ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအၾကား လူႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္မႈမ်ား လာမည့္ႏွစ္ စတင္မည္

ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအၾကား လူႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္မႈမ်ား လာမည့္ႏွစ္ စတင္မည္
December 1, 2016 Asian Fame

4:44 am
ျမန္မာႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံအၾကား လူႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား ပုိ႔ေဆာင္မႈမ်ား လာမည့္ႏွစ္ စတင္မည္

HEZ
ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၂၈

ျမန္မာ-ထုိင္းႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လူႏွင့္ ကုန္စည္မ်ားပို႔ေဆာင္မႈကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ႏုိဝင္ဘာ ေနာက္ဆုံးပတ္အတြင္းက အမ်ိဳးသားပို႔ေဆာင္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ ေစေရးေကာ္မတီ (National Transport Facilitation Committee-NTFC) ၏ ပထမအႀကိမ္အစည္းအေဝးတြင္ ပို႔ေဆာင္ ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး
ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ထုိ သုိ႔ ေျပာဆုိလုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

GMS အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္၍ လူႏွင့္ကုန္စည္မ်ား သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္ရန္GMS Road Transport Permit  အား ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အပ မဲေခါင္ေဒသခြဲ က်န္အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံ မ်ားက ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္တြင္ စတင္ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ၿပီး   ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ တြင္ ျမန္မာ-ထိုင္းႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ကနဦး အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းကို   ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၄င္းက ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ အျပည့္အဝ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ျခင္းကို အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံအားလုံးက ၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္တြင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သား ငါး၊ တိရစၧာန္၊ အပင္၊ ပိုးမႊား၊ ေရာဂါကင္းစင္ေရး စစ္ေဆး ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ အေျခအေနမ်ား အတြက္ ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ထားရွိႏိုင္ရန္ လည္း ၄င္းကဆုိသည္။

နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လိုင္စင္ႏွင့္ ယာဥ္စစ္ေဆးျခင္းသက္ေသ ခံလက္မွတ္၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စံခ်ိန္စံၫႊန္း ႏွင့္ဝန္ခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံတကာ သယ္ယူပို႔ ေဆာင္ေရးလိုင္စင္၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္၊ နယ္စပ္လမ္း၊ တံတားမ်ားအေျခအေန၊ မဟာမဲေခါင္ ေဒသခြဲ လူႏွင့္ကုန္စည္မ်ား နယ္စပ္ျဖတ္   ေက်ာ္ပို႔ေဆာင္ေရး မူေဘာင္သေဘာ တူစာခ်ဳပ္၏ ေနာက္ဆက္တြဲႏွင့္ အေျချပ စာခ်ဳပ္ငယ္မ်ားႏွင့္အညီ ဌာနအလိုက္ ဥပေဒလုပ္ထုံး လုပ္နည္းမ်ား အဆင္သင့္ ျဖစ္ေစေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေဆြး ေႏြးေနေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*