ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ သတိျပဳရမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ သတိျပဳရမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား
November 9, 2016 Asian Fame

8:31 am
ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ႏွင့္ သတိျပဳရမည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးမ်ား
In Crime, Letters from Editor

editor

အယ္ဒီတာ့ အာေဘာ္

    မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲသူမ်ား၊ လူမႈကြန္ရက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို သံုးစြဲၾကသူမ်ားအၾကားတြင္ အထူးေရပန္းစားေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္မွာ ဆက္သြယ္   ေရးဥပေဒပင္ျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒတြင္ အခန္းမည္မွ်၊ ပုဒ္မမည္မွ်ပါသည္ကိုမသိရွိသူမ်ားေသာ္လည္း ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကိုမူအားလံုးလိုလိုသိၾကသည္။

ထိုပုဒ္မကိုသာမက ထိုပုဒ္မပါတားျမစ္ခ်က္ကို ေဖါက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ၿခင္း ခံရလွ်င္ ထိုသူအား ‘သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊
ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္နွစ္ရပ္လံုး ျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္’ ဟူေသာ ျပစ္ဒဏ္ကိုပင္တြဲ၍ သိရွိေနၾကသည္။

အေၾကာင္းမွာ ထိုပုဒ္မကိုအသံုးျပဳ၍ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးႏွင့္အျခားတစ္ဦးအၾကား၊ အဖြဲ႕ အစည္းတစ္ခုႏွင့္တစ္ခုၾကားတြင္ အျပန္အလွန္တရားစြဲဆိုေနၾကေ သာေ ၾကာင့္  ပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ကလူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ေရးသားခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္မႈအသံမွတ္ တမ္း မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕က စာတိုေပးပို႔မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို  တင္ ျပ၍လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္တရားစြဲဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္လာၾကရာမွ လူသိမ်ားလာၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈမ်ားျမင့္တက္လာသျဖင့္ ထိုပုဒ္မကို အခ်ိဳ႕ကဖ်က္သိမ္းသင့္သည္၊ အခ်ိဳ႕က ျပင္ဆင္သင့္ သည္အစရွိသျဖင့္ ေဝဖန္မႈမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိသည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒဆိုသည္မွာ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၃၁ ျဖင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုဥပေဒ အခန္း (၃) ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္း လိုင္စင္ မ်ားရရွိသြားၿပီး တယ္လီေနာ၊ အူရီဒူး အစရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ မ်ားအသစ္ေပၚေပါက္လာသည့္အျပင္ ယခင္ရွိႏွင့္ၿပီးသား ၾဏႊ သည္ပင္လွ်င္ အသြင္ေျပာင္းလာခဲ့သည္အထိ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိခဲ့သည္။ ယခုအေျပာမ်ားေနေသာ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ဆိုသည္မွာ ‘မည္သူမဆို ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရား တားဆီး ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊
ေနွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းျပဳလုပ္လွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္’ ဟုျပ႒ာန္း ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။

သာမန္အားျဖင့္ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရား တားဆီး ကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးျခင္း၊ ၿခိမ္း ေျခာက္ျခင္းတို႔သည္ ေကာင္းေသာအရာမ်ားမဟုတ္၊ တားျမစ္ထားသင့္ေသာ အရာမ်ားသာျဖစ္သည္။ ျပႆနာမွာ မည္သို႕ေသာအေျခအေနသည္အႏိုင္အထက္ျပဳသည္၊ မည္သို႔ေသာအေျခအေနသည္ အသေရဖ်က္သည္၊ ၿခိမ္းေျခာက္သည္၊ မေလ်ာ္ ၾသဇာသံုးသည္တို႔ကို အတည္ျပဳရန္ခက္ခဲျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနတြင္ အတည္ျပဳရန္လြယ္ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနတြင္ အတည္ျပဳ ရန္ခက္ခဲ မႈမ်ားစြာရွိေနသည္။ အျခားျပႆနာတစ္ခုမွာ စြပ္စြဲခံရသူက အမွန္တကယ္က်ဴး လြန္ျခင္းရွိမရွိကိုလည္း နည္းပညာေခတ္တြင္ အတည္ျပဳရန္ခက္ခဲ လာသည့္အျပင္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အတည္ျပဳေပးရေသာ တာဝန္ရွိသူအရာရွိမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ ပတ္သက္သူမ်ားကို စစ္ေဆးရေသာ တရားေရးဝန္ထမ္းမ်ား၏ နည္းပညာ ကြၽမ္းက်င္မႈေနာက္ခံ အေျခအေနမ်ားကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ စြပ္စြဲတိုင္ၾကားျခင္းခံရသည္ႏွင့္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းျခင္း ခံရၿပီး ေနာက္ပိုင္း အခ်ိန္ အေတာ္ၾကာမွ အျပစ္မရွိဟုဆိုကာ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာျခင္းမ်ား  လည္း  ရွိရာ အစြပ္စြဲခံရသူဘက္မွနစ္နာမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ မွာလည္း စဥ္းစား ရမည့္အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ဥပေဒတစ္ခုဟူသည္ အေျခအေန အခ်ိန္ ကာလေပၚမူတည္၍ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း အသစ္ ျပ႒ာန္း ျခင္းမ်ား လိုအပ္သလိုေဆာင္ရြက္ရသည္ျဖစ္ရာ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ကိုလက္နက္တစ္ခုသဖြယ္အသံုးျပဳ၍ အျပန္အလွန္တရားစြဲျခင္းမ်ားမွ ေနာက္ ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား မျဖစ္ေပၚလာေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားအားလံုး သတိျပဳေဆာင္ရြက္ သင့္ေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*