ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား
September 6, 2016 Asian Fame

11:07 am
ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား
In Articles, Bussiness

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရေတာ့မည့္ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား

bank

ေခ်းေငြ လုံေလာက္စြာထုတ္ ေပးႏုိင္မႈမရွိျခင္း၊ အပ္ေငြလက္ခံ မႈမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္း အသြင္မေပၚဘဲ အ႐ႈံးေပၚေနရ သည့္ အစိုးရဘဏ္အခ်ိဳ႕ကုိ ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း စီးပြား ေရးဆုိင္ရာ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပသည္။

လက္ရွိ စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္၍ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ ႏုိင္ငံ ပိုင္ဘဏ္မ်ား ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေရးသည္ အေရးႀကီး လုပ္ငန္းမ်ား စာရင္း၏ ထိပ္ဆံုးတြင္ ရွိေနၿပီး အစုိးရသစ္အေနျဖင့္ အဆုိပါ ျပဳ ျပင္ ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အ မ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ စီး ပြားေရး အႀကံေပး မစၥတာ ေရွာင္ တာနဲလ္က ေျပာထားသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ႏုိင္ငံပုိင္ ဘဏ္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ့ေငြေၾကး အရင္းအျမစ္မ်ား ျပဳန္းတီးမႈ ျဖစ္ ေနေၾကာင္း၊ တူညီေသာ လုိအပ္ ခ်က္ရွိေနသည့္   ႏုိင္ငံပိုင္လုပ္ငန္း မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ေငြရင္းခြဲတမ္း ခ်ေပးရာတြင္ မတူ ညီမႈမ်ား ရွိေၾကာင္း၊ အေၾကြၿပန္ ရ ႏိုင္ေျခမရွိဘဲ ေခ်းေငြ အေျမာက္ အျမား ထုတ္ေပးထားေၾကာင္း သိ ရသည္။

”ႏုိင္ငံေတာ္ပုိင္ ဘဏ္ေတြက ေခ်းေငြေတြကုိ ေခ်းတဲ့အခါ အ ျခားပုဂၢလိကဘဏ္ေတြလုိ စီးပြား ေရးအရ ေခ်းတာ မဟုတ္တာေတြ   ေတြ႕ရတယ္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေခ်း ၾကတယ္။ အတုိးလည္း ေကာင္း ေကာင္း မရဘူး။ အေၾကြး ျပန္မရ တာလည္း မ်ားတယ္။ ဒါ ႏုိင္ငံစီး ပြားေရးအတြက္ မေကာင္းပါဘူး။ အရင္းအျမစ္ေတြ ဆုံး႐ႈံးတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာေတာ့ ဘဏ္ေတြက ပုဂၢလိကပုိင္ပဲ ျဖစ္သင့္တယ္ဆိုၿပီး အယူအဆရွိတယ္။ ျခြင္းခ်က္အေန နဲ႔ေတာ့ ပုဂၢလိက မလုပ္ႏုိင္တဲ့ ဘဏ္မ်ိဳးကုိသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရ မယ္။ ဘဏ္ေတြကုိ တစ္ခုခ်င္း အ ေသးစိတ္ၾကည့္ၿပီး လုပ္ရပါတယ္။ အစုိးရသစ္ကလည္း လုပ္ေနပါၿပီ” ဟု ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကြၽမ္း က်င္သူ ေရွာင္တာ နဲလ္ကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား ၏ စာရင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ မွတ္ တမ္းတင္ထားသည့္ ျပန္ဆပ္ႏိုင္ ျခင္း မရွိသည့္ ေခ်းေငြပမာဏမွာ မ်ားျပားလြန္းလွေၾကာင္းႏွင့္ ယင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို လူသိရွင္ ၾကား ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရွိ ေၾကာင္း ၄င္းက ဆုိသည္။

လက္ရွိတြင္ ႏိုင္ငံပုိင္ဘဏ္ မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္၊ ျမန္မာ့ရင္းႏီွး ျမႇဳပ္ႏံွမႈႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဘဏ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျမန္ မာ့လယ္ယာ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဘဏ္မ်ား သည္ အျမတ္အစြန္းမရွိဘဲ အ႐ႈံးျပ ေနေၾကာင္း သိရၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ဘဏ္မ်ားသည္ အပ္ေငြလက္မခံ ေသာေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္က တာ ဝန္ယူထားရၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္း မပီ မသ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ သုိ႔ေသာ္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန လက္ ေအာက္ လည္ပတ္သည့္ ျမန္မာ့ လယ္ယာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ဗဟုိဘဏ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မရွိေသာ ေၾကာင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ လတ္တေလာ ပါဝင္ႏုိင္ဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာ့ဘဏ္လုပ္ငန္း က႑တြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ားသည္ ပိုင္ ဆိုင္မႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္ ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္အားလုံးေပါင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ တန္ဖိုးမွာ က်ပ္ ၂၃ဝဝဝ ဘီလ်ံရွိကာ တိုင္းျပည္ဂ်ီဒီပီ၏ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေၾကာင္း GIZ ၏ စာတမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္ မႈသည္ က်ပ္ ၁၅ဝဝဝ ဘီလ်ံ ရွိ ေသာ္လည္း ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ား ႀကီးထြားလာမႈကို အမီလိုက္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေနၿပီး ေစ်းကြက္ေဝစု ေလ်ာ့ က်လ်က္ရွိေၾကာင္း ¤င္းစာတမ္း အရ သိရသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆုံး ဘဏ္ ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၃ဝဝ ေက်ာ္၊ ဝန္ထမ္း ၉ဝဝဝ နီးပါးႏွင့္ လုပ္ကိုင္   ေနေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ တစ္စု ၾကာ အ႐ႈံးဆက္တိုက္ ျပေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ ဘဏ္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင့္ေလ်ာ္ ေကာင္းမြန္သည့္ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲမႈ၊ ေကာင္းမြန္ သည့္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ ယုံၾကည္ရေလာက္ ေသာ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အ လက္မ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ရွိမႈ တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတြင္ အဓိက အေရး ႀကီးေၾကာင္းGIZ ၏ စာတမ္း တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔ျပင္ ႏုိင္ငံပုိင္ဘဏ္မ်ား သည္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားကဲ့သုိ႔ ဝန္ ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ျပည့္စုံမႈမရွိျခင္း၊ ဘဏ္သေဘာ မသက္ေရာက္ ဘဲ ေငြလႊဲသည့္ လုပ္ငန္းေလာက္သာလုပ္ကုိင္ေနျခင္းက မသင့္ေတာ္ ေၾကာင္း ျပည္တြင္းရွိ ဘဏ္လုပ္ ငန္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား ကလည္း ေထာက္ျပၾကသည္။

”စုိက္ပ်ိဳးေရးဘဏ္လုိဟာမ်ိဳး ဆုိ ဘဏ္အသြင္ကုိ မရွိတာ။ ဥပ ေဒေျပာင္းရင္လည္း ေျပာင္းေပါ့။ သူက အပ္ေငြ လက္မခံဘူး။ အပ္ ေငြ လက္မခံေတာ့ ဘယ္လုိဘဏ္ သြားျဖစ္ေတာ့မလဲ။ ေခ်းေငြပုိင္း မွာလည္း သူ႔ကုိယ္ပုိင္ မရွိေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္ကရတဲ့ ပုိက္ဆံကုိပဲ တစ္ဆင့္   ျပန္ထုတ္ေခ်းတယ္ဆုိ ေတာ့ ေတာင္သူေတြကုိ တစ္ဆင့္ ျပန္ေပးတယ္ဆုိေတာ့ ေငြတုိးေခ်း စားတဲ့သူလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲ့ဒါ ေတြကုိ ဘဏ္အသြင္ ေျပာင္းရ မယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္ထက္ တုန္းက ႀကိဳးစားေသးတယ္။ မ ေအာင္ျမင္ဘူး။ လယ္/ဆည္ဝန္ ႀကီးဌာနေအာက္ ထားေတာ့ ဗဟုိ ဘဏ္ရဲ႕ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ လည္း မရွိဘူး။ အဲ့ေတာ့ အဲ့ဒါ ေတြ ေျပာင္းရမယ္။ ေနာက္တစ္ ခ်က္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံျခား ကုန္သြယ္ မႈဘဏ္တုိ႔ ဘာတုိ႔ဆုိေတာ့ ခုက် ေတာ့ သူ႔လုပ္ငန္းေတြ သိပ္မရွိ ေတာ့ဘူး။ ဒီဘဏ္ကုိလည္း ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္ဘဏ္ျဖစ္ေ အာင္ အသြင္ ေျပာင္းသင့္တယ္” ဟု ဗဟုိဘဏ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ေဟာင္း ဦးသန္းလြင္ က ေျပာသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္သည္ လည္း အ႐ႈံးမ်ားေပၚေနကာ  ဝန္ ထမ္းစရိတ္မ်ား ပိေနေသာေၾကာင့္ ေကာင္းစြာ လည္ပတ္ႏုိင္ျခင္း မရွိ ဘဲ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရ ေၾကာင္း စီးပြားေရး ကြၽမ္းက်င္သူ မ်ားက ဆုိသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အဆုိပါ ဘဏ္မ်ားကုိ ပုဂၢလိက လႊဲ ေျပာင္းျခင္းသည္လည္း ေအာင္ ျမင္ႏုိင္မည္ဟု မဆုိႏုိင္ဘဲ အစုိးရ အေနျဖင့္ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲ၍   ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္သင့္ ေၾကာင္း သိရသည္။

မွဴးအိမ္ေဇာ္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*