ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒ ထြက္လာၿပီးေသာ္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အက်ပ္႐ုိက္ေန

ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒ ထြက္လာၿပီးေသာ္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အက်ပ္႐ုိက္ေန
December 8, 2016 Asian Fame

3:56 am
ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒ ထြက္လာၿပီးေသာ္လည္း လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ အက်ပ္႐ုိက္ေန

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၅

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ သစ္ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမက႑ ပိုမိုေကာင္း မြန္လာဖြယ္ ရိွေနေသာ္လည္း ကြန္ဒုိမီနီယံ နည္း ဥပေဒ ကုိ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကေသာ ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြင္းအက်ဘက္ ဦး တည္ေနေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္းဆုိင္ ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အေမရိကန္မွ စီးပြားေရးကုန္သြယ္ ခြင့္ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ ျခင္းႏွင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖင့္ ပိုမုိေကာင္း မြန္လာေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွ မႈဥပေဒသစ္တို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမ်ား ပိုမိုတိုးတက္ဝင္ေရာက္လာ ႏုိင္ၿပီး အိမ္ၿခံေျမက႑ပါ တိုးတက္ေကာင္း မြန္လာဖြယ္ရိွေနေသာ္လည္း ကြန္ဒုိမီနီယံ နည္း ဥပေဒလုိအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနျခင္းျဖစ္သည္။

”ေလာေလာဆယ္ ၾကည့္ရင္ေတာ့ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္က တုံ႔ဆုိင္းသြားတယ္။ ကြန္ဒုိမီနီယံဥပေဒ ထြက္လာေပမယ့္လည္း ေနာက္ ကေတာ့ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းဆုိင္ရာ ေတြ မလာေသးေတာ့ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံလုိသူေတြအတြက္ အခက္အခဲ ရွိေနပါ ေသးတယ္” ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံ အိမ္ၿခံေျမအ သင္း၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသန္းဦးက ေျပာ သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံတြင္း အေျခခံအ ေဆာက္အအံု ကင္းမဲ့မႈသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ လိုအပ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအ တြက္ အခြင့္အလမ္း ေကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း မဖြံ႔ၿဖိဳးေသး ေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအ တြက္ အခြန္မက္လံုးပိုေပးမည္ဟု ဆုိလုိ ျခင္းသည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးေဒသမ်ားတြင္ အခြန္ မက္လံုးမရွိျခင္းကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္ မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

အြန္လုိင္းအိမ္ၿခံေျမ ဝက္ဘ္ဆုိက္ တစ္ခု၏ Managing Director ၿဖစ္သူ Mr. Nitesh Khirwal  ကမူ”ျမန္မာ့ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ ႏံွမႈေကာ္မတီ ရဲ႕ အႀကံဥာဏ္မ်ားျဖင့္ ျဖည့္ စြက္ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ဒီရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ သစ္ဟာ အိမ္ၿခံေျမက႑အတြက္လည္း အလားအလာေကာင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ေစမွာပါ။  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ နဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွမႈဥပေဒ တို႔ကို အာဆီယံလမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔အ ညီ ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္းက ေဒသတြင္းအျခား ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား ဆင္တူလာ ေစဖို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစၿပီး ပိုမိုရွင္း လင္းျမန္ဆန္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဥပေဒသစ္သည္  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသစ္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအ တြက္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ပိုမိုျမန္ ဆန္စြာ လုပ္ေ ဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္မွSanction မ်ား ေျဖေလွ်ာ့လိုက္ျခင္းကလည္း ျမန္မာ့ေစ်း ကြက္ကို ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွသူမ်ား အေနျဖင့္ ပိုမို စိတ္ဝင္စားမႈ ရွိလာေန ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*