စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္း အသိအမွတ္ျပဳ ခံရသည့္ Academy ျမန္မာတြင္ ဖြင့္မည္

စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္း အသိအမွတ္ျပဳ ခံရသည့္ Academy ျမန္မာတြင္ ဖြင့္မည္
November 10, 2016 Asian Fame

7:57 am
စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံ စားေသာက္ကုန္မ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္း အသိအမွတ္ျပဳ ခံရသည့္ Academy ျမန္မာတြင္ ဖြင့္မည္
In Bussiness

(ရန္ကုန္၊ ႏုိဝင္ဘာ ၈)

စုိက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံ စားေသာက္ကုန္ မ်ား ထုတ္လုပ္မႈတြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္း ရွင္းေရး ထိပ္တန္း စံခ်ိန္စံညႊန္း အျဖစ္အ သိအမွတ္ျပဳခံရသည့္GLOBAL G.A.P Academy ကုိ ျမန္မာျပည္တြင္ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း GLOBAL G.A.P ၏ အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ Dr. Kristian Moeller က ေျပာသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ႏွင့္ ၉ ရက္ ေန႔က ျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဓိက စိုက္ ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ရိတ္ သိမ္းျခင္းႏွင့္ အစားအေသာက္ ထုတ္ လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စားေသာက္ ထြက္ကုန္ မ်ား ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ တာဝန္ယူ မႈရွိေသာ ကုန္ၾကမ္း ထုတ္လုပ္ ဝယ္ယူသံုးစြဲမႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး အ လုပ္႐ုံ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ၄င္းက ထုိသုိ႔ ေျပာ ဆုိလုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

”Academy တည္ေထာင္ျခင္းအား ျဖင့္ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ေတြ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ယံုၾကည္ အားကိုး လို႔ရႏိုင္တဲ့ အစားအစာ ထုတ္လုပ္တဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာၿပီး အစားအ ေသာက္မ်ား ေဘးကင္းေရး နဲ႔ အရွည္သ ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အားေပးတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈ တစ္ရပ္ ျဖစ္လာမွာပါ” ဟု Dr. Kristian Moeller က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေသးစား လုပ္ကိုင္ သူမ်ားႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး အေျခခံစားေသာက္ ကုန္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ ရန္ႏွင့္ တန္ဖိုးျမင့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို ခ်ိတ္ ဆက္သြားႏိုင္ရန္ အဓိကက်သည့္ အခ်က္ တစ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း စားသံုးသူမ်ား အတြက္ အက်ိဳးရွိ႐ံု သာမက ႏိုင္ငံျခားေငြရ ရွိမႈကိုလည္း တိုးျမင့္ေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႕အျပင္ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ ျပည္သူမ်ား သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ ၾကေသာေၾကာင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ ေဒသမ်ား လူေနထုိင္ မႈဘဝမ်ား ေကာင္းမြန္ တိုးတက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စုိက္ပ်ိဳးေရး ထုတ္ကုန္ ဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ေစ်းကြက္သစ္ မ်ားကို ခ်ိတ္ ဆက္ႏိုင္ရန္ အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳထား သည့္ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံၫႊန္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္ေရး သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ ထုတ္လုပ္သူမ်ား အတြက္ အေရးႀကီး လုိ အပ္ေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး က႑ တာဝန္ယူမႈ ရွိေရး အေထာက္အကူျပဳ ဌာန၏ ညႊန္ၾကား ေရးမွဴးျဖစ္သူ Vicky Bowman က “Global G.A.P.၊FSSC 22000 နဲ႔ Fair Trade USA တို႕ဟာ ႏိုင္ငံတကာ စား ေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႕ လက္လီလက္ ကား ေရာင္းခ်သူမ်ားက အစားအေသာက္ ေဘးကင္းေရး၊ ေရရွည္ ဖြ႕ံၿဖိဳးေရးနဲ႕ ၿခံဳငံု၍ တာဝန္ယူမႈရွိတဲ့ ကုန္ႀကမ္း ထုတ္လုပ္ ဝယ္ ယူသံုးစြဲမႈ အဓိကစံႏႈန္း မ်ားအျဖစ္ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လက္ခံထားပါတယ္” ဟု ဆုိ သည္။

HEZ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*