ဂလိုဘယ္ အေရး ဆုိသည္ထက္ ‘ပို’ လာၿပီျဖစ္ေသာ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္ နားလည္ ထားႏုိင္ေရး

ဂလိုဘယ္ အေရး ဆုိသည္ထက္ ‘ပို’ လာၿပီျဖစ္ေသာ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္ နားလည္ ထားႏုိင္ေရး
November 4, 2016 Asian Fame

8:42 am
ဂလိုဘယ္ အေရး ဆုိသည္ထက္ ‘ပို’ လာၿပီျဖစ္ေသာ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္ နားလည္ ထားႏုိင္ေရး
In Articles

ဂလိုဘယ္ အေရး ဆုိသည္ ထက္ 'ပို' လာၿပီ ျဖစ္ေသာ ေၾကာင္းက်ိဳး ဆက္စပ္ နားလည္ ထားႏုိင္ေရး

mindin

အျငင္းပြားျခင္းဟူသည္

ယေန႔ကမၻာ့မီဒီယာ ေလာက မွာ အရြယ္အစား ပမာဏ (Size) ဘယ္ေလာက္ရိွရိွ၊ ႀကီးငယ္လတ္ အားလံုး လိုလို၌ ဤ ‘အျငင္းပြား’ျငင္းခုံ’ ‘ျငင္းဆုိ’ ‘ျငင္းဆန္’ စသ ျဖင့္ မသံုးစဲြ ရေသာ နာရီ၊ ေန႔ရက္ ဟူ၍ရိွၾကမည္ မဟုတ္ပါ။ ျပႆနာ ေတြ၊ ေမးခြန္းေတြ၊ အ႐ႈပ္အေထြး ေတြ၊ စစ္ပဲြေတြႏွင့္ ‘ဘက္’ ေတြ ၾကားက ကိစၥရပ္ေပါင္း ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ မက အၿမဲလုိလိုေပၚ ေပါက္ေန၍ ပဲျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္ႀကီး ထဲမွာ အားလံုးနီးပါး အက်ဳံးဝင္ ေနေသာ ကိစၥရပ္ေတြဟု ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း ျမင္ ႏုိင္သည္။ ထူးျခားခ်က္တစ္ရပ္က ျပည္တြင္းေရး တခ်ဳိ႕ (တစ္ခါတရံ တခ်ဳိ႕ပင္မကပါ) သည္ပင္လွ်င္ ႏုိင္ငံ တကာဆက္ဆံေရးႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သြယ္ဝိုက္ၿပီး ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပတ္သက္ ႏြယ္ယွက္ေန တတ္ျပန္ ပါ၏။ စစ္ပဲြေတြက ပိုထင္ရွားေသာ ျပယုဂ္ျဖစ္ၾကသည္။ ျပည္တြင္း စစ္ေတြသည္ပင္လွ်င္ ျဖစ္ေနေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံတည္းႏွင့္သာ သက္ ဆုိင္သည္ မဟုတ္ဘဲ အိမ္နီးခ်င္း မ်ား၊ ပထဝီ အေနအထား ေဝးကြာ ေသာ္လည္း ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကြန္ရက္ အဖဲြ႕မ်ား၊ အုပ္စုမ်ား၊ ေဒသ တြင္း မဟာမိတ္ႏွင့္ ရန္ဘက္မ်ား စသျဖင့္ တုိ႔ႏွင့္ တစ္နည္းမဟုတ္ တစ္နည္း ဆက္စပ္ေန တတ္ၾကျပန္ သည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ႏွင့္ ဒီမုိကရက္တုိက္ ေဇးရွင္း အျပန္႔ က်ယ္မႈေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈေခါင္း စဥ္ေအာက္မွ ကိစၥရပ္ အေၾကာင္း အရာ တုိ႔သည္ပင္ အေကာင္းေရာ အဆုိးပါ ဒြန္တဲြ၍ သက္ေရာက္ လာေန တတ္စၿမဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဘယ္လိုျပင္၍ ဘယ္လိုေကာင္း ေအာင္ အျပဳ သေဘာေဆာင္၍ ယူမည္လဲဟု သိပ္ရွည္ရွည္ေဝးေဝး မေတြးဘဲ ႀကိဳက္ရာယူ၊ မႀကိဳက္ လွ်င္ ျငင္းတတ္ၾကၿမဲျဖစ္ျပန္ရာ ‘အျငင္း’ေတြ ပိုထြက္လာၾကရေတာ့ မည္။

စီးပြားေရးသည္ အင္မတန္ အင္အား ႀကီးမားလွသည့္ ပါဝါ အမာႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ လူ တုိင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ယူနီဗာ ဆယ္ ကိစၥျဖစ္ေနရာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ ငံ၊ ေဒသတြင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ မွသည္ ဂလိုဘယ္ အသြင္ေဆာင္ အေၾကာင္း ကိစၥ၊ စက္မႈေတာ္လွန္ေရး ေနာက္ ပိုင္း ကမၻာက တုိးတက္ ဖံြ႕ၿဖိဳးလာ ျခင္းဆီ ေရွး႐ႈ လာစဥ္ အခ်ိန္က ေတာ့ ခပ္ေအးေအး လူလူပါပဲ ဆုိ ျခင္းမ်ဳိးအနည္းငယ္ ရိွဦးမည္။ အာရွ၊ အာဖရိက၊ ေတာင္အေမရိ က ႏုိင္ငံ အမ်ားစုျဖစ္ခဲ့ပါမည္။ ၁၉ ရာစုေႏွာင္းပိုင္း မွစ၍ေတာ့ ကြန္ျမဴ နစ္တေစၧႀကီး၏ ႏုိင္ငံေရး ေဘာဂ ေဗဒ ဇာတ္လမ္းႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာတုန္ခဲ့သည္။ လႈပ္ခါခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ရွင္ သန္ေနဆဲ၊ တစ္ေထာင့္ တစ္ေနရာ ရိွေနဆဲဟု ယူဆႏုိင္ေသာ္ျငား စီး ပြားေရးအရ ကမၻာ့ လိုအပ္ခ်က္မွ သည္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီအထိ ပံုမ ေဖာ္၊ မေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာေၾကာင့္ မေအာင္ျမင္ပါ။ ယေန႔ တ႐ုတ္ကုိ ခံတပ္ႀကီး သဖြယ္ ဦးထိပ္ပန္ေန ေသးသူမ်ား ကိုယ္တုိင္ႏွင့္ တ႐ုတ္ အစိုးရ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီတုိ႔ ကိုယ္ တုိင္ ဆုိရွယ္လစ္ စီးပြားေရး အ ေၾကာင္း သိပ္မေျပာလိုၾကေတာ့ သလို မေျပာသာ၊ မေျပာလည္း မေျပာၾကေတာ့တာ ထင္ရွားပါ၏။

ဆုိေတာ့ကာ အရင္းရွင္စနစ္ အေျခခံေသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး တုိ႔သည္လည္း ရာစုႏွစ္ တစ္စုေက်ာ္ ၿပိဳင္ဘက္မရိွ ခဲ့။ ဆုိဗီယက္ ျပည္ေထာင္စုလည္း ဒါကို အန္တု မျပႏုိင္ခဲ့။ ဖူကူယား မားက ”သမုိင္းနိဂံုးႏွင့္ ေနာက္ဆံုး လူသားမ်ား” ဟု ေရးျပလိုက္ေတာ့ ကြၽက္ကြၽက္ညံ၊ ပြက္ေလာ႐ိုက္ကုန္ သည္။ ႏုိင္ငံေရး အိုင္ဒီယိုလိုဂ်ီ အရ ျငင္း၍ရေသာ္လည္း စီးပြား ေရး အားျဖင့္ေတာ့ ျငင္း၍မရတာ မ်ားလွပါ၏။ နီယုိကြန္ဟု လူသိ မ်ားေသာ ကြန္ဆာေဗးတစ္ လက္ သစ္ဝါဒီႀကီးလည္း ကမၻာ့ထိပ္တန္း ဂု႐ုတစ္ဆူ အျဖစ္ ယေန႔ထိ ပန္းပန္ လ်က္ပင္ ရိွေနေသးျပန္ပါသည္။ ‘အျငင္း’ အတြက္ ဥပမာေကာင္း တစ္ရပ္ ထုတ္ႏုတ္ျပသည္ ဟုသာ မွတ္ယူၾကပါေလ။ ဆက္ျငင္းႏုိင္ၾက ပါ၏။

အေထြေထြလႊမ္းၿခံဳၾကည့္လွ်င္

အဂၤလိပ္ေဝါဟာရမ်ားျဖင့္ တဲြ သံုးပါမွ ပိုျမင္သာၿပီး အဓိပၸာယ္ပို ထင္ရွားေစပါမည္။

(၁) Debate – ျမန္မာမႈအားျဖင့္ စကားရည္လုပဲြ ဟုေလာက္သာ ျမင္ေန၊ ယူေနၾကေသး၏။ ကိုယ္ ပိုင္ႏုိင္ေသာ ႐ႈေထာင့္ တစ္ခု (သုိ႔ မဟုတ္) ၿခံဳငံုခ်က္ မ်ားမွ လံုးဝရပ္ တည္ျပျခင္း ျဖစ္သည္။ လူေတြ တိ ရစၧာန္မ်ား ေမြးျမဴ သတ္စားေနၾက တာ ေကာင္းသည္ ဆုိးသည္ ဘယ္ လိုျမင္မလဲ။ ႏုိင္ငံ့ စီးပြားေရးမွာ လက္နက္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈ ကို နံပါတ္ႀကီး (ထိပ္ပိုင္း) ထားျခင္း ကိစၥမ်ဳိး…။

(၂) Controversial – ပညာရပ္ နယ္ပယ္ထဲမွာ ပိုအေတြ႕ရ၊ အ ၾကည့္ရ မ်ား၏။ ေဆးပညာကုိ လူ သားႏွင့္ စမ္းသပ္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး (လူမ်ားစုႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ) ကိစၥတစ္ရပ္ အ ေပၚအဆင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ေရခ်ိန္ အ မ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ျငင္းၾက၊ ခုံၾကျခင္း မ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ဝါဒႏွင့္ အယူအဆေရး ရာေတြလည္း အက်ဳံးဝင္၏။ တစ္ ဦးခ်င္းအေနျဖင့္ ျမင္ေအာင္ ခပ္ လြယ္လြယ္ေျပာရလွ်င္ အေမြလု ရင္း တရား မမႈျဖစ္လာတာမ်ဳိးပင္။ ဥပမာေျပာျခင္း မွ်သာ။ စီးပြားေရး၊ ပိုင္နက္စသည္ တုိ႔ေတြမွာ မွ်မွ်တ တ အေျဖတစ္ရပ္ မထြက္ေသး လွ်င္လည္း အသံုးျပဳတတ္ၾက၏။

(၃) Argument – ကိုယ့္အဆုိ၊ ကုိယ့္အျမင္ႏွင့္ သက္ေသ၊ တင္ျပ ခ်က္ေတြသာ အမွန္ဟု ခုခံကာ ကြယ္ျခင္း သည္လည္း ‘အျငင္း’ တစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ လဲခ်က္ ဟု လွလွပပ တင္စားေသာ္ လည္း လက္တည့္စမ္း ကိစၥရပ္မ်ဳိး ေတြ မ်ားစြာ ရိွေနတတ္ေသာ အျငင္း ပြားမႈတစ္မ်ဳိးပဲ ျဖစ္၏။

(၄) Deliberative – အသိ၊ အ တတ္၊ ဥာဏ္ ပညာ ၃ ရပ္ႏွင့္ ပို ပတ္သက္ပါ၏၊ အျပဳသေဘာ လံုးလံုးေဆာင္ေသာ ျငင္းခုံမႈမ်ဳိးကို ဆုိလိုသည္။
(၅) Disputed – – ဆုိးရြားေသာ ကိစၥ မ်ားသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ နယ္ ပယ္ေတြ အတြက္ သံုးၾကရေသာ ‘အျငင္းအဆုိး’ ႀကီးျဖစ္သည္။

အာရွ-အေမရိက ဆံုရာရပ္ဝန္း

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က အေျခ တည္အစပ်ဳိးထားေသာ ‘ပစိဖိတ္’ ေဒသႏွင့္ စပ္ဆုိင္ရာ အေၾကာင္း ကိစၥအားလံုး (အားလံုး) ကိုတိုက္ ႐ိုက္ ၫႊန္းပါသည္။ ဂလိုဘယ္လိုက္ ေဇးရွင္း၏ အဓိက မ်ဥ္းၿပိဳင္ႀကီး သံုးေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔ျဖင့္ ဆဲြ ထုတ္ၾကည့္ျမင္ ယူ၍လည္း ရ သည္။ တစ္ႏိုင္ငံခ်င္း၊ ေဒသတစ္ ခုခ်င္း၊ နီးစပ္ တူညီရာ စုဖဲြ႕မႈခ်င္း စေသာ သန္ရာ သန္ရာ ဘက္မွ ယူ ၍လည္းရသည္။ ေဒသတြင္း အ ဖဲြ႕အစည္း တစ္ရပ္က ျဖစ္ေစ၊ အုပ္ စုႀကီး တစ္စုခ်င္းစီက ျဖစ္ေစ ယူ ၍လည္းရသည္။ က်ယ္ျပန္႔လွပါဘိ၏။ ထို႔နည္း တူ ႐ႈပ္ေထြးလွလိုက္ပါဘိျခင္း။

အေကာင္း၊ အဆုိးဒြန္တဲြသလို လြန္ဆဲြေနမွာ ကလည္း ေသခ်ာ၏။ အေကာင္းအဆုိး ဟူသည္ကလည္း (အထူးသျဖင့္ စီးပြားေရး ကိစၥ၊ အ ေၾကာင္းအရာ၌) ပိုမို႐ႈပ္ေထြး အ ျငင္းပြား ဖြယ္ရာေတြ မ်ားသည္ထက္ မ်ားကာေနေသာ ေခတ္ (Era) ျဖစ္ ၍တစ္သမတ္တည္း ေလွနံဓားထစ္ ပံုေသကားက် ကိုင္စဲြထား၍ (ကိစၥ အေတာ္ မ်ားမ်ား၌) မရတတ္ေတာ့ ေပ။ ကပ္ကပ္ သတ္သတ္ေျပာလွ်င္ ေတာ့ အမ်ား ယူဆ ထားၿပီးျဖစ္ ေသာ အမွား/ အမွန္ေတြပင္ ေဝ ဝါးလာခ်ိန္၌ ေလာကီ ကိစၥမ်ား အတြင္း အႏိၲမႏွင့္ အၾကြင္းမဲ့ (Absolute) တုိ႔ ‘စံ’ ပ်က္ယြင္းခ်ည့္ နဲ႔ သြားခဲ့ၾကရတာပင္ ရာစုႏွစ္ေတြ ခ်ီေနခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ ဆုိလိုခ်င္သည္မွာ ေလာကီ ‘စံ’ အရပင္ အမွားအမွန္ ယတိျပတ္ ေျပာမရတာေတြ ပိုပို မ်ားျပား လာေသာ ယေန႔မ်က္ ေမွာက္ကမၻာ။ ဒါကို မွ်မွ်တတ ႏွလံုးသြင္းတတ္၊ ျမင္တတ္၊ ယူ တတ္၊ ၾကည့္တတ္ၾကဖို႔ တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္သာမက ႏုိင္ငံေတာ္ေတြ အတြက္ပါ အေရးႀကီး လာပါ၏။ ငါရလွ်င္ၿပီးေရာ ဆုိလွ်င္ေတာ့ လူ သားမ်ဳိးႏြယ္ ပ်က္သုဥ္းေရး ခရီး လမ္း ပိုနီးကပ္လာေစမည္ျဖစ္ သည္။

ႏုိင္ငံတကာ ဥပေဒ မ်ား၌ပင္ လွ်င္ အကန္႔အသတ္ႏွင့္ လိုအပ္ ခ်က္ေတြ အၿမဲ ရိွေနတတ္၏၊ ထို႔ အေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူ၊ လူမဆန္ သူမ်ား ရိွသလို မွ်တေျပျပစ္ေရး၊ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေရး၊ သူ႔ဘက္ကိုယ့္ ဘက္ ေထာက္ထားေရး အတြက္ စိုက္လိုက္မတ္တတ္ အားစိုက္လံု႔လ ျပဳေနၾကေသာ လူေတာ္ လူေကာင္း မ်ားလည္း ရိွၾက၏။ တစ္ႏုိင္ငံခ်င္း စီကိုကြက္၍ အကဲျဖတ္ၾကရေတာ့ မည္ဆုိလွ်င္ ဤအခ်က္ေတြ ထည့္ မတြက္ဘဲ မျဖစ္ပါ။ ပါဝါႀကီးေတြ ထင္သလို ကစားခံေနရေသာ ႏုိင္ငံ ငယ္ အမ်ားစု အခံ ဘက္ေရာက္ေန ၾကရသည္ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္လွ်င္ ၿခံဳငံုျမင္ေတြ႕ရေသာ တူညီခ်က္ ေတြ ရိွေနသည္။ ပညာ၊ လုပ္အား၊ ဝီရိ ယ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ အေျမာ္ အျမင္ တုိ႔က ထိပ္ဆံုး က်က် တြက္ခ်က္ယူ ရမည့္ ေရခ်ိန္ မွတ္ေက်ာက္မ်ား ျဖစ္ၾက၏။

အာရွ- ပစိဖိတ္- အေမရိက ေဒသ၌ ဤ ‘လူသားဆုိင္ရာ’ အ ေၾကာင္းခ်င္းရာမ်ား ပိုၿပီးေရာျပြမ္း ေန၏။ ကမၻာ့ အျခားေဒသ မ်ားထက္ မ်ားစြာ ပို႐ႈပ္ေထြး ႏူးညံ့ဆက္စပ္ ေနပါ၏။ ဒီမုိကေရစီ၊ လူ႔အခြင့္ အေရး ႐ႈေထာင့္မ်ားမွ ဆဲြယူၾကည့္ လွ်င္လည္း သင္ခန္းစာေတြ မကုန္ မခန္းႏိုင္ေအာင္ ရိွေန၏။ ဤေန ရာမွာလည္း အျခား ကမၻာ့ေဒသမ်ား ထက္ပို၍ ေတြ႕ျမင္ၾကရပါ၏။ မဆံုးႏုိင္ေသာ ေန႔စဥ္ဇာတ္လမ္း ေတြ အၿမဲ ျပည့္ႏွက္ေနသည္။ အ ေရွ႕အလယ္ပိုင္း ႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပ အစြန္လို ေရနံႏွင့္ စစ္ပဲြမ်ား၊ တင္း မာမႈမ်ား ႀကီးစိုးေသာ ကိစၥေတြမ်ဳိး ခ်ည္း မဟုတ္။ ဂလိုဘယ္ အားၿပိဳင္ မႈကုိ ဤေဒသတြင္ အႀကီးမားဆံုး ေတြ႕ျမင္ရခ်က္ အျဖစ္ ပထဝီ စီးပြား ေရး (Geo-economic) ဆုိင္ရာ အ ျငင္းပြား ႐ႈပ္ေထြးမႈ၏ နိယာမႏွင့္ ဆံုမွတ္ ေျပာင္းလဲ လာျခင္းဟု တင္ စား ပမာျပဳ ႏိႈင္းယွဥ္ျပ လာၾကပါ၏။

‘လံုၿခံဳေရး’ ေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္ တည္း ေအာက္မွာပင္ ေထြျပားေဝ ဝါးလွၿပီး ေခတ္သစ္ စတာလင္ႏွင့္ နီယုိကြန္ အမ်ဳိးသားေရး အားၿပိဳင္ လာသည့္ ပံုရိွေနေၾကာင္း ယခင္ အပတ္က တုိ႔ထိ မိတ္ဆက္ အ က်ဥ္းခ်ဳံ႕ျပျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ ပထဝီႏုိင္ငံ ေရးအရ အုပ္စုႀကီးမ်ား၊ ေဒသတြင္း အဖဲြ႕ အစည္းမ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ား ဟုလည္း ပိုင္းဆစ္ ၾကည့္ျမင္ႏုိင္ၾကပါ၏။

ဒီမိုကေရစီ ႏွင့္ ေအာ္တုိကေရ စီတို႔ ဝါဒေရးထက္ စီးပြားၿပိဳင္၊ ၾသဇာလုရာ နယ္ပယ္ သည္ အာရွ ပစိဖိတ္ျဖစ္လာတာ စစ္ေအးေခတ္ လြန္ကတည္းက ျဖစ္ပါ၏။ ထိုစဥ္ က အတၱလႏၲိတ္ မဟာမိတ္ကိစၥ (ယူအက္စ္ႏွင့္ ဥေရာပ၊ အေရွ႕ ေတာင္အေမရိက ႏွင့္ အေနာက္ အာဖရိက၊ ေျမထဲပင္လယ္ရပ္ဝန္း ေဒသမ်ား) ေရွ႕တန္း ပိုေရာက္ခ်ိန္ ျဖစ္ခဲ့၍ သိပ္မထင္ရွား လွေသာ္ လည္း အစပ်ဳိးျဖစ္တည္ လာေနခဲ့ ၏။ တေရြ႕ေရြ႕ႏွင့္ ႐ုရွား၏ အငံု႔ စိတ္ ျပန္ေခါင္းေထာင္ခ်ိန္၊ တ႐ုတ္ စီးပြား (ရရာ အလုပ္လုပ္သည့္ သဘာဝျဖင့္) ေရခ်ိန္ျမင့္တက္ၿပီး ပါဝါေတြ စတင္ထုတ္သံုးလာခ်ိန္ ၂၁ ရာစုထဲ ဝင္လာစကႏွင့္ ၾကည့္ လွ်င္ပင္ ယခု ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စုခဲြ ေက်ာ္လာခဲ့ေပၿပီ။

အေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္ကို ထူးထူးျခားျခား (ထူးဆန္းျခင္း မဟုတ္ပါ) ေတြ႕ျမင္ၾကရသည္က ေျပာင္းျပန္ အေနအထား တစ္ရပ္ ျဖစ္၏။ ကမၻာ့ ပုလိပ္ႀကီးဟု အေခၚ ခံခဲ့ရေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ အုပ္စု၏ ခပ္စြာစြာ အေနာက္ ဥေရာပႏိုင္ငံႀကီးမ်ား (အဂၤလန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ျပင္သစ္) က ‘လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ျပန္ခ်ိန္ ညိႇယူေရး’ ေရွ႕တန္း တင္လာၿပီး တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားေအာ္တုိ ကရက္ႀကီးႏွစ္ဦးက ငါတေကာ ေကာတာေတြ မ်ားလာၾကသည့္ ပံုစံ ေပါက္လာေသာ ‘ကိုယ္က်ဳိးစီး ပြား ကာကြယ္ျခင္း မွသည္ ျမႇင့္တင္ ေရး’ ႏွင့္ ‘နယ္ေျမ ေဒသ သာမက အေၾကာင္းျခင္းရာ နယ္ပယ္ခ်ဲ႕ထြင္ ေရး’ ဆီသုိ႔ ပိုဦးတည္ တိမ္းၫြတ္ လာၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏွင့္ေရာ မဆုိင္ဟု ထင္ ပါသလား။ အနာဂတ္ အာဆီယံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္း (နယ္နိမိတ္) ဆက္ မိတ္ဖက္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခ မ်ားေနေသာ အိႏိၵယ၊ ျမန္မာ အေပၚ က႐ုဏာ အထားဆံုးႏွင့္ ကမၻာ့နံပါတ္ တစ္ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံ ဂ်ပန္၊ အာရွ အထူး သျဖင့္ အာဆီယံဘက္ ပိုတိမ္း ၫြတ္လာေသာ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီလန္။ ေတြးဆ ခ်င့္ခ်ိန္ၾကည့္ ႐ုံျဖင့္ ဤအေၾကာင္း ကိစၥ ‘အာရွ- ပစိဖိတ္- အေမရိက- သမုဒၵရာ’ ၄ ပိုင္းဆက္ ျခင္းရာေၾကာင္းက်ဳိး တုိ႔ ကုိ ေယဘုယ်ပဲျဖစ္ျဖစ္ နားလည္ ထားၾကဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါ၏။ ျမန္မာ၏ ႐ုန္းထြက္ ကူးေျပာင္းမႈ သည္ ဤရပ္ဝန္းႀကီး အတြက္လည္း ျပန္ အေရးပါလာေနခ်ိန္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ႏိုင္ငံတကာက အေလး ထားေစာင့္ၾကည့္ ေနၾက၍ အျပန္ အလွန္ ဆက္စပ္ေနျပန္၏။

မင္းတင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*