အိမ္ေမြး ေခြး၊ ေၾကာင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ သားအိမ္ျပည္တည္နာ

အိမ္ေမြး ေခြး၊ ေၾကာင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ သားအိမ္ျပည္တည္နာ
November 30, 2016 Asian Fame

10:38 am
အိမ္ေမြး ေခြး၊ ေၾကာင္မ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ သားအိမ္ျပည္တည္နာ

dr-khin-san-maw

ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေဆးခန္းထုိင္ရေသာ အလုပ္သည္ ”ေခြးကေလး ဝမ္းသြားလို႔”၊ ”ေၾကာင္ကေလးသန္ထလို႔” ဟူေသာ ေသးေသးမႊားမႊား ကိစၥမ်ားသာ မဟုတ္ၾကသည့္အ ျပင္ တစ္ခါလာလည္း အေမြးထူထူ ငတိေလးမ်ား၏တင္ပါးထဲသို႔ ေဆး ထိုးလိုက္၊ ႏွစ္ခါလာလည္း အေမြးထူထူငတိေလးမ်ား၏ တင္ပါးထဲသို႔ ေဆးထိုးေပးလိုက္သည့္အလုပ္ ခ်ည္းသက္သက္ မဟုတ္ၾကေခ်။

ရံဖန္ရံခါတြင္ လြယ္မေယာင္ ႏွင့္ခက္ၿပီး တိမ္မေယာင္ႏွင့္နက္ၾက သည္လည္းရိွသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကႏွင့္မတူေတာ့ ဘဲ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ပိုင္ရွင္တုိ႔၏ အသိအျမင္ ဗဟုသုတ ၾ<ြကယ္ဝလာ သည့္အေလ်ာက္ စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သိျမင္လာၾကၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္ၾကသျဖင့္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္တို႔၏ သက္တမ္းမ်ားလည္း ပိုမိုရွည္လ်ားစြာ ေနႏုိင္လာ ၾကပါသည္။

အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ားကုိ ေမြးျမဴသည့္အခါ အထီးေမြးမည္လား၊ အမေမြးမည္လား၊ မ်ဳိးဆက္ျပန္႔ပြား လိုသည္လား၊ သားမစပ္ဘဲ တစ္ ေကာင္တည္းေမြးလိုသလား စေသာ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ား ရိွလာသည္။ အထီး ကိုသာ ေမြးျမဴသူမ်ားထက္ အမကို ေမြးျမဴေသာပိုင္ရွင္မ်ားသည္ ပို၍ ကရိကထမ်ားလွသည္။ တိရစၧာန္ အမမ်ားတြင္ ၿမိဳင္ထျခင္း (Oestr-ous Cycle) ရိွေနေသာေၾကာင့္ ႀကိဳတင္စဥ္းစားရေပသည္။ အိမ္ေမြး တိရစၧာန္အမမ်ားကို ေမြးျမဴသူမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ေတြ႕ ႀကံဳဖူးသည္ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဆင့္စကား ႏွင့္ျဖစ္ေစ ၾကားဖူးနားဝရိွေနေသာ ေရာဂါအမည္တစ္ခု ရိွေနပါသည္။ ထိုေရာဂါမွာ ‘သားအိမ္ျပည္တည္နာ’ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

‘သားအိမ္ျပည္တည္နာ’ သည္ အိမ္ေမြးေခြးႏွင့္ အိမ္ေမြးေၾကာင္တုိ႔မွာ ေတြ႕ရမ်ားေသာ ေရာဂါတစ္ခုျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ သားအိမ္ျပည္တည္နာကို ေၾကာင္ မ်ားမွာထက္ ေခြးမ်ားမွာ ပိုမိုျဖစ္ပြားတတ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရိွရသည္။ အခ်ဳိ႕ေခြးအမ်ဳိးအစားမ်ားသည္ အျခားေခြးအမ်ဳိးအစားမ်ားထက္ သားအိမ္ျပည္တည္နာ ပိုမုိျဖစ္လြယ္ ၾကေပသည္။ ထိုေခြး အမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ Rottweilers, Golden Retrievers, Catties, Saint Bernards, Chow Chows, Miniature Schnauzers, IrishTerriers, Leonbergers, Airedale Terriers, Cavalier King Charles Spaniels, Bernese Mountain Dogs ႏွင့္ English Cocker Spaniels တုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အိမ္ေမြးေခြး ႏွင့္ အိမ္ေမြးေၾကာင္မ်ားမွာ သား အိမ္ျပည္တည္နာကို ေတြ႕ရမ်ားေပ သည္။ သားအိမ္ျပည္တည္နာ ေရာဂါသည္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေခြးႏွင့္ ေၾကာင္တုိ႔၏ အသက္အႏၲရာယ္ကို ၿခိမ္းေျခာက္ ႏိုင္ေသာ ျပႆနာတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။

‘သားအိမ္ျပည္တည္နာ’ ဆုိ သည္မွာ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္အမတုိ႔ ၏ သားအိမ္ႏွစ္ဖက္အတြင္း၌ ျပည္ ရည္မ်ား စုေဝးလာျခင္းကို ေခၚပါသည္။ ေခြးႏွင့္ ေၾကာင္အမတုိ႔၏ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ ပ႐ိုဂ်က္စတီး ႐ုန္းေဟာ္မုန္းသည္ ပံုမွန္ဇီဝကမၼ ေဗဒျဖစ္စဥ္အရ သားအိမ္အတြင္းရိွ ဂလင္းမ်ား၏ ႀကီးထြားမႈႏွင့္ အ ရည္စစ္ထုတ္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ ရြက္ရန္ လႈံ႔ေဆာ္ေပးသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ပ႐ိုဂ်က္စတီ႐ုန္းေဟာ္မုန္းမ်ားလာေလ သားအိမ္ဂလင္းမ်ား ႏွင့္ သားအိမ္လိုဏ္ေခါင္းအတြင္းတြင္ အရည္မ်ား စုေဝးလာေလ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ပ႐ုိဂ်က္ စတီ႐ုန္းေဟာ္မုန္း ပမာဏအမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ကာလတြင္ သားအိမ္လုိဏ္ေခါင္းအ တြင္းအရည္မ်ား လာေရာက္စုေဝး ေနၿပီး အမအဂၤါမွ ဘက္တီးရီးယား မ်ားဝင္ေရာက္လာေသာအခါ သား အိမ္ျပည္တည္နာ (Pyometra) ျဖစ္လာပါသည္။

သားအိမ္ျပည္တည္နာတြင္ အပြင့္ပံုစံ (Open Type) ႏွင့္ အပိတ္ ပံုစံ (Close Type) ဟူ၍ ႏွစ္မ်ဳိးရိွပါသည္။ အပြင့္ပံုစံမွာ အမအဂၤါမွ ေသြးေရာင္အနည္းငယ္ေရာေသာ ျပည္ရည္မ်ားက်ေနတတ္ေသာ ပံုစံ ျဖစ္သည္။ အပိတ္ပံုစံမွာမူ သားအိမ္ေခါင္းပိတ္ေနၿပီး မည္သည့္အရည္မွက်ဆင္းျခင္းမရိွေပ။ အပိတ္ ပံုစံ သားအိမ္ျပည္တည္နာသည္ ေရာဂါအေျခအေန ပိုမိုဆုိးရြားတတ္ ပါသည္။ ေရာဂါျဖစ္ေနေသာ တိရစၧာန္ သည္ အစာနည္းနည္းသာ စားသည္။ သို႔မဟုတ္ လံုးဝမစားဘဲေန မည္။ မလႈပ္ရွားလိုျခင္း၊ အသက္႐ွဴႏႈန္းျမန္ျခင္း၊ ေရမ်ားမ်ားေသာက္ျခင္း၊ ဆီးမ်ားမ်ားသြားျခင္း၊ ေအာ့အန္ျခင္း၊ ဝမ္းဗိုက္ကုိကိုင္လွ်င္ နာ က်င္ေသာလကၡဏာျပျခင္း၊ နာက်င္ ေသာေၾကာင့္ ရန္လိုျခင္း စသည္ တုိ႔ကို ေတြ႕ရမည္။ ေရာဂါျဖစ္စတြင္ အဖ်ားတက္ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ သာမန္ ကိုယ္အပူခ်ိန္ထက္ အနည္းငယ္ ေလ်ာ့နည္းေနတတ္သည္။ အဖ်ား တက္ျခင္းကို ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ Case မ်ားမွာသာ ေတြ႕ရတတ္သည္။ အပြင့္ပံုစံျဖစ္လွ်င္ အမအဂၤါမွ ေသြးေရာင္ေရာေသာ ျပည္ရည္မ်ား က်လာမည္။ အပိတ္ပံုစံတြင္ သားအိမ္ကိုစမ္းသပ္ၾကည့္ပါက အရြယ္အစားႀကီးမားေနသည္ကို ေတြ႕ရ မည္။ ခႏၶာကိုယ္မွ ေရဓာတ္ဆံုး႐ႈံးမႈထင္ရွားသည္။ သားအိမ္ျပည္တည္နာကို မကုသပါက တိရစၧာန္သည္ အေထြေထြအားနည္းျခင္းျဖစ္လာၿပီး ေကာင္းစြာမရပ္ႏုိင္ေတာ့ေပ။

သားအိမ္ျပည္တည္နာ ျဖစ္တတ္ေသာ အသက္အရြယ္သည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ အတြင္း အမ်ားဆံုးျဖစ္တတ္သည္ ဟု ဆုိေသာ္လည္း ထုိ႔ထက္ ငယ္ ရြယ္ေသာေခြး၊ ေၾကာင္မ်ားမွာ ျဖစ္ ပြားတတ္သည္ကို ေတြ႕ရိွရပါသည္။ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ပိုင္ရွင္ အမ်ားစုသည္ မိမိ၏ေခြး၊ ေၾကာင္အမ တုိ႔ကို မ်ဳိးမပြားေအာင္တားဆီးရာ တြင္ ခဲြစိတ္ကုသမႈလုပ္ေပးရမည့္ အစားသေႏၶတားေဆးထုိးၿပီး တားဆီးေသာနည္းလမ္းကို ပိုမိုအသံုးျပဳ ေနၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေၾကာင္မမ်ား သားေတာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ လူး လွိမ့္ၿပီးေအာ္ဟစ္ေသာ အသံသည္ ကေလးငိုသံထက္ပင္ ပိုမုိဆုိးရြားၿပီး ညဘက္မွာတစ္ညလုံး ေအာ္ျမည္ ေနတတ္သည္။ သားေတာင္းသည့္ အမူအရာႏွင့္ ေအာ္ျမည္ေသာအသံကုိ ပိုင္ရွင္မ်ားက သည္းမခံႏုိင္သည့္ အတြက္ ထိုအျပဳအမူ ၿငိမ္သက္ေစ ရန္ သေႏၶတားေဆးထိုးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

အျခားအေၾကာင္းတစ္ခုလည္း ရိွပါေသးသည္။ ယခုေခတ္တြင္ အိမ္ေမြးေၾကာင္မ်ားကုိ ထမင္းဟင္းက်န္ႏွင့္ အ႐ိုးအရင္း ေကြၽးမႈမ်ား နည္းပါးလာၿပီး အာ ဟာရဓာတ္ညီၫြတ္မွ်တေသာ ရယ္ဒီမိတ္အစာေျခာက္မ်ား၊ အစာအစိုမ်ားကိုသန႔္ ရွင္းေသာ အစာခြက္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက်ေကြၽးသူမ်ား ေပါမ်ားလာ သည့္အေလ်ာက္ ေၾကာင္မ်ား၏ ဖံြ႕ၿဖိဳးႀကီးထြားမႈက ျမန္ဆန္လာၾကသည္။ ေၾကာင္မ်ား၏ အရြယ္ ေရာက္ခ်ိန္သည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အသက္ ၆ လခန္႔ျဖစ္ေသာ္လည္း အာဟာရဓာတ္ ျပည့္စံုစြာရရိွေန ေသာ ေၾကာင္မ်ား၏အရြယ္ေရာက္ ခ်ိန္မွာပိုမို၍ေစာလာသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရျခင္းမွာ အာဟာရဓာတ္ညီ ၫြတ္မွ်တေသာေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္း မ်ား လ်င္ျမန္စြာဖံြ႕ၿဖိဳးၿပီး ေစာစီးစြာ အရြယ္ေရာက္လာျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ အသက္ ေလးလခန္႔တြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အသက္ေျခာက္လမျပည့္ခင္ ကေလးေမြးဖြားၿပီးေသာ ေၾကာင္မ်ားအား ပုိမုိ ေတြ႕ရိွလာရျခင္းသည္ ဤအခ်က္ကို သက္ေသျပေနသကဲ့ သို႔ရိွသည္။ အိမ္ေမြးေၾကာင္အမ မ်ား ရိွသည့္ အိမ္၏ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေၾကာင္ထီး မ်ားစြာရိွပါကလည္း ထိုေၾကာင္မမ်ား အရြယ္ေရာက္ ခ်ိန္ေစာတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေၾကာင္ပိုင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ေၾကာင္ေကာင္ေရ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ သေႏၶတား ေဆးထိုးသည့္ နည္းလမ္းကိုသာ အလြယ္ကူဆံုး၊ အျမန္ဆန္ဆံုး နည္းလမ္းအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္လာၾက ေတာ့သည္။

သေႏၶတားေဆးသည္ ေဟာ္မုန္းေဆးမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေခြး၊ ေၾကာင္တုိ႔၏ သားအိမ္ထဲမွ ေဟာ္မုန္းပမာဏကို တစ္နည္း တစ္ဖံုေျပာင္းလဲေစပါသည္။ သေႏၶ တားေဆးကုိ ထပ္တလဲလဲထိုးမႈ ေၾကာင့္ ေဟာ္မုန္းပမာဏမ်ားျပား လာသည့္အခါ သားအိမ္ထဲမွာ အ ရည္မ်ား စုေဝးမ်ားျပားလာသည္။ ထိုေဟာ္မုန္းသည္ သားအိမ္ၾ<ြကက္ သား၏ က်ဳံ႕ႏိုင္ဆန္႔ႏုိင္ ညႇစ္ႏုိင္ ေသာၾ<ြကက္သား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာကုိ တားဆီးထားသျဖင့္ သားအိမ္ထဲမွ အရည္ပမာဏ ပိုမို၍ သာ တုိးလာေပသည္။ ထိုအရည္ မ်ားထဲသုိ႔ ဘက္တီးရီးယားပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ျပည္အရည္ မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး ေနာက္ သားအိမ္ျပည္တည္နာ ျဖစ္လာေတာ့သည္။

သားအိမ္ျပည္တည္နာ ျဖစ္လာေသာအခါ ကုသသည့္ နည္းလမ္းက ႏွစ္ခုရိွပါသည္။ ကုသရန္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမွာ သားဥ အိမ္ႏွင့္ သားအိမ္ကို ခဲြစိတ္ျဖတ္ ေတာက္ ထုတ္လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ သည္။ ေနာက္ထပ္ နည္းလမ္းတစ္ ခုက သားအိမ္ေဆးသည့္ နည္းျဖစ္သည္။ ဤနည္းလမ္းမွာ အပြင့္ပံုစံ သားအိမ္ျပည္တည္နာအတြက္သာ သံုး၍ရသည္။ သို႔ေသာ္ သားအိမ္ ျပည္တည္နာ ျပန္ျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ခဲြစိတ္ကုသသည့္ နည္းကို ျပန္လည္အသံုးျပဳရပါသည္။သားအိမ္ျပည္တည္နာကို ကိုယ္ဝန္ရိွသည္ဟု ထင္တတ္ၾက သည္။ ကိုယ္ဝန္ရိွျခင္းႏွင့္ သား အိမ္ျပည္တည္နာကို ခဲြျခားႏုိင္ ေအာင္ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားႏွင့္ ခဲြျခားဆန္းစစ္ရသည္။ ဝမ္းဗိုက္ကို စမ္းသပ္ျခင္း၊ သားအိမ္ဝမွ ျပည္ က် မက် စစ္ေဆးျခင္းတုိ႔ကို လုပ္ရပါမည္။ အေသခ်ာဆံုးနည္းလမ္းမွာ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အာလ္ထရာေဆာင္း ႐ိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

သားလိုက္ၿပီးသား (Breeding ျဖစ္ၿပီးသား) ေၾကာင္ကိုသေႏၶတား ေဆးထိုးမိပါက အထဲမွသေႏၶသားမ်ား ေသေက်ပ်က္စီးသြားၿပီး ျပည္ရည္မ်ားႏွင့္အတူ သေႏၶသား၏ အ႐ိုးစမ်ား၊ အေမြးမ်ား၊ အပိုင္းအစ မ်ားပါရိွေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အခ်ဳိ႕ ေၾကာင္မ်ားကေတာ့ ပံုမွန္ အတုိင္း သေႏၶသား ဖံြ႕ၿဖိဳးလာၿပီး ေမြးသည့္အခ်ိန္မွာ ကေလးအေသမ်ား ေမြးတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕က ကေလးမ်ား အားလံုး အသက္ရွင္ ေနေသာ္လည္း ပံု မွန္အတုိင္း မေမြး ႏုိင္ဘဲ ဗိုက္ခဲြေမြး ဖြားေပးရသည့္ အ ျဖစ္မ်ား ရိွေနပါသည္။ အခ်ဳိ႕ပိုင္ရွင္မ်ားက မိတ္လိုက္ ၿပီးသားေၾကာင္ကို သေႏၶတားေဆး ထိုးေပးလိုက္လွ်င္ ဇီးမတင္ ေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္သည္ဟု မွားယြင္းစြာ နားလည္ လက္ခံထား တတ္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ကေတာ့ မိတ္လိုက္ၿပီးသား ဟုတ္ မဟုတ္ မသိဘဲ ထိုးေပးမိျခင္း ျဖစ္ပါ သည္။ တုိက္ခန္းႏွင့္ အလံုပိတ္ၿပီး ေမြးျမဴထားေသာ ေၾကာင္မ်ား၏ အျပဳအမူကို ေသခ်ာစြာ ေစာင့္ ၾကည့္ကာ သတိျပဳ ႏုိင္ေသာ္လည္း ေၾကာင္ပိုင္ရွင္ အမ်ားစု၏ ေမြးျမဴ ပံုက လြတ္လပ္စြာ လွည့္လည္သြား လာခြင့္ျပဳထားေသာေၾကာင့္ မိမိ၏ ေၾကာင္မတစ္ေကာင္ အရြယ္ ေရာက္၊ မေရာက္ကိုပင္ ေသခ်ာစြာ မသိႏုိင္ျခင္းမ်ဳိး ရိွႏုိင္ပါသည္။

သေႏၶတားေဆး မၾကာခဏ ထုိးမႈေၾကာင့္ အသက္ငယ္ရြယ္ ေသာ ေၾကာင္မ်ားတြင္ သားအိမ္ ျပည္တည္နာ ေရာဂါျဖစ္ပြားျခင္း ကို ေတြ႕ရတတ္သည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ မိတ္လိုက္ဖူး ျခင္းမရိွ၊ သေႏၶတားေဆးထုိးဖူးျခင္း လည္းမရိွေသာ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သည့္ေၾကာင္မ်ား (ဥပမာ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ ၁၄ ႏွစ္ အတြင္း) တြင္ပါ သားအိမ္ျပည္တည္နာ ျဖစ္ ပြားရျခင္းမွာ ေၾကာင္၏ခႏၶာကုိယ္ ထဲမွ ေဟာ္မုန္းပမာဏ အေျပာင္း အလဲေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။လက္ေတြ႕ကုသမႈ အေတြ႕အ ႀကံဳမ်ားအရ သားအိမ္ျပည္တည္ နာဟုသိသည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္အ ျမန္ဆံုးခဲြစိတ္ကုသျခင္းသည္ အိမ္ ေမြးတိရစၧာန္၏ အသက္ကို ကယ္ဆယ္ရာ ေရာက္ပါသည္။ ခဲြစိတ္ ေသာအခါတြင္ ေတြ႕ရသည့္ သား အိမ္ႏွစ္ဖက္သည္ အရြယ္အစား အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေန တတ္သည္။ တခ်ဳိ႕က အူအေျမႇးပါး မ်ားႏွင့္ ကပ္တြယ္ေနျခင္းမ်ဳိးလည္း ရိွသည္။ သားအိမ္ထဲမွ ထြက္လာေသာ အရည္မ်ားက အမ်ဳိးမ်ဳိးအဖံုဖံု ကဲြ ျပားျခားနားၾကသည္။ အခ်ဳိ႕က ေရ ကဲ့သို႔ အရည္ခပ္ၾကည္ၾကည္၊ သို႔ ေသာ္ အနံ႔နံသည္။ အခ်ဳိ႕က ေသြး ေရာင္ေရာေႏွာေနေသာ ျပည္ရည္ မ်ားျဖစ္ကာ အမ်ားစုက ျပည္ရည္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။အခ်ဳိ႕ပိုင္ရွင္မ်ားက မိမိေၾကာင္ ၏ ေမြးလမ္းေၾကာင္းအဝမွ ျပည္ ကဲ့သုိ႔ အရည္မ်ားက်ေနသည္ကို သိေသာ္လည္း အမႈမဲ့အမွတ္မဲ့ထား မိတတ္သည္။ အခ်ဳိ႕က ဆရာဝန္ ႏွင့္မျပဘဲ ေဆးၿမီးတိုမ်ားႏွင့္ကုၾက သည္။ အခ်ဳိ႕က ေဆးခန္းလာျပ ေသာ္လည္း ခဲြစိတ္ကုသရမည္ဆုိ လွ်င္ ေနာက္တြန္႔သြားတတ္သည္။ မ႐ႈႏုိင္ မကယ္ႏုိင္ အေျခအေန ေရာက္မွ ခဲြေပးပါ၊ ခဲြေပးပါဟု တစာစာ ေျပာၾကေပမယ့္ ေၾကာင္ က မ်က္လုံးသူငယ္အိမ္ပင္ မလႈပ္ ရွားႏုိင္ေတာ့ေအာင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ကင္းမဲ့ေနေလၿပီ။

အခ်ဳိ႕ပိုင္ရွင္မ်ားက ေၾကာင္၏ ေရွးဦးလကၡဏာမ်ားကို လံုးဝသတိ မထားမိဘဲ ”ေၾကာင္က ဗုိက္ကုိလံုးဝအကိုင္မခံဘူး။ ေပြ႕ခ်ီမလို႔ လုပ္တာ မာန္ဖီတယ္” ဆုိေသာ စကားႏွင့္ ေဆးခန္းသုိ႔ ေရာက္လာ ၾကသည္။ သားအိမ္ျပည္တည္နာ ၏ လကၡဏာမ်ားေၾကာင့္ အေရး ေပၚခဲြစိတ္ရေသာအခါ ဝမ္းဗုိက္ကို ဖြင့္လုိက္သည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ သားအိမ္ႏွစ္ဖက္ ေပါက္ၿပဲကဲြထြက္ မႈေၾကာင့္ ဝမ္းဗိုက္ေခါင္းတစ္ခုလံုး ျပည္ရည္မ်ား၊ ကေလးအပုိင္းအစ မ်ား ျပည့္ေနၿပီး နံေစာ္ဆုိးရြားေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ထိုအခါမ်ဳိးတြင္ သားဥအိမ္ႏွင့္ သားအိမ္ႏွစ္ဖက္ကို ထုတ္ပစ္ရျခင္း၊ ေပါက္ၿပဲေနေသာ ဒဏ္ရာမွန္သမွ် ခ်ဳပ္ေပးရျခင္း၊ ကိုယ္တြင္းေခါင္းထဲမွ အဂၤါမ်ားကို ျပည္ရည္ကင္းစင္ေအာင္ ေဆး ေၾကာေပးရျခင္းတုိ႔ကို ဇယ္ဆက္သ လိုလုပ္ၿပီး အသက္ကယ္ဆယ္ရပါ သည္။ႏုိင္ငံရပ္ျခားတြင္ ဤကဲ့သို႔ ေအာ္ပေရးရွင္းမ်ားမလုပ္ခင္ ဓာတ္မွန္႐ိုက္ျခင္း၊ အာထရာ ေဆာင္း႐ိုက္ျခင္း၊ ေသြးစစ္ျခင္း စေသာ ဓာတ္ခဲြခန္း စမ္းသပ္မႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ႀကိဳတင္ျပဳလုပ္ၿပီး အေျခအေနမေကာင္းလွ်င္ ခဲြစိတ္ ကုသမႈ မလုပ္ေပးေတာ့ပါ။ သူတုိ႔ ဆီမွာ သားအိမ္ျပည္တည္နာ ျဖစ္ ပြားမႈလည္း ရွားပါသည္။ အဘယ့္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ သားစပ္မည့္ ေခြး၊ ေၾကာင္တို႔မွလဲြ၍ က်န္သည့္ ေခြး၊ ေၾကာင္တိုု႔ကုိ ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက သင္းကြပ္ျခင္းႏွင့္ သားအိမ္ထုတ္ျခင္းတုိ႔ကို ျပဳလုပ္ထားျခင္း ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ၃ဝ ေလာက္က ေခြး၊ ေၾကာင္အမမ်ားကုိ သင္းကြပ္သည့္နည္းလမ္းမွာ သားဥအိမ္ႏွစ္ဖက္ကုိ ထုတ္ပစ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိနည္းလမ္းတြင္ သား အိမ္ႏွစ္ဖက္ က်န္ခဲ့ေလရာ ထိုက်န္ ရစ္ခဲ့ေသာသားအိမ္ႏွစ္ဖက္၌ သား အိမ္ျပည္တည္နာျဖစ္လာႏုိင္ေသာ ေၾကာင့္ ယခုေနာက္ပိုင္းနည္းလမ္းမွာ သားဥအိမ္ႏွင့္ သားအိမ္ႏွစ္ဖက္ကုိ အားလံုးပါေအာင္ ထုတ္ပစ္ရပါသည္။

အိမ္ေမြးေခြး၊ အိမ္ေမြးေၾကာင္ ပိုင္ရွင္မ်ားအေနႏွင့္

-မိမိ၏ေခြး၊ ေၾကာင္အမမ်ားကုိ မ်ဳိးမပြားေစလိုလွ်င္ ဆရာဝန္ႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီး ခဲြစိတ္ကုသပါ။
– ေခတၱခဏ သားဆက္ျခားလိုပါ က ဆရာဝန္ထံျပၿပီး တုိင္ပင္ပါ။
– မိမိသေဘာအတုိင္း သေႏၶတား ေဆး မထိုးပါႏွင့္။
– ေခြး၊ ေၾကာင္တုိ႔ ဗိုက္ေဖာင္းလာ ၿပီး ပိန္ခ်ဳံးလာလွ်င္ အျမန္ဆံုး ေဆးခန္းသို႔ သြားျပပါ။
– ေမြးလမ္းေၾကာင္းမွ ျပည္ကဲ့သုိ႔ အရည္မ်ား က်လာလွ်င္ ခ်က္ခ်င္း ေဆးခန္းျပပါ။
– သားအိမ္ ျပည္တည္နာသာ ျဖစ္ ပါက ခဲြစိတ္ကုသၿပီးသည္ႏွင့္ ျပန္ လည္ က်န္းမာသြားတတ္သည္။ သားအိမ္ျပည္တည္နာေၾကာင့္ အသည္းထိခုိက္ျခင္း၊ ေက်ာက္ကပ္ ထိခုိက္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ေနလွ်င္ ခဲြစိတ္ ကုသၿပီးေသာ္လည္း အေျခအေန ဆိုးရြားတတ္ပါသည္။
– မိမိ၏ေခြး၊ ေၾကာင္အမတုိ႔ကို အၿမဲမျပတ္ စစ္ေဆးေနပါ။
– ညီႇစို႔စို႔ အနံ႔ရလွ်င္ မည္သည့္ေန ရာမွ ထြက္ေပၚေၾကာင္း စစ္ေဆးပါ။
– အခ်ဳိ႕ေၾကာင္မ်ားသည္ အမအဂၤါ မွ က်လာေသာ ျပည္ရည္မ်ားကို လွ်ာႏွင့္လ်က္ပစ္တတ္သျဖင့္ ႐ုတ္ တရက္ သတိမျပဳမိဘဲ ရိွေနတတ္ သည္။
– မ်ဳိးမပြားေစလိုလွ်င္ သေႏၶတား ေဆးထိုးေသာနည္းလမ္းထက္ ခဲြ စိတ္ကုသသည့္ နည္းလမ္းကို ေရြး ခ်ယ္ပါ။
– သားဥအိမ္ႏွင့္ သားအိမ္တုိ႔ကုိ ခဲြစိတ္ဖယ္ရွားေသာ သားေၾကာ ျဖတ္ျခင္းသည္ အသက္ႀကီးရင့္ခ်ိန္ တြင္ျဖစ္ပြားတတ္ေသာ ႏို႔က်ိတ္ကင္ဆာ(Mammary Gland
Tumor) ျဖစ္ပြားႏႈန္းကို ရာခုိင္ႏႈန္း အေတာ္မ်ားမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ပါ သည္ဟု အႀကံျပဳလိုပါသည္။

ေဒါက္တာ ခင္စန္းေမာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*