တန္ဖုိးျမႇင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းကုိ အားေပးမည္ဟု ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒတြင္ေဖာ္ျပ

တန္ဖုိးျမႇင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းကုိ အားေပးမည္ဟု ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒတြင္ေဖာ္ျပ
November 23, 2016 Asian Fame

7:20 am
တန္ဖုိးျမႇင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းကုိ အားေပးမည္ဟု ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒတြင္ေဖာ္ျပ
In Bussiness

HEZ
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၁

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တန္ဖိုးျမႇင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းႏွင့္ အေသးစား အလတ္စားလုပ္ငန္း မ်ားကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစမည့္လုပ္ ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ၈ ခုကို ႀကိဳဆို အားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

 အထူးသျဖင့္ နည္းပညာလႊဲ ေျပာင္းႏုိင္မႈႏွင့္ ျပည္တြင္းထုတ္ ကုန္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈ ရရွိေစမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေစႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈ
ျမင့္ မားေရး အေထာက္အကူျပဳေသာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စီးပြားေရးနိမ့္က် အား နည္းေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈၿမိဳ႕ မ်ားႏွင့္ အထူးစီးပြားေရး လုပ္ငန္း မ်ားစုဖြဲ႕ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ လုပ္ ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ ငန္းႏွင့္ ဆက္ စပ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတို႔ ကို ႀကိဳဆုိအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ သိရ သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူဝါဒမွာ အ ခ်က္ ၇ ခ်က္ပါဝင္ပါၿပီး အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ ၁၂ ရပ္ကို အ ေထာက္အကူျပဳေစရန္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။         ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားလုပ္ ငန္းရွင္မ်ားသည္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ တာ ဝန္ယူမႈရွိၿပီး အျပန္အလွန္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရမည္ျဖစ္ကာ ႏုိင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပြင့္လင္းလြယ္ကူေသာ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အဆင္ေျပေခ်ာ ေမြ႕ေစရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း မူဝါဒတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

ႏိုင္ငံျခားႏွင့္  ျပည္တြင္းစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအၾကား ခြဲျခား ဆက္ဆံမႈမရွိေသာ ထိန္းေက်ာင္း ၾကပ္မတ္မႈဝန္းက်င္ကို ထူေထာင္ ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျငင္းပြားဖြယ္ သိမ္းယူျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရး လုပ္ရ လြယ္ကူသည့္ ႏိုင္ငံ ၁၉ဝ တြင္ ယခင္ႏွစ္က အဆင့္ ၁၇၁ ရွိ ခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ အဆင့္ ၁၇ဝ သို႔ တက္လွမ္းခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အတြင္း ေရွ႕ တန္းသို႔ ေရာက္ရွိရန္ အကြာအေဝး အမွတ္ ၄၄ ဒသမ ဝ၁ မွ ၄၄ ဒသမ ၅၆ သို႔ တိုးတက္ခဲ့ၿပီး ထိပ္ တန္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ေကာင္းမြန္ေသာ အေလ့အထမ်ား အပိုင္းတြင္ ကြာဟခ်က္ရွိေနသည္ ကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္း မွတ္ပံုတင္ျခင္းႏွင့္ ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ အခ်က္ အလက္ဗဟိုဌာန (Credit Bureau) တည္ေထာင္ ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ျခင္းတို႔ အပါ အဝင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီး ၾကပ္ကြပ္ကဲမႈကို တိုးတက္ေစခဲ့ သည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္အုပ္စု၏ ႏွစ္ စဥ္ “Doing Business” အစီရင္ ခံစာအရ သိရသည္။

ထုိ႔အျပင္ ကုမၸဏီ မွတ္ပံုတင္ စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ရာ၌ ပိုမို လြယ္ကူလာခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔ ျပင္ ကုမၸဏီတစ္ခုကို တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ရာ၌ လိုအပ္သည့္ ေထာက္ခံစာႏွင့္ ျပစ္မႈမွတ္တမ္း ကင္းရွင္းေၾကာင္း သက္ေသခံလက္ မွတ္ တင္ျပရသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ တို႔ကို ဖယ္ရွားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္း စဥ္ကို ပိုမို႐ိုးရွင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေၾကြးၿမီ ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ ဗဟိုဌာန တစ္ခု တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဥပေဒတစ္ခု ျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္လည္း ေၾကြးၿမီဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္ စနစ္ကို တိုးတက္ေစခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*