လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၆၆ (ဃ) အႏၲရာယ္

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၆၆ (ဃ) အႏၲရာယ္
December 14, 2016 Asian Fame

3:36 am
လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၆၆ (ဃ) အႏၲရာယ္

66

ယခုႏွစ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူတို႔ စိတ္အဝင္စားဆုံးႏွင့္ အထင္ရွားဆုံး ဥပေဒပုဒ္မမွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္း ပုဒ္မကို ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ျပင္ဆင္ေပးရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားႏွင့္ နည္းဥပေဒကို ေရးဆြဲ ေပးရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ားေတာင္းဆိုမႈမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့သလို၊ ႏိုင္ငံ ေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားကို အသေရဖ်က္ အပုပ္ခ်သူတို႔အား ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ပင္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း တရားစြဲေပးလ်က္ရွိသည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုပင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂ဝ၁၆ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း လူအမ်ားစိတ္ဝင္စားမႈ အရွိဆုံးျဖစ္သည့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏွစ္တာ ျပန္လည္သုံးသပ္၍ ျပည့္ ျပည့္စုံစုံတင္ျပလိုက္ရပါေၾကာင္း။

၆၆(ဃ)ဟု လူသိမ်ားလာေသာ ဥပေဒသည္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္ တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၏ အပိုဒ္ခြဲတစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆိုပါဥပေဒပါ အခန္း ၁၈ ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား အခန္း အပိုဒ္ ၆၆(ဃ)တြင္ ”ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အေသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း”ဟု သတ္ မွတ္ထားသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါဥပေဒ၏ အပိုဒ္ ၈ဝ(က) တြင္ ”ဤ ဥပေဒပါျပစ္မႈမ်ားကို ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပစ္မႈမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမည္” ဟု ျပ႒ာန္းထားျပန္သည္။ ထိုသတ္မွတ္ခ်က္ ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွစ္ခု ေၾကာင့္ ၆၆(ဃ) နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားလာရျခင္းျဖစ္သည္။

၆၆(ဃ)ပါအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ တိက်ေသာအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆို ခ်က္မ်ား မရွိေခ်။ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းဆိုသည့္ စာသား မ်ားအတြက္ တိက်ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ မရွိသည့္အတြက္ မည္ သည့္ အဆင့္သည္ အသေရဖ်က္မႈေျမာက္သည္၊ မည္သည့္အဆင့္သည္ ေႏွာင့္ယွက္မႈေျမာက္သည္ကို ခန္႔မွန္းရခက္သည့္အတြက္ ဒိြဟမ်ိဳးစံု ျဖစ္ ေပၚလာသည္။ သူငယ္ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ စၾက ေနာက္ၾက၊ ဆဲၾကဆိုၾကရင္း မေက်မနပ္ျဖစ္လာသည့္အခါ အဆိုပါ အခ်င္းခ်င္းဆဲထားေသာ စာသားမ်ားက အဆိုပါဥပေဒႏွင့္ အလြယ္တကူ အက်ံဳးဝင္ေနျပန္သည္။

စြဲဆိုထားေသာ အမႈမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ တစ္ခုလပ္ဟု ေရးမိသျဖင့္၊ ပိုက္ဆံေခ်းၿပီး ျပန္မေပးသည္ကို လူလိမ္ဟု လူမႈကြန္ရက္ ေပၚတြင္ ေရးမိသျဖင့္ စသည္ျဖင့္ ဘာမဟုတ္သည့္ ကိစၥမ်ားအတြက္ပါ အဆိုပါဥပေဒကို အသံုးခ်တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ေဘာမဟု လူမႈကြန္ရက္တြင္ေရးမိသျဖင့္ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲခံ ရဆိုသည့္ ပံုစံမ်ိဳးလည္းရွိသည္။ သတင္းဖတ္လိုက္လွ်င္ ရယ္စရာဟု ထင္ စရာရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ တရားစြဲခံရသူမွာ အာမခံေပး၍မရဟူ ေသာအခ်က္ေၾကာင့္ အခ်ဳပ္ေထာင္အတြင္း အရင္စံျမန္းရမည္ျဖစ္သည္။ ရပ္ကြက္အတြင္း အခ်င္းခ်င္း ၿခိမ္းေျခာက္ေျပာဆိုေသာ စကားတစ္ခြန္း ျဖစ္သည့္ ”ငါ့ကို လာမျပစ္မွားနဲ႔၊ ျပစ္မွားလို႔ကေတာ့ အခ်ဳပ္ထဲဝင္ၿပီး အာ မခံပါမရျဖစ္သြားမယ္”ဆိုသည့္ စကားသည္ ၆၆ (ဃ)တြင္ အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လို႔ရေနသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။

”ကြၽန္ေတာ့္ကို အတင္းဖမ္းတယ္ဗ်ာ၊ ဖုန္းေတြသိမ္းတယ္ဗ်ာ။ ဖုန္း ထဲမွာ ဘာေတြရွိလဲဆိုတာေတာင္ မစစ္ဘူး။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔အတူ အမႈတြဲ ႏွစ္ေယာက္ သူတို႔ေထာင္ အခ်ဳပ္ထဲမွာ ၁၅ ရက္ေလာက္ ဝဲအေပါက္ခံၿပီး ေနလိုက္ရတယ္” မၾကာေသးခင္က ၆၆(ဃ) ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရၿပီး ေထာင္အခ်ဳပ္က် ရာမွ အာမခံႏွင့္လြတ္ေျမာက္လာေသာ ပုသိမ္ၿမိဳ႕နယ္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ၏ ေျပာစကားမ်ား ျဖစ္သည္။ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါပံုတြင္ ျပထားသည့္အတိုင္း ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းစီက ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲဆိုလိုသူကို ရဲစခန္းသို႔ ဖမ္း ခိုင္း(သို႔) တိုင္ၾကားစာ ပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ရဲစခန္းက ဖမ္းဆီးရန္ အမိန္႔(သို႔မဟုတ္) တိုင္ၾကားစာရရွိပါက အတိုင္ခံရသူကို ဖမ္းဆီးႏိုင္ခြင့္ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။ ရဲကို ဖိအားေပးႏိုင္လွ်င္ ေပးႏိုင္သေလာက္ အတိုင္ခံရ သူအတြက္ အဖမ္းခံရဖို႔ ပိုနီးစပ္သည့္သေဘာလည္းေတြ႕ရသည္။ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း တိုင္ၾကားရာတြင္လည္း ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ (သို႔မဟုတ္) ၾကားခံလူတစ္ဦးဦးက တိုင္ၾကားလွ်င္လည္း တိုင္ၾကားမႈေျမာက္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။

အတိုင္ခံရသူ အဖမ္းခံရၿပီဆိုသည္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ ဖုန္းမ်ားကို သက္ေသခံပစၥည္းအျဖစ္ သိမ္းဆည္းခံရမည္။ ထို႔ေနာက္ ရဲအေရးယူပိုင္ ခြင့္ရွိသည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တစ္ခါတည္း လက္ထိပ္ခတ္ ေထာင္ အခ်ဳပ္ထဲထည့္မည္။ ထိုမွတစ္ဆင့္ စီအိုင္ဒီသို႔ပို႔ကာ သက္ေသခံပစၥည္း မ်ားကို စစ္ေဆးမည္။ ထိုသို႔ စစ္ေဆးသည္ကို စက္ႀကီးထဲထည့္သည္ဟု ေခၚၾကသည္။ မည္သို႔မည္ပံု စစ္ေဆးသည္ကို မသိႏိုင္၊ ျပင္ပပညာရွင္ မ်ား၏ အႀကံျပဳခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း မရယူေၾကာင္း ေတြ႕ရျပန္ သည္။ စီအိုင္ဒီစစ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုၿပီဆိုလွ်င္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနကို ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံသည္။ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စီအိုင္ဒီစစ္ခ်က္မ်ားကိုသာ အတည္ျပဳၿပီး ျပန္လည္ ခြင့္ျပဳသည္ကမ်ားသည္။ ဝန္ႀကီးဌာန ခြင့္ျပဳခ်က္မရသျဖင့္ ခံဝန္ျဖင့္ ျပန္ လြတ္ေသာ အမႈတစ္မႈသာေလ့လာေတြ႕ရွိရၿပီး က်န္အမႈမ်ားအားလံုး ပို႔ ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခြင့္မျပဳသည့္ အမႈမရွိဟု ဆိုရမည္။

ဘာေတြ မွားေနလဲ

၆၆(ဃ)ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘာေတြမွားေနလဲဟု ေလ့လာသံုးသပ္မည္ ဆိုလွ်င္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒစတင္ျဖစ္တည္ရာ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ခန္႔ကိုျပန္သြားရမည္။ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က တယ္လီကြန္းကုမၸဏီမ်ား စတင္ခြင့္ျပဳရန္ လိုအပ္လာေသာအခါ ဥပေဒ တစ္ရပ္ အလ်င္စလို လိုအပ္လာသည္။ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီမ်ားကို ဥပေဒအရ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ တယ္လီကြန္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူ ႏိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအၾကား ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ တရားမမွ်တမႈမ်ား အတြက္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ဥပေဒတစ္ရပ္ အေရးေပၚလိုအပ္ လာသည္။ ထို႔အတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒေပၚေပါက္လာသည္။ သို႔ ေသာ္ အဆိုပါျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ ယခင္စစ္ အစိုးရလက္ထက္က ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္ရာတြင္ အသံုးျပဳခဲ့ ေသာ အီလက္ထေရာနစ္ ထရန္ဆက္ရွင္ ဥပေဒတြင္ ပါဝင္ေသာ အခ်က္ အလက္မ်ား ျပစ္ဒဏ္ေလ်ာ့ေပါ့ၿပီး ျပန္လည္ပါဝင္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျပန္ လည္ပါဝင္လာေသာ ပုဒ္မမ်ားတြင္ ၆၆(ဃ) သည္လည္း တစ္ခုအပါအဝင္ ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအခန္း ၂ အပိုဒ္(ဃ)တြင္ ”ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတည္ေထာင္လုပ္ကိုင္သူႏွင့္ အသံုးျပဳသူတို႔ကို ဥပေဒ ႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ေပးရန္”ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူအၾကား ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ ျပႆနာမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ေျဖရွင္းေပးရန္ဟု ရွင္းရွင္းလင္း လင္း သတ္မွတ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဥပေဒပါ ၆၆(ဃ)ကဲ့သို႔ေသာ လိုရာ စြဲသံုးႏိုင္သည့္ ပုဒ္မမ်ားေၾကာင့္ ဥပေဒမူလရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လြဲေခ်ာ္ေန ေသာ တရားစြဲဆိုမႈမ်ားသာ ေလ့လာေတြ႕ရွိရသည္။ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸ ဏီမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူအၾကား ျပႆနာမ်ားအတြက္ ဥပေဒသံုးေျဖရွင္းရ သည့္အမႈအခင္းမ်ား မရွိသေလာက္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဥပေဒမူလ ရည္ရြယ္ ခ်က္ႏွင့္ ေသြဖည္ေနေသာ မဆိုင္ေသာ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ အမႈ အခင္းမ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအျမန္ဆံုးျပင္ဆင္ေရးအဖြဲ႕၏ သုေတ သနေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ (၅)မႈ၊ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ (၃၄)မႈခန္႔ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒကို ယခင္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ ဆက္ သြယ္ေရးႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ခံ ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအစိုးရလက္ထက္တြင္ ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနဟု ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သျဖင့္ အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနက ဆက္လက္တာဝန္ခံရမည္ဟု ေယဘုယ်သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝန္ႀကီးဌာန၏ တာဝန္ခံမႈအပိုင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မခြဲေပါင္းမ်ားစြာပါဝင္သည္။ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ ပတ္ သက္ၿပီး တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ တာဝန္ခံမႈအပိုင္းပုဒ္မကို ေလ့လာ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ အခန္း (၁၉)အပိုဒ္(၈ဝ)(ခ) တြင္ ”ဤဥပေဒအရ ျပစ္မႈတစ္ခုခုျဖင့္ တရားစြဲဆိုရာတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္”ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္းထားသည္။ ထိုသို႔ သတ္မွတ္ထားသည္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒအေပၚ တာဝန္ခံၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္အမႈအခင္းမ်ားအေပၚ ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားအေပၚအေျခတည္ၿပီး စိစစ္သံုးသပ္ႏိုင္ရန္ တံခါးမွဴးသဖြယ္ ခန္႔ အပ္ထားေသာ တာဝန္ျဖစ္သည္။ ယခု လက္ရွိအမႈ အခင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေလ့လာ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဝန္ႀကီးဌာနအေန ျဖင့္ မိမိလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ အသံုးမခ်ပဲ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈ မဲ့ေနသည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္ သည္။

၆၆(ဃ)အရ အတိုင္ခံရသူအေနျဖင့္ တရားစြဲခံရသည္ဆိုသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္တည္း အာမခံမရႏိုင္သည့္ ရဲအေရးယူပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ျပစ္မႈ ျဖစ္ သည္ႏွင့္အညီ ေထာင္အခ်ဳပ္ထဲ တစ္ခါတည္းဝင္ရမည္ျဖစ္ည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေရးယူခံရမည့္ပံုစံမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားေလ့ရွိေသာ တရား ႐ံုးကအျပစ္ရွိသည္ဟု အမိန္႔မခ်မခ်င္း အျပစ္ရွိသည္ဟု မယူဆရဟူေသာ စကားႏွင့္လည္းဖီလာဆန္႔က်င္ေနသည္။ အျပစ္ရွိ ရွိ မရွိရွိ ေထာင္ထဲ အရင္ဝင္၊ ေထာင္အခ်ဳပ္ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ ဆိုသည့္ပံုစံမွာ မျဖစ္သင့္ေသာ ပံုစံျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္ အျပစ္ရွိသူအတြက္ ေထာင္အခ်ဳပ္ထဲဝင္ရ သည္မွာ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း အျပစ္မရွိသူအတြက္ ေထာင္ထဲႀကိဳ ဝင္ရသည္မွာ တရားစြဲခံရသူအတြက္ အလြန္နစ္နာသည္။ အလုပ္ပ်က္ သည္၊ နာမည္ပ်က္သည္၊ မိသားစုဝင္မ်ားပါ ဒုကၡေရာက္ရသည္။

၆၆(ဃ)ႏွင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ ပံုစံမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ မည္ဆိုလွ်င္ ဟာကြက္ ေထာက္ကြက္မ်ား အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ သက္ ေသခံပစၥည္းမ်ားအေပၚတြင္ မည္ကဲ့သို႔ စစ္ေဆးသည္ဆိုသည့္ ကိစၥရပ္ မ်ားတြင္လည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ အမ်ားအျပားရွိေနသလို ဝန္ႀကီးဌာန၏ ႀကိဳတင္ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္ဟူေသာ သတ္မွတ္ခ်က္အတြက္လည္း ေမး ခြန္းထုတ္စရာ အမ်ားအျပားရွိေနသည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ၆၆(ဃ) ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အဓိကအက်ဆံုး အမွားအယြင္းမ်ားမွာ တိက်ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မရွိျခင္း၊ ဥပေဒရည္ရြယ္ခ်က္ကို အလြဲသံုးျခင္းႏွင့္ တစ္ဆင့္ခံ တိုင္ၾကားႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

နည္းပညာအရ ဘာေတြမွားေနလဲ

၆၆(ဃ)ျဖင့္ အေရးယူသည့္ အမႈအခင္းမ်ားကို ေျပာေတာ့မည္ဆို လွ်င္ နည္းပညာအေၾကာင္း မျဖစ္မေနေျပာဖို႔လိုအပ္လာသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ၆၆ (ဃ)ႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံရေသာ အမႈအခင္းမ်ားအားလံုး သည္ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ေပၚတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အျဖစ္အပ်က္ မ်ားျဖစ္ေနျခင္းပင္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပါပုဒ္မ၆၆(ဃ)၏အဖြင့္တြင္ ”ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုခုကိုအသံုးျပဳ၍”ဟု အစျပဳထားသည္။ ဆက္သြယ္ေရး ဥပ ေဒပါ အခန္း(၁)၊ ပုဒ္မ(၃)ဃတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ဆိုသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာတစ္ခုခုကို အသံုးျပဳၿပီး ကြန္ရက္အေထာက္အကူ ျပဳပစၥည္း၊ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ ကြန္ပ်ဴတာကဲ့သို႔ အလားတူ ပစၥည္း ယင္းတို႔ႏွင့္ တြဲဖက္အသံုးျပဳႏိုင္သည့္စနစ္ႏွင့္ ပစၥည္းကို ႀကိဳးျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ႀကိဳးမဲ့ျဖစ္ေစ အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳေသာ စနစ္ကိုဆို သည္ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ဖုန္းတစ္လံုး(သို႔မဟုတ္) ကြန္ပ်ဴတာ တစ္လံုးျဖင့္ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ၆၆(ဃ)ကို က်ဴးလြန္လွ်င္ အေရးယူခံ ရမည္ဆိုသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္ အမႈအခင္းမဆို တိုင္ၾကားရာတြင္ သက္ေသသည္ အဓိက အက်ဆံုးျဖစ္သည္။ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္မည္ ဆိုလွ်င္လည္း လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေရးသားေျပာဆိုထားေသာ စာသား ႐ုပ္ပံုမ်ားကို ပံုရိပ္ဖမ္းယူၿပီး စာရြက္ႏွင့္ ပရင့္ထုတ္ကာ သက္ေသအျဖစ္ ပူးတြဲကာ တိုင္ၾကားၾကသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တိုင္ၾကားမႈပံုစံသည္ နည္းပညာ႐ႈ ေထာင့္အရ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ အလြန္အမင္း မသင့္ေတာ္ေသာ မျဖစ္သင့္ ေသာ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ နည္းပညာသည္ ေထြျပားသည္။ လုပ္ႀကံဖန္တီးႏိုင္သည္၊ အတုျပဳလုပ္ႏိုင္ သည္၊ မိမိကိုယ္တိုင္ မသိလိုက္ဘဲ မိမိ၏ ဖုန္းအတြင္း ကြန္ပ်ဴတာအတြင္း ကြန္ရက္(သို႔မဟုတ္) ၾကားခံပစၥည္း တစ္ခုခုမွဝင္ေရာက္ၿပီး မိမိလုပ္သကဲ့ သို႔ ဖန္တီးလုပ္ႀကံ ႏိုင္သည္။

ထင္ရွားေသာ ပံုစံတစ္ခုကို နမူနာျပရမည္ဆိုလွ်င္ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ လူသံုးအမ်ားဆံုး လူမႈကြန္ရက္ျဖစ္ေသာ Facebbok ေပၚတြင္ လူ
အမ်ားစိတ္ဝင္စားႏိုင္ေသာ အက္(ပ္)မ်ားဖန္တီးၿပီး အသံုးျပဳသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို လုိအပ္သလို ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္သည္။ သင့္အစား သင္ကဲ့သို႔ သင့္စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ တင္ခြင့္ျပဳပါဟူေသာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံမႈ အပါအဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံမႈေပါင္းမ်ားစြာပါရွိသည္။ အဆိုပါ ခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လိုက္နာသင့္သည့္ အခ်က္အလက္ မ်ားကို မသိ၊ နားမလည္သူမ်ားသည္ သူတို႔ သိခ်င္ျမင္ခ်င္သံုးခ်င္ေသာ အက္(ပ္)အတြက္ အလြယ္တကူ ခြင့္ျပဳၾကမည္သာ။ နည္း ပညာအသံုးခ်မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္ အသိပညာအလြန္နည္းပါးေသာ အေျခရွိသည့္အား ေလ်ာ္စြာ ခြင့္ျပဳလိုက္လွ်င္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို မမွန္းဆတတ္သူ၊ မသိသူ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းရသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာနည္းျဖင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူၿပီး သမၼတႀကီးကို ဆဲဆိုထားေသာ စာမ်ားကို အသံုးျပဳသူခြင့္ျပဳသူ ကိုယ္တိုင္မသိလိုက္ဘဲ တင္လိုက္မည္ဆို လွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ တင္ထားေသာပုိ႔စ္မ်ား၊ ပံုမ်ားကို ပံုရိပ္ဖမ္းယူၿပီး တိုင္ၾကား မည္ဆိုလွ်င္ နည္းပညာအရ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ် မျဖစ္သင့္ေသာ သက္ ေသအေထာက္အထားမ်ားဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

နည္းပညာအရ အျခားလုပ္ႀကံဖန္တီးႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းေပါင္း မ်ားစြာ ရွိေနျပန္ေသးသည္။ ကြန္ပ်ဴတာဗိုင္းရပ္စ္မ်ား ထည့္သြင္း လုပ္ႀကံ ျခင္း၊ facebook အေကာင့္အား ခိုးယူျခင္း၊ facebook အေကာင့္တု ျပဳလုပ္ျခင္း၊ Email အား ေဖာက္ထြင္းခိုးယူျခင္းစသည္ျဖင့္ နည္းလမ္း ေပါင္းေသာင္းေျခာက္ေထာင္ ရွိေနေသးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ႀကံ ဖန္တီး ႏိုင္ေသာအေျခအေနမ်ိဳးစံုရွိေနသည့္ၾကားမွ လူမႈကြန္ရက္ေပၚတြင္ ေရးသားထားေသာ စာသားမ်ား ဓာတ္ပံုမ်ားကို ပံုရိပ္ကူးယူၿပီး သက္ေသအျဖစ္ တင္ျပစြဲဆိုသည္မွာ မျဖစ္သင့္ေပ။ အလုပ္ႀကံခံရသူ ယခုပံုစံအတိုင္း ၆၆(ဃ)ႏွင့္ အေရးယူခံရမည္ဆိုပါက အလြန္နစ္နာႏိုင္ေပသည္။

လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ ၆၆(ဃ) အႏၲရာယ္

၆၆(ဃ)ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူေျပာသူေျပာမ်ားလာခ်ိန္တြင္ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ တရားစြဲဆိုခံရႏိုင္ေသာ အေနအထားအေပၚမွာ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီး မေရးရဲ မေျပာရဲ၊ မလုပ္ရဲေသာ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမ်ား ျဖစ္တည္လာေနသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္တည္လာေသာ အေနအထားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေရးသားေသာ စာအုပ္ေခါင္းစဥ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈမွ ႐ုန္းထြက္လြတ္ေျမာက္ျခင္း (Freedom From Fear) ႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာ (Fear For Freedom  ) လြတ္လပ္မႈအတြက္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနရသည့္ဘက္ကို ဦးတည္ေနသည္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံအတြက္ မျဖစ္သင့္ေသာ မသြားသင့္ေသာလားရာျဖစ္သည္။

အျမန္ဆံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္တိုက္တြန္းအပ္ေသာ မူရင္းရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားႏွင့္ လြဲမွားစြာ အသံုးျပဳေနေသာ ဥပေဒျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရး က႑ကို တာဝန္ယူထားေသာ လႊတ္ေတာ္တြင္လည္း အဓိက တာဝန္ရွိ သလို၊ တာဝန္ခံရမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္လည္း တာဝန္ခံမႈ၊ တာဝန္ယူ မႈ အျပည့္ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးအေနျဖင့္လည္း မတရား ေသာဥပေဒကို လက္ပိုက္ၾကည့္မေနပဲ ကိုယ္ႏွင့္မဆိုင္သလို လႊတ္မထားဘဲ အျမန္ဆံုး ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေတာင္းဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ၆၆(ဃ)ကို အစိုးရလည္းသံုး၊ တပ္မေတာ္လည္းသံုး၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္လည္းသံုး၊ ပါတီကလည္းသံုး၊ ျပည္သူမ်ားကလည္းသံုး အားလံုး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးသံုး ေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုခြင့္လည္း ဆိတ္သုဥ္းၿပီး ဒီမို ကေရစီအႏွစ္သာရလည္း ဆိတ္သုဥ္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေရး သားလိုက္ရေပသည္။

စိုးသီဟ(ျပည္)

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*