ကႏၱာရလမ္း

ကႏၱာရလမ္း
November 1, 2016 Asian Fame

9:00 am
ကႏၱာရလမ္း
In Articles

ကႏၱာရလမ္း

kyun

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရရိွလိုက္ ေသာ ကိုလိုနီထမ္းပိုး ကြၽတ္ခဲ့သည့္ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေပါက္ဖြား လာျခင္းျဖစ္သည္ဟု မွတ္တမ္းတင္ ေလ့ရိွၾကသည္။ ႏွစ္ကာလျဖင့္ ေရ တြက္ေသာ္..ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ ျပည့္ လုနီးေလၿပီ။ သယံဇာတ ၾ<ြကယ္ဝ၊ စိုက္ပ်ဳိးေျမလည္း အလံုအေလာက္ ရိွ၊ မ်ားေသာအားျဖင့္ မိုးေလဝသ လည္း မွန္ကန္၊ လုပ္သားအင္အား စုလည္း ရိွတန္သေလာက္ ရိွေန ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသည္ (စီမံခန္႔ ခဲြမႈလည္း ေကာင္းမြန္ မွ်တမည္ ဆုိလွ်င္..) ႏွစ္ေပါင္း၇ဝအတြင္း လက္ရိွဆုိက္ေရာက္ေနေသာ ဆင္း ရဲတြင္းထဲသုိ႔ ကြၽမ္းစုိက္နစ္ဝင္ေန စရာအေၾကာင္း ဘာမွ်မရိွ။

သုိ႔ရာတြင္ အတိတ္သမုိင္း ေၾကာင္းကိုလည္း လံုးဝေဖာ္ထုတ္ ေမ့ေလ်ာ့ထားၿပီး ပစၥဳပၸန္တည့္ တည့္ကိုသာ ၾကည့္႐ႈစမ္းသပ္ေန ႐ုံမွ်ျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အနာ ဂတ္ကို တည္ေဆာက္ႏုိင္လိမ့္မည္ မဟုတ္။ ျမန္မာျပည္သား အားလံုး ႏွင့္အတူ အတိတ္သည္ အရိပ္လို ေတာက္ေလွ်ာက္လိုက္ပါေန ကပ္ ၿငိေနသည္။ ထိုအရိပ္သည္ပင္ ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ေပၚေပါက္ ေစသည့္ မေကာင္းဆုိးရြားဝိညာဥ္ ဓာတ္ျဖစ္သည္။ ‘ကိုယ့္ဥမွ ကိုယ့္ ဥ’ဟူေသာ လူမ်ဳိးစဲြ ဥပါဒါန္စိတ္ ျဖစ္သည္။ အ႐ိုင္းဆန္ေသာအစဲြ၊ အ႐ိုင္းဆန္ေသာ စိတၱဇနာ ျဖစ္သည္။

ပထမ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေထာင္သူဟု ကမၸည္းတင္ ျခင္းခံရသူ အေနာ္ရထာမင္းေစာ နန္းတက္သည့္ ၁ဝ၄၄ (ေအဒီ) မတုိင္မီကပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နယ္နိ မိတ္အတြင္း၌ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိး ႏြယ္စုတကဲြတျပား ျခားျခားနားနား ရိွခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္ခဲ့သည္။ အေနာ္ရ ထာသည္ သထံုကို တုိက္၍ေအာင္ ႏုိင္ၿပီး ဗုဒၶေဒသနာေတာ္ပိဋက သံုးပံုကို ပုဂံေနျပည္ေတာ္သို႔ ယူ ေဆာင္လာႏုိင္ခဲ့သည့္တိုင္ ဗုဒၶဘာ သာကို ႏုိင္ငံေတာ္ ဘာသာအျဖစ္ မျပ႒ာန္းႏုိင္ခဲ့ပါ။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအသီးသီးတို႔သည္ မိမိတုိ႔ ယံု ၾကည္ ကိုးကြယ္ရာ အသီးသီးျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ ၾကသည္သာ ျဖစ္သည္။ အရည္းႀကီးတုိ႔ကုိ ႏွိပ္ကြပ္ႏွိမ္နင္း ခဲ့သည္မွာ ပုဂံေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ အာဏာသက္ေရာက္ရာ ေဒသ မ်ားမွာသာျဖစ္လိမ့္မည္။ နယ္ေဝး အစြန္အဖ်ားရိွ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိး ႏြယ္စုတုိ႔သည္ သူတို႔၏ မိ႐ိုးဖလာ ကိုး ကြယ္မႈတုိ႔ျဖင့္သာ စဲြၿမဲက်င့္ႀကံ ေနခဲ့ၾကမွာ ေသခ်ာသည္။ ယေန႔ ထက္ထိ ႐ိုးရာနတ္ကိုးကြယ္မႈ ရိွ ေနၾကေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ားကို ႐ႈပါ။ သူတုိ႔တြင္ ကိုးကြယ္ဦးၫြတ္ ပ်ဝပ္ရာ အထင္ကရဘာသာတရား မ်ားမရိွ။ ဗုဒၶဘာသာသည္ ျမန္မာ မ်ား ကိုးကြယ္ၾကသည့္ ဘာသာ တရားသာျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသားအ မ်ားစုမွာ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္း သားမ်ားအတြင္း မ်ဳိးႏြယ္ကဲြျပားမႈ၊ ကိုးကြယ္ရာကဲြျပားမႈသာမက ယဥ္ ေက်းမႈ ထံုးဓေလ့မ်ားလည္း အကဲြ ကဲြအျပားျပားရိွၾကသည္။ ႏုိင္ငံေရး အသိအျမင္မ်ားလည္း အကဲြကဲြ အျပားျပားရိွၾကသည္။ ကဲြျပားမႈ အဖံုဖံုကုိ လႊမ္းၿခံဳစုစည္းၿပီး ျပည္ ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ တည္ေဆာက္ ေရးမွာ သိမ္ေမြ႕ႏူးညံ့သေလာက္ ခက္ခဲက်ပ္တည္းၿပီး စိတ္ကူးယဥ္ ဆန္သလိုလိုပင္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ သည္။ သီးျခားယဥ္ေက်းမႈ ထံုးဓ ေလ့လည္းရိွ၊ သီးျခားပထဝီဝင္ ေဒသမ်ားမွာ ေနထိုင္ၾက သူတုိင္းရင္းသား မ်ားသည္ သီးျခားလြတ္လပ္ခြင့္ျဖင့္ေနထိုင္လိုၾကသည္မွာ သဘာဝက်သည္။

သို႔ေသာ္ သမုိင္းသင္ခန္းစာအရ တကဲြတျပား တစ္ေတာ တစ္ၾကက္ဖတြန္၍ ေနထုိင္ၾကမည့္အစား အလံေတာ္တစ္ခုတည္းေအာက္ တြင္ စု႐ုံးေနထိုင္ျခင္းက ပိုမို၍ အင္အားေတာင့္တင္းၿပီး လံုၿခံဳမႈအ တြက္ အာမခံႏုိင္ေၾကာင္း သိရိွ နားလည္ထားၾကသည္။ ဤတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖဲြ႕စည္းတည္ေဆာက္ပံု အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ စိစစ္ေရြးခ်ယ္၍ မိမိ တုိ႔ႏွင့္ သပၸါယ အျဖစ္ဆံုးမူကိုသာ လက္ခံက်င့္သံုးခ်င္ လာၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာဝ ပထဝီဝင္အရ ေတာင္ေပၚေဒသႏွင့္ ေျမ ျပန္႔ေဒသဟူ၍ ကဲြျပားေနရာ လူမ်ားစု ျမန္မာေတြက ေျမျပန္႔မွာ သာေနထုိင္ခဲ့ၾကၿပီး လူနည္းစုတုိင္း ရင္းသားေတြက ကုန္းျမင့္ေဒသႏွင့္ ပင္လယ္ ကမ္းေျမာင္ေဒသေတြမွာ သာ အေျခစိုက္ၾကသည္။ ေရွးကတည္းက ျဖစ္တည္ခဲ့ ေသာ ေနထိုင္ရွင္သန္ရာ ပထဝီ ေဒသ ကဲြျပားမႈကလည္း ျမန္မာႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအၾကား ဘဝအခြင့္အလမ္းကြာျခားမႈကို ဖန္တီး သည္။ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ ႏွစ္ ေပါင္း ၈ဝဝ ေက်ာ္တစ္ေလွ်ာက္ လံုး အင္အားႀကီးေသာ ျမန္မာမ်ား က မင္းဆက္ တစ္ဆက္ၿပီး တစ္ဆက္ စိုးမိုးခဲ့ျခင္းကိုလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ား က ေမ့ႏုိင္ၾကမည္မဟုတ္။ ျမန္မာ ပေဒသရာဇ္ အသိုင္းအဝိုင္းက အ ခ်ဳိ႕ေသာတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စု မ်ားကို ေက်းေတာ္မ်ဳိး ကြၽန္ေတာ္ မ်ဳိးအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ အျဖစ္သည္ ကုစားေျဖေဖ်ာက္ရန္ ခက္ခဲလွသည့္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ အေမြဆုိးျဖစ္သည္။ ျမန္မာမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားၾကားမွ ကြာဟမႈကို သိေနခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုအင္ အားသံုး သိမ္းပိုက္လိုက္ၿပီးသည္ ႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္တုိင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကို ‘ခဲြျခားဆက္ဆံေရးမူဝါဒ’ Separatism ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ ခဲြျခားဆက္ဆံေရး မူဝါဒထဲတြင္ နယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္က ဘာသာေရးကိုလည္း လက္နက္သဖြယ္ အသံုးခ်သည္။ ယခင္က ႐ိုးရာနတ္မ်ားကိုသာ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ခဲ့ ၾကေသာ တုိင္းရင္းသားအမ်ားစုသည္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ နယ္ခ်ဲ႕အစိုးရက အလုပ္အကိုင္ခန္႔ထားေရးတြင္ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္ တုိင္းရင္း သားမ်ားကို ဦးစားေပးျခင္းျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕၏ ေသြးခဲြေရး အစီအမံမွာ ပိုမိုထိေရာက္ ထက္ျမက္လာသည္။ မည္မွ်အထိ ထိေရာက္ထက္ျမက္ခဲ့ သနည္းဆုိလွ်င္ ျမန္မာျပည္ လြတ္လပ္ေရးရ ၿပီး မၾကာမီ လက္နက္ကိုင္ ပုန္ကန္ၾကေသာ အင္အားအႀကီးမားဆံုး တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားမွာ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္က အမ်ားစု ျဖစ္ေနေပေတာ့သည္။

ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာေသာ အခါ ထိုခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အုပ္ စုႀကီးကို အင္အားခ်င္း အထိန္း အကာျပဳရန္ လူမ်ဳိးတူဗုဒၶဘာသာဝင္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုႀကီး တစ္စု ေပၚေပါက္လာသည္။ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းဖို႔ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အမည္ခံ စစ္ အစိုးရမွအစျပဳ၍ စစ္အစိုးရ အ ဆက္ဆက္တြင္ စစ္ၿပိဳင္တုိင္းရင္း သားအုပ္စုမ်ားႏွင့္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ အေပး အယူမ်ား လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဃဗ ေခၚ အပစ္ရပ္အဖဲြ႕မ်ား ေပၚထြက္ လာၾကသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားမွစုစည္းထား ေသာ ႏုိင္ငံေရးဥေသွ်ာင္ အဖဲြ႕အ စည္းတစ္ရပ္လည္း ေပၚထြန္းလာ သည္။ စစ္အစိုးရ အဆက္ဆက္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းလာခဲ့ၾကေသာ တုိင္းရင္းသား အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သည္ အရပ္သားဒီမုိကေရစီ အစိုး ရသစ္ႏွင့္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾက ဦးမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ‘ဖက္ ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာ ႏုိင္ငံ ေတာ္’ ဟူေသာ အသံုးအႏႈန္းက ေလထဲမွာ လြင့္ဝဲလ်က္ရိွသည္။ စဥ္းစားစရာရိွသည္မွာ အဆုိ ပါ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုျမန္ မာႏုိင္ငံေတာ္ဆုိသည္ကို ၂ဝဝ၈ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳ၊ မျပဳ ျဖစ္ သည္။ မည္သည့္ အစိုးရပင္ ျဖစ္ ေစ အေျခခံဥပေဒက ခြင့္ျပဳမွသာ ႏုိင္ငံကို လိုရာအတုိင္း ပံုသြင္းစီမံ ႏုိင္မည္။ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္ တြင္းပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ၿငိမ္း၍ ဖက္ ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ ေပၚေပါက္ေရးကုိ လို လားလက္ခံသည္ဆုိ လွ်င္ လူသာဓုေခၚ နတ္သာဓုေခၚ အေျခအေန ေကာင္းျဖစ္မည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တိမ္ညိဳ တိမ္မည္း အံု႔ဆုိင္းေနေသာ ႏုိင္ငံ ေရးမိုးေလဝသသည္ စိတ္ႏွလံုး ခ်မ္းေျမ႕ဖြယ္ သာယာၾကည္လင္ သြားလိမ့္မည္။

လက္ရိွ အေျခအေနကို ႐ႈျမင္ ၾကည့္ေသာ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔ မျဖစ္ မေနလိုအပ္ေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရ လိမ့္မည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အေပးအယူမွ်တရန္ လိုသည္။ အ ေပးအယူ မတည့္၍ ေဆြးေႏြးပြဲစား ပဲြဝိုင္းမွ ဆုတ္ခြာၿပီး ခ်ထားခဲ့ေသာ လက္နက္ေတြကုိ ျပန္ကိုင္ၾကလွ်င္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡဇာတ္ေမ်ာႀကီး သည္ ဘယ္ေတာ့မွ မုိးလင္းခ်ိန္ ေရာက္ေတာ့မွာ မဟုတ္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲတြင္းထဲ နစ္ သည္ထက္နစ္မည္။ ဖြတ္ေလ ညစ္ေလျဖစ္မည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံမ်ား ၾကားမွာ လက္ရိွရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေခါင္းေမာ့ ႏိုင္သည့္ဘဝကေန ေခါင္းငံု႔ရ သည့္ ဘဝသို႔ ေရာက္သြားမည္။ နဂုိကမွ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ စီးပြားေရး အရ ကိုလိုနီျပဳသူမ်ားသည္ ပို၍ လက္ရဲဇက္ရဲ ျဖစ္လာၾကသည္။ ရပ္ထဲရြာထဲတြင္ မိသားစုတစ္စု ဆင္းရဲဒုကၡေရာက္ေနလွ်င္ ပတ္ဝန္းက်င္က က႐ုဏာသက္ဝင္ ကူ ညီေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ၾကသည္။ အိမ္ နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ ႏုိင္ငံ တကာ အသိုင္းအဝုိင္းမွာေတာ့ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ ေလာကသဘာဝအရ မေနသာ၍ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ခ်င္ ေစာင့္ေရွာက္မည္။ စာနာေထာက္ထား က႐ုဏာပြားေနၾကလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ဆင္းရဲသားအိမ္ႏွင့္ ၿခံ စည္း႐ိုးခ်င္းထိစပ္ေနေသာ လူခ်မ္း သာအိမ္မွ အိမ္ႀကီးရွင္သည္ ဆင္း ရဲသားအိမ္ကို မ်က္လံုးေဒါက္ ေထာက္ၾကည့္ၿပီး မလိုတမာ အကဲ ခတ္ေနလိမ့္မည္။ အိမ္ႀကီးရွင္၏ မလိုတမာမ်က္လံုးေတြကို ျမင္ရ႐ံု မွ်ႏွင့္ သူဆင္းရဲသည္ ရွက္ရြံ႕အားငယ္မိတတ္သည္။ ရွက္ရြံ႕ရာမွ မာနဝင္ၿပီး မခံခ်င္စိတ္ျဖင့္ အိမ္ႀကီးရွင္ကို စိန္ေခၚအန္တု၍လည္း မရႏုိင္ပါ။

ဆုိခဲ့ေသာ ဘဝမ်ဳိးေတြမွ လြတ္ေျမာက္ေအာင္ တုိင္းရင္းသား အားလံုး အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ သံ သယကင္းၾကဖို႔၊ အာဃာတမထား ၾကဖို႔၊ သာတူညီမွ် ဆက္ဆံၾကဖို႔သာ လိုသည္။ မၾကာမီ က်င္းပႏုိင္ေတာ့မည့္ ဒုတိယပင္လံုညီလာခံႀကီးမွာ လည္း တစ္အူထံု႔ဆင္းညီရင္းအစ္ ကို စိတ္ဓာတ္ေတြ လႊမ္းမိုး စီးျပန္႔ လာႏုိင္ၾကပါေစဟု ဆုေတာင္းပါ သည္။ ေတာင္းသည့္ဆုႏွင့္လည္း ျပည့္ေစခ်င္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ခဲ့ရ ေသာ ကႏၲာရလမ္း ဆံုးလုၿပီဟု လည္း ခံစားေနရပါသည္။

ၾကဴးနစ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*