ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးယုလြင္ေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးယုလြင္ေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
October 27, 2016 Asian Fame

5:22 am
ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးယုလြင္ေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း
In Interview

ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးယုလြင္ေအာင္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းျခင္း

u-yu-lwin-aung-copy

မင္းသုေအာင္ ေမးၿမန္းသည္။

အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္အမႈကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႕ဝင္ေလးဦးအား ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ   ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ယင္းတို႔ ၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလက ဥကၠ ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦးရွိေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္သည္ ယခုအခါ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုဥကၠ႒ အပါအဝင္ အဖြဲ႕ ဝင္ ၇ ဦးမွ်သာ က်န္ရွိေတာ့၏။ ထိုမွ်ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ဦးေရႏွင့္ တာဝန္ကိစၥမ်ားကို အရွိန္မပ်က္ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ တာဝန္ခြဲေဝမႈကို မည္သို႔ျပဳလုပ္ ၾကသနည္း။ မည္သို႔ေသာအခက္အခဲမ်ားကိုရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသနည္း။

 အဆိုပါ ေမးခြန္းမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္မွ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးယုလြင္ေအာင္အား ေတြ႕ ဆုံေမးျမန္းထားပါသည္။

►ဦးယုလြင္ေအာင္ခင္ဗ်ာ။ အဖြဲ႕ဝင္ ၄ ဦး ႏုတ္ထြက္သြားတဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ရဲ႕ လက္ရွိေ ဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနေတြကို သိပါရေစ။

ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ၄ ဦး ႏုတ္ထြက္သြားေသာ္လည္း က်န္ ေကာ္မရွင္ ၇ ဦးက ယခင္ လုပ္ ငန္းမ်ားကိုပဲ အရွိန္မပ်က္ ဆက္ လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

►အရင္တုန္းက အဖြဲ႕ဝင္က ၁၁ ဦး၊ အခု ၇ ဦးပဲ ရွိေတာ့တဲ့အတြက္ လက္ရွိလုပ္ေနရတဲ့ အလုပ္နဲ႔ရွိတဲ့  သူနဲ႔ သဟဇာတ   ျဖစ္ရဲ႕လား ခင္ ဗ်ား။

သာမန္အားျဖင့္ စဥ္းစား ၾကည့္ရင္ပဲ ၁၁ ေယာက္လုပ္တဲ့ အလုပ္ကို ၇ ေယာက္လုပ္ရတာ ဆိုေတာ့ နည္းနည္းေတာ့ ကသီ တာေပါ့ဗ်ာ။

အရင္အဖြဲ႕ဝင္ ၁၁ ဦးရွိစဥ္ တုန္းက ဌာန ၅ ခု (လုပ္ငန္း ၅ မ်ိဳး) ကို ေအာက္ပါအတိုင္း တာ ဝန္ခြဲေဝ ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

၁။ ေကာ္မရွင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ ( EC)။ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမ၊ ဒုဥကၠ႒ ဦးစစ္ၿမိဳင္၊ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးယု လြင္ေအာင္နဲ႔ ဦးၫြန္႔ေဆြတို႔ ေလး ဦးက တာဝန္ယူကာ မူဝါဒခ်မွတ္ ျခင္း၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ ရြက္ၿပီး လက္ေတြ႕ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္မႈကို ကြၽန္ေတာ္ဦးယုလြင္ ေအာင္က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ပါတယ္။

၂။ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ။ ေဒၚသန္းႏြဲ႕၊ ဦးစိုးဘုန္းျမင့္ (၂) ဦး။

၃။ လူ႕အခြင့္အေရး ေလ့က်င့္ ပညာေပးေရး။ ဦးယုလြင္ေအာင္၊ ဦးခင္ေမာင္ေလး(၂) ဦး။

၄။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး။ ဦးေဇာ္ဝင္း၊ ေဒါက္တာဥာဏ္ေဇာ္၊ ေဒၚျမျမ (၃) ဦး။

၅။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး။ ဦးၫြန္႔ေဆြ၊ ေဒါက္တာ ျမင့္ၾကည္ (၂) ဦး။

    ယခု ၄ ဦး ႏုတ္ထြက္ၿပီး ေနာက္ ေအာက္ပါအတိုင္း တာဝန္ ခြဲေဝ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္-

၁။ ေကာ္မရွင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ (EC)။ လက္ရွိအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

၂။ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ။ ဦးစိုးဘုန္းျမင့္။

၃။ လူ႕အခြင့္အေရး ေလ့က်င့္ ပညာေပးေရး။ ဦးခင္ေမာင္ေလး။

၄။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး။ ဦးယုလြင္ ေအာင္၊ ေဒါက္တာ ျမင့္ၾကည္။

၅။ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး။ ဦးၫြန္႔ေဆြ။

►၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ အ တြင္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္ မရွင္ရယ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုး ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္စြဲနဲ႔ ျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္ အေရးေကာ္ မရွင္ရယ္၊ ၿပီးေတာ့ လက္ရွိ အဖြဲ႕ဝင္ ၇ ဦးနဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ ေကာ္မရွင္၊ ဒီ ၃ ခု ဘာေတြ ကြာ ျခားသြားလဲ၊ ထူးျခားတဲ့ ေျပာင္းလဲ မႈေတြကို ေျပာျပပါလို႔ဆိုရင္ ဘယ္ အခ်က္ေတြကို အဓိကထား ေျပာ မလဲခင္ဗ်ာ။

၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ဖြဲ႕စည္းခဲ့တဲ့ ၁၅ ဦးပါ ေကာ္မရွင္က ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ (၃၄/၂ဝ၁၁) နဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတရဲ႕ အာဏာနဲ႔ ထုတ္ျပန္၍ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။ ပါရီ အေျခခံမူအရ ဖြဲ႕ စည္းပံု ဖြဲ႕စည္းနည္း သံုးမ်ိဳး ရွိတဲ့
အနက္ တတိယနည္းျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာမွာလည္း ဒီလို ဖြဲ႕စည္း ေပးၾကတာေတြရွိပါတယ္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္မွာ ဖြဲ႕ ေပးတဲ့ ၁၁ ဦးပါ ေကာ္မရွွင္က ေတာ့ ၂၈-၃-၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒ အမွတ္ ၂၁အျဖစ္ ထုတ္ျပန္ျပ ႒ာန္း ခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ႏိုင္ငံ ေတာ္ သမၼတ႐ံုးရဲ႕ အမိန္႔အမွတ္၊ (၂၃/၂ဝ၁၄)ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပါရီအေျခခံ မူအရ ဖြဲ႕စည္းပံုနည္းလမ္း သံုးမ်ိဳး ထဲက ဒုတိယနည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီနည္းက ပါရီအေျခခံမူအရ ပိုမို ခိုင္မာတဲ့ ဖြဲ႕စည္းမႈျဖစ္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ဝင္ ၄ ဦး ႏုတ္ထြက္သြားၿပီး ေနာက္ လက္ရွိ ၇ ဦးသာ က်န္ရွိတဲ့ ေကာ္မရွင္ကေတာ့ မူလ ၁၁ ဦးပါ အဖြဲ႕နဲ႔ ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈ မရွိပါ ဘူး။ ေကာ္မရွင္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္း ခ်က္မ်ားအတိုင္း တာဝန္နဲ႔ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ေတြ အားလံုးအတူတူပါပဲ။ ယခင္ ႏွစ္ေယာက္စီ လုပ္ေနရတဲ့ အလုပ္ကို တစ္ေယာက္စီက ခြဲေဝ တာဝန္ယူရေတာ့ နည္းနည္း အ ခ်ိန္ လိုအပ္မႈေတြ ရွိလာတာပါပဲ။

►အရင္ေခတ္နဲ႔ အခုေခတ္ ဒီႏွစ္ခု မွာ လုပ္ရ၊ ကိုင္ရ၊ စစ္ရ၊ ေဆးရ တာေတြရဲ႕ အေနအထား၊ ဘယ္ ေနရာေတြမွာ သိသိ သာသာ   ေျပာင္းလဲသြားလဲ၊ ဘယ္ေနရာ ေတြမွာေတာ့ မေျပာင္းလဲဘဲ အ ရင္လိုပဲ ဆက္ျဖစ္ေနလဲ၊ ႀကံဳေနရ တဲ့ အေန အထားကို ေျပာျပေပးပါ လားဗ်ာ။

အရင္ေခတ္ဆိုတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္လို႔ဆိုလိုဟန္ရွိပါတယ္။ အခုေခတ္ဆိုတာလည္း ၂ဝ၁၆ ခု ႏွစ္ ဦးထင္ေက်ာ္အစိုးရ လက္ ထက္လို႔ ဆိုလိုတယ္ထင္ပါတယ္။ အရင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ ထက္မွာ ကတည္းကိုက စစ္ေဆးမႈ မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အစပိုင္းမွာ ခက္ခဲမႈေတြ ႀကံဳေတြ႕ေနရေပမယ့္ တျဖည္းျဖည္း အဆင္ေျပမႈေတြ တိုးတက္ လာပါတယ္။ ဥပမာ အ က်ဥ္းေထာင္၊ အက်ဥ္းစခန္း၊ အ ခ်ဳပ္ခန္းေတြ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးဖို႔ ညႇိႏိႈင္းရာမွာ အစပိုင္းက အခ်ဳပ္ ခန္းေတြ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခြင့္ မေပး ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ေနာက္မွ သာ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳခဲ့တာပါ။ အစိုး ရနဲ႔ေတာ့ တိုက္႐ိုက္ မသက္ဆိုင္ ပါဘူး။ သက္ဆိုင္တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန နဲ႔ပဲ ဆိုင္တာပါ။ ဒီဘက္ေခတ္ ေရာက္ေတာ့ တာဝန္ရွိသူ အားလံုး က ေကာ္မရွင္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကို ပိုမို ၿပီး ႀကိဳဆိုအားေပးလာတာ ေတြ႕ ရပါ တယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြက လည္း ပိုၿပီး နားလည္မႈရွိလာၿပီး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈေတြလည္း ပိုမို တိုးတက္လာပါတယ္။ လူ႕အ ခြင့္ အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို တိုက္ဖ်က္ဖို႔ ပိုမို အားေပးကူညီ လာတာကိုလည္း ေတြ႕ရပါတယ္။

►အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ ျဖစ္စဥ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္အေပၚ လူေတြက ယံုၾကည္ မႈ  အထိုက္ အ ေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်သြားလား။ ဒါမွ မဟုတ္လည္း ယံုၾကည္မႈက ဆက္ ရွိေနလား။ အျမင္ကို သိပါရေစ။

အင္းဝအပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ပိုင္း ေကာ္မရွင္အေပၚ လူ တခ်ိဳ႕က ယံုၾကည္မႈ  အထိုက္အ ေလ်ာက္ ေလ်ာ့က်သြားတယ္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ျပည္သူ အားလံုးေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႔ ထင္ ပါတယ္။ ယံုၾကည္မႈရွိေနဆဲ ပုဂၢိဳလ္ ေတြလည္း ရွိေနဦးမယ္
ထင္ပါ တယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ေတာ့ မိမိတို႔ လုပ္သင့္တဲ့ အလုပ္ေတြကို ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားနဲ႔အညီ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိန္ကာ လတစ္ခု ေရာက္ၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ ထိုက္သင့္တဲ့ ယံုၾကည္ မႈေတြ ျပန္ လည္ ရရွိလာလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ ပါတယ္။

►ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္း အ ခ်ိဳ႕ကေတာ့ အက်ဥ္းေထာင္ အခ်ိဳ႕ လူက်ပ္ေနတယ္။ အခြင့္အေရးေတြ ဆံုး႐ႈံးေနတယ္ ဆိုၿပီ ေဝဖန္ မႈ ေတြ ကေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းက ဆူပူမႈျဖစ္ခဲ့တဲ့ ျမင္းၿခံ ေထာင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႕အခြင့္ အေရး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕က လည္း သြားစစ္ေသးတယ္လို႔ သိရေတာ့ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ေတြ႕ခဲ့ရလားခင္ဗ်။      

ျမင္းၿခံေထာင္ကို ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔က စစ္ေဆးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္ ေန႔ က ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေထာင္ဆူပူမႈ ဟာ တကယ္ေတာ့ ေထာင္ဆူပူမႈ မဟုတ္ဘဲ သူတို႔ရဲ႕ ဆႏၵကို ထုတ္ ေဖာ္ၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ က်ဥ္းေဟာင္းတို႔ တင္ျပသလို လူ႔ အခြင့္အေရး ထိခိုက္နစ္နာမႈေတြ ရွိေနတာေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အ က်ဥ္းေထာင္ အက်ယ္အဝန္းနဲ႔ အ က်ဥ္းသားဦးေရ မမွ်မတ ျဖစ္ေန တာ အမွန္ပါပဲ။ ဒါ့အျပင္ ေဆးကု သမႈ အခြင့္အေရးကို ကန္႔သတ္ ထားတာ၊ ယခင္က အဆင္ေျပေန
ခဲ့တဲ့ စားေသာက္မႈကို လက္ရွိ ေထာင္ပိုင္လက္ထက္မွာ မလိုအပ္ ဘဲ ကန္႔သတ္မႈေတြ ရွိလာတာ။ အျခား စည္းကမ္းခ်က္ေတြကို လည္း မလိုအပ္ဘဲ ကန္႔သတ္မႈ ေတြမ်ားတာ စတဲ့ လူ႕အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ နစ္နာမႈေတြ ေတြ႕ရွိရပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း သက္ဆိုင္ ရာ
ဝန္ႀကီးဌာနကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိခ်က္၊ သံုးသပ္ခ်က္၊ အႀကံ ျပဳခ်က္ေတြ ေပးပို႔ထားၿပီး ျဖစ္ပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား လူ႕ အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ Website www.mnhrc.org.mm မွာ လည္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ ထုတ္ျပန္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

►ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ကုလသမဂၢမွာ ျမန္ မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူ႔အခြင့္ အေရးကိစၥကို တင္တာေတာ့ မရွိ ေတာ့ဘူး။ ဒါဟာ   ျပည္တြင္းမွာ တကယ္ပဲ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ိဳး ေဖာက္မႈေတြ အရင္ကထက္ နည္း သြားလို႔လား။

ကုလသမဂၢမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ လူ႕အခြင့္အေရးကိစၥ တင္ရန္ မရွိေတာ့ဘူး ဆိုတာက ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးအရ ယံုၾကည္မႈ အေပၚ အေျခခံတယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္။ ျပည္တြင္းမွာ လူ႕အခြင့္အ ေရး ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ အရင္က ထက္ ေလ်ာ့သြားတာေၾကာင့္လို႔
ေတာ့ မဆိုႏိုင္ေသးပါဘူး။ ျမင္သာ တဲ့ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြရွိေနသလို မျမင္သာတဲ့ မျမင္ႏိုင္တဲ့ လူ႔အခြင့္ အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြဆိုတာ ရွိေနႏိုင္ပါေသးတယ္။ ဒါကို ေကာ္ မရွင္ေရာ၊ အစိုးရေရာ၊ ျပည္သူ တစ္ရပ္လံုးကပါ ဝိုင္းဝန္း ေစာင့္ ၾကည့္ေျဖရွင္းၾကမွသာ ေလ်ာ့နည္း
သြားမယ္လို႔ တင္ျပလိုပါတယ္။

►အခု တိုင္စာေတြ လာတုန္းပဲလား။ ဘယ္ကိစၥေတြ အမ်ားဆံုးလဲ။

တိုင္ၾကားစာေတြကေတာ့ ခု လည္း လာေနတုန္းပါပဲ။ ေျမယာ ကိစၥေတြက အမ်ားဆံုးပါ။ လူ႕အ ခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြကို ျပည္ သူအမ်ားသိရွိနားလည္တိုင္ၾကား ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ကမၻာ့လူ႕အခြင့္ အေရး ေၾကညာစာတမ္း ျမန္မာ ျပည္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ကာတြန္းေ လး ေတြနဲ႔ MRTV မွာ သတင္းမေၾက ညာမီ ထုတ္လႊင့္ေပးေနၿပီး တိုင္ ၾကားႏိုင္ပါသည္ဆိုတဲ့ ေၾကညာ ခ်က္ကိုလည္း မၾကာမၾကာ ထုတ္ လႊင့္ေပးေနပါတယ္။

►တိုင္စာေတြကို ဘယ္လို စစ္ေဆး ေနလဲ။ အႀကံျပဳေပးေနလဲ။ အရင္ တုန္းက တိုင္စာေတြအေပၚ ထူး ျခားတဲ့ ရလဒ္မထြက္ ခဲ့တာေတြ ကိုေရာ ဘယ္လို ဆက္လုပ္သြားဖို႔ အစီအစဥ္ရွိပါသလဲခင္ဗ်။

တိုင္ၾကားစာေတြကို ဖတ္႐ႈ စစ္ေဆးသံုးသပ္အႀကံျပဳဖို႔ ေကာ္ မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးယုလြင္ေအာင္၊ ေဒါက္တာ ျမင့္ၾကည္နဲ႔ ဦးစိုးဘုန္း   ျမင့္တို႔ သံုးဦးကို တာဝန္ေပးထား ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ဟာ ေန႔စဥ္နံနက္ တိုင္း အစည္းအေဝးထုိင္ၿပီး ဝင္ ေရာက္လာတဲ့ တိုင္ၾကားစာေတြ ကို ဖတ္႐ႈေလ့လာသံုးသပ္ၿပီး ဘယ္လို ေဆာင္ရြက္သင့္တယ္ဆိုတာ ဆံုး ျဖတ္ၾကပါတယ္။ အပတ္စဥ္ ေသာ ၾကာေန႔တိုင္းမွာေ တာ့   ေကာ္မရွင္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝ(ယခင္ က ၁၁ ေယာက္စံုညီေပါ့။ အခု ၇ ေယာက္စံုညီေပါ့ေလ)ကို တိုင္စာ ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ လို႔ ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈေတြကို တင္ျပပါတယ္။ အေရးႀကီးတိုင္စာမ်ား ရွိရင္လည္း အဲဒီစံုညီအစည္းအေဝးရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္အရ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ ပါတယ္။ အလ်င္အျမန္ ဆံုးျဖတ္ ရမယ့္ ကိစၥေပၚလာရင္ေတာ့ ေသာၾကာေန႔ထိ မေစာင့္ဘဲ အ ေရးေပၚ စံုညီအစည္းအေဝး ေခၚ ၿပီး တိုင္ပင္ညိႇႏႈိင္း ဆံုးျဖတ္ပါ  တယ္။ ဒါေတြဟာ အခုျပန္လည္ ဖြဲ႕စည္းလိုက္တဲ့ တိုင္ၾကားစာစိစစ္ ေရး အဖြဲ႕ရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က မၿပီးျပတ္ ေသးတဲ့ အမႈတြဲေတြကိုလည္း အဖြဲ႕သစ္က အျမန္ၿပီးျပတ္ေအာင္
ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*