ဟာကြက္မရွိ ေထာင္႔ေစ႔ဖို႔ေတာ႔လိုသည္

ဟာကြက္မရွိ ေထာင္႔ေစ႔ဖို႔ေတာ႔လိုသည္
November 9, 2016 Asian Fame

5:19 am
ဟာကြက္မရွိ ေထာင္႔ေစ႔ဖို႔ေတာ႔လိုသည္
In Cover News, Slider

66-copy

ရဲလြင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္Facebook ဟုဆို လွ်င္ ကေလးအစ သိၾကသည္။  မိမိတို႔ ခံစားခ်က္၊ ခံယူခ်က္တို႔ကို ေရးသားသူမ်ား၊ စီးပြားေရးအရ အသံုးျပဳသူမ်ား၊ သတင္း မီဒီယာစာမ်က္ႏွာအျဖစ္ အသုံးျပဳသူမ်ား အစရွိသျဖင့္ လူအမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာအသံုး ျပဳေသာ လူမႈကြန္ရက္တစ္ခု ျဖစ္လာသည္ ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးအ ရ အစရွိသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာ ေပါင္းစံုျဖင့္ ပုတ္ခတ္ေလွာင္ေျပာင္ရာ စစ္တလင္းတစ္ ခုလည္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ယင္းသို႔ လူ မႈကြန္ရက္ အသံုးခ်၍ အၿပိဳင္အ ဆိုင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ပုတ္ ခတ္ေရးသားမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ လာသည္ႏွင့္အမွ် ၿပိဳင္တူေခတ္ စားလာသည့္အရာ တစ္ခု လည္းရွိသည္။ ယင္းကား ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ပင္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ျဖင့္ ေထာင္နန္းစံ၊ တရားစြဲခံ လိုက္ရသည့္ သူမ်ားမွာ ဆယ္ ဦးေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ယင္း ေၾကာင့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)သည္ လူမႈကြန္ရက္ သံုးစြဲသူမ်ားအ တြက္ အႏၱရာယ္ရွိေသာခလုတ္ တစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး အခန္႔မသင့္ ပါက ေထာင္နန္းပါစံရကိန္း ရွိသည့္ ဥပေဒပုဒ္မတစ္ခုျဖစ္ ေန သည္။ လက္ရွိတြင္ NLD  ဗဟိုသုေတသနအဖြဲ႕ အတြင္း ေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္ သိမ္းကိုလည္း ယင္းပုဒ္မျဖင့္ ပင္ ဖမ္းဆီး အေရးယူထား ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို  ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ ၿပီး အခန္း၁၉ခန္းပါရွိကာ ဥပေဒအသက္ ဝင္သည့္ေန႔မွာပင္ ယခုဥပေဒျဖင့္ ယခင္ ျပ႒ာန္းထားၿပီးThe Myanmar Telegraph Act 1885? The Myanmar Wireless Telegraphy Act 1934တို႔ကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒတစ္ရပ္လံုးကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္ပါက ယင္းဥပေဒ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအ တြက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္း ပညာျဖင့္ အ ေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္း သည့္ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေပၚ ထြက္လာႏိုင္ရန္စသျဖင့္ ဥပေဒအခန္း ၂ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားေသာ္ လည္း လက္ရွိအခ်ိန္  ဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ ခ်က္မ်ားအတိုင္း တြင္က်ယ္စြာေဆာင္ရြက္   ႏိုင္ေသးျခင္း မရွိ။ သို႔ေသာ္ တြင္က်ယ္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနႏိုင္သည့္ အရာတစ္ခုက ေတာ့ရွိသည္။ ယင္းသည္ကား ဆက္သြယ္ ေရး ဥပေဒပုဒ္မ၆၆(ဃ)ပင္ျဖစ္ေတာ့သည္။

ပုဒ္မ ၆၆ ဆိုသည္မွာ

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ အ ျပည့္အစုံမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ၿပီး ယခုနာမည္ေက်ာ္ ေနသည္မွာ အပိုဒ္ခြဲ (ဃ)ပင္ျဖစ္ေလ၏။

၆၆။ မည္သူမဆို ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈတစ္ ရပ္ရပ္ကို က်ဳးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွား စီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြ ဒဏ္ျဖစ္ ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္-

(က) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ အတြင္းသုိ႔ ယင္း၏ပိုင္ရွင္ သုိ႔မဟုတ္ စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရိွ သူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွဘဲ ဝင္ေရာက္ေႏွာင့္ ယွက္ျခင္း၊ စံခိ်န္စံညႊန္းသတ္ မွတ္ခ်က္ကို ျဖစ္ေစ၊ မူလအေနအထားကိုျဖစ္ေစ ေျပာင္း လဲျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊

(ခ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ကို ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဗိုင္းရပ္စ္သုိ႔ မဟုတ္ အျခားနည္း လမ္းတစ္ခုခုျဖင့္ ဝင္ ေရာက္ေစျခင္း၊

(ဂ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ေငြေၾကးႏွင့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္ ကို ခိုးယူျခင္း၊ လိမ္လည္ျခင္း၊ အလဲြသံုးစား ျပဳျခင္း သုိ႔မဟုတ္ အက်ိဳးပ်က္ စီးေစျခင္း၊

(ဃ) ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္ လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရား တားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရ ဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးျခင္းသုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း၊

လူမႈကြန္ရက္တြင္ တစ္စံုတစ္ဦးကို ဂုဏ္ သိကၡာထိခိုက္ေစသည့္ စကားလံုးအသံုး အႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရးသားတိုက္ခိုက္မႈျပဳလုပ္ ပါက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆို ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲခံရပါက ခ်က္ ခ်င္းဖမ္းဆီးခံရမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စြပ္စြဲခံ ရသူအေနျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနစဥ္အတြင္း အာမခံလည္းမရရွိေပ။ထုိ႔အျပင္ နစ္နာသူ ကိုယ္တိုင္ကမဟုတ္ဘဲ ၾကားရွိ မေက်နပ္ သူမည္သူမဆို တရားစြဲဆုိႏိုင္ျခင္းကို ခြင့္ ျပဳထားၿပီး ျပစ္မႈထင္ရွားပါက သံုးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒ ဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။

တစ္ဖန္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၇၃ တြင္လည္း ”မည္သူမဆို ဤဥပေဒပါ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဳးလြန္ရန္အားထုတ္ လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ရာတြင္ ပူးေပါင္း ႀကံစည္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ အားေပးကူညီလွ်င္ျဖစ္ ေစ ယင္းျပစ္မႈအတြက္ ဤဥပေဒတြင္ ျပ ႒ာန္းထားသည့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းခံရ မည္”ဟု ေဖာ္ျပထားျပန္ သျဖင့္ ပူးေပါင္း ႀကံစည္သူ၊ အားေပးကူညီသူမ်ား အေပၚ လည္း ျပစ္မႈကသက္ေရာက္မႈရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ခုတ္ရာတျခား ရွရာတလြဲ ျဖစ္ေနသေလာ

အမွန္စင္စစ္တြင္မူ ယခု ျပ႒ာန္းထား ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ၏ မူလရည္ ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္ပမွတယ္လီကြန္းေအာ္ ပေရတာမ်ား လုပ္သာကုိင္သာရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ေသာ္ လည္း စတင္ျပ႒ာန္းၿပီးခ်ိန္မွ လက္ရွိအ ခ်ိန္ထိဥပေဒသည္ မူလရည္မွန္းခ်က္ ရည္ ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကင္းကြာ၍ ဥပေဒတစ္ခု လံုးရွိ အခန္း၊ ပုဒ္မမ်ား အားလံုးထဲမွ အ ခန္း ၁၈ (ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား) အခန္းပါ ပုဒ္မ ၆၆ (ခ)ကိုသာ သီးသန္႔ယူငင္သံုးစြဲမႈ က ပိုမ်ားလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ ရွိရသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ဥပေဒသည္ ခုတ္ရာတျခား ရွရာ တစ္လြဲ ျဖစ္ေနသည္ဟုလည္း ဆိုရမလိုျဖစ္ ေနျပန္၏။

”ဒီဥပေဒက မူလရည္ရြယ္ခ်က္က ျပည္ပက Telecom Operator  ေတြအတြက္ လုပ္ကုိင္ရေအာင္ ျပ႒ာန္းထားတဲ့ ဥပေဒ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဥပေဒက အရမ္း က်ယ္ျပန္႔ေနေတာ့ လုိတဲ့သူေတြက အဲ့ဒါ ကုိ ကုိင္ၿပီး တရားစြဲသလုိျဖစ္ေနတယ္။ တ ကယ္ေတာ့Cyber Security  လုိမ်ိဳး ဥပေဒ ေတြ ေပၚထြက္လာ တဲ့အခါက်မွ တိတိက် က်ျဖစ္မွာ”ဟု ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပး ဦးမင္းေတဇညြန္႔တင္က ေျပာသည္။

လတ္တေလာအဆုိပါဥပေဒကုိ အသုံး ျပဳ၍ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အ ႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ထိပ္ပုိင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ အသေရဖ်က္ ပုတ္ခတ္ ေစာ္ကားသူမ်ားမွာ တရားစြဲဆုိခံရမႈ အမ်ား ဆုံးျဖစ္ၿပီး ထုိကဲ့သုိ႔ တရားစြဲဆုိမႈမ်ားအ ေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္းရွိသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရာဇဝတ္မႈဥပေဒမ်ား ထဲတြင္ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးမွတစ္ဦး အသေရဖ်က္ျခင္းကိစၥမ်ား အတြက္ ဥပေဒမ်ား ပုဒ္မ ၅ဝဝ ကဲ့သုိ႔ ပုဒ္မမ်ားရွိသည္။ အဆုိပါ ပုဒ္မမ်ားသည္ အာမခံရႏိုင္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မကုိ ေလ့လာ ၾကည့္ပါက အဆုိပါပုဒ္မျဖင့္ တရားစြဲဆုိ ခံရသူမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔၏ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿငိ စြန္းေနသည္မ်ားလည္းရွိေန၏။ ျပည္ေထာင္ စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပ ေဒအရ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေဝဖန္ခြင့္ ရွိ ေသာ္လည္း ၾကမ္းတမ္းစြာ ပုတ္ခတ္ေစာ္ ကားမႈမ်ားႏွင့္ ဖုိတုိေရွာ႔မ်ားျပဳလုပ္၍ ဂုဏ္ သိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားကုိလည္းခြင့္မျပဳသင့္ေၾကာင္း ဥပေဒ ေရးရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိသည္။

တရားစြဲခံခဲ့ရသူမ်ား

ထုိသုိ႔ တရားစြဲဆုိခံရမႈမ်ားတြင္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံးျဖစ္ခဲ့ၿပီး တပ္မ ေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ပုတ္ခတ္ ေစာ္ကားသည့္ဓာတ္ပုံတစ္ခုကို ဖန္တီး၍ လူမႈကြန္ရက္ေပၚ တင္ခဲ့သူ ဦးေဇာ္မ်ဳိးညြန္႔၊ ၄င္းပံုကို ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေဝမႈျဖင့္ ဦးခြန္ဂ်ာ လီ၊ ထုိ႔ေနာက္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ယူနီေဖာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အင္တာနက္လူမႈကြန္ရက္တြင္ မဖြယ္မရာ ေျပာဆုိမႈျဖင့္ ခ်စ္သမီး(ေခၚ) ေခ်ာစႏၵီ ထြန္း၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ကို ပုတ္ခတ္ေစာ္ကား သည့္ ေရးသားမႈျဖင့္ ကုိလူေဇာ္စုိးဝင္း၊ သမၼတဟူသည့္ ေဝါ ဟာရကို ထည့္သြင္းသုံးစြဲ၍ ကဗ်ာေရးခဲ့သူ ကဗ်ာဆရာေမာင္ေဆာင္းခ၊ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ဓာတ္ပံုအား ညစ္ညမ္းပံု ျပဳလုပ္မႈျဖင့္ ကန္ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ ခုိင္ၿဖိဳးပါတီတြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္း ထြန္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဝဖန္
ေရးသားခဲ့သူ  ၾကက္ဖႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကို ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားသည့္ေရးသား မႈျဖင့္ ဦးေနမ်ိဳးေဝ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ကို ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားသည့္ေရးသား မႈျဖင့္ပင္ဦးေဇာ္ေဇာ္(ခ)ဦးဖာ၊  ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားသည့္ ေရးသားမႈျဖင့္ပင္ ပဲခူးၿမိဳ႕မ စႏၵီျမင့္ေအာင္ (လက္ရွိအမႈရင္ဆိုင္ေနဆဲ)၊ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို ထိပါးသည့္ ေရး သားမႈျဖင့္ NLD  မွ ဦးမ်ိဳးရန္ေနာင္သိမ္း (လက္ရွိအမႈရင္ ဆိုင္ေနဆဲ)၊NLDမွ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူဦးဝင္းထိန္ ပါတီမွ ႏုတ္ထြက္ေၾကာင္း ေၾကညာစာအတုျပဳလုပ္ ခဲ့သည့္မံုရြာ NLD ပါတီဝင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဖိုးေထာင္ (လက္ရွိ အမႈရင္ဆုိင္ေနဆဲ) တို႔ကို ဖမ္းဆီးအမႈဖြင့္ အေရးယူခဲ့ျခင္း အားလုံးတို႔သည္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ျဖင့္သာ ျဖစ္သည္။

လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ေနသေလာ

ထို႔ေၾကာင့္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ၾကည့္ပါက ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ၆၆(ဃ)သည္ မူလဥပေဒ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားႏွင့္ ကြဲထြက္ကာသီးသန္႔ အသံုးျပဳ၍ရ ေသာ ႏိုင္ငံေရးလက္နက္သဖြယ္ ျဖစ္လာ ေနသည္ဟုသုံးသပ္ႏိုင္သည္။  အထူးသျဖင့္  ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုႏွစ္ဖက္အၾကား အျပန္ အလွန္အသံုးျပဳ သည့္ လက္နက္တစ္ခုျဖစ္ လာခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒပုဒ္မကို လက္ရွိအစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း တြင္က်ယ္စြာအသံုးျပဳ လာခဲ့ေသာ္လည္း အသံုးျပဳျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မည္သို႔တိုင္ၾကားရမည္၊ မည္ကဲ့ သို႔ အေထာက္အထားမ်ားတင္ျပရမည္ဟု အတိအက်ျပ႒ာန္းထားျခင္းကမူ ေသေသ ခ်ာခ်ာမရွိျပန္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕မွေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ရဲမွဴးႀကီးေ ဇာ္ဝင္းေအာင္က ”တကယ္လို႔ တိုင္တန္းခ်င္တဲ့သူက ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္မွာတင္ထားတာျဖစ္ေစ၊ အသံဖိုင္ ျဖစ္ေစယူလာရမယ္။ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ တင္ ထားတာ ဆိုရင္လည္း စခရင္ေရွာ့ပါရမယ္ ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဒီ ဟာကိုတင္ထားတဲ့ အေကာင့္ကို ဆြဲထုတ္ လို႔ရမယ္။ တကယ္လို႔ တိုင္ၾကားတဲ့သူက အစစ္အမွတ္မဟုတ္ဘဲ လိမ္ၿပီးတိုင္ၾကား တာေတြ၊ ဘာေတြဆိုရင္ ရဲက ပုဒ္မ ၁၈၆၊ ၁၈၂ တို႔ ရွိတယ္။ မမွန္သတင္းေပးမႈေပါ့ ဗ်ာ။ အဲ့ဒါနဲ႔ ျပန္ၿပီး တရားစြဲ မယ္။ ျပန္တရားစြဲရင္ေတာ့ တရားလိုက ဥပေဒအရာရွိ ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒါေပ မယ့္တရားစြဲခံရသူက မက်ဴးလြန္ ဘူးဆိုရင္ တရားလိုကိုျပန္စစ္တဲ့ အခါ လိမ္လည္ တုိင္တန္းတယ္ ဆိုတာကိုလည္း သက္ေသအ ေထာက္အထားရွာမရရင္ေတာ့ အမႈက ၿပီးသြားတာေပါ့ေနာ္” ဟု ဆိုသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနသေလာ

ယင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ဟာ ကြက္မ်ား ရွိေနသည္ဟုလည္း ေထာက္ျပ ၾက၏။ နည္းပညာတိုးတက္လာမႈႏွင့္အမွ် စခရင္ေရွာ့သည္ အတုျပဳလုပ္၍ရေန သည္။ ထို႔အျပင္ အမွန္တကယ္ က်ဴးလြန္သူက လည္း ျပဳလုပ္ထားေသာ  ဓာတ္ပံုကိုျဖစ္ေစ၊ စာသားကိုျဖစ္ေစ အခ်ိန္မီ ျပန္လည္ဖ်က္ ျခင္း၊ ဓာတ္ပံုအတုေပၚတြင္ ထပ္မံ၍ဖိုတို ေရွာ့ျဖင့္ ေရးသားေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းမ်ား ျပဳ လုပ္၍ရေနသျဖင့္ အမႈတစ္ခုအျဖစ္ တုိင္ ၾကားမည့္ အဓိက သက္ေသသည္ လြန္စြာ မခိုင္မာသည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ အသံဖိုင္ရရွိရန္ဟူသည္မွာကား လြယ္ကူ သည့္ကိစၥမဟုတ္ေပ။ ၆၆(ဃ)ျဖင့္ တရားစြဲ ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အမႈမ်ားအားလံုးသည္လည္း အသံဖိုင္ျဖင့္ သက္ေသတင္ျပၾကျခင္းမ ဟုတ္ စခရင္ေရွာ့ျဖင့္သာ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔တိုင္ၾကားမႈမ်ားထဲတြင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ကို ပုတ္ခတ္ေရးသားမႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရေသာ ဦးေနမ်ိဳးေဝမွာ ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း တိက်စြာသက္ေ သမရွိ သည့္အတြက္ ျပန္လည္လႊတ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီး တိုင္ၾကားသူ ေက်ာင္းဆရာ ဦးေဝယံ ေအာင္မွာလည္း လိမ္လည္တိုင္ၾကားေၾကာင္း သက္ေသတိက်စြာ မရရွိသျဖင့္ တန္ျပန္တရားစြဲခံရမႈမွ လြတ္ကင္းခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ တိုင္ၾကားရာ၌ မည္သို႔ေသာဖန္ တီးျပဳလုပ္ခ်က္၊ ေရးသားခ်က္သည္ တစ္ ဖက္သားကို ေစာ္ကားရာေရာက္ေၾကာင္း၊ ပုတ္ခတ္ရာေရာက္ေၾကာင္း၊ မည္သည့္အ ေျခအေနတြင္ တုိင္ၾကား၍ရေၾကာင္း စသ ျဖင့္ တိက်ခိုင္မာသည့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မရွိ။

”ပထမတစ္ခ်က္အေနနဲ႔က အြန္လိုင္း မွာ အေကာင့္ဟက္ခံရၿပီးျဖစ္ျဖစ္၊ ဘယ္လို နည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ တရားစြဲခံရၿပီဆိုရင္ ေထာင္ ထဲတန္းဝင္လိုက္ရၿပီ။ အာမခံမ ရဘူး။ ဒါက လူသတ္မႈ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္း၊ မူးယစ္မႈ အဲဒီ လို ရာဇဝတ္မႈေတြမဟုတ္ဘူး။ အာမခံရ သင့္တယ္။ ဒါေပမယ့္မရဘူး။ ေနာက္တစ္ ခ်က္အေနနဲ႔ ဒီပုဒ္မက နည္းပညာနဲ႔ သက္ ဆုိင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အမႈစစ္မယ့္တရား သူႀကီးေတြက နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို ဘယ္ေလာက္လိုက္ႏိုင္ဖို႔ရာ မလြယ္ဘူး။ တကယ္တမ္း IT ကြၽမ္းက်င္မႈရွိမွသာ အ ဆင္ေျပမွာ။ တရားသူႀကီးေတြက ကြၽမ္းက်င္ မႈမရွိေတာ့ CID ရဲ႕ ထြက္ဆိုခ်က္ကိုအ တည္ယူတယ္။ ဒီေတာ့ CID  ကိုေရာ ဘယ္ ေလာက္ယံုၾကည္ရမလဲ။ ၿပီးေတာ့ အခုျဖစ္ ၿပီးသမွ်ေတြအားလံုးက ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီး အကဲေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ပဲ လုပ္ေန တာ။ တကယ္တမ္း   ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ အ မုန္းစကားေျပာဆိုေနတဲ့သူေတြ အမ်ားႀကီး သူတို႔ကို အေရးယူျခင္း မရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေတာင္း ဆိုတာ။ ၿပီးေတာ့ ဒီဥပေဒက Telecom Operator  ေတြအတြက္ အဓိက ရည္ရြယ္ၿပီးေရးဆြဲထားတာ။ ဥပေဒရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း တျခားတစ္ခု။ ဒါေပမယ့္ အရင္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္း က ေနရာတလြဲသံုးလိုက္တာကို အခုအစိုးရ ကလည္း ဆက္သံုးတယ္။ ဒီဥပေဒတစ္ခုလံုး မွာ End User  ေတြကို ထိခိုက္တာက ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ပဲရွိတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက Cyber Law မရွိေတာ့ အဲ့ဒါကိုသံုးတယ္။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လို စကားလံုးေတြ အသံုးအႏႈန္းေတြ ေလာက္ဆို ရင္ ျပစ္ မႈေျမာက္လဲ၊ တုိင္ၾကား လို႔ ရလဲဆိုတာလည္း မရွိ ဘူး။ ဒါေတြက နည္းဥပေဒထဲမွာ ပါလာရမယ့္ ကိစၥေတြ။ ေလာေလာဆယ္ နည္းဥပေဒ မထြက္ေသး ေတာ့ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး မေက်နပ္တာနဲ႔ တရားစြဲလို႔ရတဲ့ ပံုစံျဖစ္ေနတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ ေရးတဲ့ ကဗ်ာမွာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္လို႔မပါဘူး။ နာမည္လည္း ထည့္ ေရးထားတာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ ေတာ္ တရားစြဲခံရၿပီးေထာင္က်တယ္။ တ ကယ္ဆို အႏုပညာသက္သက္သာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဆက္သြယ္ေ ရးဥပေဒထဲက ပုဒ္မ၆၆(ဃ)ကို သီးသန္႔ထုတ္ၿပီး ဥပေဒ တစ္ရပ္လုပ္မလား၊ ဒါမွမဟုတ္ တိက်ခိုင္ မာတဲ့ နည္းဥပေဒတစ္ခု အျမန္ဆံုးထုတ္ မလားေမးရေတာ့မယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့NLD လႊတ္ ေတာ္အမတ္ေတြ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ ဦးဟံသာျမင့္ က ေျပာခဲ့တယ္။ လႊတ္ေတာ္မွာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ဥပေဒေတြ ကို ျပင္ ဆင္ေရးဆြဲ အတည္ျပဳလုိ႔ရ တယ္လို႔ ေျပာခဲ့တယ္။ ဒီေတာ့ ပုဒ္မ၆၆(ဃ) နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီးေတာ့ ခုခ်ိန္ထိ ႏႈတ္ဆိတ္မေနသင့္ ေတာ့ဘူး”ဟု ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ျပင္ ဆင္ေပး ရန္ေတာင္းဆိုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည့္ ကဗ်ာ ဆရာ ေမာင္ေဆာင္းခက ေျပာပါသည္။

ခိုင္မာေအာင္လုပ္သင့္

ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿခံဳငံုဆိုရေသာ္ ဥပေဒတစ္ ခုလံုးတြင္ ပုဒ္မတစ္ခုတည္းကိုသာ အလိုရွိ သလို ယူငင္သံုးဆြဲလိုက္သည့္အတြက္ လြန္ စြာမွ ခိုင္မာမႈမရွိေသာ၊ အား နည္းခ်က္မ်ား ေသာ ပုဒ္မတစ္ခုအျဖစ္ အေဝဖန္ခံရေတာ့ သည္။ ထုိ႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈေ ကာင္းသည့္ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေပၚ ထြက္လာႏိုင္ရန္ စသျဖင့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ တြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေဝဖန္ပုတ္ခတ္ ေရးသားရာ၌ တန္ျပန္တရားစြဲ အေရးယူရန္ အသံုးျပဳသည့္ မခိုင္မာေသာ ဥပေဒပုဒ္မ တစ္ခုအျဖစ္ အသက္ဝင္ေ နေတာ့သည္။

ဒါကို ရွိသင့္တယ္ မရွိသင့္ဘူး ဆိုတာ ထက္ တိက်ခိုင္မာဖို႔လိုတယ္။ အရင္က ေတာ့ အီလက္ထေရာနစ္ ဥပေဒဆိုတာရွိခဲ့ တာေပါ့ေနာ္။ အခု ဥပေဒက်ေတာ့ တစ္မ်ိဳး။ ေျပာရတာလည္းခက္တယ္။ အခုက တိုင္ ခ်င္တဲ့သူတိုင္၊ ဖမ္းခ်င္သလိုဖမ္း၊ မဟုတ္ ရင္ျပန္လႊတ္၊ တိုင္သူအားလံုးကိုလည္းလက္ မခံ၊ လက္ခံရင္လည္း ရဲေတြ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ၆၆(ဃ)အမႈက လြဲၿပီး က်န္တာလုပ္ရမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘယ္လိုအဆင့္ဆိုတိုင္၊  တရား စြဲဆိုၿပီး သတ္မွတ္ခ်က္မရွိေတာ့ ဒီလိုျဖစ္ေန မွာပဲ။ ဥပေဒကရည္ရြယ္တာတစ္မ်ိဳး၊ အ သံုးျပဳလိုက္တာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနတယ္။ တ ကယ္လို႔ Cyber Law လိုမ်ိဳး သတ္သတ္မွတ္ မွတ္ရွိလာရင္ ဒီျပႆနာကရွင္းသြားၿပီ။ ဒါ ေပမယ့္ ဥပေဒတစ္ခု ထြက္ဖို႔ဆိုတာ လြယ္ တာမဟုတ္တာ့ ဒီစပ္ၾကားကာလမွာ ခိုင္မာ ေအာင္ေတာ့ လုပ္သင့္တယ္။ မဟုတ္ရင္ ေတာ့ ခ်ာလပတ္ရမ္းေန မွာပဲ”ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အၿငိမ္းစားရဲအရာရွိႀကီးတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အဆိုပါဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)သည္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေရးသားခြင့္ကို ထိခိုက္သည္ဟူ ေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒျပန္ လည္ျပင္ဆင္ေပးရန္ ကဗ်ာေမာင္ေဆာင္းခ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေရးသမားအခ်ိဳ႕က ေတာင္း ဆိုလ်က္ ရွိေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအေပၚတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရွ႕ေန မ်ားကြန္ရက္မွ တရားလႊတ္ေတာ္ ေရွ႕ေန တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးႀကီးျမင့္က ”ဒီဥပေဒရွိသင့္ မရွိသင့္၊ ျပင္သင့္ မျပင္သင့္ကေတာ့ လႊတ္ ေတာ္မွာ အမ်ားဆႏၵအရ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ ကိစၥေပါ့ဗ်ာ။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ့္တစ္ ေယာက္တည္း အျမင္အရေတာ့ ဒီပုဒ္မက အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီ ပုဒ္မကို သံုးစြဲပံုသံုးစြဲနည္းေလးရွိသင့္တယ္။ ဒီလိုမဟုတ္ဘဲ အဆင္ေျပသလို သံုးေနတာ ေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ တကယ့္လက္ေတြ႕ မွာက ဒီပုဒ္မနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အရမ္းသိသာ ထင္ရွားတာက တပ္မေတာ္ကလူေတြကို ေရးသားပုတ္ခတ္မိရင္ ခ်က္ခ်င္းအမႈဖြင့္ ေဆာင္ရြက္တယ္။ ခ်က္ခ်င္းေနာ္။ အျပင္ လူေတြၾကားထဲ အခ်င္းခ်င္းျဖစ္တာကို တုိင္ ၾကားရင္ေတာ့ အမႈဖြင့္မရေတာ့ဘူး။ ဒါ ေအာက္ေျခမွာ တကယ္ျဖစ္ေနတာ။ ဒီ ေတာ့ ဒီပုဒ္မကို သံုးစြဲပံုသံုးစြဲနည္းေလး တိ တိက်က်ေတာ့ ရွိသင့္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ဦးႀကီးျမင့္၏ အဆိုမွန္ကန္ေၾကာင္းကို ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ မႈခင္းစာရင္းမ်ားက သက္ေသခံ လ်က္ရွိသည္။ ရဲစခန္းတြင္ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အရ အမႈဖြင့္မႈမ်ားတြင္ ျပည္သူ အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္သည့္ အမႈအခင္းထက္ အစိုးရထိပ္ပိုင္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေရးသားမႈျမင့္ အမႈဖြင့္ အေရးယူခံရသူမ်ားက အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပုဒ္မ၆၆(ဃ)ကို ယခင္ႏိုင္ငံ ေရးသမားမ်ားကို ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခဲ့သည့္ ပုဒ္မ ၅ (ည) ထက္ပိုမို ေၾကာက္စရာေကာင္း သည္ဟု ေဝဖန္မႈအခ်ဳိ႕လည္း ရွိေနၾကျပန္ သည္။

”ဥပမာဗ်ာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာ ဘယ္သူက ဘာေရးထားပါတယ္ဆိုၿပီး အတုလုပ္မယ္။ အမႈဖြင့္မယ္။ ဟုတ္သည္မဟုတ္သည္ အ သာထား တရားစြဲခံရသူကေတာ့ ရဲစခန္း ကို လိုက္သြားၿပီး ရမန္ယူလိုက္ဦး။ လိမ္ၿပီး တိုင္ၾကားတဲ့သူက သူအတုလုပ္ထားတဲ့ ဓာတ္ပံုကို ဖ်က္လိုက္မယ္။ လက္စေဖ်ာက္ လိုက္မယ္ဆိုရင္ သြားၿပီး သူ႕ကိုလည္း လီ ဆယ္တိုင္တန္းလို႔ဆိုၿပီး ျပန္စစ္လို႔ မရ ေတာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ လိမ္ႏိုင္တဲ့သူေတြက ကိုယ္အျမင္ကပ္တဲ့သူကို တရားစြဲ အလုပ္ ႐ႈပ္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပုဒ္မျဖစ္သြား ႏိုင္ တယ္။ ဥပေဒမခုိင္မာတာကိုေျပာတာေနာ္။ မရွိသင့္ဘူးလို႔ မဆိုလိုဘူး” ဟု အြန္လိုင္း သံုးစြဲသူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယခင္ ပုဒ္မ ၅ (ည)ျဖင့္ ေထာင္က်ခဲ့ဖူး သည့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားမ်ား ကူညီ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ ကိုေအာင္မ်ိဳး ေက်ာ္က ”အရင္တုန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ပုဒ္မ ၅ (ည) နဲ႔ အကုန္ဆြဲ တာပဲ။ လိုသလို သံုးခဲ့တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အခု ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆(ဃ)လည္း လိုသ လိုသံုးေနသလိုျဖစ္ေနၿပီ။ တိုင္ၿပီ ဆိုရင္ရဲက အမႈဖြင့္တယ္။ ဟုတ္/မဟုတ္ စစ္ေဆးၿပီ။ စစ္ေဆးဆဲကာလမွာ အာမခံမရဘူး။ ရမန္ ယူရေတာ့တယ္။ အနည္းဆုံး ၁၄ ရက္ ေထာင္ထဲသြားေပေတာ့ပဲ။ ဒီေတာ့ အရမ္း နစ္နာတယ္။ အသေရဖ်က္တာနဲ႔ ပတ္သက္ ရင္ ပုဒ္မ ၅ဝဝ တုိ႔ရွိၿပီသား။ အာမခံရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)နဲ႔ က်ေတာ့ အာမခံမရေတာ့ ဘူး။ ၿပီးေတာ့ ဘယ္လိုအ ဆင့္ ဘယ္လို သတ္မွတ္ခ်က္ဆိုရင္ တိုင္ ၾကားလို႔ရတယ္၊ ဘယ္လိုအသံုးအႏႈန္းဆို တာမ်ိဳးလည္း တိက်စြာမရွိေတာ့ ဒီဆက္ သြယ္ေရးဥပေ ဒႀကီးက ေသေသခ်ာခ်ာကို ဂ႐ုစိုက္ၿပီး ျပန္ျပင္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္တယ္။ ဒီပုဒ္မက မရွိလို႔လည္းမျဖစ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရွိေနတာကိုလည္း ေသခ်ာတိ က်ေသခ်ာ ေအာ င္ျပင္ဆင္ရမယ္။ အားနည္းခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးပဲ”ဟု ေျပာသည္။ သူတို႔ေျပာၾက သလိုဆိုပါက ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)သည္ လိုသည့္ အခ်ိန္တြင္ ႀကိဳက္သလို ဆြဲယူအသံုးျ ပဳႏိုင္ သည့္ လက္နက္တစ္ခုသဖြယ္ျဖစ္ေနသလိုပင္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုသည္မွာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် တိုးတက္လ်က္ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရး ဆိုင္ ရာနည္းပညာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္အမီ ေခတ္မီျပည့္စုံကာ အဘက္ဘက္မွ ဟာကြက္မရွိေထာင့္ေစ့ေနၿပီး၊ အသုံးခ်ခံမျဖစ္ႏိုင္ေသာ ဥပေဒတစ္ခု ျဖစ္ သင့္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူ တို႔အားလုံး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္   ျဖစ္ပါေ ၾကာင္း Popular Choiceက႑မွ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ရဲလြင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*