ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုိင္စင္မ်ားအား ေစ်းႏႈန္း စိစစ္ေတာ့မည္မဟုတ္

ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုိင္စင္မ်ားအား ေစ်းႏႈန္း စိစစ္ေတာ့မည္မဟုတ္
December 8, 2016 Asian Fame

4:00 am
ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုိင္စင္မ်ားအား ေစ်းႏႈန္း စိစစ္ေတာ့မည္မဟုတ္

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅

ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လိုင္စင္မ်ားအား ေစ်းႏႈန္းစိစစ္ျခင္း မျပဳေတာ့ ဘဲ ကုမၸဏီမ်ားက တင္ျပလာသည့္Invoice ႏွင့္Sale Contract ပါ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားအတုိင္းသာ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုိင္စင္မ်ားကို ခြင့္ ျပဳထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ လုိင္စင္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အေနျဖင့္ ပုိ႔ ကုန္သြင္းကုန္ လိုင္စင္ အြန္လုိင္း ေလွ်ာက္လႊာ(က်ပ္ ၆ဝဝ တန္ တံ ဆိပ္ေ ခါင္းကပ္ၿပီး)၊Invoice မူ ရင္း၊ Sale Contract မူရင္းျပရ မည္ျဖစ္ၿပီး ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ ေစ်း ႏႈန္းႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ား မွန္ကန္ ေၾကာင္း ကတိဝန္ခံ ခ်က္ႏွင့္ သက္ ဆုိင္ရာဌာနမ်ား၏ ေထာက္ခံ ခ်က္မ်ားကို တင္ျပရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေလွ်ာက္ထားလာသည့္ Invoice  ပါ တန္ဖိုးအတိုင္း တင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားသည့္ လုိင္စင္ပါမစ္မ်ား၏ ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္မ်ား၏ တင္ပို႔ တင္ သြင္းျခင္းအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံ ျခင္းဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍စိစစ္ျခင္း၊ တန္ဖိုးသတ္ မွတ္ျ ခင္း၊ ေကာက္ခံျခင္းတို႔အား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည့္ ဥပ ေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ လုပ္ထံုး လုပ္နည္း၊ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္း မ်ားအတုိင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္  Invoice ႏွင့္ Sale Contractတို႔အား အတု အပျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပါရွိသည့္အခ်က္ အလက္မ်ားအား မမွန္မကန္ေ ဖာ္ျပ ျခင္း၊ တရားမဝင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားအား အခြန္ ေရွာင္တိမ္းရန္ ရည္ရြယ္၍ မမွန္ မကန္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း မ်ား စိ စစ္ ေတြ႕ရွိရပါက သက္ဆုိင္ရာဌာန အလိုက္ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ ၫႊန္ ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန သည္ ႏုိင္ငံျခားသား ဖက္စပ္ ကုမၸ ဏီမ်ားအား ကုန္သြယ္ခြင့္ ျပဳရာ တြင္ ႏိုင္ငံျခားမွ တရားဝင္ယူ ေဆာင္လာသည့္ ေငြပမာဏအ တိုင္းသာ ကုန္သြယ္ခြင့္ျပဳမည္ ဟူ ေသာ သတ္မွတ္ခ်က္ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*