အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး

အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး
October 27, 2016 Asian Fame

8:40 am
အေလးထားေဆာင္ရြက္သင့္ေသာ အမ်ားျပည္သူ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး
In Letters from Editor

အယ္ဒီတာ႕အာေဘာ္

ႏိုင္ငံအဝွမ္းတြင္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္၊ သဘာဝမဟုတ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူအမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ၊ အသက္ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား ေန႔စဥ္ ဆိုသလို ျဖစ္ေပၚေနရသည္ကို စိတ္မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ ေတြ႕ရွိေနရပါသည္။ ထိုသို႔ ဒဏ္ ရာရရွိမႈ၊ အသက္ဆံုး ႐ႈံးမႈမ်ားသည္လည္း မလႊဲသာ မေရွာင္သာ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည့္ အေရအတြက္ထက္ မ်ားစြာပိုမိုေနသည္ကိုလည္း အားလံုးသိ ရွိၾကၿပီးျဖစ္သည္။

သဘာဝေဘး အႏၱရာယ္သည္ ေရွာင္လႊဲ၍မရ အခ်ိန္အခါမေရြး၊ ေနရာေဒသမ ေရြး က်ေရာက္ႏိုင္သည္မွန္ေသာ္လည္း စနစ္တက် ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖင့္ သက္သာမႈရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရးအပိုင္းတြင္ အေျခခံအားျဖင့္ ကယ္ဆယ္ေရး
အေထာက္အကူျပဳ အရန္ပစၥည္းမ်ား စုေဆာင္းထားရွိျခင္း၊ သဘာဝ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ပါက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၱရား ျပတ္ေတာက္ မသြားေအာင္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေလ့က်င့္ျခင္း၊ ျပည္သူလူထုအား အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္မ်ား အသိပညာေ ပးျခင္း၊ အေရးေပၚအေျခအေနအတြက္ ႀကိဳတင္အခ်က္ ေပးစနစ္မ်ား ထားရွိျခင္း အစရွိသည္ျဖင့္ အမ်ားအျပားေဆာင္ရြက္ရန္ ရွိသည္ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ကာ အဘက္ဘက္မွ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာ ႏိုင္ငံ အဖို႔ အေျပာလြယ္သေလာက္
အလုပ္ခက္လွမည္မွန္ေသာ္လည္း အျဖစ္ႏိုင္ဆံုး ႏွင့္ အေကာင္းဆံုး စီမံခန္႔ခြဲရမည္သာ ျဖစ္သည္။

သဘာဝမဟုတ္ေသာ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈမ်ားမွာမူ တရားဥပေဒစိုးမိုး မႈအားနည္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာ အေျခအေနတြင္ ျပည္သူတို႔သည္ မိမိေနအိမ္ေပၚတြင္ေနရင္း ခိုး၊ ဆိုး၊ လုယက္၊ ဓားျပတိုက္ေနၾကသူမ်ားေၾကာင့္ ထိ ခိုက္ေသဆံုးေနၾက ရသည္။ အဝတ္အထည္ဆိုးေဆး၊ ေဖာ္မလင္၊ အက္စစ္၊ ဓာတ္ ေျမၾသဇာအစရွိသည့္ အႏၱရာယ္ရွိ အစားအေသာက္မ်ားကို စားေသာက္ ရင္း ေသဆံုးေနၾကရသည္။ အာနိသင္မရွိေသာ၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးမ်ားလွေသာ ေဆးဝါး အတုမ်ားကို ေသာက္သံုးရင္း ေသဆံုးေနၾကရ သည္။ လံုၿခံဳမႈမရွိေသာယာဥ္ အမ်ိဳး မ်ိဳးကိုစီးနင္းရင္း ဒဏ္ရာရ၊ ေသဆံုးေနၾကရသည္။ အားနည္းလွေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အေျခအေနေၾကာင့္ မေသသင့္ဘဲေသဆံုးေနၾကရသည္။ ၿခံဳ၍ ဆိုရေသာ္ ျပည္သူတို႔သည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အႏၱရာယ္က်ေရာက္ေန သည့္တိုင္ ထိ ေရာက္ဟန္႔တားေသာ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၊ စနစ္က်ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ိဳး မရွိျဖစ္ ေနသည္။ ထိုအေျခအေနကို ကုစားႏိုင္ ရန္အတြက္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကိုအဓိက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ကို အေရအတြက္ေရာ အရည္အခ်င္းပါ ျမႇင့္ တင္ရမည္ျဖစ္သလို ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ေခတ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ ဖ်က္သိမ္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း၊ အသစ္ျပ ႒ာန္းျခင္းမ်ားကို အလ်င္ အျမန္ ေဆာင္ရြက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။

တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အခ်က္မ်ားစြာ ရွိသည့္အနက္ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ေတာ္၊ တည့္၊ မွန္ကန္ေရးသည္ လည္း အဓိကက်သည္။ တရား စီရင္ေရးမ႑ိဳင္၏ အဓိကတာဝန္မွာ အျပစ္ရွိသူကိုအျပစ္ေပးရန္ႏွင့္ အျပစ္မရွိသူ တို႔ကို အကာအ ကြယ္ေပးရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္ တရားစီရင္ေရး နယ္ပယ္အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားေၾကာင့္ အျပစ္ရွိသူတို႔က လြတ္ ေျမာက္ၿပီး အျပစ္မရွိသူတို႔ကိုလည္းအကာအကြယ္မေပးႏိုင္ျဖစ္ကာ ယိမ္းယိုင္ေနေသာ အေနအထားမွ
တည့္မတ္လာေစရန္ အေလးေပးေဆာင္ရြက္ရန္လည္း လိုအပ္သည္။

ျပည္သူလူထုကိုလည္း မိမိေနအိမ္တြင္ ေဘးအႏၱရာယ္က်ေရာက္မႈမရွိေစေရး ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္ႏွင့္ ခရီးသြားလာရာတြင္ေဘး ကင္းလံုၿခံဳေရးအတြက္ သတိျပဳ ရမည့္အခ်က္မ်ား၊ အေရးေပၚအေျခအေနတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္မ်ား၊ သဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္အစီအမံမ်ား အစရွိ သည္တို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အသိပညာေပးထားရန္ လိုသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ျပည္သူအေပါင္း လြတ္လပ္လုံၿခံဳ စိတ္ခ်စြာ ေနထိုင္ ႏိုင္ၾကေရးအတြက္ အစိုးရတြင္တာဝန္ရွိသလို ျပည္သူ တို႔ကလည္း မိမိတို႔တတ္ စြမ္းႏိုင္သမွ် အစြမ္းကုန္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရး သားလိုက္ရပါသတည္း။

အယ္ဒီတာ

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*