အုိဘယ့္ E – Government

အုိဘယ့္ E – Government
October 19, 2016 Asian Fame

8:33 am
အုိဘယ့္ E – Government
In Articles

အုိဘယ့္ E - Government

egov

၂၁ ရာစုအတြင္း အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲလာေနေသာ နည္းပညာမ်ားစြာတို႔၏ လိႈင္းဂယက္ႏွင့္ အတူ ဖြဲ႔စည္းပါဝင္ေနၾကေသာ လူသားတို႔၏ နိစၥဓူဝလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သည္လည္းသမား႐ိုးက် ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ေနၾကရာမွ နည္းပညာလိႈင္းကို စီးနင္း၍ အသြင္သဏၭာန္သစ္ကိုယူကာ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝထဲသို႔ စိမ့္ဝင္ပ်ံ႕ႏွံလာေနေၾကာင္း သတိျပဳမိၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မၾကာေသးခင္ကပင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း E-Government ဟူေသာအသံမ်ားကုိ ျပန္လည္ၾကားေနရသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔အသံထြက္ ေပၚလာခဲ့ျခင္းသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ၃ ႏွစ္ခန္႔က်ပ္ ၁၆ ဘီလ်ံ ခန္႔အကုန္အက်ခံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးမွ လားလားမွပင္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာစနစ္တစ္ခုကုိ ျပန္လည္အသက္သြင္း ရန္ႀကိဳးစားေနျခင္းပင္ ျဖစ္မည္။ ဝန္ႀကီးဌာန ကိုယ္စားျပဳသည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ (Web Page) မ်ား လႊင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ အမ်ားစုမွာ web page မ်ားကို ျပင္ပမွ ICT ကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ညိႇႏိႈင္းတိုင္ပင္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မွာမူ ၎ web page မ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲသူ (web admini-strator) ထား၍ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေနာက္ဆံုး အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား web page မ်ားတြင္ လႊင့္တင္မေပးႏိုင္ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ E-Government ေဖာ္ေဆာင္မႈ အေနအထားသည္ ေနာက္က်သည့္အေနအထားပင္ ျဖစ္ေနၿပီ အိမ္နီးျခင္းထုိင္းႏုိင္ငံပင္ မဆုိထား ႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းအေျခ အေနမေဝးကြာလွေသာ ဗီယက္နမ္ကုိပင္ လုိက္မမီေသးသည့္ အေျခအေန ျဖစ္သည္။ E-Government လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္မွာ အစိုးရ၏ ခ်မွတ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာ၊ ပါဝင္သက္ဆိုင္သူမ်ား၊ နည္းပညာ စသည္တို႔အားလံုးကို ေပါင္းစပ္ညႇိ ႏိႈင္းကာ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရေသာ က်ယ္ျပန္႔ခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္၊၊ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ E-Government အသြင္ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္၏ ပထမဆံုးေသာအခ်က္မွာ မိမိအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ Website ျပဳလုပ္ၿပီး သတင္းအခ်က္အလက္ ထုတ္လႊင့္ ျဖန္႔ခ်ိျခင္း ျဖစ္ပါသည္၊၊ ထို႔ေနာက္ ယင္း Online ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္သည့္ Online Interface ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း၏ လုပ္ငန္းရပ္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရာမွ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္ အစိုးရလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ Electronic ပံုစံခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္သူမ်ားအား ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည္၊၊

Web- portal မ်ားထူေထာင္လာႏိုင္သျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူအၾကား One- to- One- Relation-ship လုပ္ႏိုင္လာရာ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူလူထုအၾကား ႏွစ္လမ္းသြားဆက္သြယ္မႈ Two-Way Communication Channels မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္လာႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ ေနာက္ E-Government ၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္မူ ျပည္သူလူထုသည္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား သီးျခားစီအကြဲကြဲအျပားျပားဆက္ဆံရမည့္အစား အစိုးရ အဖြဲ႕အားလံုးအတြက္ ဆက္သြယ္မႈ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ One- Stop- Shop ပံုစံ ျဖစ္လာေပမည္၊၊

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မုိဘုိင္းေအာ္ပေရတာမ်ား ၏ ေကာက္ယူထားသည့္ စာရင္းမ်ားအရ ျမန္မာျပည္တြင္ တယ္လီဖုန္းလႊမ္းၿခံဳမႈ ၉၅ ရာခုိင္ ႏႈန္းရွိေနၿပီး ျမန္ မာျပည္သူမ်ား၏ ၂၅ သန္းေက်ာ္သည္ မုိဘုိင္းဖုန္းဝန္ေဆာင္ မႈကုိရရွိေနကာ ၁ဝ သန္းထက္မနည္းေသာ လူဦးေရသည္ အင္တာနက္ကုိ အသုံးျပဳ ေနၾကသည္။ ယခု အေျခအေနသည္ E-Government ကုိျပန္လည္စတင္ရန္အခ်ိန္ေကာင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သတင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ (ICTs) ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ အသိပညာမ်ားဖလွယ္မႈ လြယ္ကူလ်င္ ျမန္လာသည္ႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ပုိမုိေခ်ာေမြ႔ အဆင္ေျပလာေစမည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရယႏၱရားကို ေျပာင္းလဲလုိက္ ျခင္းေၾကာင့္ အစုိးရ၏ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပုိမုိ ျမင့္မားလာေစရန္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမ်ားလည္း ပုိ၍ ရွိလာႏုိင္မည္။

၎သည္ပင္ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားႏွင့္ အစုိးရမ်ား ထပ္ခါတလဲလဲ ေျပာဆုိေနေသာ ျပည္သူ႔ဗဟိုျပဳစနစ္ကိုပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္အေရးႀကီးေသာ ေမာင္းႏွင္အား တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အစိုးရ၏ လုပ္ပံု ကိုင္ပံု၊ သတင္းအခ်က္မ်ားကို စီမံကိုင္တြယ္ပံု၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံပုံဆက္ဆံနည္းမ်ား ေျပာင္းလဲလာ ျခင္းမ်ားသည္ပင္ E-Government ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္ေသာ E-Government ဆုိသည္မွာ ေနာက္ဆုံးေပၚ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား၊ မိုဒမ္းမ်ား တပ္ဆင္လိုက္႐ံုျဖင့္ ျဖစ္မလာႏိုင္ေပ။ သမၼတ႐ံုး ဝက္ဘ္ဆုိက္၊ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ Facebook စာမ်က္ႏွာမ်ားလႊင့္တင္ထားျခင္း၊ Call Center မ်ားဖြင့္လွစ္ထား႐ံုျဖင့္ ျဖစ္လာႏုိင္မည္မဟုတ္ေပ။ အစိုးရ၊ ျပည္သူ၊ ပုဂၢလိက က႑တို႔ၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ အသက္ဝင္လႈပ္ရွားမႈျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးစေသာ လုပ္ငန္းအသီးသီး၏ အသံမ်ား၊ အေတြး မ်ားကုိ အစိုးရလုပ္ငန္းေတြ ျဖစ္လာေအာင္ ပံုေဖာ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ လုပ္ေဆာင္ရန္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ (E- Government Master Plan)တစ္ခုကို အၾကမ္းေရးဆြဲခဲ့ေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အားနည္းခဲ့ၾကသည္။

သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိအစိုးရသည္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္က မေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ Master Plan ကို ျပဳ ျပင္မြမ္းမံၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးကို တင္ျပထားေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ E-Government ကုိ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ အမ်ဳိးသား အုိင္စီတီေကာင္စီ၊ ဦးစီးေကာ္မတီကို သမၼတ႐ံုး၏ တုိက္႐ုိက္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ E- Government အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီ တစ္ရပ္ကုိ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ္လည္း ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

”ကြၽန္မတုိ႔ အေနနဲ႔လည္း အစိုးရ အစိုးရခ်င္း E-Government ပဲ စႏုိင္ပါေသးတယ္။ အစိုးရနဲ႔ လူထုကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးဖုိ႔ လုပ္ႏုိင္ဖို႔ အပုိင္းကေတာ့လိုေသးတယ္” ဟု E-Government ဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚႏြယ္နီ စိုးရင္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ E-Government အ လုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေျပာခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ယခင္အစုိးရလက္ထက္တြင္ က်ပ္ဘီလ်ံခ်ီ၍ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းမွာ Source Code မ်ားကဲ့သုိ႔ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ အစုိးရထံတြင္က်န္ရွိခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ပုဂၢလိက ေဆာင္ရြက္သူမ်ားထံတြင္သာရွိခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တုိ႔အက်ိဳးစီးပြားကုိသာ အသုံးခ်ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေဝဖန္မႈမ်ားရွိသည္။

”အရင္အစိုးရတုန္းက လုပ္ခဲ့တဲ့ NLP Project ကလုပ္ခဲ့တဲ့ Result ေတြ Data ေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ။ အဲ့ဒီ Data ေတြ ဘယ္သူ႔လက္ထဲရွိေနလဲ။ ဒီေလာကထဲကလူေတြ သိၿပီးသားပါ။ လက္ရွိအစိုးရ အဲ့ဒီကိစၥ ဘာမွမသိဘူး။ အဲ့ဒီအခ်ိန္တုန္းက အခု NLD ဆိုတာေတြ ဘယ္အခ်ိန္ အဖမ္းခံရမလဲ ေစာင့္ေနရၿပီး ဘယ္သူကမွ ေဆးေဖာ္ေၾကာဖက္ မလုပ္ရဲတဲ့အခ်ိန္အဲ့ဒီ NLP ႀကီးဘာလို႔ မေအာင္ျမင္သလဲ။ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္မေမွာက္၊ ေမွာက္ရင္ ဘယ္လိုေမွာက္ခဲ့သလဲ ေျဖရွင္းဖုိ႔ လုိၿပီ” ဟု Blue Ocean Operating Management ကုမၸဏီ၏အႀကံေပး ဦးမင္းေတဇညြန္႔တင္ က ေျပာသည္။

Info Digest Media House ၏ အယ္ဒီတာ ဦးဟန္ေဇာ္ကလည္း “ E-Government လုိ႔ဆိုလုိက္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ က်န္ေနတာက အေျခခံအေဆာက္အဦပုိင္း၊ ေနာက္တစ္ခုက ဝန္ႀကီးဌာန နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြက E-Government ထက္ သူတို႔အက်ိဳး စီးပြားပဲ လုပ္ခဲ့ၾကတာမ်ားတယ္။ အုိင္စီတီနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စံႏႈန္းေတြထားဖို႔လည္း ေဆြးေႏြးဖို႔ လိုပါတယ္။ တိက်တဲ့ မူဝါဒခ်မွတ္မႈေတြ မရွိတာလည္း ေတြ႔ရတယ္”ဟု ေဝ ဖန္ထားသည္။

E-Government စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ မွတ္ပံုတင္ဆိုင္ရာမ်ားသည္ အဆင့္ျမင့္ Smart ကတ္မ်ားျဖစ္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ရြာမ်ား၏ လိပ္စာစနစ္ Zip Code စနစ္ေတြ ေခတ္မီရန္လည္း လုိအပ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ စံသတ္မွတ္ႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဌာနအခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္ရာတြင္ လုံၿခံဳမႈမ်ားရွိေစရန္ Data Center မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားလည္း လုိအပ္ မည္ျဖစ္သည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔မွာ စံသတ္မွတ္ခ်က္လံုးဝမရွိဘူး။ စံသတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေတာ့ E-Government ဘယ္ Platform ႀကီးပဲလုပ္လုပ္ နံပါတ္ (၁) အခ်က္က ေဖာင့္(font) ျပႆနာရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေဇာ္ဂ်ီသံုးမွာလား၊ ယူနီကုဒ္သံုးမွာလား။ နံပါတ္ (၂) အခ်က္မွာက်ေတာ့ စံသတ္မွတ္ခ်က္မွာ အဂၤ လိပ္လိုေပါင္းတဲ့ ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ့္နာမည္ကို Min နဲ႔ ေပါင္းမွာလား၊ Minn နဲ႔ ေပါင္းမွာလား။ အဲ့ဒီလိုဟာမ်ဳိးေပါ့။ မိုဘုိင္းဖုန္းေတြက အစေပါ့။ ဘယ္လုိဟာမ်ဳိးကိုသြင္းရမယ္။ Root ေဖာက္တယ္၊ ၿပီးရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲ့ဒီ့ဖုန္းေတြေပၚမွာ မိုဘိုင္းဘဏ္းကင္း အပလီေကးရွင္းေတြ (Mobile Banking Applications) တင္တယ္။ လံုၿခံဳေရးအတြက္ ေမ့လိုက္ေတာ့ ဘာမွ စဥ္းစားလို႔မရဘူး။ ဒါက စံသတ္မွတ္ခ်က္လိုတဲ့ ဟာေတြေပါ့”ဟု ဦးမင္းေတဇညြန္႔တင္က ဆုိသည္။

E-Government အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စုိးရိမ္စိတ္တခ်ိဳ႕လည္း ရွိေနေသာေၾကာင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈေႏွာင့္ေႏွးရေၾကာင္း သုံး သပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အဆင့္ဆင့္ ျဖတ္သန္းရေသာ လုပ္ငန္းကုိသာ လုပ္ကုိင္လုိၾကၿပီး စနစ္က်ေသာ E-Government ကုိ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ေစလုိမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း သုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာသည္။

”တစ္ခ်က္အေနနဲ႔က ဝန္ထမ္းတခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဒီနည္းပညာေတြကုိ အသုံးျပဳၿပီး လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခါမွာ ရာထူးေတြဘာေတြမွာ ေနာက္က်မလား၊ တတ္တဲ့သူကပုိၿပီး ေနရာေပးခံရမလားဆုိၿပီး ေတြးတာေတြရွိေတာ့ အေကာင္းဆုံးနည္းက လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့သူေတြကုိလည္း ဒီတုိင္းပဲဆက္လုပ္ပါေစ။ ေနာက္မွ လုပ္တဲ့သူေတြကေတာ့ နည္းပညာေတြနဲ႔ သြားတဲ့နည္းလမ္းကေတာ့ ေကာင္းမယ္လုိ႔ ပညာရွင္ေတြက ေျပာၾကတာရွိပါတယ္”ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံကြန္ပ်ဴတာ ဖက္ဒေရးရွင္း၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆုိသည္။

စနစ္တစ္ခု အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ရန္အတြက္သည္ အစုိးရသာ လုပ္ေဆာင္ရမည္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားကပါ ကူညီေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အစုိးရကလည္းစနစ္ကုိ မွန္ကန္မွ်တစြာ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ ျဖစ္သည္။ နည္းပညာကုိ မသုံးလုိေသာ ျပည္သူမ်ားကုိ သုံးခ်င္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးရ မည္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-ပုံမွန္အား ျဖင့္ ႐ုံးကုိလာ၍ မွတ္ပုံတင္ပါက ၁ဝဝဝဝ က်ပ္က်သင့္ေသာ လုပ္ငန္းကုိ အင္တာနက္အသုံးျပဳ၍ မွတ္ပုံတင္ပါက ၈ဝဝဝ က်ပ္သာ ေကာက္ယူျခင္းကဲ့သုိ႔ေသာ နည္းလမ္းမ်ားအျပင္ အျခားေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ဆြဲ ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အျပင္ ကြန္ပ်ဴတာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း ပစၥည္းေရာင္းႏုိင္႐ုံ၊ ကုိယ္က်ိဳးစီးပြားကုိသာ ေရွ႕တန္းတင္႐ံုသာမဟုတ္ဘဲ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ၾကရန္လည္း လုိအပ္မည္ျဖစ္သည္။ E-Government အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ႐ုပ္ျပသက္သက္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ေထာင္၍ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းထက္ Solutions မ်ားထုတ္ကာ အေျဖရွာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း အထူးသတိျပဳရန္လုိအပ္မည္ျဖစ္ေပသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*