တိုင္းျပည္ တုိးတက္မႈ ပံ့ပုိးရန္ အခြန္အေကာက္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ အခိုင္အမာ ေပၚထြက္ရန္ လုိအပ္

တိုင္းျပည္ တုိးတက္မႈ ပံ့ပုိးရန္ အခြန္အေကာက္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ အခိုင္အမာ ေပၚထြက္ရန္ လုိအပ္
November 9, 2016 Asian Fame

9:37 am
တိုင္းျပည္ တုိးတက္မႈ ပံ့ပုိးရန္ အခြန္အေကာက္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ အခိုင္အမာ ေပၚထြက္ရန္ လုိအပ္
In Articles

may-phyo-khin-article

အခြန္ဆုိသည္မွာ ႏုုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ဘ႑ာဝင္ ေငြႏွင့္သက္ဆုိင္ၿပီး စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေစမႈကုိ အေထာက္အပံ့ ေကာင္းေကာင္းေပးႏုိင္ေသာ အခန္းက႑တစ္ရပ္တြင္ပါဝင္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ေပးေဆာင္သင့္ေသာ အခြန္ကုိ မေပးေဆာင္ဘဲ အခြန္ေရွာင္ေနေသာ၊ အခြန္အျပည့္အဝမေပး ေဆာင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားစြာရွိေနေသးေၾကာင္းကုိ စီး ပြားေရးအသုိက္အဝန္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သတင္းစာေစာင္မ်ား၊ မီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ ဖတ္႐ႈေတြ႕ ျမင္ၾကားသိေနရပါသည္။ အခြန္ေရွာင္မႈ၊ အခြန္အျပည့္ အဝမေပးေဆာင္မႈမ်ားတကယ္ရွိေၾကာင္း၊ အခြန္ေၾ<ြကး က်န္မ်ားအား လုိက္လံေကာက္ခံေနရေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း တရားဝင္ သတင္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေနၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္စနစ္အား ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း ႏွင့္အညီ ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ေနေသာ္လည္း အခြန္မ်ားအားမည္ကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ သံုးစြဲသည္ကုိမသိရျခင္း၊ ေနရာတုိင္း၌ အခြန္တြက္ ခ်က္ပံု မွန္ကန္တိက်မႈမရွိျခင္း၊ လူတိုင္းနားမလည္ႏိုင္ ျခင္း၊ ခုိင္မာမႈမရွိျခင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိျခင္းစသျဖင့္ ေဝဖန္မႈေပါင္း မ်ားစြာျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ရသင့္ရထုိက္သည့္ အခြန္မ်ား အျပည့္အဝရရွိေအာင္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း ႏွင့္ ေကာက္ယူျခင္းတုိ႔တြင္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိ ေၾကာင္း ေဝဖန္ခံေနရသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ အခြန္အာဏာ ပိုင္မ်ားႏွင့္ အခြန္ထမ္းမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္ေဝ ဖန္ျပစ္တင္ျခင္းျဖင့္ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကုိတည္ ေဆာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

သုိ႔ေသာ္ ယခု ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွေကာက္ခံရရိွလာေသာ အခြန္ ဘ႑ာေငြ က်ပ္ ၅၂၈ ဒသမ ဝ၂၁ ဘီလ်ံမွ အမ်ားပုိင္ ဘတ္စ္ကားလုိင္းႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းအတြက္ ေငြက်ပ္ ၁၈၅ ဒသမ ၈ဝ၉ ဘီလ်ံ အသံုးျပဳထားၿပီး လမ္းမေပၚ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ကာကြယ္ရန္အတြက္ေငြက်ပ္ ၇ ဒသမ ၇ဝ၇ ဘီလ်ံႏွင့္ အျခားလိုအပ္ေသာက႑မ်ားအတြက္ လည္း ရရွိၿပီးေသာအခြန္ဘ႑ာမ်ားကုိ ခြဲေဝသံုးစြဲ ထားေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာလ ၃ ရက္က ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာ ေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းအခ်က္ကုိ ေထာက္႐ႈျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ အခြန္စနစ္အတြက္ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္ေသာ ပြင့္ လင္းျမင္သာမႈကုိ စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လာ ၿပီျဖစ္ၿပီး အခြန္ဘ႑ာေငြရရွိမႈမွ တုိင္းျပည္အတြက္ မည္သုိ႔ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ထားသည္ မ်ားကုိ ျပည္သူအမ်ားအားခ်ျပျခင္းျဖင့္ အခြန္ထမ္း ႏွင့္ အခြန္ေကာက္ခံသူအၾကား ယံုၾကည္မႈကုိ စတင္ တည္ေဆာက္လာေနၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရေပ သည္။ယခုႏွစ္ ေအာက္တုိ ဘာလ ၂၂ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲအခမ္း အနား၌ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က အဖြင့္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ အ ေကာက္အခြန္ေပးျခင္းမွာ မိမိႏုိင္ငံကုိ ျပန္လည္ ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ လည္ပတ္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာေငြ အေပၚမ်ားစြာမူတည္ေၾကာင္း၊ အခြန္အေကာက္ေပး ျခင္းမွာ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဥပေဒတစ္ခု တည္းႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထား၍မရေၾကာင္း၊ ဥပေဒရွိေသာ္ လည္း ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ အခြန္အေကာက္သေဘာ ကုိ နားလည္ၿပီး ဘာေၾကာင့္ အခြန္အေကာက္ ေပး ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုလိုခ်င္ခ်င္ အခြန္ ထမ္းလုိစိတ္ရွိရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အတြက္ အခြန္ အေကာက္ယဥ္ေက်းမႈကုိ ထူေထာင္ဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားက ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ အျဖစ္ အခြန္အေကာက္မ်ား မွန္မွန္ကန္ကန္ေပး သြင္းျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာကုိ ပံ့ပုိးေပးရေသာ ဂုဏ္ သေရကုိ တန္ဖုိးထား ရယူေစလုိေၾကာင္း စသျဖင့္ အက်ယ္တဝင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းကလည္း ”ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ(၁၂)ခ်က္အနက္ နံပါတ္ (၁ဝ) က ေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ ဝင္ေငြတုိးတက္ရရွိရန္နဲ႔ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိၿပီး မွ်တေသာအခြန္စနစ္ ထူေထာင္ ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အခြန္စနစ္ကုိ ေျပာရ ရင္ေတာ့အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဘက္က တစ္ခုတည္းက်င့္သံုးထားပါတယ္။ ေဝဖန္ႏုိင္ သမွ်ေဝဖန္ပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နားေထာင္ပါမယ္။ ဒီ ေဝဖန္ခ်က္ေတြ အထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုိက္နာၿပီး ေတာ့ က်င့္သံုးျခင္းျဖင့္ အင္မတန္ေကာင္းမြန္တဲ့ နည္းလမ္းေတြပါပါတယ္။ ဒီအခြန္စနစ္ကုိလည္း ေျပာင္းလဲ ထူေထာင္ပါမယ္။အခြန္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ပညာေပးေတြ လည္း ေတာက္ေလွ်ာက္လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ အခြန္ထမ္း တဲ့ ျပည္သူေတြဟာ တုိ႔ႏိုင္ငံရဲ႕ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ပုဂၢိဳလ္ ေတြပါလားဆုိၿပီးေတာ့ ေလးေလးစားစားနဲ႔ ဆက္ဆံ ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ဝန္ထမ္းေတြကုိလည္း အခုကတည္းက သူတုိ႔ရဲ႕ Thinking နဲ႔ Mindset ေတြကုိ Change လုပ္ေပးပါ” ဟုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားအေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ အခြန္စနစ္ႏွင့္ ခုိင္မာေသာ အခြန္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ကုိေဖာ္ေဆာင္ရန္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အထူး အေလးထားထည့္သြင္းေျပာဆုိခဲ့ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကုိလည္း အနာဂတ္ကုိ ေမွ်ာ္မွန္း သည့္ မူဝါဒမ်ားႏွင့္သာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ကတိေပးခဲ့ၿပီး မည္သူကုိမဆုိ ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဖိတ္ ေခၚႏႈိးေဆာ္ခဲ့သည္။ အတိတ္က အေၾကာင္းအရာမ်ား ကုိ ပူပင္ေနမည့္အစား ယခုလက္ရွိ ပစၥဳပၸန္တြင္ စည္း စနစ္တက် မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖင့္ အေတြးသစ္၊ အသြင္သစ္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္တန္႔ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီး ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတုိးတက္မႈကုိ ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ နည္းေပါင္းစံုျဖင့္ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္၊ တုိင္းျပည္အႀကီးအကဲမ်ားက ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျဖင့္လမ္းဖြင့္ေပးခ်ိန္တြင္ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေပးသင့္ေပးထိုက္ ေသာ အခြန္အေကာက္မ်ားကုိ တိတိက်က်ျဖင့္ စနစ္ တက်ေပးေဆာင္သင့္ေပသည္။ သုိ႔မွသာလည္း တုိင္း ျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ သံုးစြဲရန္ လုိအပ္ေနေသာ ေနရာမ်ား၌ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ အခြန္ဆုိသည္မွာ ျပည္သူမ်ားဆီက လာသည့္ အတြက္ အဆုိပါဘ႑ာေငြေၾကးကုိ မည္သုိ႔သံုးစြဲမည္ ကုိ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ သိခြင့္ရွိၿပီး ဆံုးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ လည္း အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိရွိေၾကာင္း ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ဆုိပါသည္။ ျပည္သူမ်ားလုိလားသည့္ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ အခြန္စနစ္၏ အေျခခံလည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားက ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အုပ္ ခ်ဳပ္သည့္ အစုိးရသည္ တာဝန္ယူမႈႏွင့္အတူ အမွား အယြင္းမ်ားအတြက္လည္း ေခါင္းခံၿပီး တုိင္းျပည္အတြက္ သင့္ေတာ္မည့္မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းႏွင့္ အဂတိကင္းစင္ေရး၊ တရားဥပေဒစုိးမိုး ေရးတို႔ကုိလည္း အေလးထားေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ရသင့္ရထုိက္သည့္အခြန္ကုိ စနစ္တက် အျပည့္ အဝရေအာင္ ေကာက္ခံႏိုင္ပါက တိုင္းျပည္ဘ႑ာဝင္ ေငြ တိုးတက္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ထက္ အေရးႀကီး သည္မွာ ေကာက္ခံရရိွေသာ အခြန္မ်ားကို စနစ္တက်သံုးစြဲတတ္မွသာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားနည္းတူ တိုင္းျပည္ လူေနမႈအဆင့္ တိုးတက္မည္ ျဖစ္သည္။ အခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးလည္း ျပည္သူမ်ားအၾကား နားလည္ ေအာင္ ရွင္းလင္းသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားကုိ ျပ႒ာန္းေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး အခြန္ေကာက္ခံမည့္သူ မ်ားအား ကိစၥအဝဝကုိ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး သင့္သည္။ သုိ႔မွသာႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားအားလံုး အ ခြန္အေၾကာင္းကုိ နားလည္ၿပီး လုိလိုလားလား အခြန္ ေပးလာေအာင္ စည္း႐ံုးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

အခြန္ေပးျခင္း၏ ဂုဏ္သေရကုိလည္း အေလး ထားတန္ဖုိးထားလာမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပြင့္ လင္းျမင္သာၿပီး ေကာင္းမြန္ေတာင့္တင္းသည့္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္ျဖင့္ ဘ႑ာေရး အရင္းအ ျမစ္မ်ား တုိးတက္ပြားမ်ားလာေစရန္ဆုိသည့္ မူဝါဒေအာက္တြင္ အခြန္ဘ႑ာေငြကုိလည္း ပြင့္လင္းျမင္ သာမႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီး အခြန္ဆုိင္ရာအ ေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အသားက်ၿပီး အခြန္ယဥ္ေက်းမႈတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္ အခြန္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ပြင့္လင္းတိက်မွန္ကန္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ပါသည္။

ေမၿဖိဳးခင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*