လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္
December 21, 2016 Asian Fame

2:29 pm
လာမည့္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၉

လာမည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ား အိမ္ရာ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္အတြက္ အိမ္ရာအ ခန္းေပါင္း ၈ဝဝဝ ခန္႔ အေကာင္ အထည္ေဖာ္   ေဆာင္ရြက္ ေန ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနဝန္ႀကီး ဦးဝင္းခုိင္က ေျပာ သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီး ဌာနက တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာမ်ား အေကာင္အထည္   ေဖာ္လ်က္ရွိရာ လာမည့္ ၅ ႏွစ္အ တြင္း အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ႏွစ္ သိန္းခန္႔ ထြက္ေပၚလာမည္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တန္ဖိုးနည္း၊ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း တစ္သန္းခန္႔ ထြက္ေပၚလာရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း   ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေဆာက္ လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ႏွစ္ပတ္လည္ပြဲတြင္ ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

အဆုိပါ တုိက္ခန္းမ်ားကုိဝယ္ ယူလုိသည့္ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူ မ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ခန္းမ်ားကို အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္အ တြက္   ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ၁ဝ ႏွစ္အရစ္က် ေပးသြင္းေသာ စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ရန္ စီစဥ္ ေဆာင္ ရြက္ေပးေနေၾကာင္း သိရ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပေနထိုင္ သူႏႈန္းထားသည္ ႏွစ္စဥ္ ၂ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္မႈရိွေနၿပီး အဆို ပါ တိုးတက္မႈႏႈန္းထားသည္ ႏိုင္ငံ တကာ လူဦးေရတိုးတက္မႈ ႏႈန္း ထားမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လိုက္ပါက မ်ား ျပားေသာ ႏႈန္းထားျဖစ္ေနေၾကာင္း ၂ဝ၁၆ တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာဆုိင္ ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမွ သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ ရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံ တကာ ရပ္တည္မႈအရ ဝင္ေငြ၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း သုိ႔မဟုတ္ ထိုထက္ ပို၍နည္းပါးေသာ ပမာဏကိုသာ အိမ္ရာ ဝယ္ယူျခင္းက႑မ်ားတြင္ အသံုးျပဳၾကေသာအေျခအေနတစ္ ရပ္ကိုေတြ႔ရိွရေၾကာင္းႏွင့္ အဆို ပါအေျခအေနႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း ျပဳလုပ္ထားေသာ စစ္တမ္းမ်ားအရ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လူဦး ေရ၏ ၃ ပံုတစ္ပံုခန္႔ အတြက္ အိမ္ ရာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ကုန္က် စရိတ္သည္ တစ္လလွ်င္ ၆၅ဝဝဝ က်ပ္သာျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အိမ္ ၿခံေျမလုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိသည္။

လက္ရွိအစိုးရတာဝန္ စတင္ရ ယူေသာ ရက္ ၁ဝဝ စီမံခ်က္အတြင္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၂၂ဝဝ ေက်ာ္ ကို ေရာင္းခ်ေပးခဲ့ သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္း ေရႊ႕အေျခခ်သူမ်ား ႏွစ္စဥ္ တိုး တက္မ်ားျပားလ်က္ရွိရာ ၂ဝ၄ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လူဦးေရ ၁၂ သန္းခန္႔ ရွိ လာႏုိင္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္မွန္းၾက သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*