အက်ဥ္းသားတစ္သိန္းခြဲကို ထိုင္းဘုရင္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့မႈမ်ား ျပဳမည္

အက်ဥ္းသားတစ္သိန္းခြဲကို ထိုင္းဘုရင္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့မႈမ်ား ျပဳမည္
December 14, 2016 Asian Fame

5:37 am
အက်ဥ္းသားတစ္သိန္းခြဲကို ထိုင္းဘုရင္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့မႈမ်ား ျပဳမည္

thai-king-copy

PN-002
ဘန္ေကာက္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

ထိုင္းဘုရင္ မဟာဝဇီရေလာင္ကြန္းက အက်ဥ္းသားတစ္ သိန္းခြဲကို လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္(သို႔)ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့က်ခံခြင့္ ျပဳ မည္ျဖစ္ေ ၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ေျဖေလ်ာ့မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးမည့္ အက်ဥ္းသားမ်ားထဲ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးသူမ်ားပင္ ပါဝင္သည္ ဆို၏။

”ဒါဟာ သူရဲ႕ၾကင္နာမႈကိုျပဖို႔ ပထမဆုံး အခြင့္အလမ္းပါပဲ”ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ျပန္တမ္းတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

အာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ သို႔မ ဟုတ္ ျပစ္ဒဏ္ေလွ်ာ့ေပါ့က်ခံခြင့္ျပဳမည့္ အက်ဥ္းသားစာရင္းကို မသိရေသးဘဲ သက္ႀကီးရြယ္အိုအက်ဥ္းသားမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အက်ဥ္းေထာင္အသီးသီးမွ ေရြးခ်ယ္စိစစ္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္းကိုသာ ခန္႔ မွန္းႏိုင္ၾကသည္။

ref: Thai king to pardon up to 150,000 inmates, including royal insult convicts

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*