အြန္လုိင္းမွ အလုပ္ရွာသူမ်ား NGO မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားလာ

အြန္လုိင္းမွ အလုပ္ရွာသူမ်ား NGO မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားလာ
November 17, 2016 Asian Fame

7:16 am
အြန္လုိင္းမွ အလုပ္ရွာသူမ်ား NGO မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားလာ
In Bussiness

ရဲလြင္
ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄

အြန္လိုင္းမွ အလုပ္ရွာသူမ်ား သည္  အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕ အစည္း(NGO) မ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ ထားမႈမ်ားျပားလာေၾကာင္း သိရ သည္။

ထိုသို႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အလုပ္ေခၚယူမႈအမ်ားဆံုး အေန ျဖင့္Save the Children International  မွ  အလုပ္ေခၚယူမႈ မွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီးMedecins du Monde (Myanmar) ၊ BRAC Myanmar ၊ Proximity Designs ၊ Pact in Myanmar ၊ Child Fund Myanmar  ႏွင့္ The Union Office in Myanmar  အစရွိသည္႔ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွလည္း ေခၚယူမႈ မ်ားေၾကာင္း အြန္လိုင္းအလုပ္အ ကိုင္ရွာေဖြမႈ ဝက္ဘ္ဆိုက္ျဖစ္သည့္ work.com.mm  မွသိရသည္။

အြန္လိုင္းတြင္  အလုပ္ေလွ်ာက္ လႊာ တင္ထားသူစုစုေပါင္း၏ ၁၂ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အစိုးရမ ဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း (NGO) မ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ ထားၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ Save the Children International    အဖြဲ႔အစည္း၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္စီမံခန္႔ခြဲေရး မန္ေနဂ်ာ ေဒၚ ခင္ခင္ဝင္းက ”ကြၽန္မတို႔ အဖြဲ႕အ စည္းရဲ႕ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ကို ေခၚယူၿပီဆိုတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္ နက္ အဲဒီေနရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူ ရမယ့္ အပိုင္းေတြကို တစ္ပါတည္း ေၾကညာေပးပါတယ္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူရဲ႕ ပညာ အရည္အခ်င္း၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အ ႀကံဳ၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ ညီမႈ ရွိ မရွိဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြနဲ႔ အ လုပ္ခန္႔အပ္ေလ့ရွိပါတယ္။ ကြၽန္မ အေနနဲ႔ အႀကံျပဳခ်င္တာကေတာ့ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း (NGO)  ေတြမွာ   ေလွ်ာက္ ထားၾကမယ့္သူေတြအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းမွာ တာဝန္ယူ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အ ပိုင္းေတြနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ေဖာ္ျပ ထားတာကို ေသခ်ာဖတ္ၿပီးမွ မိမိ တို႔နဲ႔ ကိုက္ညီမႈ ရွိ မရွိ ေလ့လာၿပီး ေလွ်ာက္ထားပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါ တယ္” ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္NGO အဖြဲ႔အစည္း မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးေသာ အ ေတြ႕အႀကံဳရွိသူ အေရအတြက္မွာ နည္းပါးေနေသးၿပီး ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ခန္႔သာရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ ရသည္ ဟု work.com.mm  မွသိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ NGO အဖြဲ႕အ စည္းမ်ားသို႔ အလုပ္ေလွ်ာက္ထား ျခင္းမွာ NGO အဖြဲ႕အစည္းမ်ား သည္ လစာမ်ားမ်ားေပးသည့္အ ျပင္ လူမႈဆက္ဆံေရးပိုင္းတြင္ လည္း ပိုမိုတုိးတက္ၿပီး အခြင့္အ လမ္းေကာင္းမ်ား ရႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း NGO တြင္ အ လုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားသည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး က ေျပာသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*