အဂၤလန္ႏိုင္ငံFinancial Times မွ “Bank of the Year in Myanmar 2016” ဆု ကေမၻာဇဘဏ္ (၄) ႏွစ္ဆက္ ရရွိ

အဂၤလန္ႏိုင္ငံFinancial Times မွ “Bank of the Year in Myanmar 2016” ဆု ကေမၻာဇဘဏ္ (၄) ႏွစ္ဆက္ ရရွိ
December 14, 2016 Asian Fame

6:44 am
အဂၤလန္ႏိုင္ငံFinancial Times မွ “Bank of the Year in Myanmar 2016” ဆု ကေမၻာဇဘဏ္ (၄) ႏွစ္ဆက္ ရရွိ

kbz-copy

MKT
လန္ဒန္ၿမိဳ႕၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂

Financial Times ၏၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံအလုိက္ စြမ္း ေဆာင္ရည္အေကာင္းဆုံး ဘဏ္ ဆု “Bank of the Year Awards 2016” ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲအခမ္းအနားကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ အဂၤ လန္ႏိုင္ငံ၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕Hilton London Bankside Hotel  ၌ က်င္းပ ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ ရည္အေကာင္းဆုံးႏွင့္ အေအာင္ ျမင္ဆံုးဘဏ္ဆု “Bank of the Year in Myanmar 2016” ကုိ ကေမၻာဇဘဏ္မွ (၄)ႏွစ္ဆက္ လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

kbz-1-copy

၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံအ လိုက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စြမ္း ေဆာင္ရည္အေကာင္းဆုံးဆုမ်ား ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကေမၻာဇဘဏ္ႏွင့္ အတူ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ Bank of America ၊ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏုိင္ငံမွ China Merchants Bank ၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ Mitsubishi UFJ Financial Group၊ အဂၤလန္ႏုိင္ငံမွLloyds Banking Group ၊ စင္ကာ ပူႏုိင္ငံမွDBS Bank  ႏွင့္ ထိုင္း ႏိုင္ငံမွBangkok Bank အပါ အဝင္ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၄၉ ႏုိင္ငံ၏ သက္ဆုိင္ရာ ဘဏ္အဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွလည္းေကာင္း၊  ကမၻာလုံးဆုိင္ ရာGlobal Bank of the Year 2016   ဆုကုိ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံ ING Group မွလည္းေကာင္း အသီးသီး လက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

kbz-2-copy

ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ႏုိင္ငံအလုိက္ဆုရရွိသည့္ ဘဏ္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ CEO မ်ား၊ အဆင့္ျမင့္ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကေမၻာဇဘဏ္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ကုိဝင္း၊ အႀကီးတန္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာ ဦးညိဳျမင့္ႏွင့္ ကေမၻာဇဘဏ္မွအဆင့္ျမင့္ အရာ ရွိႀကီးမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ျမန္ မာႏုိင္ငံအတြက္”Bank of the Year in Myanmar 2016″  ဆုကုိ ကေမၻာဇဘဏ္ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ကုိ ဝင္းက တက္ေရာက္လက္ခံရယူခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

kbz-3-copy
Financial Times  အဖြဲ႕အစည္း သည္ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ ဘဏ္လုပ္ ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အကဲျဖတ္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ ကာ သီးျခားဖြဲ႕စည္းထားေသာThe Banker မွ ကမၻာတစ္ဝန္းလုံး၌ ၄င္းတို႔ျဖန္႔ၾကက္ထားေသာ သတင္း ေထာက္မ်ား၊ သတင္းဌာနမ်ား၊ မီဒီ ယာမ်ားမွ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို စု စည္းလ်က္ သတ္မွတ္ထားေသာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားေပၚ အေျခခံ၍ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ႏုိင္ငံအလုိက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ စြမ္းေဆာင္ ရည္အေကာင္းဆုံးဘဏ္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ၿပီး  “Bank of the Year” ဆုမ်ားကုိ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ ကာ၊ အထူးသျဖင့္ ယခုႏွစ္သည္ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္မွ စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ေသာFinancial Times  အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၉ဝ ျပည့္ေျမာက္သည့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနေသာ ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရ သည္။

 ကေမၻာဇဘဏ္အား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အတြက္ “Bank of the Year in Myanmar 2016”ဆုကုိ ခ်ီး ျမႇင့္ရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္ တြင္ ကေမၻာဇဘဏ္အေနျဖင့္ အဓိ ကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မႈ၊ ျပည္သူမ်ား၏စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက အား ကုိးအားထားရသည့္ ဘဏ္ႀကီးအ ျဖစ္ ရပ္တည္ႏုိင္မႈ၊ ဘဏ္ခြဲမ်ားႏွင့္ ATM စက္မ်ား ႏုိင္ငံတြင္း အႏွံ႕အ ျပား၌ တုိးတက္ဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မႈ၊ ေစ်းကြက္ တုိးတက္ပုိင္ဆုိင္မႈ၊ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္အတြင္းရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ေငြေၾကးအမ်ားဆုံးတုိး တက္ထုတ္ေခ်းႏုိင္မႈ၊ ဝင္ေငြႏွင့္အ ျမတ္ တုိးတက္ရရွိမႈ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈႏွင့္ စီမံအုပ္ ခ်ဳပ္မႈစြမ္းရည္ တုိးတက္ေကာင္း မြန္မႈ၊ ႏုိင္ငံတကာဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေ ဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ၊ အာ ဆီယံေဒသတြင္း ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္ကုိယ္စားလွယ္ ႐ုံးမ်ား တုိးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္၍ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ ေပးႏုိင္မႈ၊ (၄) ႏွစ္ဆက္ ႏုိင္ငံေတာ္ အတြက္ အခြန္ဘ႑ာေငြအမ်ား ဆုံး သယ္ပုိးထမ္းေဆာင္ႏုိင္မႈႏွင့္ ႏုိင္ ငံေတာ္ႏွ င့္ ျပည္သူအက်ိဳးျပဳ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေနရာအႏွံ႕ အျပား၌ ဦးေဆာင္ပါဝင္ လွဴဒါန္း ႏုိင္မႈစသည္တို႔ကုိ အေျခခံ၍ စိစစ္ ေရြးခ်ယ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းFinancial Times မွေဖာ္ျပထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*