ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ
December 14, 2016 Asian Fame

7:17 am
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

editor

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ဟုေခၚအပ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္ဆံုး ေကာက္ယူရရွိထားေသာ လူဦးေရစာရင္းမ်ားအရ လူဦးေရ ၅ သန္းခန္႔မွီတင္းေနထိုင္ ၾကသည္။ လက္ရွိလူဦးေရမွတိုးပြားလာမႈႏွင့္ ထပ္မံေျပာင္းေရႊ႕အေျခခ်ေနထိုင္လာသူမ်ားေၾကာင့္ Mega City အဆင့္သို႔ မၾကာမီႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာ ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာစံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ လူဦးေရ ၁ဝ သန္းႏွင့္ အထက္ အေျခခ်ေနထိုင္ေသာၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားကို Mega City ဟု ေခၚသည္။

ျပည္သူတို႔၏ဆႏၵမွာမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကို စနစ္တက် ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လိုၾကသည္။ ဗုဒၶဘာသာဝင္အမ်ားစု ေနထိုင္ၾကေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးျဖစ္ သျဖင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားႀကီးကို ၿမိဳ႕လယ္တြင္ တင့္တင့္တယ္တယ္ျမင္လိုၾကသည္။ စနစ္က်ေသာၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးစနစ္မ်ားျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာ လူသားဂုဏ္သိကၡာရွိရွိ သြားလိုၾကသည္။ ကိုလိုနီေခတ္အေဆာက္အအံုမ်ားအပါအဝင္ ေရွးေဟာင္း သမိုင္းဝင္ အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈလက္ရာမ်ားကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ထားေသာ သမိုင္းဝင္ၿမိဳ႕ႀကီးအျဖစ္ ျမင္လိုၾကသည္။ ရန္ကုန္ျမစ္ေၾကာင္းကို သာယာလွပေသာ ႐ႈခင္းမ်ားျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစလိုၾကသည္။ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ လိုၾကသည္။

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေကာင္းလိုၾကသည္။ လံုလံုၿခံဳၿခံဳ သြားလာေနထိုင္လိုၾကသည္။ ၿခံဳ၍ဆိုရေသာ ေခတ္ မီေစလိုၾကသည္၊ စနစ္တက် တိုးတက္ေစလိုၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ဤမွ်မ်ားျပားလွေသာ လူဦးေရတို႔ကို စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲရာတြင္မူ အေျပာလြယ္သေလာက္ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိမည္ ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ အေျခခံအက်ဆံုးက႑ႀကီး ၅ ရပ္ျဖစ္သည့္ ၿမိဳ႕ျပသယ္ ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရး၊ ေသာက္ေရသံုးေရရရွိေရးႏွင့္ ေရဆိုး စြန္႔ပစ္ေရး၊ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး စသည့္က႑ႀကီးမ်ားတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈအားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေရးတႀကီး ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္ေနသာ   ေအာက္ေဖာ္ျပပါစိန္ေခၚမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိပါသည္။

စီးပြားေရးက႑တြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးမႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းျမင့္တက္ေနမႈ၊   ေနထိုင္မႈ စရိတ္ႀကီးျမင့္ေနမႈ၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈ၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေျခခံေကာင္းမ်ားမရွိမႈ၊ ေစ်းကြက္၊   ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ စေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။

အလားတူပင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑တြင္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ေန႔စဥ္ စြန္႔ပစ္ေနေသာ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေပၚၿပီး ၿမိဳ႕ျပ အဂၤါရပ္ႏွင့္မကိုက္ညီသည့္အျပင္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးပါထိခိုက္ေနမႈ၊ အညစ္အေၾကး ႏွင့္ ေရဆိုးစြန္႔ပစ္မႈ စနစ္တက်မရွိျခင္းေၾကာင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ၊ စက္႐ံုမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားမွ မီးခိုးမ်ားေၾကာင့္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚကာ ၿမိဳ႕ေန လူထု၏ Quality of Life  ေခၚ လူေနမႈအဆင့္ က်ဆင္းလ်က္ရွိပါသည္။

လူမႈေရးက႑တြင္လည္း လူေနမႈအဆင့္အတန္းနိမ့္က်မႈ၊ ဆင္းရဲခ်မ္းသာကြာဟ မႈ၊ လူဦးေရေပါက္ဖြားမႈႏႈန္းမ်ားျပားၿပီး ဝင္ေငြနည္း ပါးလာမႈေၾကာင့္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ၊ ပညာေရးက်န္းမာေရးအဆင့္နိမ့္က်မႈ၊ အလုပ္လက္မဲ့မ်ားျပားမႈ စေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ား ကို ရင္ဆိုင္ေနရပါ သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ၿမိဳ႕ျပစီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာမ်ား၊ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဗိသုကာဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္သူ ၿမိဳ႕ေတာ္သားမ်ား၊ အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျခားပါဝင္ထိုက္သူမ်ားပူးေပါင္းကာ ေဒသတြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကိုရယူၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေရရွည္စဥ္ဆက္ မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေရရွည္စီမံကိန္း မ်ားျဖင့္ စနစ္တက်အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရမည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္သူ႔အစိုးရ လက္ထက္တြင္ အေျခခံေကာင္းမ်ားခ်ေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားေဖာ္ျပအပ္ ပါသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*