မတိက်တဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြနဲ႔ အစုိးရသစ္ ဘယ္လုိ ေရွ႕ဆက္မလဲ

မတိက်တဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြနဲ႔ အစုိးရသစ္ ဘယ္လုိ ေရွ႕ဆက္မလဲ
November 22, 2016 Asian Fame

10:07 am
မတိက်တဲ့ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြနဲ႔ အစုိးရသစ္ ဘယ္လုိ ေရွ႕ဆက္မလဲ
In Articles
ဓာတ္ပံု - ေအာင္ထက္( NYK )

ဓာတ္ပံု – ေအာင္ထက္( NYK )

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္ အစုိးရအဖြဲ႔သည္ ၄င္းအစုိးရ အဖြဲ႔ တက္လာၿပီး ေလးလခန္႔အ ၾကာ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္ ၏ ေရွ႕ဆက္သြားမည့္ စီးပြား ေရးမူဝါဒ ၁၂ ခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ လုိက္သည္။ အဆုိပါ စီးပြားေရး မူဝါဒ ၁၂ ခ်က္သည္ ျပည္သူကုိ ဗဟိုျပဳ၍ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ အစဥ္အဆက္မျပတ္ တိုးတက္ေစ ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္ လည္ သင့္ျမတ္ေရးကုိ အေထာက္ အကူရ ရွိေစရန္ ဦးတည္၍ သဘာ ဝ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ ေရရွည္ ထိန္းသိမ္းလ်က္ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား အၾကား မွ်တမွန္ကန္စြာ ခြဲေဝအသံုးခ်ႏိုင္ မည့္ စီးပြားေရး မူေဘာင္ခ် မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္ ဟုဆုိသည္။

စီးပြားေရးမူဝါဒ ခ်မွတ္ျခင္း သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ အလြန္ အေရးႀကီးေသာ က႑တစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။ တုိင္းသူျပည္သားမ်ား၏ ဆင္းရဲမႈ၊ ခ်မ္းသာမႈတုိ႔ကုိ ဆုံးျဖတ္ ေပးသြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ပင္ျဖစ္ သည္။ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ စီးပြားေရး မူဝါဒ အမွားမ်ား၏အက်ိဳးဆက္ အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆင္းရဲမႈဒဏ္ကုိခံစားခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၄င္း တုိ႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ အစုိးရသစ္ေပၚ တြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အားလုံး စုပုံ ထားခဲ့သည္။

ယခုထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ အ စုိးရသစ္၏ စီးပြားေရးဆုိင္ရာမူဝါဒ မ်ားကုိ ေလ့လာၾကည့္ပါက  တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားရွိ သယံ ဇာတမ်ား မွန္ကန္စြာခြဲေဝသုံးစြဲခြင့္ စေသာအခ်က္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အ ကုိင္ဖန္တီးေရးကုိ ပုိမုိအားေပးထား ေသာမူဝါဒမ်ားကုိ ေတြ႔မည္ရ မည္ ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေျခရွိေသာ လုပ္ငန္း မ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္း လဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း စေသာ ယခင္ အစုိးရလက္ထက္က လုပ္ကုိင္ခဲ့ ေသာမူဝါဒအတုိင္း ဆက္လက္လုပ္ ေဆာင္မႈမ်ားကုိလည္း ျမင္ေတြ႕ရ မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စီးပြားေရးဆုိင္ ရာ ျပႆနာမ်ားစြာရွိေနရာ တန္ ဖုိးျမႇင့္ ထုတ္ကုန္မ်ား မထုတ္လုပ္ ႏုိင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္း အေျခခံအ ေဆာက္ အအုံအားနည္းျခင္း၊ ကြၽမ္း က်င္လုပ္သားရွားပါးျခင္း၊ ဥပေဒႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ခုိင္မာမႈမရွိ ျခင္း၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား အားနည္း   ျခင္း၊ ေငြေၾကးမူဝါဒဆုိင္ရာျပႆနာ မ်ားရွိေနျခင္း စေသာ ျပႆနာမ်ား ႏွင့္တကြ အခက္အခဲ မ်ားစြာရွိေန မွာ ျငင္းဆုိ၍မရႏုိင္ျဖစ္သည္။

တိက်ေသာသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိျခင္း

ယခုထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ မူ ဝါဒမ်ားတြင္ အစုိးရလက္ထက္ႏွင့္ ေရရွည္တြင္ ႏွစ္အပုိင္းအျခား အ လုိက္ မည္သည့္က႑ကုိ ဦးစား   ေပးၿပီး ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိေသာ အခ်က္ႏွင့္ မည္မွ်တုိးတက္မည္ဆုိ ေသာအခ်က္ ပါဝင္ျခင္းမရွိေပ။ ဥပမာအားျဖင့္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျမန္ မာႏုိင္ငံသုိ႔ ႏုိင္ငံျခားရင္ႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမည္မွ်ဝင္ေရာက္ေစၿပီး ႏုိင္ငံ သား မည္မွ်ကုိ အလုပ္အကုိင္ရေစ မည္ဆုိေသာ ေယဘုယ်အခ်က္ အလက္မ်ားပင္ မေတြ႔ရ ျခင္းျဖစ္ သည္။ စီးပြားေရးတုိးတက္ ေစရန္ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုသည္မွာ ၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္းတုိးတက္ေစမည္လား ၁ဝဝ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးတက္ေစမည္လား စသျဖင့္ ရည္မွန္းခ်က္ရွိရန္လုိအပ္ မည္။ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရးကုိ ဦး စားေပးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကုိ ဦးစားေပးမည္ဟု ေျပာဆိုထားခ်က္ အရ လုပ္သားမ်ား ပုိမုိ၍အလုပ္ အကုိင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေစမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း နည္းပညာႏွင့္ကြၽမ္း က်င္မႈနည္းေသာ ျမန္မာလုပ္သား မ်ားကုိ အမွန္တကယ္ေနရာေပးခန္႔ ထားမည္ေလာဟူသည့္အခ်က္ကုိ အထူးအေလးေပး စဥ္းစားသင့္ သည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္ သားႏႈန္း၊ အခြန္ေကာက္ယူေရးႏွင့္ ေငြေၾကးမူဝါဒအတြက္ အေရးႀကီး ေသာ Formal ႏွင့္ Informal စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား စသည့္ အ ခ်က္အလက္မ်ားမရွိဘဲ အေသး စိတ္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ရန္ လြယ္ကူ မည္မဟုတ္ပါ။

အဆုိပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ေသာ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ”တုိး တက္ေနတဲ့ ႏုိင္ငံေတြအကုန္လုံးက တုိင္းျပည္ရဲ႕Development Rate က ဘယ္ေလာက္ရွိလုိ႔ တက္လာတဲ့ အစုိးရက ဘယ္ေလာက္အထိခ် မွတ္ရမယ္ဆုိတာရွိ တယ္။  ေနာက္ တစ္ခုက ေက်ာင္းၿပီးသြားတဲ့ ကေလး ေတြ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ဘယ္ ေလာက္ရွိတယ္ဆုိတာ သိခ်င္ပါ တယ္။ ျပည္ပေ ရာက္ေနတဲ့သူေတြ ဘယ္ေလာက္ရွိေနလဲဆုိတာ စာရင္း တိတိက်က် ေကာက္သင့္ပါတယ္။ ဒါမွ စာရင္းဇယားေတြ တိတိက်က် သိရၿပီး
ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆုိတာ တိတိက်က်လုပ္မွ အေျဖေကာင္း ေတြ ထြက္မယ္ဆုိတာ ေျပာခ်င္ပါ တယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္ခုလုံးရွိ ကိန္ဂဏန္းမ်ားသည္ တိက်မႈမရွိဘဲ အခ်က္အလက္လြဲ မွားမႈ မ်ားစြာရွိေနေသာေၾကာင့္ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူ ျခင္းကုိ ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္သြားရန္လုိအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး
ဦးေက်ာ္ ဝင္းကလည္း ဝန္ခံေျပာဆုိ ထား သည္။

လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ အေျခခံ၍

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေခတ္အ ဆက္ဆက္ကပင္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳး ေရးကုိဦးတည္ေသာ စီးပြားေရးမူဝါဒ ရွိသည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ယေန႔ေခတ္တြင္ အဆုိပါ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရးကုိ ဦးတည္၍ သြားျခင္းထက္ လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳး ေရးထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တန္ဖုိးျမႇင့္ ကုန္ေခ်ာမ်ားအျဖစ္ ထုတ္လုပ္ၿပီး စက္မႈလုပ္ငန္းစနစ္ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ကာ ကုန္ထုတ္တင္ပုိ႔လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း စီးပြား ေရးပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပသ ကဲ့သုိ႔ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္ ဘဏ္စနစ္သည္ အသုံးဝင္မႈ နည္းေနေၾကာင္းလည္း ပါဝင္သည္။

”စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ကို နည္း မွန္လမ္းမွန္လုပ္မယ္ဆို ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္မယ့္အလားအလာေတြ ရွိ တယ္။ အရင္အစိုးရေတြ လက္ ထက္မွာ စိုက္ခ်င္တာ မစိုက္ရဘဲ စိုက္ခိုင္းတာစိုက္ရတယ္။ စိုက္ ပ်ိဳးေရးဘဏ္ကေပးတဲ့ ေခ်းေငြက လည္း ဆန္စိုက္တဲ့ လူေတြကိုပဲေပး တာရွိ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပံ႔ပိုး မႈေတြ၊ သုေတသနနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက အင္မတန္နည္းခဲ့ တယ္။ တိုးတက္လာတဲ့တုိင္းျပည္ ေတြ ကိုၾကည့္မယ္ဆို လယ္သမား ေတြက ေစ်းကြက္ဝယ္လိုအား ရွိ တာေတြကို ေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခြင့္ ရွိတယ္။ လိုအပ္္တဲ့ပံ့ပိုးမႈေတြကို လည္းေပးတယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အဲ့ဒါက မရွိဘူး။ လယ္သမားလို႔ ေျပာတဲ့ အခါသီးႏွံေတြကိုပဲစိုက္ၿပီး ထုတ္ လုပ္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကုန္ ၾကမ္းပဲ ေရာင္းတာထက္ ကုန္ၾကမ္း ကေန မုန္႔ေလးဘာေလးလုပ္ ေရာင္း တာမ်ိဳးက ပိုရတယ္။ တျခား ေဒသ ေတြကို လြယ္လြယ္ကူ ကူ ေရာင္း ႏိုင္မယ့္ လမ္းေၾကာင္းေတြဖံြ႔ၿဖိဳးဖို႔ လည္းလိုအပ္တယ္။ ျမန္မာမွာ မရွိ တာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ရွိတယ္။ တျခားတိုင္းျပည္နဲ႔ စာရင္ ေစ်းကြက္ ခ်ိတ္ဆက္မႈက ေနာက္က်တယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲတာ မ်ိဳး၊ ေပၚလစီေတြ ေျပာင္းလဲဖို႔လိုတာ မ်ိဳး၊ သုေတသနေတြ၊ လယ္သမား ေတြကို ပံ႔ပိုးေပးတာေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရးအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အသိပညာ ေတြေပးတာမ်ိဳး လုိအပ္တယ္”Nathan Associates  ၏ စီးပြား ေရးပညာရွင္ Lynn Salinger  က ဆုိသည္။

ထုိသုိ႔ေသာ စုိက္ပ်ိဳးေရး အ ေျခခံစက္မႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ NLD က ၄င္းတုိ႔ မူဝါဒတြင္ ထည့္သြင္း ေရးဆြဲထားေသာ္လည္း အစုိးရ၏ ပါဝင္ကူညီမႈ မည္သုိ႔ ျပဳလုပ္မည္ကုိ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ ထားျခင္းမရွိေပ။ ထုိ႔အျပင္ စိုက္ ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ားေပၚတြင္ မွီ တည္ေနရျခင္းထက္ သဘာဝသယံ ဇာတမ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္စိမ္း၊ သစ္၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ စေသာအ ရင္းအျမစ္မ်ားေပၚတြင္ ကုန္ေခ်ာ မ်ား မထုတ္လုပ္ဘဲ တင္ပုိ႔ေနျခင္း က ျမန္မာ့စီးပြားေရးကုိ ေႏွာင့္ေႏွး ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဝဖန္မႈမ်ား လည္းရွိသည္။

ေငြေရးေၾကးေရးမူဝါဒဆုိင္ရာ တိက်မႈမရွိျခင္း

အျခားထူးျခားသည့္ မူဝါဒ တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အိမ္ေထာင္စု မ်ား၊ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေရရွည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အေထာက္ အကူျပဳႏိုင္မည့္ ေငြေရးေၾကးေရး စနစ္ျဖင့္ တည္ၿငိမ္မႈရရွိလာေစေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ဆုိေသာ
အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႔ ထိန္းသိမ္း မည္ဆုိေသာ အခ်က္ကုိေဖာ္ျပထား ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ မည္သုိ႔ လုပ္ ေဆာင္ႏုိင္မည္ကုိ စီးပြားေရးအ ဝန္းအဝုိင္းမွ သိလုိေနၾကသည္။

အဆုိပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ AGD  ဘဏ္၏ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးစုိးသိန္းက ”ဥပမာ အားျဖင့္ ေျပာရလုိ႔ရွိရင္ Fiscal နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အပုိင္းမ်ိဳးမွာ အစုိးရ က ဘယ္လုိ ၤFiscal ေပၚလစီကုိ က်င့္သုံးမွာလဲ။ Employment  ေတြ ဖန္တီးတယ္ဆုိတာ ဘ႑ာေရး မူဝါဒနဲ႔ ဘယ္လုိခ်ိတ္မလဲ။ ေနာက္ တစ္ခုက ဘ႑ာေရးမူဝါဒနဲ႔ ေငြ ေရးေၾကးေရးမူဝါဒကုိ ဘယ္လုိ အေသးစိတ္ခ်ိတ္မလဲ။ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္ေတြက ပုိၿပီးနက္ ႐ႈိင္းပါတယ္”ဟု စီးပြားေရးမူဝါဒ မ်ားရွင္းလင္းပြဲအတြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ ဘ႑ာေရး ႏွင့္ ေငြေၾကးက႑၏အဓိကအေရး ႀကီးဆုံး အစိတ္အပုိင္းျဖစ္သည့္ ဗဟုိဘဏ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္ လပ္ခြင့္ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယခုေျပာသည္ထက္ အေသးစိတ္ ပုိ၍ ေျပာဆုိသင့္သည္။ ဗဟုိဘဏ္ တြင္ ေငြေၾကးမူဝါဒဆုိင္ရာကြၽမ္း က်င္မႈမ်ား အားနည္းေနေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ားက ေထာက္ျပသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ေငြေၾကးက်ပ္တည္းခ်ိန္ မ်ားတြင္ ေငြစကၠဴမ်ား ႐ိုက္ထုတ္၍ က်ပ္တည္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ရေသာ္ လည္း ေငြစကၠဴ ႐ိုက္ထုတ္သင့္၊ မသင့္ မည္သူဆံုးျဖတ္သည္ကုိ မသဲကြဲျခင္း၊ ျပည္တြင္းေခ်းေငြ တက္လာေစရန္ ဗဟိုဘဏ္မွအတိုး ႏႈန္းမကစားေသာေၾကာင့္ ဗဟုိ ဘဏ္အပါအဝင္ ပုဂၢလိကဘဏ္ မ်ား ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ေရွ႕မတက္ ႏုိင္ျခင္း စေသာ အခ်က္မ်ားကို မည္သုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိလုိၾကသည္။

”Monetary Policy  မွာ Check Fiscal Policy  ဆိုတာ ရွိတာကိုး။ အျပန္အလွန္ထိန္းခ်ဳပ္ တဲ့စနစ္ေပါ့။ ဗဟိုဘဏ္ကလည္း အစိုးရ ရဲ႕အသံုးစရိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ ဖို႔လုိတယ္။ ဘဏ္အသီးသီးရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုလည္း အစိုးရပိုင္း ကေန ျပန္ၿပီးၾကည့္ရမယ္။ ဗဟို
ဘဏ္ကလည္း အကန္႔အသတ္ ထားရမယ္။ အစိုးရအေနနဲ႔လည္းMoney Supply Budget   မ်ားေန ရင္ ေလွ်ာ့သင့္ရင္ ေလွ်ာ့ရမယ္။ အဲ့ဒီ Check & Balance   စနစ္ကို ျပန္ၿပီးေဖာ္ထုတ္ဖို႔ လိုတယ္”ဟု ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးသန္းလြင္က အႀကံျပဳေျပာၾကား
ခဲ့သည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းေနေသာ ႏုိင္ငံပုိင္လုပ္ငန္းမ်ား

ႏိုင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ား ပိုမိုေအာင္ျမင္ေစရန္ ေဆာင္ ရြက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလုပ္ကိုင္ ႏိုင္ေျခရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလုပ္ ေဆာင္ျခင္းဟူေသာ မူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္ ႀကိဳဆုိ ရမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုိပါ မူဝါဒသည္ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ ေသာ မူဝါဒသာျဖစ္ၿပီး မည္သုိ႔ မည္ပုံစီမံ ခန္႔ခြဲမည္ ဆုိသည္မွာ စိတ္ ဝင္စားစရာပင္ ျဖစ္သည္။

”ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ားျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈဆုိတာ ၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေလာက္ကတည္းက ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ လုပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီေန႔အထိ အရာ မထင္ပါဘူး။ အဲ့လုိအေျခအေနမ်ိဳး ကုိလည္း ႀကံဳေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။ ဒါက တကယ္လက္ေတြ တကယ့္ လုပ္လုိ႔ မျဖစ္တာေတြ အမ်ားႀကီး ႀကံဳရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိ ေတာ့ ဥပမာအားျဖင့္ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းေတြ ေလွ်ာ့ပစ္မယ္ဆုိရင္ စက္႐ုံေတြရပ္ၿပီး အလုပ္ သမား ေတြကုိ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ ဆုိတဲ့ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ ခ်ျပဖုိ႔လုိပါမယ္”ဟု AGD ဘဏ္၏ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဒါ႐ုိက္တာ ဦးစုိး သိန္းကေျပာဆုိခဲ့သည္။

လက္ရွိ ႏုိင္ငံပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ေသာ ေဆးဝါး၊ ေျမၾသဇာ၊ ခ်ည္မွ်င္၊ အခ်ိဳရည္၊ ဘီယာႏွင့္ စီး ကရက္ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ဘီယာႏွင့္ စီးကရက္ထုတ္ လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမွလြဲ၍ က်န္ သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအားလုံး၏ ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈမ်ားမွာ ၂ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း မွ ၆ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းၿမဲ က်ဆင္းေနသည္။ ထုိသုိ႔ေသာ လုပ္ ငန္းမ်ားကုိ ဆက္လက္ကုိင္တြယ္ ထားသင့္ မသင့္ဆုိေသာအခ်က္မွာ လည္း အေရးႀကီးေသာအခ်က္ျဖစ္ သည္။

သဘာဝသယံဇာတမ်ား မွန္ကန္စြာ ခြဲေဝသုံးစြဲေရး

တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားအၾကား ဘ႑ာေငြႏွင့္ အရင္း အျမစ္မ်ား မွ်ေဝသုံးစြဲခြင့္သည္ စီး ပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးမူ ဝါဒ ႏွစ္ခုလုံးတြင္ အေရးပါေသာအခ်က္ မ်ားျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္အစုိးရမ်ား အတြက္ ေဆာင္ရြက္စရာလုပ္ငန္း မ်ား ပုိ၍မ်ားလာမည္
ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ မွ်ေဝသုံးစြဲျခင္းဟူေသာ စကားတြင္ မည္သုိ႔မွ်ေဝသုံးစြဲမည္ ဆုိသည္မွာ ပုိ၍အေရးႀကီးေပမည္။ အခ်ိဳ႕သာ အခြန္ အေကာက္ကိစၥ မ်ားကုိ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ အစုိးရတုိ႔က တုိက္႐ိုက္လုပ္ကုိင္ေစ ျခင္းေလာ၊ အခြန္မ်ားအား ယခင္ စနစ္အတုိင္း
ျပည္ေထာင္စုမွတစ္ ဆင့္ ျပန္လည္ခြဲေဝျခင္းေလာဟူ သည့္အခ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရတုိ႔အၾကား စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားအတြက္ ေဒသအတြင္းရင္း ႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားဖိတ္ေခၚမႈတြင္ ျပည္ နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရတုိ႔၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္မည္ ေလာဟူေသာအခ်က္တုိ႔မွာ အလြန္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္ပင္ ျဖစ္ သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေကာ္မတီ၏ အဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚသက္သက္ခုိင္ကမူ ”ေလာ ေလာ ဆယ္ေတာ့ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြအတြက္ ဘ႑ာေငြ ခြဲေဝသုံးစြဲေရးကိစၥေတြကုိ မွ်မွ်တ တျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ဒါဟာ စီး ပြားေရးဆုိင္ရာ ဖက္ဒရယ္ပါပဲ”ဟု ေျပာဆုိခဲ့သည္။

စီးပြားေရး မူဝါဒအလြန္

အမ်ိဳးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ ခ်ဳပ္အစုိးရ ခ်မွတ္ေသာ စီးပြားေရး မူဝါဒအားလုံးကုိ ၿခံဳငုံၾကည့္ပါက ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကုိပင္ ပုိ မုိ အားေကာင္းေစရန္လုပ္ေဆာင္ မည့္မူဝါဒျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံသားအားလုံး ကုိ လႊမ္းၿခံဳသက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္မည့္ မူဝါဒပင္ျဖစ္သည္။

ကုန္ထုတ္လုပ္ ငန္းတုိးတက္ေရးႏွင့္ ပုိ႔ကုန္ပုိမုိတင္ ပုိ႔ႏုိင္ေရးဆုိေသာ အခ်က္ထက္ ျပည္တြင္းသုိ႔ ရင္းႏွီးဖိတ္ေခၚမႈ မ်ားႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ဝင္ေရာက္ လာေစရန္ ဦးစားေပးခ်မွတ္ထား သည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ အလုပ္အကုိင္ အခြင့္ အလမ္းကုိ
ဦးစားေပးလုိသည့္ သေဘာမ်ားလည္း ေတြ႔ရသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစကာမႈ ယခုခ်မွတ္ ေသာ မူဝါဒမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ ေသာ္လည္း အဆုိပါမူဝါဒမ်ားအ တုိင္း အမွန္တကယ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ျခင္းရွိ၊ မရွိကုိမူ ဆက္လက္ ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ ျဖစ္သည္။ ယခင္အစုိးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ မ်ားသည္လည္း သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ တြင္ ေကာင္းမြန္သည္ဟုဆုိကာ ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိခဲ့ၾကေသာ္ လည္း အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္ အမွ် ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ား ျခယ္လွယ္ မႈေနာက္ စနစ္တစ္ခုလုံး က်ဆုံးခဲ့ ရသည့္ သာဓကမ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ သုိ႔အတြက္ေၾကာင့္ ယခုခ်မွတ္ ေသာ မူဝါဒမ်ား၏ မူလရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ မွ်ေဝသုံးစြဲေရးဟူ ေသာ မူဝါဒအတုိင္းတကယ္လက္ ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေပၚမည္ လားဆုိသည္မွာ ဆက္ လက္ေစာင့္ ၾကည့္ရမည္ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ အျပင္ ေယဘုယ်ဆန္လြန္းေသာ မူဝါဒမ်ားမွသည္ စီမံကိန္းတစ္ခု ခ်င္းစီအတြက္ အေသး စိတ္မူဝါဒ မ်ား မၾကာမီထြက္ေပၚလာမည္ဟု လည္း ေမွ်ာ္လင့္ရေပသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*