အဂတိလုိက္စားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အခြန္စနစ္

အဂတိလုိက္စားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အခြန္စနစ္
December 14, 2016 Asian Fame

8:32 am
အဂတိလုိက္စားမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အခြန္စနစ္

dar-li

အဂတိ လုိက္စားမႈဆုိသည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အုပ္ခ်ဳပ္ပံု ယႏၲရားတြင္ အနည္းႏွင့္အမ်ားဆုိသလုိ ေတြ႕ရွိေနရေသာ အားနည္းခ်က္တစ္ခု ပင္ျဖစ္ေနၿပီး အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အဂတိအနည္းဆံုးအ ျဖစ္ စင္ကာပူ ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ မေလး ရွား ၄၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ထိုင္း ၆၂ ရာ ခုိင္ႏႈန္း၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ အင္ဒိုနီးရွား ၆၆ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဗီယက္ နမ္ ၆၉ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ လာအို ၇၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ကေမၻာဒီးယား ၇၉ ရာ ခုိင္ႏႈန္း၊ ျမန္မာ ၇၉ ရာခုိင္ႏႈန္းတို႔ ျဖစ္သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈရာခိုင္ ႏႈန္းနည္းေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ပိုမုိတုိး တက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးမွာလည္း အဆင္ေျပေၾကာင္း သံုးသပ္ႏိုင္သည္ဟု မုိးမခအြန္လုိင္း စာမ်က္ႏွာပါ ေဇာ္ေအာင္(မံုရြာ) ၏ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏုိင္ငံအလုိက္ အဂတိလုိက္စားမႈအၫႊန္းကိန္းထုတ္ ျပန္သည့္ Transparency International ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရကမၻာ့ ႏုိင္ငံ ၁၆၈ ႏုိင္ငံတြင္ ၁၄၇ အဆင့္တြင္ ရပ္တည္ေနၿပီး အာရွအဆင့္မွာသာမက အာဆီယံအဆင့္တြင္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေနာက္တြင္ ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံသာရွိေၾကာင္း သိရသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈ အျမင့္ဆံုး အျဖစ္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ကအဆင့္ ၁၂၉ ေနရာတြင္ ရွိခဲ့ရာမွ အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၄၇ ေနရာအထိ သတ္မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ၿပီး အဂတိလုိက္ စားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေနသည္ကုိ ေဖာ္ျပပါဇယားတြင္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကုိ ၾကည့္႐ႈျခင္း အားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အဂတိ လုိက္စားမႈျမင့္မားေသာႏုိင္ငံတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရိွေန ရၿပီး ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္ေရးအတြက္ အဂတိလုိက္ စားမႈမွာ အႀကီးမားဆံုး အဟန္႔အ တားတစ္ခုျဖစ္ေနရာ ယင္းအခ်က္ ကုိ မည္သုိ႔ ျပဳျပင္ကုိင္တြယ္မည္မွာလည္း အင္မတန္အေရးပါေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးအတြက္ အၾကမ္းဖ်င္းအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ရာတြင္ အခြန္ေငြေကာက္ ခံရရွိမႈအေနအထား၊ ရရိွၿပီးေသာ အခြန္ေငြမ်ားကုိ မည္သုိ႔မည္ပံုခြဲေဝ အသံုးျပဳသည္ စသည့္အခ်က္မ်ား ေပၚ မူတည္သတ္မွတ္တတ္ၾကၿပီး အခြန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ ေကာက္ခံရာတြင္ အခြန္ေရွာင္၊ အ ခြန္ေလွ်ာ့ေဆာင္ျခင္းမ်ားကုိ ေ႐ွာင္ ၾကဥ္ၿပီး မိမိတုိ႔ဆႏၵအေလ်ာက္ အ ခြန္ကုိ ျပည့္ဝစြာထမ္းေဆာင္ၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ အခြန္ထမ္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံသူ အၾကားဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ ျခင္းျဖင့္ တုိင္းျပည္အက်ိဳးသယ္ပုိးရန္မွာလည္း အေရးႀကီးပါသည္။ ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္ တြင္ အဂတိလုိက္စားမႈမ်ားကို ပြင့္လင္းစြာ တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစဥ္ အၿမဲတုိက္တြန္းေျပာၾကား ေနသည္။

naychi

ထုိ႔ျပင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ကုိ က်စ္လ်စ္စြာဖြဲ႕စည္းႏုိင္ေရးအတြက္ အဂ တိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပ ေဒကုိ ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒၾကမ္းအား ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီ ကုိယ္စား ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဖားကန္႔မဲဆႏၵနယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးတင္စိုးက တင္သြင္းခဲ့သည္။အဆုိပါ ဥပေဒၾကမ္းကုိ တင္ သြင္းရသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အဂတိ လုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ကုိ က်စ္လ်စ္စြာျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းၿပီး လုိအပ္ပါက တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္း ျခင္းအားျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္ အသုံးစရိတ္မ်ားကုိ ေခြၽတာရန္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီအတြင္းေရး မွဴး ဦးတင္စုိးကေျပာၾကားသည္။အဆုိပါ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္မွာ အမွန္တကယ္ လုိအပ္သျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ဖြဲ႕စည္းရန္လည္း လုိအပ္ေပသည္။

”အဂတိလုိက္စားမႈ ျဖစ္ေနတာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ အျမစ္တြယ္ေနတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈကို အခ်ိန္တိုအတြင္း တိုက္ဖ်က္ဖို႔ ဆုိတာ အထိုက္အေလ်ာက္အခက္ အခဲရွိၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားတင္ျပတဲ့အတုိင္း မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ၿပီး ေတာ့ ဘက္စံုေထာင့္စံုကေနႀကိဳးစား ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ လုိအပ္ပါတယ္”ဟု အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးျမဝင္း က ေျပာၾကားသည္။အဂတိလုိက္စားမႈမ်ား အဓိ က ျဖစ္ေပၚေနျခင္း၏ အေၾကာင္း ရင္းကုိ တြက္ဆပါက အခြန္ႏွင့္ အခြန္ဆုိင္ရာအသိပညာ နည္းပါးျခင္း၊ အခြန္၏အက်ိဳးရလဒ္ကုိ ေသခ်ာ စြာမသိရွိျခင္း၊ အခြန္ေပးေဆာင္ရာ ၌ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ ရွင္းလင္းျပတ္ သားေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ လ်င္ ျမန္မွန္ကန္တိက်ေတာ အခြန္ ေကာက္ခံမႈစနစ္ စသည္တုိ႔ အား နည္းျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ႏွင့္ တန္းတူအခြန္ ရရွိေရးအတြက္ လည္း စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္သင့္ ေပသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ အခြန္ဆုိင္ရာဥပ ေဒမ်ားကုိ စနစ္တက် ျပင္ဆင္ေရး ဆြဲျခင္း၊ အေရးယူျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သကဲ့သုိ႔ တစ္ဖက္မွလည္း အခြန္ေငြ မွန္ကန္စြာရ႐ွိႏုိင္ေရး၊ အခြန္ေရွာင္သူမ်ား ပေပ်ာက္ေရး၊ အခြန္ထမ္းႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံသူ အၾကား စနစ္တက်စည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္းသာ အခြန္ေငြေကာက္ခံျခင္း မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လုိအပ္ပါ သည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခြန္ ေကာက္ခံမႈစနစ္မွာလည္း နည္း ပညာလုိအပ္ခ်က္မ်ား အားနည္း ေနေသးၿပီးကြန္ပ်ဴတာ၊ စာရင္း၊ အလြန္ပင္ အားနည္းေနေသးရာ အခြန္ေရွာင္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနေလသည္။ အ ခြန္ေငြရရွိပါမွ တုိင္းျပည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အတြက္ လုိအပ္ေသာအခန္းက႑ မ်ားတြင္ အခြန္ေငြမ်ားျဖင့္ ျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး တုိင္းျပည္ ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားလည္း ျဖစ္ထြန္းလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ လူေနမႈအဆင့္ အတန္းႏွင့္ GDP ( ျပည္တြင္းအသား တင္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖုိး) သည္လည္း တုိးတက္ျမင့္မားလာမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိးတက္ ၿပီးျဖစ္ေသာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား အခြန္ေကာက္ခံမႈစနစ္မ်ားကုိလည္း ေလ့လာၿပီး အခြန္ေရွာင္၊ အခြန္ ေလွ်ာ့ေဆာင္ျခင္းမ်ားကင္းေဝးကာ တုိင္းျပည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အဂတိလုိက္ စားမႈကင္းကင္းျဖင့္ ဝုိင္းဝန္းပံ့ပုိး လုပ္ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ပါသည္။

ေနျခည္ေအာင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*