ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ သက္ႀကီးလို႔ေျပာလုိက္တာနဲ႔ သက္ႀကီးတုိင္းဟာ ကူညီရမယ့္သူ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ သိဖို႔လုိပါတယ္။ သက္ႀကီးေတြသည္ အမ်ားႀကီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသးတယ္ …

ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ သက္ႀကီးလို႔ေျပာလုိက္တာနဲ႔ သက္ႀကီးတုိင္းဟာ ကူညီရမယ့္သူ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ သိဖို႔လုိပါတယ္။ သက္ႀကီးေတြသည္ အမ်ားႀကီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသးတယ္ …
December 21, 2016 Asian Fame

11:26 am
ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလုံးမွာ သက္ႀကီးလို႔ေျပာလုိက္တာနဲ႔ သက္ႀကီးတုိင္းဟာ ကူညီရမယ့္သူ မဟုတ္ဘူးဆုိတာကုိ သိဖို႔လုိပါတယ္။ သက္ႀကီးေတြသည္ အမ်ားႀကီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္ေသးတယ္ …

interview

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕(ျမန္မာ)၏ တာဝန္ခံ ေဒၚခက္ျဖဴ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕(ျမန္မာ )သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွွင့္ ပူးေပါင္းလ်က္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွဳႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္မွဳ ေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဦးတည္ေသာ စီမံကိန္း မ်ားကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိသည္ ။ထုိသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အို မ်ားပါ၀င္ေသာ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အဖြဲ႕မ်ား (OPSHG ) အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္းေပးကာ လုပ္ဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္ ။လက္ရွိတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ မႏၱေလး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂-ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာ ၁၂၆ ရြာ တြင္ OPSHG မ်ားကို ဖြဲ႕စည္းထားကာ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ၀င္ေငြ ရရွိေစေသာ လုပ္ငန္း အစီအစဥ္မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရာတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစေရး ကူညီေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္း၊ ေခ်းေငြ ရရွိႏိုင္ေရးႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္မွဳ သင္တန္းမ်ားေပးျခင္း စသည္တုိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ေပး လ်က္ရွိသည္။သို႕ျဖစ္ရာ ထုိ အစီအစဥ္ မ်ားႏွင့္ပတ္သတ္၍ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕(ျမန္မာ) ဧ။္ တာ၀န္ခံေဒၚခက္ျဖဴ ကိုေတြ႕ဆုံေမးျမန္းေဖာ္ျပလုိက္ ပါသည္ ။

ေမး – အစ္မတုိ႕ရဲ႕ Help Age အဖြဲ ့ကုိဘယ္တုန္းက စတင္ဖြဲ ့စည္ခ့ဲၿပီးဘယ္လုိရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ဖြဲ ့စည္းခ့ဲတယ္ဆုိတာ အရင္ ဆုံးေျပာျပေပးပါခင္ဗ် ။

ေျဖ – HelpAge ကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ စတင္ တည္ေထာင္ခ့ဲ တာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ က်ြန္မ တုိ့ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ဒီမတုိင္ ခင္ေက်းရြာ အေျချပဳ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မူ က  ။ ႏွာဂစ္ၿပီးတ့ဲ အခ်ိန္မွာ စၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဟာ ေက်းရြာ အေျချပဳ သက္ ႀကီး ေစာင့္ေရွာက္မူေတြ စတင္ လုပ္ေဆာင္ၾကတယ္။ အဓိက ကေတာ့ ေက်းရြာမွာ ပဲတစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ နည္းစနစ္ တည္ေထာင္ ဖုိ့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လု့ိလဲ ဆုိေတာ့ က်ြန္မတုိ့ သုေတသနျပဳ ထားခ်က္အရ လက္ရွိမွာ ဆုိရင္ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာအသက္ ၆၀ ႏွစ္ထက္ သက္ႀကီးက ၈.၉ သန္း ရွိပါတယ္။ အ့ဲေတာ့ ၂၀၅၀ ေရာက္လာတ့ဲအခါမွာ လူ ၅ ေယာက္မွာ သက္ႀကီး တစ္ဦးျဖစ္ လာမယ္ ၊ အ့ဲဒီလုိ ေရာက္လာတ့ဲ အခါမွာ သက္ႀကီးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ အခန္း က႑က ပုိၿပီးေတာ့ အေရး ပါလာ မွာျဖစ္ ပါတယ္။ အဲ့ဒီ ကာလမတုိင္မီ သက္ႀကီးမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး စတင္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေမး -အစ္မတုိ႕ အဖြဲ႕ အခု လုပ္ဆာင္ေပးေနတဲ့ အပိုင္းေတြ ကုိလည္း သိပါရေစ ။

ေျဖ – ကြ်န္မတုိ႕က အခန္းက႑ (၅)ခု  ပါတယ္ ေက်းရြာ အေျချပဳ ရပ္တည္ႏုိင္တ့ဲ သက္ႀကီးမ်ား နဲ႕တုိက္ရုိက္ လုပ္ေဆာင္တ့ဲ ပရုိဂရမ္ မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ လူမူ ကာကြယ္ေစာင့္ ေရွာက္ေရး အခန္း က႑မွာဆုိရင္ အထူးသျဖင့္ ကေတာ့ သက္ႀကီးပင္စင္ရ ရွိဖု့ိ အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ တယ္။ သူတုိ့သည္ ႏုိင္ငံသား တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ ရ ရွိသင့္တဲ့ဲ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မူ ရႏုိင္ဖုိ႕အတြက္ ဒါကလည္း အဓိကျဖစ္တယ္။ လူမူေရးပင္စင္ကလည္း အေရးႀကီးတယ္။ လူမူေရး ပင္စင္ရဖုိ့ အတြက္ အမတုိ့ကလည္း လုပ္ေဆာင္ေန ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မူကုိ ဘာလုပ္ လဲဆုိေတာ့ မကူးစက္ႏုိင္တ့ဲ နာတာရွည္ေရာဂါေတြ သက္ႀကီးေတြနဲ႕ပတ္သက္တ့ဲ က်န္းမာေရး ခ်ိတ္ဆက္မူေတြ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး ဌာနႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေပးပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ့ အဖြဲ ့တစ္ခုတည္း အေနနဲ႕ေတာ့ သက္ႀကီး မ်ားကုိ ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္မူမေပးႏုိင္ပါဘူး။ အနာဂတ္မွာ မိတ္ဖတ္ေတြ နဲ႕တုိးခ့်ဲေဆာင္ရြက္ သြားဖု့ိရွိပါတယ္။

ေမး- လက္ရွိမွာ သက္ႀကီးမ်ား အတြက္ ရပ္ရြာ အေျချပဳ ေစာင့္ေရွာက္မူေလးေတြ လုပ္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္ ။အဲလုိရပ္ရြာ အေျချပဳ ေစာင့္ေရွာက္မွဳ ကေကာ အားေကာင္းေနျပီလုိ႕ေျပာလုိ႕ရမလားခင္ဗ် ။

ေျဖ -အားေကာင္းေနၿပီး ေျပာလု့ိရပါတယ္။ ဥပမာေျပာမယ္ ဆုိရင္ ျပင္ဦးလြင္ ဒီမွာဆုိရင္ သက္ႀကီးသူ ခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ အဖြဲ့ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ဖြဲ ့ခ့ဲတာျဖစ္ပါတယ္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ စီမံကိန္းၿပီးသြားၿပီး သက္ႀကီး အဖြဲ႔မ်ား ကုိယ္ထူကုိယ္ထ စနစ္နဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ၿမိဳ့နယ္ အသစ္ ရြာအသစ္မ်ားမွာ ဆက္လက္ၿပီး ဖြဲ ့စည္းတယ္။ အခုဆုိရင္ ၿမိဳ့နယ္ အဆင့္ သက္ႀကီး အဖြဲ ့ မ်ားရွိၿပီးၿမိဳ့နယ္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ တက္လာတ့ဲ သက္ႀကီးအဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အဆင့္ထိေတာင္ ရွိေနပါၿပီး။ စတင္ၿပီး ဖြဲ ့စည္းခ့ဲတ့ဲ အဖြဲ့တုိင္းသည္ အဓိက ေရရွည္ ရပ္တည္ႏုိင္ေအာင္ ဆုိတ့ဲ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖစ္တယ္။ အဓိကေတာ့ အဖြဲအစည္း မ်ားရဲ႕လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားပ်က္ျပယ္သြားတာ ရပ္တန့္ သြားတာမ်ိဳး မျဖစ္ဘဲ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ သြားႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆုိရင္ သက္ႀကီး အဖြဲ ့ခ်ဳပ္ အထိ ရပ္တည္ႏုိင္ ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ေမး -သက္ၾကီးသူခ်င္း ေစာင့္ေရွာက္တဲ့ အဖြဲ႔ ကေရာဘာေတြ လုပ္ေဆာင္ပါသလဲ ခင္ဗ် ။

ေျဖ -သက္ႀကီးသူခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ အဖြဲ ့အစည္း ဆုိရင္ ေက်းရြာမွာ ရွိတ့ဲ သက္ႀကီးမ်ား ကုိစု လိုက္တယ္။ အဖြဲ ့တစ္ခု တည္ေထာင္ လုိက္ပါတယ္။ အမ်ား သေဘာတူ ေကာ္မတီ အဖြဲ ့တစ္ဖြဲ ့ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမာက္ပါတယ္။ သူတုိ့ကုိ ဦးေဆာင္ေပး တ့ဲေကာ္မတီ ကုိ ေရြးခ်ယ္ေပးပါတယ္။ အ့ဲေကာ္မတီမွာ ဥကၠဌ အတြင္းေရးမွဴး ဘ႑ာထိန္း အသင္းဝင္ေတြ ပါတယ္။ သူတု့ိအဓိက လုပ္ေဆာင္တ့ဲ ဝင္ေငြရ ရွိတ့ဲ လုပ္ငန္း (၃)ခုရွိပါတယ္။ သူတုိ့ဘာသာ ရန္ပုံေငြ ရွာတာျဖစ္တယ္။ ရန္ပုံေငြ ရွာတ့ဲအခါမွာ သူတုိ ဘာလုပ္လဲ ဆုိေတာ့ သူတုိ့ရြာေတြမွာ အလွဴခံထားတာေတြရွိတယ္။ သက္ႀကီးရန္ပုံေငြအတြက္ ေစ်းဆုိင္ခန္းေလးေတြ ရွိမယ္ စသျဖင့္ သူတုိ့ရဲ့ ကုိယ္တုိင္ ရန္ပုံေငြရွာတ့ဲ လုပ္ငန္းေတြ ရွိပါတယ္။ ဒုတိယတစ္ခု အေနန့ဲကေတာ့ အသက္ေမြး ဝမ္း ေၾကာင္း လုပ္ငန္း အေန နဲ႕ ေက်းရြာေတြ မွာ လုိအပ္တ့ဲ လုပ္ငန္း အရင္းအႏွီး အတြက္ ေငြေရးေၾကးေရးေတြ ထုတ္ေပးတယ္။ အရင္းႏွီး ထုတ္ၿပီးေတာ့ အ့ဲဒီ ကေနျပန္ၿပီး ဝင္လာတ့ဲ ပုိက္ဆံေတြ ရွိပါတယ္ ။ျပန္ဝင္လာတ့ဲ ၀င္ေငြေတြ ရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အ့ဲဒီလုပ္ငန္းေတြဟာ သက္ႀကီး အားလုံးေပါင္း လုပ္တာ ျဖစ္တယ္။ လုပ္ငန္းႀကီး တစ္ခု တည္ေထာင္ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ကြ်န္မတုိ့က လုပ္ငန္းႀကီး လည္ပတ္ သြား ႏုိင္တ့ဲအဓိက ဝင္ေငြရ ရွိသြားႏုိင္ဖု့ိျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုပ္ငန္းသုံးခု ကေန ၀င္ေငြေတြ ရတယ္။ ဝင္လာတ့ဲ ၀င္ေငြေတြကုိ ဘာလုပ္လဲ ဆုိေတာ့ တႏွစ္တာ လုပ္ငန္းေတြျပန္ဆြဲၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္မွာဆုိရင္ သက္ႀကီးေတြကုိ ဘယ္လုိျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မူ ေပးမလဲ။ အိမ္တုိင္ ရာေရာက္ေစာင့္ေရွာက္မူ ေပးဖု့ိဘယ္ႏွစ္ေယာက္ လုိအပ္သလဲ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အာဟာရရွိဖု့ိ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္ လုိိလဲ ေဆးကုဖု့ိ ဘယ္ႏွစ္ေယာက္လုိလဲ အ့ဲဒါမ်ဳိးကုိ တစ္ဦးခ်င္းဆီအ တြက္ျပန္ လည္လုပ္ေဆာင္ ေပးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက သူတုိ့က သက္ႀကီးေတြ ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ ေက်းရြာမွာ ရွိတ့ဲ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းေတြ ေက်ာင္းမေနႏုိင္တ့ဲ ကေလးေတြ ေက်းရြာေတြမွာ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရး အတြက္ ေငြ မ်ား လည္းထည့္ဝင္တယ္။ ဘာသာေရး ပြဲေတာ္ေတြမွာဆုိရင္လည္း အလွဴေငြေတြလွဴၿပီး လုပ္ေဆာင္ ပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ့က သူတုိ႕နဲအတူ လက္တြဲ အလုပ္လုပ္တယ္။ နည္းပညာ ပ့ံပုိးမူႏွင့္အတူ အခ်ဳိ႕ ေသာ အသက္ေမြး ဝမ္းေၾကာင္း မ်ားအတြက္ လုိအပ္ေသာ ေငြေၾကးေထာက္ပ့ံမူ မ်ားေပးပါတယ္။

ေမး- အစ္မတုိ႕အေနနဲ႕ သက္ၾကီးေစာင့္ေရွာက္မွဳ အပိုင္း လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ဘာေတြ လုိအပ္ခ်က္ရွိ ေနပါေသးလဲခင္ဗ် ။

ေျဖ – သက္ႀကီးမ်ားက ၈.၉ သန္းရွိပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ့အေနနဲ႕ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တာ ကေတာ့ ေက်းရြာ ၁၂၆ ရြာပဲရွိပါေသး တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွာ ေက်းရြာ ၆ေသာင္းခြဲေလာက္ ရွိပါတယ္။ ေက်းရြာ ၆ ေသာင္းခြဲ ေလာက္ ကုိေတာ့ ကြ်န္မတုိ့ အဖြဲ ့ခ်ည္း ပဲေတာ့ မလုပ္ႏုိင္ေသးပါဘူး။ ေရွ့ဆက္မွာ ေက်းရြာအေျချပဳ သက္ႀကီးသူခ်င္း ကူညီေစာင့္ေရွာက္တ့ဲ အဖြဲ ့အစည္း ေပၚႏုိင္ဖုိ့ အတြက္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ အစုိးရက ဦးေဆာင္ေပး မွသာျဖစ္ႏုိင္မယ္။ အ့ဲဒီအတြက္ ကုိလည္း ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရနဲ႕ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ သြားဖု့ိ အတြက္ အစီအစဥ္ မ်ားရွိပါတယ္။

ေမး-ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံး အတုိငး္အတာနဲ႕ သက္ႀကီး ေစာင့္ေရွာက္မူ အပိုင္းမွာေရာဘာေတြ အားနည္း ခ်က္ရွိေနပါသလဲ ။

ေျဖ -သက္ႀကီးမ်ားသည္ ဓေလ့ထုံးစံ အရေတာ့ သားသမီးေတြ နဲ႕ေနပါတယ္။ ေခတ္ကာလက ေျပာင္းလဲ လာတ့ဲ အတြက္ေၾကာင့္ လူတုိင္းက အလုပ္လုပ္ ၾကပါတယ္ ။ေနာက္ၿပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္ျပဳ တ့ဲႏူန္းေတြ နည္းသြားတယ္။ ကေလးေမြး တ့ဲႏူန္းေတြ နည္းသြား ပါတယ္။ ဘာေတြ ့ရလဲဆုိေတာ့ သက္ႀကီးမ်ားက မ်ားလာၿပီးေတာ့ သက္ႀကီးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္မ့ဲသူေတြ ကနည္းလာတယ္။ အဓိ ကျပသနာျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း အခုထက္ ထိေတာ့ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရ အေနနဲ႕ ၂၀၀၈ ႏွစ္ကတည္း လူမူ ဝန္ ထမ္းႏွင့္ ေပါင္း ၿပီး လုပ္ခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကအေနျဖင့္ သက္ႀကီးမ်ားရဲ့ မူဝါဒ ေပၚထြန္းလာေစရန္။ ဥပေဒမ်ား ေပၚထြန္းလာဖုိ့ ဒါမွ လည္း သက္ႀကီးမ်ားကုိ ေစာင့္ေရွာက္မူ လုပ္ငန္းမ်ားက်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေမး -တျခားျဖည့္စြက္ေျပာလုိတာ ရွိရင္ေျပာေပးပါခင္ဗ် ။

ေျဖ -ကြ်န္မတုိ႕ အေနနဲ႕ ၂၀၀၉ မွာစတင္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲတုန္းက အခက္အခဲေတြ အမ်ားႀကီး ရွိခ့ဲပါ တယ္။ သက္ႀကီး အဖြဲ ့လုိေျပာ လုိက္ တ့ဲ အခါမွာ အမ်ားဆုံးေမးခြန္း ထုတ္တာက သက္ႀကီးမ်ား အတြက္ ဘာေတြလုပ္ ေဆာင္ေပးမွာလဲ ဆုိတာကုိ ေမးခြန္းထုတ္ၾကပါတယ္။ ကြ်န္မတုိ့က ေပးတာ မဟုတ္ပါဘူး ၊ သက္ႀကီးေတြန့ဲအတူ လက္တြဲၿပီး အလုပ္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အဓိက ကေတာ့ သက္ႀကီးေတြ တကယ္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္တယ္ ဆုိတ့ဲ အခ်က္ေတြကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးတယ္။ အခုဘာ ေတြ ့ရလဲ ဆုိေတာ့ အမ်ားႀကီးေျပာင္းလဲ သြားတာ ကုိ ေတြ ့ ရပါတယ္။ အခုဆုိရင္ ဒီမွာရွိတ့ဲ သက္ႀကီး ၁၂၆ ဖြဲ ့သူုတုိ့ဟာ အ့ဲတုန္းက ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ အခူသူတုိ့ရဲ့ စိတ္ေတြက အကုန္လုံး ဘာလုပ္ရမလဲ ဆုိတ့ဲ အခန္းက႑ ေျပာင္းလဲလာပါတယ္။ အ့ဲဒါဟာ ကြ်န္မတုိ့ျမန္မာ တစ္ႏုိင္ငံလုံး မွာသက္ႀကီး လု့ိေျပာလုိိက္တာ န့ဲ သက္ႀကီး တုိင္းဟာ ကူညီရမ့ဲသူ မဟုတ္ဘူး ဆုိတာကုိ သိဖု့ိလုိပါတယ္။ သက္ႀကီးေတြသည္ အမ်ားႀကီး အလုပ္လုပ္ႏုိင္ ေသးတယ္။ ပူေပါင္း ပါဝင္ႏုိင္ေသးတယ္။ သူတု့ိ ရဲ႔ အေတြ ့အႀကံဳေတြ ျဖတ္သန္းလာတ့ဲ ဘဝ သက္ခန္းစာ အကုန္လုံးက ဘာန့ဲမွ တန္ဖုိးျဖတ္လု့ိ မရပါ ဘူး။ ေနာင္လာေနာက္သား ေတြအတြက္ လည္း အေရးႀကီးတ့ဲ အခန္းက႑ ျဖစ္ပါတယ္။

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*