IKBZ Insurance ကုမၸဏီလီမိတက္မွ Chief Financial Officer ဦးေနမ်ဳိးေအာင္ အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

IKBZ Insurance ကုမၸဏီလီမိတက္မွ Chief Financial Officer ဦးေနမ်ဳိးေအာင္ အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
November 9, 2016 Asian Fame

10:33 am
IKBZ Insurance ကုမၸဏီလီမိတက္မွ Chief Financial Officer ဦးေနမ်ဳိးေအာင္ အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း
In Cover News, Interview, Slider

ikbz-interview-copy

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအျဖစ္ အြန္လိုင္းမွ အာမခံထားသည့္စနစ္တစ္ခုကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေမၻာဇအာမခံ(IKBZ) က ျမန္မာျပည္သူတို႔အား  စတင္ မိတ္ဆက္ေပးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေမၻာဇအာမခံ(IKBZ)တြင္  မီးႏွင့္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္အာမခံ၊ အလုံးစုံေ မာ္ေတာ္ယာဥ္အာမခံ၊ က်န္းမာေရးအာမခံ အစရွိသျဖင့္ အာမခံ ၁၂ မ်ဳိးထားရွိ၍ရေၾကာင္းသိရွိၾကၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု အြန္လိုင္းအာမခံ စနစ္တြင္မူ မည္သည့္အာမခံအမ်ဳိးအစားမ်ားသာပါေလသနည္း။

အားလုံးပါဝင္ေလသေလာ။  ပုံမွန္အာမခံစနစ္ႏွင့္ အြန္လိုင္းအာမခံစနစ္ မည္သို႔ကြာျခားပါ သနည္း။ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကား အဘယ္နည္း။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ားရွိပါသနည္း။ အစရွိသည္ျဖင့္ ျပည္သူ တို႔ သိလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားအား IKBZ Insurance ကုမၸဏီလီမိတက္ မွ Chief Financial Officer  ဦးေနမ်ဳိးေအာင္အား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ သည္တို႔ကို တင္ျပအပ္ပါေၾကာင္း။

IKBZ  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကေမၻာဇ အာမခံက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ပထမ ဆံုးအျဖစ္ အြန္လုိင္းကေန အာမခံ ထားတာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္မယ့္ စနစ္ တစ္ခုကို ျပည္ သူေတြထံ စတင္ မိတ္ဆက္ေတာ့မယ္လို႔ ၾကားေနရ ပါတယ္။ အဲဒီစနစ္ကို စတင္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ျဖစ္ရတဲ့အ ေၾကာင္းကို စေျပာျပေပးပါလား ခင္ဗ်။

IKBZ Insurance  ရဲ႕ အာမခံ လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈတုိင္းကုိ ျပည္ သူေတြ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သိရိွ ေအာင္ အာမခံ Product  ေတြရဲ႕ သေဘာသဘာဝနဲ႔ အာမခံဆုိင္ရာ အသိပညာေတြ ၾ<ြကယ္ဝလာေစေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ မိမိ တုိ႔၏ လုပ္ငန္းပမာဏ ေသးသည္ ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ အာမခံ ထားရိွဖို႔ ဆုိတဲ့ အသိရိွေနဖို႔ IKBZ Insurance  အေနျဖင့္ အစဥ္တစုိက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရိွပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အာမခံလုပ္ ငန္းမ်ားကုိ ပုဂၢလိကေ ဆာင္ရြက္ခြင့္ ျပဳတာ ယခုဆုိလွ်င္ ၃ ႏွစ္ ေက်ာ္ သာရိွၿပီး လက္ရိွ အသက္အာမခံ လုပ္ငန္းအပိုင္းမွာ ကုမၸဏီ ၃ ခု ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အသက္ႏွင့္ အ ေထြေထြ အာမခံအပိုင္းမွာ ကုမၸဏီ ၉ ခု၊ စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ ၁၂ ခုျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။ အာ မခံလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးအဖဲြ႕ရဲ႕ ခ်မွတ္ေပးထားတဲ့ အာမခံလုပ္ငန္း ၁၂ မ်ဳိးကုိ သတ္မွတ္ေပးထားတဲ့ အာမခံ ပရီမီယံႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါတယ္။IKBZ Insurance အေနျဖင့္ေတာ့ အာမခံလုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္တဲ့အခါတုိင္း လြယ္ ကူေစဖို႔၊ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစဖို႔၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ လက္ခံေဆာင္ ရြက္ေပးႏုိင္ဖို႔၊ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္ မီေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ အေလ့အက်င့္ မ်ား ရရိွေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ခုလို အြန္လိုင္း အာမခံစနစ္ကို ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အာမခံလုပ္ငန္း သမုိင္းမွာ ပထမဦးဆံုးအျဖစ္ စတင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အြန္လိုင္းကေန အာမခံထားမယ္ ဆုိ ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္ရမလဲခင္ ဗ်။ ဘာေတြလိုမလဲခင္ဗ်။

အြန္လိုင္း အာမခံစနစ္ကို ေတာ့ အမ်ားျပည္သူေတြအၾကား လြယ္လြယ္ကူကူ၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္၊ အေကာင္း ဆံုး၊ အလြယ္ကူဆံုးစနစ္ နဲ႔ ေဆာင္ ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာမခံဝယ္လိုတဲ့Customer  အေန နဲ႔ ပထမဦးစြာ IKBZ ရဲ႕ Online Webpage ျဖစ္တဲ့ www.i-kbz.com မွာ မိမိ ကုိယ္တုိင္ဝင္ေရာက္ ၿပီး Account  တစ္ခု ဖြင့္ရပါမယ္။ ဖြင့္ၿပီးတာနဲ႔IKBZ ရဲ႕Webpage  မွ အာမခံလုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစား မ်ားမွလည္းေကာင္း၊ အြန္လိုင္းအာ မခံစနစ္ရဲ႕linkု မွလည္းေကာင္း ဝင္ေရာက္ၿပီး ဝယ္ယူလိုေသာ အာမခံအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ ဝယ္ယူ ႏုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ မီးအာမခံထား မွာလား၊ အလံုးစံုေမာ္ေ တာ္ယာဥ္ အာမခံထားမွာလား၊ ကုန္စည္ အာမခံထားမွာလား၊ က်န္းမာေရး အာမခံထားမွာလား၊ အသက္အာမခံ ထားမွာလား၊ ခရီးသြား အာမခံ ထားမွာလား စသည္ျဖင့္ မိမိထား လိုတဲ့ အာမခံ Product  ကို Click  လုပ္လိုက္တာနဲ႔ လုိအပ္တဲ့အခ်က္ အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္ အဆုိျပဳ ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ျမင္စစ္ ေဆးဖို႔ မလိုအပ္တဲ့ Product  ေတြ အတြက္ Customer  အေနနဲ႔ အ ဆုိျပဳလႊာ တင္ျပၿပီးတာနဲ႔ မိမိရဲ႕ Account  ထဲမွာ ေပးသြင္းရမည့္ ပရီမီယံေငြကို ေဖာ္ျပထားတဲ့Debit Note/Bill  မွာ လြယ္ကူစြာ ၾကည့္႐ႈ ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၄င္းDebit Note မွေန၍ Customer  အေနျဖင့္ KBZ Direct Pay စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ၿပီး အြန္လိုင္းမွေန၍ က်သင့္ ပရီမီယံေငြကို ေပးသြင္းၿပီးတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အာမခံေပၚလစီကို Online မွ Print  ထုတ္ႏုိင္ရန္ စီ စဥ္သြားမွာျဖစ္သလို မူရင္းေပၚ လစီကိုလည္း အျမန္ေခ်ာနဲ႔ ေပးပို႔ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္း မွာ KBZ Direct Pay တစ္ခုတည္း မဟုတ္ဘဲ အျခားဘဏ္မ်ားရဲ႕ Payment Gateway  မ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေအာင္ စီစဥ္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ မ်က္ျမင္စစ္ ေဆးရန္လိုအပ္ေသာ Product  ေတြအတြက္ေတာ့ မ်က္ျမင္စစ္ေဆး မႈနဲ႔ Underwriting Process  ေတြ ကုိ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးသြား မွာျဖစ္ၿပီး မိမိရဲ႕ Account  ထဲမွာ ေပးသြင္းရမယ့္ပရီမီယံေငြကို ေဖာ္ ျပထားတဲ့Debit Note/Bill ကို လြယ္ကူစြာ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မွာျဖစ္ၿပီး အခုနေျပာခဲ့သလို ပရီမီယံေငြ သြင္းၿပီးတာနဲ႔ ေပၚလစီရရိွမွာ ျဖစ္ ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခုလို ႏုိင္ငံ အႏွံ႔ အမ်ားျပည္သူမ်ားအေနနဲ႔ IKBZ  ရဲ႕အာမခံProductမ်ားကို Online  မွတစ္ဆင့္ လြယ္လြယ္ကူ ကူ အခ်ိန္ကုန္သက္သာစြာ ဝယ္ယူႏုိင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကေမၻာဇ အာမခံမွာ မီးနဲ႔သဘာဝေဘးအႏၲ ရာယ္ အာမခံ၊ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ ယာဥ္အာမခံ၊ က်န္းမာေရးအာမခံ အစရိွတဲ့ အာမခံ ၁၂ မ်ဳိးကုိ ထား လို႔ရတယ္ဆုိေတာ့အခု ေဆာင္ ရြက္မယ့္ အြန္လိုင္းကေန အာမခံ ထားတာေတြ ျပဳလုပ္ႏုိင္မယ့္စနစ္ မွာဘယ္အာ မခံေတြပါၿပီး၊ ဘယ္ အာမခံေတြ မပါဘူးလဲ။

 IKBZ Insurance  အေနျဖင့္ အာမခံ Product  ေတြကုိ Online  စနစ္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာမွာ (၁၁-၁၁-၂ဝ၁၆)ရက္ေန႔မွာ စတင္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေန႔မွာ မီးနဲ႔ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ အာမခံ၊ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံတုိ႔ျဖင့္ စတင္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ လာမယ့္ ဒီဇင္ဘာလဆန္း (၁-၁၂-၂ဝ၁၆) ရက္ေန႔မွာ အထူးခရီးသြားအာမခံ၊ ကုန္စည္အာမခံနဲ႔ ေျ>ြမအႏၲရာယ္ အာမခံတုိ႔အတြက္ Online ဝန္ ေဆာင္မႈ ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ အာမခံ Product မ်ားကို ေနာက္မၾကာမီအခ်ိန္တြင္ ဝယ္ ယူအာမခံထားရိွႏုိင္ရန္ ေဆာင္ ရြက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အြန္လိုင္းအာမခံစနစ္မွာ မပါဝင္ ေသးတဲ့ အာမခံ Product  ေတြ ရိွ ပါသလား။ မပါေသးရင္ဘာေၾကာင့္ မပါေသးလဲဆုိတာ သိပါရေစ။

IKBZ Insurance အေနနဲ႔ အာမခံလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား ၁၂ မ်ဳိးစလံုးကို အြန္လိုင္းအာမခံစနစ္ နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ကနဦးအေနနဲ႔ Customer  ေတြ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး အမ်ား ဆံုး အာမခံထားရိွၾကတဲ့ မီးနဲ႔  သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ အာမခံနဲ႔ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံကုိ စတင္ၿပီး မိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္ သြားမွာျဖစ္ၿပီး က်န္အာမခံ Product  ေတြကိုလည္း တျဖည္းျဖည္းတုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ Customer  ေတြအေနနဲ႔ Online  စနစ္နဲ႔ ဝယ္ယူ ေဆာင္ရြက္ ၾကရာမွာ လြယ္ကူေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ပိုင္းအာမခံလုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး အဖဲြ႕မွ Product   အသစ္ေတြ လုပ္ ကိုင္ခြင့္ျပဳတဲ့အခါမွာလည္း ထပ္မံ တုိးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပံုမွန္အာမခံနဲ႔ ခုလုပ္မယ့္ အြန္ လိုင္းအာမခံ ဘာေတြ ကြာျခားမ လဲ၊ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ ဘာေတြရိွမလဲ။

IKBZ Insurane ေနနဲ႔ အြန္ လိုင္းအာမခံစနစ္ စတင္ဝန္ေဆာင္ မႈေပးျခင္းေၾကာင့္ Customer ေတြ ကို အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစၿပီးIKBZ သို႔ လာေရာက္ဖို႔ မလိုေတာ့ ဘဲ မိမိတုိ႔ေနအိမ္ကျဖစ္ေစ၊ ႐ုံး ေတြ၊ ကုမၸဏီေတြ၊ ဟိုတယ္ေတြမွ ျဖစ္ေစ ဝယ္လို႔ရေအာင္ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဆိုလိုတာကေ တာ့  Customer မ်ားအေနနဲ႔ အဆုိလႊာကို Onlineက တင္သြင္း ၿပီးတာနဲ႔ IKBZ မွ ဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႔ Customer ေတြဆီ အေရာက္ဆက္ သြယ္လာေရာက္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး သြားမွာျဖစ္လို႔ အခ်ိန္ကုန္သက္ သာ၊ လူသက္သာ၊ စရိတ္သက္သာ ၿပီး ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ဝယ္လို႔ရတဲ့ အတြက္ အထူးေကာင္းမြန္တဲ့စနစ္ တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါ တယ္။ ပံုမွန္ အာမခံအေနနဲ႔ဆုိရင္ Customer  က ႐ုံးလာရမယ္၊  Proposal  ယူရမယ္၊ ျဖည့္ရမယ္၊ တြက္ ခ်က္ၿပီးမွ ပရီမီ ယံေငြ ေပးသြင္းရ မယ္၊ စာခ်ဳပ္လာေရာက္ ထုတ္ယူ ရမယ္ စတဲ့အဆင့္ေတြကုိ ေက်ာ္ လႊား ေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာေၾကာင့္ အခုလို အြန္လိုင္းအာမခံစနစ္ ကို ေဆာင္ ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ပံုမွန္ ထက္စာရင္ Online ကေတာ့ အ မ်ားႀကီး အားသာခ်က္ေတြ ရိွပါ တယ္။

အစိုးရရဲ႕ ျမန္မာ့အာမခံ လုပ္ငန္း မွာေတာ့ မီးအာမခံထားတာက အမ်ားဆံုး၊ ေနာက္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လို႔ သိရပါတယ္။ ပုဂၢလိက အာမခံ မွာေရာ ဘယ္က႑က အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနလဲ။

ဒါကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရိွ တဲ့ အမ်ားျပည္သူရဲ႕ အာမခံအသိ၊ အာမခံထားတဲ့ အေလ့အထနဲ႔ဆုိင္ ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာဆုိရင္ အာမခံမပါဘဲ ဘယ္လုပ္ငန္းမွ မလုပ္ၾကပါ။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံတကာ မွာ အသက္အာမခံကုမၸဏီေတြ ဟာ အေထြေထြအာမခံ ကုမၸဏီ ေတြထက္ မ်ားစြာဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရိွတာကုိ ေတြ႕ရိွရပါတယ္  ။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံမွာ အေထြေထြအာမခံလုပ္ ငန္းအမ်ဳိးအစားကိုသာ အမ်ားအ ျပား ထားရိွၾကတာကို ေတြ႕ရိွရပါ တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ အခုျမန္မာႏုိင္ငံ အာမခံလုပ္ငန္း ကို ေလ့လာရင္ မီး အာမခံနဲ႔ အလံုးစံုေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အာမခံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထားရိွ ၾကတာကုိေတြ႕ရိွရပါတယ္။ ဒါေတြ ၿပီးရင္ ကုန္စည္အာမခံနဲ႔ အထူး ခရီးသြား အာမခံေတြကို ထားရိွၾက ပါတယ္။

ျပည္သူေတြက အာမခံထားဖို႔ကို အရင္ကထက္ ပိုစိတ္ဝင္စားလာ လားခင္ဗ်။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာက ျပည္သူေတြ အေနနဲ႔ အာမခံအသိပညာ၊ အာမ ခံ အေလ့အထမ်ား ရိွလာေအာင္IKBZ Insurance  အေနနဲ႔ အ ေတာ္ေလး ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ရပါတယ္။IKBZ အေနနဲ႔ အာမခံလုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပဲြေတြ၊Workshop ေတြ အမ်ားႀကီး လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းလည္း အလ်ဥ္းသင့္ သလို ေဆာင္ရြက္ သြားဖို႔ အစီ အစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ အာမခံကုိ လိုလိုခ်င္ခ်င္ထားလိုတဲ့ အဆင့္ထိေရာက္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္ ထက္စာရင္ေတာ့ အာမခံလုပ္ငန္း ေတြကုိ လူအမ်ား ပိုမုိစိတ္ဝင္စား လာတယ္လို႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အာမခံစနစ္က ႏုိင္ငံတကာမွာ အ ျမစ္တြယ္ေနၿပီး ဒီႏုိင္ငံမွာ အျမစ္ တြယ္လာေအာင္ ဘာေတြ လုပ္ဖို႔ လိုမလဲ။    

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ယခင္က အာမခံလုပ္ငန္းကို အစိုးရကသာ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ကစၿပီး ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြကုိ လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳခဲ့တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အာမခံ ကုမၸဏီေတြအေနနဲ႔ အာမခံလုပ္ ငန္းပညာရွင္နဲ႔ ကြၽမ္းက်င္သူနည္း ပါးမႈ၊ အာမခံလုပ္ငန္း အေတြ႕အ ႀကံဳ နည္းပါးမႈေတြေၾကာင့္ လုပ္ ငန္း ေဆာင္ ရြက္တဲ့အခါ အခက္အ ခဲေတြေတာ့ရိွပါတယ္။ အာမခံလုပ္ ငန္းေတြ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ ႏုိင္ငံ တကာအဆင့္မီဖို႔ေတာ့ အာမခံ ေက်ာင္းေတြ၊ အာမခံသင္တန္းေတြ ဖြင့္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အာမခံ လုပ္ငန္း ဘာသာရပ္အလိုက္ အ ထူးကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ သင္တန္း ေတြ ဖြင့္ဖို႔လိုပါတယ္။ အာမခံလုပ္ ငန္းနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီးSeminar တိုိ႔၊Workshop တုိ႔ မျပတ္လုပ္ေနဖို႔ လိုသလို ႏုိင္ငံတကာ က်င့္သံုးေန တဲ့ အာမခံနည္းစနစ္ေတြကိုလည္း ဒီမွာ က်င့္သံုးႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ ရြက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာမခံစနစ္မွာ လက္ရိွရင္ဆုိင္ေန ရတဲ့ အခက္အခဲက ဘာေတြမ်ား ျဖစ္မလဲ။

အဓိက အခက္အခဲကေတာ့ အမ်ားျပည္သူေတြ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ဒုကၡေတြ၊ စုိးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈေတြကို အျပည့္အဝ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္ ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ အာမခံ Product  ေတြ ရိွဖို႔လိုပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခု ကေတာ့ ျမန္မာ့အာမခံ ေလာက ႀကီး ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔ဆုိတာ တစ္ဆင့္ အာမခံမရိွဘဲ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္ ဖို႔မျဖစ္ႏုိင္ ပါဘူး။ ဒါလည္း အခက္ အခဲတစ္ခုပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခုက ေတာ့ အာမခံပညာေရးပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ အာမခံစနစ္မွာ ပါဝင္သူ ေတြ အားလံုး ဆုိလိုတာကေတာ့ အာမခံေပးေနတဲ့ ကုမၸဏီမွာရိွတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြေရာ၊ အမ်ားျပည္သူပါ အာမခံဆုိင္ရာ အသိပညာေတြ ျပန္႔ပြားပ်ံ႕ႏွံ႕ေနဖို႔ က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ ျပန္႔  ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွသာ အမ်ား ျပည္သူကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အ ကာအကြယ္ေပးႏုိင္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ ရဲ႕ စီးပြားေရး စနစ္ႀကီးကိုလည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွအေထာက္အ ကူျပဳႏုိင္မွာ ျဖစ္ ပါတယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*