ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ ျပပြဲတြင္ ေနာက္ ဆုံးေပၚ နည္းပညာ မ်ား ထည့္သြင္း ျပသမည္

ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ ျပပြဲတြင္ ေနာက္ ဆုံးေပၚ နည္းပညာ မ်ား ထည့္သြင္း ျပသမည္
October 20, 2016 Asian Fame

10:24 am
ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ ျပပြဲတြင္ ေနာက္ ဆုံးေပၚ နည္းပညာ မ်ား ထည့္သြင္း ျပသမည္
In Bussiness

ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ ျပပြဲတြင္ ေနာက္ ဆုံးေပၚ နည္းပညာ မ်ား ထည့္သြင္း ျပသမည္

business-copy

HEZ
ရန္ကုန္၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၇

ေရႏွင့္ေရဆိုး စီမံေျဖရွင္းမႈ နည္းပညာဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲ စြမ္းအင္ဆုိင္ရာမ်ား သိ ရွိေစရန္အတြက္ Myanmar  Water 2016 & Renewable Energy Myanmar 2016 ျပပြဲကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕၊ Myanmar Event Park  တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂ဝ
ရက္မွ ၂၂ ရက္ အထိက်င္းပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါျပပြဲသို႔ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၆ ႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၅ဝ ေက်ာ္က လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၊ ေရႏွင့္ေရဆိုး စီမံေျဖရွင္းမႈ ကြၽမ္း က်င္ပညာရွင္မ်ား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ မ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ိုက္တာမ်ား စသည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား လာေရာက္ၾကမည္ ျဖစ္ ၿပီး ေရႏွင့္ေရဆိုး စီမံေျဖ ရွင္းမႈ နည္း ပညာ၊ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ ႏွင့္စြမ္းအင္ျပည့္ဝနည္းပညာ စသည့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲတို႔ကိုပါ  ထည့္သြင္း က်င္းပမည္ျ ဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

”ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  စီးပြားေရးဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕ စားဝတ္ေနေရး ေကာင္းမြန္ေစဖို႔ ကတိကဝတ္ထားၿပီးေတာ့ Myanmar Water2016  က ေရရွည္တည္ တံ့တဲ့ အနာဂတ္ေရအရင္းအျမစ္ ဆီသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေခၚေဆာင္ သြားဖို႔ဆိုတဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့ ရည္ရြယ္ ခ်က္နဲ႔အတူ ေရႏွင့္ေရဆိုး စနစ္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ ဆန္းသစ္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈေတြ ေရသန္႔စင္ ေဘးကင္းဖို႔အတြက္ အနာဂတ္စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ ဆိုင္ဖို႔ အထူးစီစဥ္ထားတာပါ”ဟု  UBM Asia(ASEAN  စီးပြားေရး) ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ
Mr.Gandhi က ေျပာသည္။

အဆိုပါျပပြဲသည္   ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ျပည့္ဝေရး အေျဖမ်ားႏွင့္ အသစ္ တီထြင္မႈ အဝန္းအဝိုင္းေပၚ တစ္မူ ထူးျခားရွင္းလင္းစြာ အခ်က္အခ်ာ ထားသည့္B2B ၿပပြဲတစ္ခုျဖစ္ သည္။

ယခုက်င္းပမည့္ ျပန္လည္သုံး  စြမ္းအင္ျပပြဲတြင္ ေၿမ ဆီလႊာသုံး စြမ္းအင္၊ စြန္႔ပစ္စြမ္းအင္၊ ေလာင္ စာဆီ၊ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕၊ ေနေ ရာင္ ျခည္ သုံးစြမ္းအင္၊ ေလႏွင့္ေရအား လွ်ပ္စစ္ စြမ္းအင္တို႔ပါဝင္သည့္ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာမ်ားကို ထည့္သြင္းျပသသြား မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*