ျပႆနာကို ေရွာင္ရင္ တိုင္းျပည္ ပိုေမွာင္ေတာ့မည္

ျပႆနာကို ေရွာင္ရင္ တိုင္းျပည္ ပိုေမွာင္ေတာ့မည္
September 7, 2016 Asian Fame

11:06 am
ျပႆနာကို ေရွာင္ရင္ တိုင္းျပည္ ပိုေမွာင္ေတာ့မည္

Popular Choice ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ားအနက္  အမ်ားျပည္သူ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အေရး ပါေသာ၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုး တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းတစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးဟု ယူဆသည့္အေၾကာင္းကို ေရြးခ်ယ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။တစ္ပတ္ အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့သည္တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရာ စာဖတ္သူတို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုကြဲလြဲမႈသည္ပင္  မတူညီေသာ အျမင္မ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္ သည္ျဖစ္၍ အသိညဏ္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားသံုးသပ္ႏိုင္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္မူ ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ စာဖတ္ပရိသတ္ တို႔ အတြက္ ရင္းႏွီးရ ေသာအခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခားမႈတို႔ကို သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

7

အစိုးရသစ္ အစဥ္တစိုက္ ေၿကြးေၿကာ္ခဲ့ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံု ညီလာခံကေတာ့ အမွန္တကယ္ စတင္ ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သလို ကနဦး နိဒါန္းခရီးလည္း ၿပီးခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပင္လုံဟု ဆိုေတာ့ ဤရက္မ်ား အတြင္း မီဒီယာအႏွံ႔ ျမင္ေတြ႔ရဖန္ မ်ား၍ ႐ိုးအီေကာင္း အီၾကမည္။ တကယ္ေတာ့ ပင္လံုအေရးအရပင္ ဆိုေသာ္ျငား အမွတ္မဲ့ျဖစ္ကာ ေက်ာ္သြားရန္ မသင့္ ၍ ေရးရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ဝင္ထိုင္ မေနေသာ္လည္း အားလံုးႏွင့္ ဆိုင္သည္

၂၁ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားစုအေနျဖင့္ ဤအေရးသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ား ၾကားမွ ျပႆနာ သက္သက္ဟု ထင္ၾကသည္လည္း ရွိသည္။ အစိုး ရ၏ တာဝန္သက္သက္ဟု ယူဆ သူမ်ားလည္း ရွိမည္။ မမွားပါ။ အစိုးရဟူသည္ အာဏာႏွင့္ လုပ္ ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းခံထားရသူမ်ား ျဖစ္ရာ တာဝန္အျပည့္ရွိသည္က အမွန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရး အေနအထားက ထိုမွ်ေလာက္ မ႐ိုးစင္းပါ။ အဓိက အားျဖင့္ အခိုင္အမာေရးဆြဲထား ေသာ ၂ဝဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ အရ ပင္လံုညီလာခံသည္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသည္ထက္ပင္ ခက္ ခဲလိမ့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။  ဤ အေနအထားကိုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ညီလာခံတြင္ ဖတ္ၾကား ၾကသည့္ ကိုယ္စားျပဳရာ အလိုက္ စာတမ္းမ်ားအရ သိႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈ ျဖစ္ေစလိုမႈတို႔ အရလည္း ေရွ႕ဆက္ရမည့္ လမ္း အတြက္ ခရီးၾကမ္း အေျခအေန ကုိ ႀကိဳေတြးႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုပါလွ်င္ လာလတၱံေသာ အနာဂတ္အတြက္ မည္သို႔ေဆာင္ ရြက္ၾကရမည္နည္း ဟူေသာ ေမး ခြန္းရွိပါလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အႀကံ ညဏ္၊ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားအရ နည္းလမ္းမ်ား စြာလည္း ေပၚလာ ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့သည့္အတုိင္း အမွတ္တမဲ့ၿပီးေပ်ာက္ေက်ာ္လႊား မသြားေစလိုေ သာ ေက်ာ႐ိုးတစ္ခုရွိေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ အထူး ခ်ဥ္းကပ္ သတိေပးလိုျခင္း ျဖစ္ပါ၏။

h

တိတိက်က်ဆိုရပါလွ်င္ ပင္လံုညီလာခံ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ ေျပာၾကားေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၏ မိန္႔ခြန္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံ ေရးအတြက္သာမက ျမန္မာလူမႈ အဖြဲ႕အစည္း အတြက္လည္း စံထား ေတြးေတာစရာ အေျဖပင္ ျဖစ္ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထို အတိုင္း ျဖစ္ပ်က္ေနၾကေသာ အ႐ိုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္သာ ဆိုပါက မည္သည့္ အရာ မွ ေရွ႕ေရာက္ေတာ့မည္ မဟုတ္၍ျဖစ္၏။ပင္လံုညီလာခံကို ႐ုပ္သံ မီဒီယာမ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ ထုတ္လႊင့္ သည့္တိုင္ ေသခ်ာေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာၾကသူတို႔ နည္းပါမည္။ ျပည္ သူ မ်ားထဲတြင္ ပို၍ နည္းပါးမည္ ဟုယူဆရပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ဤကဲ့သို႔ေသာ အေလ့ အထမ်ိဳး နည္းပါး၍ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ မ်က္ကြယ္ျပဳမ ထားပါ။ မထားသည့္အျပင္ ျပည္သူက အဓိကေနရာတြင္ ပါဝင္ေနေၾကာင္း ကိုလည္း အားလံုးကို သတိေပး လုိက္ပါေသးသည္။

”အခု ဒီညီလာခံႀကီးအတြင္း မွာေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကုိ ျပည္သူလူထုသိႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔လႊင့္ေပးပါတယ္။ဒီလုိလႊင့္ ေပးျခင္းအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုဟာ ကြၽန္မတုိ ႔ရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ထဲမွာ မျဖစ္မေန ပါဝင္ရမယ့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ျဖစ္တယ္ဆုိတာကုိ နားလည္ေစခ်င္တယ္။ ျပည္သူ မ်ားအေနနဲ႔ ကြၽန္မတုိ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖုိ႔ဘယ္လုိ အခက္အ ခဲေတြ ေက်ာ္ လႊားဖုိ႔လုိမလဲဆုိတာကုိ နားလည္ ေစခ်င္တယ္။ အခက္အခဲေတြရွိ တယ္ဆုိတာ သိမွ ဒီအခက္အခဲ ေတြကုိ ဘယ္လုိ ေက်ာ္လႊားရမလဲ ဆုိတဲ့အေျဖကုိ ကြၽန္မတုိ႔ ရွာႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္”ဤစကားက အားလံုးအမွတ္ မဲ့မေနၾကဘဲ ဂ႐ုတစိုက္ေလ့လာ ျခင္းျဖင့္ တကယ္တမ္းရင္ဆုိင္ေန ရေသာ အခက္အခဲမ်ားကို ပကတိ အတိုင္း သိျမင္ကာ အေျဖရွာတတ္ ၾကမည္၊ မည္သည့္ေနရာမွ ပါဝင္ လာ ႏိုင္ၾကမည္ဆိုျခင္းကို ႏႈိး ေဆာ္လိုက္ျခင္းဟု ယူႏိုင္ပါသည္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေအာင္ ဖံုး ကြယ္ထားျခင္း မဟုတ္၍ အားလံုး ၏ ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ သေဘာထား ကို အတုိင္းသားသိျမင္ခဲ့ၾကျခင္းက အဖိုးတန္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ”အခုဆုိရင္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီး ပုဂၢဳိလ္မ်ားအရ အစုအဖြဲ႕မ်ားအရ ေျပာသြားတဲ့ ေနရာမွာ ဘယ္သူေတြဟာ အတိတ္ ကုိ ပုိၿပီး လွည့္ၾကည့္တဲ့ ေနရာမွာ အားသန္ သလဲ။ ဘယ္သူေတြဟာ အနာဂတ္ကုိ မ်က္ႏွာမူတဲ့ ေနရာ မွာ အားသန္သလဲ ဆုိတာလည္း ေပၚလာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း ဒါေတြက ထာဝရ မဟုတ္ပါ ဘူး။ အခုခ်ိန္မွာ အတိတ္ကုိလွည့္ ၾကည့္ေနတဲ့ ပုဂၢဳိလ္မ်ားဟာ ေနာင္ တစ္ခ်ိန္မွာ အနာဂတ္ဘက္ကုိ လွည့္သြားတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါ တယ္။ ျဖစ္ဖုိ႔လည္း ကြၽန္မတုိ႔ေမွ်ာ္ လင့္ပါတယ္။ အတိတ္ရဲ ႕ခ်ည္ေႏွာင္ မႈကုိကြၽန္မတုိ႔က ခံေနမွာလား။ အ နာဂတ္ကုိ သတိၱရွိရွိနဲ႕ ရင္ဆုိင္ၿပီး ေတာ့ တည္ေဆာက္သြားမွာလား ဆုိတာကုိ ကြၽန္မတုိ႔ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ဦးခ်င္း ဆုံးျဖတ္ရ မယ့္ ကိစၥျဖစ္ ပါတယ္”ဟု ဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါမည္။ အျပစ္တင္မႈမပါဘဲ တံခါးဖြင့္ ထားေပးသည့္ သေဘာထားႀကီးမႈ ဟူသည္ လက္ခံ႐ံုမွ် မဟုတ္ဘဲ  ကိုယ္တုိင္ က်င့္သံုးရမည့္ တရားဟု ခ်ျပျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤစကားတို႔က ပင္လံုညီလာခံတစ္ ခုတည္းကိုသာ ရည္ညႊန္းသည္ မ ဟုတ္ဘဲ ေနရာဌာနတိုင္းႏွင့္ သက္ ဆုိင္သည္ဟု ယူသင့္ပါသည္။

ကိုယ္သည္သာ ျပႆနာအစစ္

”အထူးသျဖင့္ ျပႆနာကုိ စုိး ရိမ္စရာ မရွိပါဘူး။ ျပႆနာ မရွိ ခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနရတာဟာ ဒါကသာ စုိးရိမ္စရာျဖစ္ပါတယ္။ ျပႆနာ မရွိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေန ရင္ ျပႆနာေ တြ ေျဖရွင္းႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဆိုခဲ့ေသာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အဆိုပါ စကားက အလြန္တန္ဖိုးရွိပါသည္။ ပင္လံု ညီလာခံမွ မဟုတ္၊ အစိုးရအ ဖြဲ႕အတြင္းမွမဟုတ္၊ တပ္ မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူၾကားတြင္သာ မဟုတ္၊ အစိုးရဝန္ထမ္းေလာက အတြင္းသာမဟုတ္၊ ကုမၸဏီမ်ား အတြင္းတြင္သာ မဟုတ္ဘဲ လူ သားမ်ား တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးၾကား၊ မိသားစု အခ်င္းခ်င္းၾကားအထိ အဓိပၸာယ္ သက္ေရာက္မႈ ရွိပါ သည္။  အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ သာ မဟုတ္ဘဲ မိမိတို႔က်င္လည္ရာ လုပ္ကိုင္ရာ ဌာန အသီးသီးတြင္ လည္း ဤကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာ အစစ္ကို မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ျပႆနာ မဟုတ္သည္တို႔ကို အေရးအရာ လုပ္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ အေျဖမွန္ မရဘဲ အခ်ည္းႏွီး အက်ိဳးမဲ့ျခင္း မ်ား ျဖစ္ေပၚတတ္သည္ကို သတိမူ သင့္လွပါသည္။

မွားယြင္းေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈႏွင့္ နည္းမမွန္ေသာ ကိုင္တြယ္မႈမ်ား ေၾကာင့္လည္း အေျဖမွန္ေဝးဆို သည့္အျပင္ အရည္အခ်င္းရွိေသာ လူမ်ားကိုလည္း လက္လြတ္ဆံုး႐ႈံး ရတတ္ပါ၏။ အဓိကအားျဖင့္ ဤ ပင္လံုနိဒါန္းႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ ျပည္ တြင္းေရးအေျခအေနသည္ ျပႆ နာ မရွိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနၾက ျခင္းႏွင့္ အစစ္အမွန္ျပႆနာ မဟုတ္သည္ကို အဟုတ္လုပ္ အရာသြင္းေနျခင္းက ပိုမ်ားသည္ဟု သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အ ေနျဖင့္ ပင္လံုညီလာခံကို ေန႔စဥ္ မတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ တိုင္၊ ျမန္မာ ျပည္ အဝွမ္းေ နရာ ဌာနအႏံွ႔ ကိုယ္ ထိလက္ေရာက္ မသြားေရာက္ႏိုင္ သည့္တုိင္ ႏိုင္ငံ၏ ပကတိ အေျခ အေနတို႔ကို တစ္နည္းတဖံုအားျဖင့္ သိတန္သေလာက္ သိထားသည္ ဆိုသည္ ကို အကဲခတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္လည္း တစ္ဆက္တည္း ေျပာခဲ့သည့္ ”ဒါေၾကာင့္ သတိၱရွိရွိနဲ႔ ဒီျပႆနာေတြကုိ ရင္ဆုိင္မယ္၊ ေျဖရွင္းႏုိင္တဲ့ အရည္ အခ်င္းေတြ ေမြး ထုတ္မယ္၊ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး ကူညီမယ္ေဖးမမယ္၊ တစ္ဦးရဲ႕ အျမင္ တစ္ဦးကေလးစားမယ္ နား ေထာင္မယ္။ သေဘာထားခ်င္း မတုိက္ဆုိင္ရင္ေတာင္ ဘာေၾကာင့္ မတုိက္ ဆုိင္တဲ့ သေဘာထားေတြ ရွိေနလဲ ဆုိတာ စဥ္းစားရမယ္။ ဒါမွ ကြၽန္မတို႔အားလုံး ညီညီညြတ္ ညြတ္နဲ႔ လုိခ်င္တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ပန္းတိုင္ကုိ ေရာက္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါ တယ္” ဟူေသာ စကား သည္ပင္ အရာအားလံုးအတြက္ အေျဖ ဟု ဆိုရပါလိမ့္ မည္။

 ျပႆနာကိုေရွာင္လႊဲ၍ ဟန္ ေဆာင္ေနၾကသလား။ ျပႆနာ မဟုတ္သည္တို႔ကို ေနရာေပး၍ အေျဖ ရွာေနၾကသည္လား။ အမွန္ တကယ္ပင္ ျပႆနာတုိ႔ကို ရွင္း လင္း အဆင္ေျပခ်င္ၾက သလား ဆို သည္ကေတာ့ တစ္ဦးခ်င္းျပန္ လည္ ေမးခြန္းထုတ္ရမည့္ တာဝန္ ျဖစ္ခဲ့ပါၿပီ။ ထို႔အတြက္ ၂၁ ရာစုပင္လံုအ ေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမင္အ ၾကားထပ္ခဲ့၍ မသိလိုေ တာ့ဟု ၿငီးေငြ႕မႈျဖစ္သည့္တုိင္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ အထက္ပါ မိန္႔ခြန္းကိုေတာ့ ေမ့ေလ်ာ့ပစ္ရန္ မသင့္ပါ။ မိမိတို႔ က်ရာ ရာထူး တာဝန္ႏွင့္ ေနရာဌာန အလိုက္ ျပန္လည္ ခ်ဥ္းကပ္ သံုးသပ္ကာ အခ်ိန္မေႏွာင္းၾကမီ ရင္ဆုိင္၍ အ ေျဖထုတ္ခြင့္ ရၾကသည္ဟု ေတြး သင့္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက တစ္ ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေလးစားမဲ့ ၿမဲမဲ့ လ်က္၊ အျပန္အလွန္ အကူ အညီမဲ့ ၿမဲမဲ့လ်က္၊ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူ အယူတို႔သာစြဲၿမဲစြဲလ်က္။ မိမိအ က်ိဳးစီးပြား ထိပါးပ်က္စီးမည္လား ဟူေသာ ေၾကာက္ စိတ္ျဖင့္ ေဝဖန္ ေထာက္ျပ သင့္သည္တို႔ကို မေျပာမဆို ဆိတ္ဆိတ္ေနၿမဲ ေနၾကဦး မည္ဆိုပါက ေလွေပါက္ႏွင့္ ပင္ လယ္ထြက္သကဲ့သို႔ အခ်ည္းႏွီး နစ္ျမဳပ္ ပ်က္ ဆီးျခင္း ေဘးႏွင့္သာ သံသရာ လည္ၾကရဦး မည္ဟု သံုး သပ္ ေရး သား လိုက္ရပါေတာ့ သည္။