ျမန္မာသုိ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းသုံးေထာင့္ေလးရာေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထား

ျမန္မာသုိ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းသုံးေထာင့္ေလးရာေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထား
December 7, 2016 Asian Fame

6:46 am
ျမန္မာသုိ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းသုံးေထာင့္ေလးရာေက်ာ္ ဝင္ေရာက္ထား

HEZ
ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၆

ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္းသုိ႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ  တန္ဖုိး အားျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၄၂၂ သန္းေက်ာ္ စီးဝင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္မွ သိရ သည္။

၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ပထမပတ္အထိ စာရင္းမ်ားအရ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၇၂ ခု၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၂၁၂၂ သန္း ရွိခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ စုစုေပါင္း ကန္ ေဒၚလာ ၃၄၂၂ သန္းေက်ာ္ရွိ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏကုိ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ အတိုင္း ျပည့္မီလာေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈ မ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရးဖိုရမ္မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ကာ ျပည္တြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္ လာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး က ေျပာသည္။

 ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၃၁ ခု၊  က်ပ္ ၆၆၉၅၉၃ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ရင္ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ စုစုေပါင္း က်ပ္ ၇၃၇၆၈၃ သန္း ေက်ာ္ရွိသည္။

ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ကန္ေဒၚလာ ၆ ဘီလ်ံေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာေစရန္ ေမွ်ာ္ မွန္းထားေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေန အရ ေမွ်ာ္ မွန္းခ်က္ပမာဏျပည့္မီရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒ မွာအခ်က္ ၇ ခ်က္ပါဝင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မရွိေသာ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္မႈဝန္းက်င္ကိုထူေထာင္ကာ စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျငင္းပြားဖြယ္ သိမ္း ယူျခင္းမွ ကာကြယ္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးလုပ္ရ လြယ္ကူသည့္ ႏိုင္ငံ ၁၉ဝ တြင္ ယခင္ႏွစ္က အဆင့္ ၁၇၁ ရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၇ဝ သို႔ တက္လွမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္အတြင္း ေရွ႕တန္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္အကြာအေဝးအမွတ္ ၄၄ ဒသ မ ဝ၁ မွ ၄၄ ဒသမ ၅၆ သို႔ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ထိပ္တန္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထမ်ားအပိုင္းတြင္ ကြာဟခ်က္ရွိေနသည္ ကို   ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ သည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*