုိင္တြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ မ်ား ျဖစ္ ပြားခဲ့ျခင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ ပိုင္းတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနျခင္း စသည္ တုိ႔ သည္ ျမန္မာ့ ခရီးသြား လုပ္ငန္း အေပၚ သက္ေရာက္မႈ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ခရီး သြား လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း (UMTA)ဥကၠ႒ ဦးသက္လြင္ တုိးက ”အေရွ႕စည္း႐ုိးေရာ၊ အေနာက္စည္း ႐ုိးေရာ ဆုိင္းသံ ဗုံသံၾကားေနရတယ္။ ရန္ ကုန္၊ မူဆယ္ ဘက္မွာလည္း ပိတ္သြားၿပီ။

အဲဒီေတာ့ ထုိင္းတုိ႔ ေကာ့ေသာင္း တုိ႔က ရြက္ ေလွေတြနဲ႔ ဝင္တာေတြကိုပဲ ၾကည့္ရေတာ့မယ္။ ေလာ ေလာဆယ္ေတာ့ ၃ သန္း ပတ္ခ်ာ လည္ ေလာက္ေတာ့ ရွိသြားၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ၅ သန္း ခြဲဆုိတာေတ့ာ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ေတာ့ ဘူး” ဟု ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ေစ်းအလြန္ႀကီး ေနျခင္း၊ ဧည့္သည္မ်ား ေပးသည့္ေငြႏွင့္ ထုိက္တန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို မေပးႏိုင္ ျခင္းတုိ႔မွာလည္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းကိုထိ ခုိက္ေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္း ဝါရင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္ တစ္ဦးျဖစ္ သည့္ ေဒၚခင္သီတာေအးက ေျပာသည္။

”ေစ်းေတြက ပ်ံလန္ေနေအာင္ ႀကီးေန တာ။ ဟိုတယ္ေတြ ေစ်းေတြခ်တယ္ ဆုိၿပီး ခ်လည္းမခ်ဘူး။ ၿပီးေတာ့  Zone Fee (ခရီး စဥ္ေဒသ ဝင္ေၾကး) ေတြကလည္း မ်ားေန တယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဧည့္လမ္းညႊန္သင္ တန္းမ်ား ဆက္တုိက္ ဖြင့္ေပးေနသျဖင့္ ဧည့္လမ္းညႊန္ မ်ားစြာ ထြက္ေပၚလာေသာ္ လည္း အရည္ အေသြး ထက္ အေရအတြက္ က ပိုမ်ားသလုိ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

”တခ်ိဳ႕ ဂုိက္ေတြဆို ဂိုက္ေၾကးေတာင္ မယူဘူး။ မုန္႔ဖုိးရရင္ကုိ လုိက္ေနတာ။ မေန႔တစ္ေန႔ကမွ ဝင္လာတဲ့သူေတြက အ လုပ္ရေနတာ။ ဧည့္သည္ေတြမွာ ခရီးစဥ္ ကုိ ေဒၚလာ ၂ဝဝဝ ေက်ာ္ေပးၿပီး ဝယ္ရ တယ္၊ ထုိက္တန္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈလည္း မရဘူး” ဟု ၄င္းကေျပာသည္။

ထုိ႔ျပင္ ခရီးစဥ္ေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္ သယ္ ယူ ပို႔ေဆာင္စရိတ္မ်ား ႀကီးလြန္းေနျခင္း၊ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား စနစ္ မက်ျခင္း တုိ႔ေၾကာင့္လည္း ေရရွည္တြင္ခရီး သြားလုပ္ငန္းကုိ ထိခုိက္ လာႏိုင္သည္ဟု ၄င္းက ေထာက္ျပသည္။

၂ဝ၁၇ အတြက္ ဘာေတြလုပ္သင့္လဲ

လာမည့္ႏွစ္ အတြက္ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းတုိးတက္ေစရန္ အစုိးရ အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၊ သံတမန္မ်ား၊  ခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေခၚကာ ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမွန္ကို ခ်ျပ သင့္ေၾကာင္း ဦးသက္လြင္တုိးက ေျပာ သည္။

”အေရွ႕စည္း႐ုိး၊ အေနာက္ စည္း႐ိုး ေတြက ေန႔စဥ္ ေပါက္ကြဲမႈေတြ ျဖစ္တယ္ဆုိ ၿပီး ႏိုင္ငံတကာက ၿနါေအငလန မီဒီယာေတြ က တင္ျပၾကတယ္၊ အစုိးရ အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံ တကာမီဒီယာေတြ၊ သံတမန္ေတြ၊ ခရီး သြားေအးဂ်င့္ေတြကုိေခၚၿပီး ဒီက အေျခ အေနေတြ ကို ျပသင့္ တယ္။ Fam Trip ေတြလုပ္ေပးသင့္တယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာ သည္။

ထုိ႔ျပင္ ႏုိင္ငံတကာတြင္ ေၾကာ္ျငာ ျခင္းမ်ိဳး ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္လည္း ခရီးသြား လုပ္ငန္းကုိ ျမႇင့္တင္ႏုိင္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။ Nature Dream ခရီးသြား လုပ္ငန္းမွ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္ တာ ေဒၚစပယ္ေအာင္က လက္ရွိ အေျခအေနသည္ ဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္အတူ ခရီး သြား လုပ္ငန္း အသင္းအဖြဲ႕ မ်ား၏ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား ကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ရမည့္ အေနအထား ျဖစ္ေန ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

”အျခားႏုိင္ငံေတြမွာ ဆုိရင္ သင္းဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အားက ေကာင္း တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဌာနအား မေကာင္းဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ က်ေတာ့ ဌာနေရာ၊ အသင္း ဖြဲ႕ေရာ ႏွစ္ဖက္လုံးမွာ စြမ္းေဆာင္ရည္ အားနည္းတဲ့ သူေတြမ်ား ျဖစ္ေနမလားေပါ့။ ဒါက ေမးခြန္းပါ” ဟု  ေဒၚစပယ္ေအာင္ က ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ခရီးသြားေဒသမ်ား တြင္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ပ်က္စီးလာ ျခင္းကုိလည္း ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္ ျပဳ ျပင္ ေဆာင္ ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာ သည္။

”တစ္ႏိုင္ငံလုံးမွာ အမိႈက္ ျပႆနာ တက္ေနတယ္။ ဧည့္သည္ေတြက ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို သန္႔ရွင္းေရး နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လုံးဝ မႀကိဳက္ၾက ပါဘူး။ ငပလီမွာ ဆုိရင္ လြန္ခဲ့ တဲ့ ၁ဝ ႏွစ္က သဲေတြသန္႔ရွင္းတယ္၊ လွ တယ္။ ခုက သဲေတြမလွေတာ့ဘူး။ က်ိဳက္ ထီး႐ိုး သြားမယ္ ဆုိ လည္း ဧည့္သည္ေတြ ကို အမႈိက္ေတြ မျမင္ေအာင္ ေရွာင္ျပေနရ တယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။

လက္ရွိ အေျခအေနအတုိင္း ဆက္ သြား မည္ဆုိပါက ျမန္မာျပည္၏ ခရီးသြား လုပ္ငန္း ဆက္လက္ က်ဆင္းဖြယ္သာ ရွိ ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက ဆိုၾကသည္။

”ဒီအတုိင္း ဆက္သြားရင္ေတာ့ မလြယ္ ဘူး။ အားလုံး ဝုိင္းလုပ္မွရမွာ။ အခုမွ မျပင္ရင္ သြားၿပီ” ဟု ဧည့္လမ္းညႊန္ ေဒၚခင္သီတာေအး က ေျပာသည္။

ေမဇင္၀င္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*