ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အေျခခံဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အေၾကြးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အေျခခံဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အေၾကြးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
October 20, 2016 Asian Fame

9:11 am
ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အေျခခံဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အေၾကြးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး
In Articles

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အေျခခံဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ အေၾကြးစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

bank

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အလ်င္အျမန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာေစရန္ အေျခခံက်ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အထူး လိုအပ္ေနသည္ဟု ယူဆမိပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈက႑သည္ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး၏ ေက်ာ႐ိုးျဖစ္ပါသည္။ ယေန႔တိုးတက္ေနေသာ ႏိုင္ငံတိုင္း တြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းေကာင္းစြာ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ ၾကရမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံခ်မ္းသာ ၾကြယ္ဝလာေလေလ ဘ႑ာေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးလာ ေလေလျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ခ်မ္းသာၾ<ြကယ္ဝေသာႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ကို အေျချပဳေသာ စီးပြားေရး စနစ္ျဖစ္ ေပၚသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑ကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ဗဟုိဘဏ္ကို ပိုမိုလြတ္လပ္စြာ စီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္လာသည္ ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူပင္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားမွာလည္း လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာၿပီး ႏိုင္ငံအႏွံ႕ ဘဏ္ခြဲမ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာ ဖြင့္လွစ္ လာၾကသည္ကို ေတြ႕ၾကရပါမည္။ ဘဏ္မ်ား ကြန္ရက္မ်ား ႀကီးထြား လာျခင္းႏွင့္အတူ အလိုအေလ်ာက္ ေငြထုတ္ယူစက္မ်ား၊ ေငြလႊဲဝန္ ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားေငြစာရင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စသည့္ ဘဏ္ဝန္ ေဆာင္မႈအသစ္မ်ားကိုလည္း တိုး ခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည္ကို ေတြ႕ၾက ရပါသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ား ရွိသည့္ တိုင္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑မွာ သံုးစြဲသူလက္ခံလာေအာင္ မ်ားစြာ ေခတ္မီရန္ လိုအပ္ေနေသး႐ံုမက ႏိုင္ငံအႏွံ႔က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ တြင္တြင္ က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳႏိုင္သည္အထိ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ မ်ားစြာလိုအပ္ေနပါေသးသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္း ပညာ အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ ငန္း ဆိုင္ရာ ေငြစာရင္းႏွင့္ အစီ ရင္ခံစာ ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ရန္လည္း လိုအပ္ေနပါသည္။

၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ ရ ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းအက်ပ္ အတည္းေၾကာင့္ ခ်ည့္နဲ႔ခဲ့ရေသာ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္းကို ယခု တိုင္း ျပန္လည္နာလန္ထူႏိုင္ ေအာင္ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲျဖစ္ပါ သည္။ ထိုစဥ္က တရားဝင္ခြင့္ျပဳ မထားေသာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားမွ အိမ္ၿခံေျမ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ အေၾကာင္းျပၿပီး လစဥ္ ၃ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ အတိုးႏႈန္း ႀကီးႀကီးေပးၿပီး တိုငး္ျပည္ လူထုထံ မွ စုေဆာင္းေငြေၾကးမ်ားကို ရယူခဲ့ ၾကၿပီးေနာက္ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၎လုပ္ငန္းမ်ား အားလံုးက်ဆံုးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္၍ထိုစဥ္က အာရွဓနဘဏ္ႏွင့္ ေမဖလားဝါးဘဏ္တို႔ အေပၚ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ စြပ္စြဲ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္လူထု၏ တရားဝင္ဘဏ္လုပ္ငန္းအေပၚ ယံုၾကည္မႈမ်ား က်ဆင္းလာခဲ့သည္။

ထိုအထဲတြင္ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးႏုတ္ထြက္သြားသည့္ အ႐ႈပ္ ေတာ္ပံုေပၚေပါက္လာေသာအခါ ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း၏ အနာဂတ္မွာ မေသခ်ာမေရရာ အေျခအေန မ်ိဳး ႀကံဳေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ၎အခ်က္မ်ားေပါင္းစံုၿပီး ဘဏ္မ်ားေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ အခက္အခဲ ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရၿပီး အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္ မာယူနီဗာဆယ္ဘဏ္၊ အာရွဓနဘဏ္ႏွင့္ ေမဖလားဝါးဘဏ္တို႔ ပိတ္သိမ္းခဲ့ရသည္။ ထိုဘဏ္လုပ္ ငန္းအက်ပ္အတည္းေၾကာင့္ တိုင္း ျပည္လူထု၏ ဘဏ္လုပ္ငန္းအေပၚယံုၾကည္မႈကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ရၿပီး စတင္ျဖစ္ေပၚလာစ အေၾကြးစနစ္မွာ ဗုန္းဗုန္းလဲၿပိဳဆင္းခဲ့ရကာ (Credit Crunch)၊ ယခုတိုင္အမ်ားစုမွာ ေငြသားေပးေခ်မႈကို အဓိကထားလည္ပတ္ေနၾကရပါသည္။

တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ျပန္လည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာရန္ အဓိက လည္ပတ္မႈ ယႏၲရားျဖစ္ေသာ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈစနစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ဦးစြာလိုအပ္ပါသည္။ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေသာ ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈ စနစ္ျဖစ္ေပၚမွသာ စီးပြားေရးအျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးလာႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ လက္ရွိေငြသား ေပးေခ်မႈကို အဓိကထားလည္ပတ္ေနရသည့္ စီးပြားေရးစနစ္မွဘဏ္ကို အေျချပဳသည့္ စီးပြားေရးစနစ္သို႔ ေရာက္ရွိေအာင္ အရင္ ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ KPMG ၏ သုေတသနျပဳထားခ်က္ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္စာရင္းကို ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘဏ္ခြဲစုစုေပါင္း မွာ ၈၆၃ ခုသာရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံထက္မ်ားစြာေသးငယ္ေသာ စင္ကာပူ၊ ကေမၻာဒီးယားႏိုင္ငံမ်ားထက္ အနည္းငယ္သာပိုမိုၿပီး အာဆီယံေဒသအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံ၏ အရြယ္အစား၊ လူဦးေရႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေသာ္ဘဏ္အေရအတြက္ အနည္းဆံုး၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းတြင္ က်ယ္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္သည္ကို ေတြ႕ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ကိန္း ဂဏန္းမ်ားအရ အရြယ္ေရာက္သူ ဦးေရ၏ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ဘဏ္လုပ္ငန္း ဝန္ေဆာင္မႈကို သံုးစြဲႏိုင္ေသးသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ လူထုအလႊာ အသီးသီးက ဘဏ္လုပ္ငန္းကိုတြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳလာႏိုင္ရန္ ဘဏ္ခြဲမ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အလိုအေလ်ာက္ေငြထုတ္ယူစက္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ရန္ ဦးစြာစီမံ ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဆက္တည္းလိုပင္ ဘဏ္အေရအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး သာမက ဘဏ္လုပ္ငန္းကို လူတိုင္းတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳလာေရးကို ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္မွာ ဘဏ္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ မ်ား၏ အရည္အေသြး၊ အရည္ အခ်င္း၊ အေရအတြက္ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္လည္း စီမံၾကရမည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိဘဏ္လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ေငြသားထုတ္ယူ ျခင္း၊ ေပးသြင္းျခင္းျဖင့္ အမ်ားဆံုး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျခင္းေၾကာင့္ စာရင္းေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုခ်င္း စီအတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား ျမင့္ မားလ်က္ရွိပါသည္။ ေငြသားမ်ား ေျမာက္ျမားစြာ ကိုင္တြယ္ရျခင္း ေၾကာင့္ ေငြသားျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္သို႔ ေငြေပးသြင္းရာတြင္လည္း ေငြေရ တြက္ႏိုင္သည့္ အကန္႔အသတ္ ေၾကာင့္ အခက္အခဲမ်ားရွိပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ဘဏ္အသံုးျပဳသူမ်ား အေနျဖင့္ ေငြသားမ်ားအစား ခ်က္ လက္မွတ္ျဖင့္(ဝါ) ဘဏ္အခ်င္းခ်င္းအြန္လိုင္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်ျခင္းစနစ္ (Clearing Cheque/ Interbank Electroic Payment System) မ်ားျဖင့္ သံုးစြဲႏိုင္လာေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္လိုပါသည္။ တိုင္းျပည္၏ ေနရာအႏွံ႕တြင္ လူထုအလႊာအသီးသီးေငြအထုတ္အသြင္း လႊတ္ကူေစရန္ အလိုအေလ်ာက္ ေငြထုတ္ယူစက္(ATM) မ်ားကိုလည္း က်ယ္ျပန္႔စြာတပ္ဆင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ တပ္ဆင္ၿပီး စက္မ်ား၌ လံုၿခံဳမႈကို တာဝန္ယူႏိုင္ရန္လည္း စီမံရမည္ျဖစ္သည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး ဖြံ႕ ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားအားလံုး ေခတ္မီ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကို အသံုး ျပဳလာေစရန္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ဖို႔လိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားအေန ႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာကို စတင္အ သံုးျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း သတင္းအခ်က္အလက္ နည္း ပညာႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ အဆင့္မီဝန္ေဆာင္မႈ အျပည့္အဝေပးႏိုင္ဖို႔ အတြက္ေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ ေတြ႕ရွိ ေနပါေသးသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား အေနႏွင့္ လည္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားနည္းတူ ေခတ္မီသတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာကို အသံုး ျပဳလာႏိုင္ေအာင္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းတစ္ခုလံုး ဟန္ခ်က္ညီညီတိုးတက္ေစရန္ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး တူညီေသာ ယွဥ္ ၿပိဳင္မႈျဖစ္ေပၚေစရန္ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္မ်ားကိုလည္း ပုဂၢလိကဘဏ္ မ်ားႏွင့္ တေျပးညီတူညီေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈေအာက္မွာ ထားရွိရန္ လည္း အထူးလိုအပ္ပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတည္ၿငိမ္ေစရန္အတြက္ဗဟိုဘဏ္၏ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈႏွင့္ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ပိုမိုအားေကာင္း လာေစရန္၊ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ဘဏ္လုပ္ငန္း မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္အၾကား အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ အြန္လိုင္းသတင္းပို႔စနစ္ (Real-time Electronic Reporting System) ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ လိုအပ္ပါမည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကလည္း ဗဟိုဘဏ္မွ လုိအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေပးပို႔ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ဘဏ္လုပ္ငန္း တည္ၿငိမ္ေရး အတြက္ အျခားအေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုမွာ ေကာလာဟလမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ Social Media အသံုးျပဳသူမ်ားျပားလာသည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ မဟုတ္မမွန္ ေကာလာဟလသတင္းမ်ားကို အထူးသျဖင့္ Social Media မ်ားမွ ထုတ္လႊင့္မႈေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းအပါအဝင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရးကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ႏိုင္ငံအက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္လာႏိုင္သည္အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ Social Media မ်ားမွ မဟုတ္မမွန္ ေကာလာဟလထုတ္လႊင့္သူမ်ားကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ ထိေရာက္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒမွာ ေခတ္မီရန္ လိုအပ္ေနဆဲ၊ အေရးယူရန္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနဆဲျဖစ္ရာ လိုအပ္သလို ျပန္လည္သံုးသပ္ျပဳျပင္သင့္ပါသည္။

ဘဏ္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လည္းေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲ မႈစနစ္ (Good Corporate Governace) ႏွင့္အညီ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈ ရရွိေစရန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ဗဟိုဘဏ္၏ ႀကီးၾကပ္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာ စာရင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ စာရင္းဇယားမ်ား ေပးပို႔ရာတြင္ တေျပးတညီ တည္းရွိေစရန္ IFRS, International Financial Reporting Standard ကို လိုက္နာက်င့္သံုးဖို႔လိုပါသည္။ ဒုတိယအေရးတႀကီး ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္အခ်က္မွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ဗုန္းဗုန္းလဲၿပိဳလဲခဲ့ရေသာ အေၾ<ြကးစနစ္ကို စနစ္တက် ျပန္လည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရး ပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ အေၾကြးစနစ္ ျပန္လည္နာလန္ထူလာေစရန္ အေၾကြးသံုးစြဲမႈစနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (Credit Bureau) (သို႔) အေၾကြးသံုးစြဲမႈ ဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္စနစ္ (Credit Information System) ထူေထာင္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။ လက္ရွိဘဏ္ ေခ်းေငြအမ်ားစုသည္ ပစၥည္းပိုင္ဆိုင္မႈကို အေပါင္တင္စနစ္ (Collateral Base)ႏွင့္ ေငြေခ်းေနျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း ေငြေၾကးလိုအပ္ သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ ေခ်းေငြအလံုအေလာက္ရဖို႔ အကန္႔အသတ္ရွိေနပါသည္။ အေၾကြးသံုးစြဲမႈဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ စနစ္ရွိမွသာ အေပါင္တင္မထားေသာ ေခ်းေငြဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ လြယ္ကူမွာျဖစ္ပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ယခုုအခါကဲ့သို႔ တိုင္းျပည္အတြက္ အေရးပါေသာ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္လိုအပ္သည့္ ေခ်းေငြမ်ား ေခ်းေပးရန္အတြက္ အေၾကြးသံုးစြဲမႈစနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (Credit Bureau) ႏွင့္ကုမၸဏီမ်ား အေၾကြးသံုးစြဲမႈအာ မခံစနစ္ (Corporate Credit Guarantee Scheme) မ်ား ပီျပင္စြာ ေပၚေပါက္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ Credit Bureau စတင္ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္ေပမယ့္ အျမန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ဝိုင္းဝန္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အေၾ<ြကးသံုးစြဲမႈ စနစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (ဃမနိငအ ႀကမနေက)
အေကာင္အထည္ေပၚလာဖို႔အတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈကေတာ့ အဖြဲ႕ဝင္ဘဏ္မ်ားထံမွ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကန္စြာအခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေခတ္မီသတင္းအခ်က္ အလက္ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာ နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ေပးပို႔ႏိုင္ေရးျဖစ္ပါသည္။ ဘဏ္အသံုးျပဳသူမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို မွန္ကန္စြာအခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီေပးပို႔ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္မ်ားအပါအဝင္ အဖြဲ႕ဝင္ဘဏ္မ်ား အားလံုးအေနျဖင့္ ဗဟိုမွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ အဓိကဘဏ္စနစ္ (Centralized Core Banking System) ကို အသံုးျပဳရန္ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ယခုအခါ အေမရိကန္ျပည္ ေထာင္စု၏ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔အ ေရးယူမႈအားလံုးကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ ၿပီျဖစ္ရာ ျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမ်ားစြာ ဝင္ေရာက္လာၿပီး တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး ဦးေမာ့လာဦးမည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါသည္။ ထိုသို႔အလားအလာေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေနသည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အလ်င္အျမန္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္ေသာ ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ ေကာင္းမြန္က်ယ္ျပန္႔စြာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ ေရးႏွင့္ စနစ္က်နေသာ အေၾကြးသံုးစြဲမႈစနစ္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္ေရးတို႔မွာ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည့္ မရွိမျဖစ္လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေကာင္းထက္ေကာင္း

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*