ေမ့တတ္သလား. . . ဒီမင္းရွား

ေမ့တတ္သလား. . . ဒီမင္းရွား
December 21, 2016 Asian Fame

3:47 pm
ေမ့တတ္သလား. . . ဒီမင္းရွား

emi

Dementia (ဒီမင္းရွား) ေရာဂါဆိုသည္မွာ လူေနမႈဘဝ၊ ေန႔စဥ္ ေနထိုင္သြားလာလႈပ္ရွားႏိုင္မႈကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေသာ၊ သတိႏွင့္အသိဥာဏ္၊ ဆင္ျခင္သံုး သပ္ႏိုင္အား က်ဆင္းသည့္ေရာဂါ ျဖစ္ပါသည္။ ေယဘုယ်ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ သတိေမ့ျခင္း၊ အသိဥာဏ္ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္အား က်ဆင္းျခင္း၊ လူမႈဆက္ဆံေရး ထိခိုက္လာျခင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာလႈပ္ရွားသြားလာ ႏိုင္မႈအပိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းလာျခင္း စသည္ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလကၡဏာမ်ားမွာ တစ္ေန႔ ထက္တစ္ေန႔ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တိုး၍ဆိုးလာတတ္သည့္ေရာဂါ ျဖစ္ပါသည္။ Dementia ေရာဂါမွာ မည္သူမဆိုျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္အမ်ားအားျဖင့္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ ေက်ာ္သည့္လူႀကီးပိုင္းမ်ားတြင္ ပို၍ ျဖစ္တတ္သည္ကိုေတြ႕ရပါသည္။ Dementia ေရာဂါပံုစံ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါသည္။

alzheimer’s disease, vascular dementia, fronto temporal dementia, lewy body disease ႏွင့္ early onset dementia စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤေဆာင္းပါးအေနျဖင့္ dementia ေရာဂါအေၾကာင္းကို ေယဘုယ် (general) အားျဖင့္သာ ေဆြးေႏြးတင္ျပျခင္း ျဖစ္သည့္အတြက္ dementia ေရာဂါ၏ ေယဘုယ်လကၡဏာမ်ားကိုသာ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

dementia ေရာဂါသည္ ယေန႔ကမၻာေပၚတြင္ အႀကီးအက်ယ္ဆံုးေသာ က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေနၿပီဟူ၍ ကမၻာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာႏိုင္ငံမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ က်န္းမာေရး ေဆးပညာရွင္မ်ား၊ ေဆးသုေတသနရွာေဖြျပဳစုေနသူမ်ား၊ က်န္းမာေရး စာရင္းဇယားျပဳစုေနသူမ်ားက သတိေပးႏိႈးေဆာ္ေနၾကပါသည္။ ကမၻာႏွင့္အဝွမ္း ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ယေန႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ စာရင္းဇယားအရ လူဦးေရ ၄၆ ဒသမ ၈ သန္းသည္ dementia ေရာဂါ စြဲကပ္ေနပါသည္။ ဤကိန္းဂဏန္းသည္ အႏွစ္ ၂ဝ ၾကာတိုင္း ၂ ဆတိုးလာမည္ ခန္႔မွန္းသျဖင့္ ၂ဝ၃ဝ ခုႏွစ္တြင္ ၇၄ ဒသမ ၇ သန္းျဖစ္လာ၍ ၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၁၃၁ ဒသမ ၅ သန္း ျဖစ္လာရန္ရွိသည္ဟု ဆို ထားပါသည္။ ယခုကမၻာတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ၉ ဒသမ ၉ သန္းမွ်ေသာ dementia ေရာဂါသည္မ်ားေတြ႕ရွိလ်က္ ရွိပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုး၏ dementia ေရာဂါအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရမ်ား၏ သံုးစြဲရေသာ ေငြပမာဏမွာ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ယူအက္စ္ေဒၚလာ ၈၁၅ ဘီလ်ံ (us $ 815 Billion) ရွိပါသည္။ ၾသစေတ်းလ်ႏိုင္ငံတြင္ dementia ေရာဂါသည္ ၃၅၃၈ဝဝ မွ် ရွိပါသည္။ ေရွ႕လာမည့္ ၅ ႏွစ္အတြင္း ၄ဝဝဝဝဝ မွ်အထိတိုးဖြယ္ရွိပါ သည္။ အကယ္၍ dementia ေရာဂါကုစားႏိုင္သည့္ ေဆးဝါးႏွင့္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ႀကိဳတင္မေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ၂ဝ၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ dementiaေရာဂါသည္ ၉ဝဝဝဝဝ အထိ တိုးျမင့္လာဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ယေန႔ ၾသစေတ်းလ်ႏိုင္ငံတြင္ dementia ေရာဂါျဖစ္သူမ်ားအား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနသည့္ ေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားမွာ ၁ ဒသမ ၂ သန္း ရွိေနပါသည္။dementia သည္ၾသစေတ်းလ်ႏိုင္ငံတြင္ အေသအေပ်ာက္ ဒုတိယအမ်ားဆံုးေရာဂါ ျဖစ္ေနပါသည္။ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၾသစေတ်းလ်ႏိုင္ငံအစိုးရအေနျဖင့္ dementia ေရာဂါအတြက္ သံုးစြဲရသည့္ ေငြေၾကးပမာဏ (ဘတ္ဂ်က္)မွာ (၄ ဒသမ ၉ ဘီလ်ံ ေဒၚလာ)ရွိပါသည္။ သက္ႀကီးရြယ္အိုေစာင့္ေရွာက္ ေရးေဂဟာမ်ားတြင္ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူဦးေရမွာ dementia ေရာဂါစြဲကပ္ေနသူမ်ား၊ ဦးေႏွာက္ ႏွင့္အာ႐ံုေၾကာေရာဂါ၊ စိတ္ေရာဂါ စြဲကပ္ေနသူမ်ားျဖစ္သည္။ထို႔ေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ dementia ေရာဂါ သုေတသနျပဳစုေရးအတြက္ ေရွ႕ ၅ ႏွစ္တြင္ ေဒၚလာသန္း ၂ဝဝ သံုးစြဲရန္ခ်မွတ္ထားပါသည္။ စုစုေပါင္း dementia ေရာဂါသုေတသနအတြက္ ႏွစ္စဥ္ သံုးစြဲေနသည့္ ေငြပမာဏမွာ သန္း ၆ဝဝ ရွိပါသည္။dementia ေရာဂါသည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္ေက်ာ္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအတြက္ ကာယဥာဏ စြမ္းရည္ဒုကၡိတကို ျဖစ္ေစသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ေရာဂါျဖစ္ေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သာမန္ သတိေမ့ေလ်ာ့ျခင္း ႏွင့္ dementia ေရာဂါေၾကာင့္ သတိေမ့ေလ်ာ့ျခင္းမည္ကဲ့သို႔ ကြာျခားသနည္း အထက္ပါအခ်က္ကို လူတိုင္း သိထားသင့္ပါသည္။ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္လာ၍ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ သာမန္သတိေမ့ျခင္းကို dementiaေရာဂါျဖစ္ေနၿပီဟူ၍ ေတြးေတာကာ စိတ္ပူပင္ေသာကမျဖစ္ရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ လူတိုင္းအသက္ႀကီးလာသည္ႏွင့္အမွ် သတိေမ့တတ္လာသည္မွာ သာမန္အသက္ႀကီး၍ ေမ့ျခင္းဟု ေခၚ၍ စိုးရိမ္စရာ လံုးဝမရွိပါ။

အသက္ႀကီးလာလွ်င္
ဘာေၾကာင့္ ေမ့တတ္လာတာလဲ

၁။ ဦးေႏွာက္ထဲတြင္ ႐ိုး႐ိုးသတိရသည့္ မွတ္ဥာဏ္၊ ျဖစ္ပ်က္ခဲ့ၿပီးသည္မ်ားကို ေအာက္ေမ့သတိရသည့္မွတ္ဥာဏ္ စသည္မ်ားကို အလုပ္လုပ္ေပးေနေသာ hippo­ campus ေခၚ ဦးေႏွာက္၏ အစိတ္အပိုင္းသည္ အသက္ႀကီးရင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် တျဖည္းျဖည္း႐ႈံ႕လာျခင္း၊ ယိုယြင္းလာျခင္း မ်ားျဖစ္လာပါသည္။

၂။ ဦးေႏွာက္ေသြးေၾကာမွ်င္ ေလးမ်ား၊ ဆဲလ္မ်ား အာ႐ံုေၾကာကလာပ္စည္းမ်ားကို ျပဳစုကာကြယ္ေပးေနသည့္ ေဟာ္မုန္းဓာတ္မ်ား၊ အသားဓာတ္မ်ားသည္ အသက္ ႀကီးလာသည့္အခါ အနည္းႏွင့္ အမ်ား ခြန္အားေလ်ာ့ပါးလာတတ္ပါသည္။

၃။ အသက္ႀကီးသူမ်ားသည္ ေရာဂါဘယစြဲကပ္လာ၍ ျဖစ္ေစ၊ ေရာဂါေၾကာင့္ ေသာက္သံုးရေသာ ေဆးဝါးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ ခႏၶာလႈပ္ရွားသြားလာမႈ ေလ်ာ့ပါးလာ၍ ျဖစ္ေစ၊ ဦးေႏွာက္သို႔ ေသြး လည္ပတ္သြားလာမႈ ေလ်ာ့ပါးလာသည္ႏွင့္အမွ် သတိႏွင့္ အသိဥာဏ္မ်ားလည္း ခ်ိဳ႕ယြင္းထိခိုက္လာတတ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူ႕ဦးေႏွာက္သည္ အသက္ႀကီးလာ၍ အခ်ိဳ႕ေသာ ေသြးေၾကာမွ်င္ေလးမ်ား၊ ဆဲလ္က လာပ္စည္းမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္းပ်က္ဆီး သြားေသာ္လည္း ေသြးေၾကာမွ်င္ အသစ္မ်ား၊ ဆဲလ္ကလာပ္စည္း အသစ္မ်ားကို ျပန္လည္၍၊ ဆက္ လက္၍ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ကိုယ္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ႀကီးလာျခင္းေၾကာင့္ သတိေမ့တတ္ျခင္းအလိုအေလ်ာက္ ေပၚေပါက္လာမည္ဟူ၍ ပံုေသ ကားခ်ပ္တယူသန္စြဲမွတ္၍မရပါ။ ထိုကဲ့သို႔ နိယာမတစ္ခုအျဖစ္ႏွင့္ မစြဲယူသင့္ပါ။ လူ႕ဦးေႏွာက္သည္ မာဆယ္ခြန္အားကဲ့သို႔ပင္’သံုးလွ်င္ သံုး၊ မသံုးလွ်င္ ဆံုး’ ဆိုသည့္ ဆို႐ိုးစကားအတိုင္းပင္ မိမိ၏ ေနထိုင္မႈဘဝ၊ က်န္းမာေရး အေျခ အေန၊ က်န္းမာေရးလိုက္စားမႈ ရွိမရွိ၊ ပံုမွန္စားေနသည့္ အစား အေသာက္ပံုစံ၊ ေန႔စဥ္သြားလာ လႈပ္ရွားမႈအားလံုးသည္ ဦးေႏွာက္ ေရာဂါ ျဖစ္၊ မျဖစ္ကို ဆံုးျဖတ္ ေပးပါလိမ့္မည္။

အသက္ႀကီးလာ၍ သာမန္သတိ ေမ့ျခင္းလကၡဏာမ်ား

လူနာမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ ေမြး ေန႔ရက္စြဲမ်ား ေမ့တတ္သည္။ အိမ္တြင္ မ်က္မွန္၊ ဖုန္း၊ အေရး ႀကီးစာရြက္စာတမ္းမ်ား မၾကာခဏ အထားမွား၍ေပ်ာက္ေနတတ္သည္။မီးပူတိုက္ၿပီး ခလုတ္ပိတ္ဖို႔ ေမ့ေနတတ္သည္။ ေစ်းသြားလွ်င္ ဝယ္ရန္သြား ေသာ ပစၥည္း ျပန္မပါလာတတ္ပါ။ အျခားပစၥည္းမ်ားသာ ပါလာ၍ ေစ်းသို႔ ေနာက္တစ္ေခါက္သြားရ တတ္သည္။ ဆရာဝန္ ရက္ခ်ိန္းေမ့ေန၍ ျပန္လည္ရက္ခ်ိန္းယူရသည္။ တစ္ေနရာသြားဖို႔ လမ္းၫႊန္ ရင္ အေရးႀကီးေသာ ရပ္ကြက္နာ မည္၊ လမ္းနာမည္ ေမ့သြားတတ္သည္။ ႐ုပ္ရွင္ကား ဇာတ္လမ္းကို ေျပာရင္း၊ ႐ုပ္ရွင္ကား နာမည္ေမ့ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လိုက္နာမည္ေမ့ျဖစ္ တတ္သည္။ပါးစပ္ဖ်ားမွာရွိေနတဲ့ နာမည္၊ စကားလံုးမ်ားကို ေဖာ္၍မရ ျဖစ္သည္။ ေျမးနာမည္မေခၚဘဲ သား နာမည္မွားေခၚျခင္း၊ ေရခဲေသတၱာ ထဲ ပစၥည္းယူရန္သြား၊ သတိေမ့၍ ယူရမည့္ပစၥည္း မယူျဖစ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ေမ့မႈ ေပါင္းစံုျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း သာမန္ အသက္ႀကီး၍ ေမ့ေသာသူသည္ မိမိသတိေမ့ခဲ့ေသာ ျဖစ္ရပ္ကို ျပန္လည္သတိရ၍ ျပန္လည္ ေျပာ ျပႏိုင္သည္။ အေတာ္ၾကာ စဥ္းစား ယူလွ်င္ သတိေမ့ေသာအရာကို ျပန္လည္သတိရသည္။ ေန႔စဥ္လႈပ္ ရွား သြားလာမႈဘဝကို ထိခိုက္ျခင္း မရွိပါ။ သြားေနက်၊ ႐ံုး၊ ေက်ာင္း၊ ဘုန္းႀကီး ေက်ာင္း၊ မိတ္ေဆြ၊ အိမ္၊ အလုပ္ဌာနမ်ားကို ေျဖာင့္ျဖဴးစြာ သြားႏိုင္ ပါသည္။ ဘတ္(စ္)ကား၊ ရထား၊ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားျဖင့္ သြား လိုရာသြားႏိုင္ပါသည္။ အျခား လူမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ စကား ပံုမွန္ေျပာဆိုႏိုင္ပါသည္။ မိမိ၏ အသက္ႀကီး၍ သာမန္သတိေမ့ ျခင္းသည္ မိမိ၏ ေန႕စဥ္ဘဝကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ျခင္းမရွိပါ။ နဂိုကတတ္ထားေသာ မိမိသင္ယူ ထားေသာ ပညာရပ္၊ ဘာသာ စကား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ဘဝအေတြ႕ အႀကံဳ၊ အတတ္ပညာ Óဏ္စ သည္တို႔မွာ ေလ်ာ့နည္းထိခိုက္ျခင္း မရွိဘဲ ပံုမွန္အတိုင္းပင္ ရွိေနတတ္ ပါသည္။

dementia ေရာဂါေၾကာင့္ သတိေမ့ျခင္းလကၡဏာမ်ား

မိမိေန႔စဥ္ လုပ္ေနက် လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို မွန္ကန္စြာလုပ္ရန္အခက္အခဲရွိလာသည္။ ဥပမာ ကိုယ္လက္သန္႔ရွင္းေရး၊ မွန္ကန္ေသာ အဝတ္အစားမ်ား ဝတ္တတ္ေရးကို ေမ့လာတတ္ သည္။ ဥပမာ မဂၤလာေဆာင္၊ အ လွဴသြားရန္ အဝတ္အစားလဲ ေသာအခါ ေပ်ာ္ပြဲစားသြားဝတ္သည့္ အဝတ္အစားမ်ားႏွင့္ ထြက္လာျခင္း။ မိမိ၏မိသားစုဝင္မ်ား၊ ရင္းႏွီး ေသာမိတ္ေဆြမ်ား၏ အမည္နာမ မ်ားကိုေမ့ျခင္း၊ ေခၚ၍မထြက္ ျခင္း၊ စဥ္းစား၍ မရျခင္း။စကားလံုးမ်ားထပ္ျခင္း၊ ေျပာ သည့္ စကားလံုးမ်ားကို မၾကာခဏ ေမ့ျခင္း၊ ေမးခြန္းတစ္ခုကို ထပ္ခါ တလဲလဲ ေမးျခင္း၊ ေန႔စြဲ၊ လ၊ ရက္တို႔ကို ေမ့ျခင္း၊ ေမ့သည့္အျဖစ္မွာ ပို၍မ်ားလာ ျခင္း၊ ဗုဒၶဟူးလား၊ တနဂၤေႏြလား ဟူ၍ မဆီေလ်ာ္ေသာ ရက္မ်ားကို ေရြး၍ ေမးျခင္း၊ အၿမဲသြားလာေနက် ေနရာသို႔ ေရာက္လွ်င္ ေယာင္လည္လည္ျဖစ္ျခင္း၊ ယခင္က ေပ်ာ္ရႊင္စြာ သြား လာေနက် ေနရာမ်ားကို စိတ္မဝင္ စား၊ သြားခ်င္လာခ်င္စိတ္ မရွိ ေတာ့ျခင္း၊ မိမိအေတြး ကမၻာထဲတြင္ နစ္ေျမာေန၍ အျခားလူမ်ား၊ မိ သားစုဝင္မ်ားကို စိတ္မဝင္စားဘဲ ေငါင္ေတာင္ေတာင္ျဖစ္ေနျခင္း။ ဘတ္စ္ကားမွားစီးျခင္း၊ ကား ေမာင္း၍ တစ္ေနရာကို သြားရင္း လမ္းမွား၍ ေနာက္တစ္ေနရာသို႔ ေရာက္သြားျခင္း၊ မိမိအိမ္သို႔ မျပန္တတ္ျခင္း။ အမွားအမွန္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္အား က်ဆင္း၍ စိတ္တိုစိတ္ဆိုး၊ အျခား လူမ်ား၊ မိသားစုဝင္မ်ားႏွင့္ ရန္ျဖစ္၊ ေဒါသထြက္သည့္ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္လာျခင္း၊ (ယခင္က ေအးေဆး ၿငိမ္သက္စြာေနသူအတြက္) ေပးေနက် ေရဖိုး၊ မီးဖိုး၊ ဖုန္းဖိုး Bill မ်ားကို စာတိုက္ကဲ့သို႔ ေသာေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္၍ မေပးတတ္ေတာ့ပါ။ ေပးရန္လည္း သတိမရေတာ့ပါ။ လမ္းၫႊန္ေပးလွ်င္လည္း နားမလည္ေတာ့ပါ။ဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္စြမ္း၊ အမွား အမွန္ေဝဖန္ပိုင္းျခားႏိုင္စြမ္း အားနည္းလာတတ္သည္။ ဥပမာ ေကာ္ဖီေဖ်ာ္လွ်င္ သၾကား ၇ စြန္း၊ ၈ စြန္းထည့္ျခင္း၊ ထမင္းစားၿပီးေသာ္လည္း ထပ္မံစားရန္ေတာင္းဆိုျခင္း။ စကားလံုးမ်ား မပီသဘဲ ဗလံုး ဗေထြးျဖစ္ေနျခင္း။ မိမိသတိေမ့သည္ကို လံုးဝသတိမရ ျပန္မေျပာျပႏိုင္။ေငြေၾကးသံုးစြဲမႈ မွားယြင္းလာသည္။ အျပင္သြားလွ်င္ တစ္ေယာက္တည္းသြားလို႔မရေတာ့ပါ။ အေဖာ္ပါမွ သြားႏိုင္ပါသည္ ၾကည့္႐ႈေစာင့္ေရွာက္ရန္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ သူ လိုအပ္လာပါသည္။ မိမိ၏ ေန႔စဥ္သြားလာေနထိုင္ မႈဘဝကို ထိခိုက္လာပါသည္။ သာ မန္အသက္ႀကီး၍ သတိေမ့ေလ်ာ့ ျခင္းႏွင့္ dementia ေရာဂါ ေၾကာင့္ သတိေမ့ျခင္းလကၡဏာမ်ား ကြာျခားပါသည္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္

ေဒၚဥမၼာခင္ (SYDNEY)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*