အာလူးပူပူမ်ား

အာလူးပူပူမ်ား
September 1, 2016 Asian Fame

5:39 pm
အာလူးပူပူမ်ား

သိုးေဆာင္း အဂၤလိပ္တို႔က   ”အာလူးပူပူေတြကို လက္ထဲမွာ ၾကာၾကာ မထားနဲ႔” ဟု ဆိုေလ့ရွိ သည္။ ပူေလာင္ေသာ ျပႆနာ မ်ားကို မိမိထံတြင္ ၾကာၾကာလက္ခံ မထားႏွင့္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ အာလူးပူပူမ်ား မိမိလက္ထဲသို႔ ေရာက္လာလွ်င္ လုပ္စရာနည္း လမ္းႏွစ္ခု သာ ရွိသည္။ အာလူး မ်ားကို မိမိ၏ လက္ထဲ၌ပင္ ေအး ေအာင္လုပ္မည္ေလာ၊ သုိ႔တည္း မဟုတ္ သူတစ္ပါးထံ ပစ္ေပးလိုက္ မည္ေလာ။

ယခင္အစိုးရ လက္ထက္မွ ယခုလက္ရွိ အစုိးရ လက္ခံခဲ့ရ ေသာ အာလူးပူပူ သံုးလံုးရွိသည္။ ယင္းတို႔မွာ ျမစ္ဆံုကိစၥ၊ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ရခိုင္ကိစၥတို႔ ျဖစ္သည္။ ယင္းအာလူးပူပူ သံုးလံုး စလံုးကို လက္ရွိအစိုးရက လက္ခံ ခဲ့ရၿပီးေနာက္ မိမိလက္ထဲ၌ပင္   ေအးေအာင္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားမႈ မ်ားကို ေတြ႕ရသျဖင့္ ေျပလည္ႏိုင္ မည့္ အလားအလာရွိသည္၊ မရွိ သည့္ အပထား၊ ျပႆနာကို ရင္ ဆိုင္ေျဖရွင္းဝံ့သည့္ သတိၱရွိျခင္းက ပင္ ခ်ီးက်ဴးခံထိုက္သည္ဟု ထင္ပါ ၏။

ျမစ္ဆံုကိစၥသည္ အကိုင္အ တြယ္ မတတ္လွ်င္ ၾကားညပ္မည့္ ကိစၥျဖစ္ရာ လက္ပံေတာင္း ကိစၥ တြင္ သင္ခန္းစာရခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ျပန္လည္ သံုးသပ္ေရး ေကာ္ မရွင္ဖြဲ႕စည္းေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ အာ လူးပူပူကို လက္အိတ္စြပ္၍ ကိုင္ တြယ္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရပါ၏။ ယင္း ေကာ္မရွင္ အေနျဖင့္ မည္သည့္ ေကာက္ခ်က္ထြက္လာမည္ကို ေတာ့ မသိႏိုင္ေသးပါ။ သို႔ေသာ္ လည္း နည္းပညာသေဘာအရ ဆက္ မလုပ္သင့္ဟု မွတ္ခ်က္ထြက္ လာလွ်င္ပင္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာ၊ သံ တမန္ေရး သေဘာအရ သစ္စိမ္း ခ်ိဳး ခ်ိဳး၍ မေကာင္းတတ္သည့္ အ တြက္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ႐ွဴသာ႐ိႈက္ သာ မ်က္ႏွာမပ်က္ေစႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ိဳးကို ရွာႀကံမွသာ ႏိုင္ငံ ၏ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား ကို ေျမာ္   ျမင္ရာက်လိမ့္မည္ထင္သည္။ တစ္ ဖက္ႏိုင္ငံကလည္း လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္၌ ဆက္ဆံေရး ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ လိုလားေနပံုရ သျဖင့္ ျမစ္ဆံုကို မလႊတ္တမ္းဆုပ္ကိုင္ ကာ ျပႆနာကို ဆက္လက္ေထြး ပိုက္ထားမည့္အစား ပို၍အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားေသာ အျခားေျပလည္ မည့္ နည္းလမ္းကို လက္ခံရန္ ျဖစ္ ႏိုင္ဖြယ္ရွိပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္က ေတာ့ အာလူးပူပူမ်ားထဲတြင္ အပူ ဆံုး ျဖစ္ေလာက္သည္။ ႐ႈပ္ေထြး သေလာက္ ခက္ခဲသည္။ နက္႐ိႈင္း သည္။ သို႔ေသာ္ ျပႆနာအားလံုး ၏ အရင္းအျမစ္ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အပူဆံုးအာလူးကို တာ ဝန္အရွိဆံုးေသာ အႀကီးအကဲက ကိုယ္တိုင္ခံယူ၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ရန္ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္ကို ေတြ႕ရ သည္။ မည္မွ်ေအာင္ျမင္မည္ဆို သည္ကား မည္သူမွ် မေျပာႏို င္။ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ စြဲကပ္ ခဲ့သည့္ ေရာဂါဆိုးႀကီးကို ရက္ပိုင္း၊ လပိုင္း၊ ႏွစ္ပိုင္းမွ်ျဖင့္ ေျပလည္ ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဟု ယူဆ လွ်င္ ဆင္ျခင္တံုဥာဏ္ နည္းပါးရာ က်လိမ့္မည္။ ၿပီးခဲ့သည့္အစိုးရလက္ ထက္က ငါးႏွစ္မွ် တြန္းခဲ့ရာတြင္ အေရြ႕တစ္ခုေတာ့   ေရြ႕ခဲ့သည္။ ယင္းမတိုင္မီ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ကလည္း အတိုင္းအ တာတစ္ခုအထိ ေသနတ္သံမ်ား စဲသြားေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ အၿပီးသတ္ ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ တာရွည္ခံေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ခရီး ကေတာ့ ေရွ႕ဆက္ စရာမ်ားစြာ ရွိပါေသး သည္။ အဖြဲ႕အားလံုး မဟုတ္လွ်င္ ပင္ အားလံုးနီးပါး တစ္ခန္းတည္း ထိုင္၍ အတူတကြ ေဆြးေႏြးႏိုင္ သည့္အဆင့္ သို႔ ေရာက္လာျခင္းက အားရဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု ဆိုႏိုင္ ပါသည္။ အျခားတစ္ဖက္၌လည္း ကြဲျပား ျခားနားေသာ ရပ္တည္ခ်က္ အက်ိဳးစီးပြား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းအစီအ စဥ္၊ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ၊  အ ဆက္အသြယ္၊ ဝင္ေငြအရင္းအျမစ္၊ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဓေလ့ထံုးစံ၊ သမိုင္းေၾကာင္းကြဲျပားေသာ အုပ္ စုမ်ားစြာႏွင့္ ထိေတြ႕၍ အေျဖရွာရ ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ စိန္ေခၚမႈ မ်ားလြန္းလွေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႕အားလံုးလိုလိုက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ထိစပ္ သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လႈပ္ရွားေန ၾကရာ နယ္နိမိတ္တစ္ဖက္မွ တရား ဝင္၊ တရားမဝင္ အဆက္အသြယ္ မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးအေနအထား တို႔က မတူၾကေပ။ ၿခံစည္း႐ိုးျပင္ပ ၌ ေရေသာက္ျမစ္ရွိေနေသာ အ ပင္ဆိုသည္က ႏုတ္ရခက္လွသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အားထုတ္မႈအတြက္ကား အမွတ္ျပည့္ရထိုက္ပါသည္။ ရလဒ္ ကေတာ့ အခ်ိန္တိုအတြင္း ႀကီးႀကီး မားမား ရႏိုင္ဦးမည္မဟုတ္။ ”ေလ မလာ ၾကာတိုင္းေကာင္း၊ ေလွသူ ႀကီးကို ေလွသားေထာင္း”ဆိုသကဲ့ သို႔ ”အေရးေတာ္ပံု-ၾကာပါေစ” ခ်င္သူမ်ားလည္း ရွိေကာင္း ရွိေန ဦးမည္ ျဖစ္သည္။ စစ္ပြဲလည္း မဟုတ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအျပည့္လည္း မဟုတ္သည့္ ဟိုမေရာက္ သည္ မေရာက္ စပ္ၾကားအေျခအေနတြင္ မႈံမိႈင္းေနဆဲ ႏိုင္ငံေရး ရာသီဥတုကို အမွီျပဳ၍ အက်ိဳးရွိေနသူမ်ားက လည္း ၾကာေစခ်င္ၾကလိမ့္ မည္။ ျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ကေတာ့ ျမန္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္ပါ၏။

ရခိုင္ကိစၥကေတာ့ အမ်ား(ႏိုင္ ငံတကာ) အျမင္ေကာင္းေအာင္ အေလးထား၍ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕ခဲ့ သည္ဟု ထင္ရသည္။ အဓိကပါဝင္ သင့္သူ Stake Holder သံုးဖြဲ႕ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ သံုးေယာက္၊ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ မ်ားဘက္မွ သံုးေယာက္၊ ႏိုင္ငံ တကာအသိုက္အဝန္းမွ သံုးေယာက္ စုစုေပါင္း ကိုးေယာက္ပါဝင္သည္။ အဖြဲ႕ဝင္အားလံုးမွာ သူ႔ေနရာႏွင့္ သူ ထင္ရွားၾကသည့္ ဂုဏ္သေရရွိ လူႀကီးမင္းမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဥကၠ႒အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသည့္ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ဆိုလွ်င္ ကုလ သမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ သက္တမ္း ၂ ဆက္ စုစုေပါင္း ၁ဝ ႏွစ္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ၊ ၂ဝဝ၁ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အတူ   ႏိုဘယ္လ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆု ရရွိခဲ့သူ၊ ယေန႔ထက္တိုင္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူျဖစ္ သည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ သိၾကားမင္း ဖန္ဆင္းသည့္ ႏြားလားဥသဘကို ပင္ အၿမီးတိုသည္၊ ခ်ိဳကားသည္ ဟူ၍ ေဝဖန္မႈႏွင့္ မကင္းသကဲ့သို႔ ဤေကာ္မရွင္ ဖြဲ႕စည္းမႈ အေပၚ၌ ဟိုမွသည္မွ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယင္းတို႔အနက္မွ ေဝဖန္မႈတစ္ရပ္မွာ ေကာ္မရွင္၏ အဓိက ပါဝင္သင့္သူ အစုအဖြဲ႕မ်ား ခြဲျခား ဖြဲ႕စည္းပံုျဖစ္သည္။ ျမန္မာ ျပည္သူ အမ်ားသိထားၾကသည့္ အတိုင္း ရခိုင္ကိစၥမွာ သာမန္လူ႕ အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္အၾကား လူ မ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡမဟုတ္၊ တရားဝင္ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ လာမႈမ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေ သာ ကိစၥ၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရး၊ ပိုင္နက္ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး ၊ ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရး   ႏိုင္ငံသားျဖစ္ မႈႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး စသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲေရး တို႔ႏွင့္လည္း ပတ္သက္ေနေသာကိစၥ ျဖစ္သည္။ အမႈိက္ကစ ျပာႆဒ္ မီးေလာင္ႏိုင္ေသာကိစၥလည္း ျဖစ္ သည္။

ဤသို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ အလြန္ တရာ အေရးပါေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ အဓိက ပါဝင္သင့္သူ အဖြဲ႕ ၃ ဖြဲ႕ ၌ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးေရး၊ဘာသာ ေရး ကိုယ္စားျပဳ လူ႕အဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ရပ္ႏွင့္ တတိယပါတီျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းကို ထည့္သြင္းထားၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္၏အမ်ိဳးသား လံုၿခံဳေရး၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ မႈ၊ နယ္နိမိတ္ကိစၥ၊ လူဝင္မႈ ႀကီး ၾကပ္ေရးစသည္တို႔တြင္ အမွန္ တကယ္ ကြၽမ္းက်င္နားလည္မႈတို႔ ကို စုစည္း ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ ကိုယ္စား ျပဳ အဖြဲ႕တစ္ရပ္အျဖစ္ အဘယ္ ေၾကာင့္ ထည့္သြင္းဖြဲ႕စည္းေပး ထားျခင္း မျပဳခဲ့သည္မွာ စဥ္းစား စရာျဖစ္ေန သည္။

ထိုမွ်မက တတိယပါတီျဖစ္ သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္း မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဤေကာ္မရွင္တြင္ အဓိကလႊမ္းမိုးႏိုင္မည့္ ဥကၠ႒ေန ရာကို ယူထားခဲ့ျပန္သည္။ ဤကိစၥ တြင္ ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အဝန္းဘက္ မွ အျမင္ႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ တိုင္းရင္း သား အမ်ားစု လူမ်ိဳးဘာသာ အား လံုးတို႔၏အျမင္မွာ အေရွ႕ႏွင့္ အ ေနာက္ဆိုသလိုျခားနား ဆန္႔က်င္ ေနသည္မွာ အားလံုးအ သိပင္ ျဖစ္ ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခုေကာ္မရွင္တြင္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာသည့္ မစၥတာ ကိုဖီ အာနန္အပါအဝင္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ ဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ၏ မူလအ ျမင္စြဲမ်ားမွာ မည္မွ်အထိ ဘက္ လိုက္မႈကင္းစင္ၿပီး သမာသမတ္ က်ႏိုင္ပါသနည္း ဆိုသည္မွာလည္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနႏို င္သည္။ အ ေၾကာင္းမွာ မစၥတာ ကိုဖီအာနန္ ကိုယ္တိုင္က အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသမွ ဂါနာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္သည္။ သူ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ ဆိုသူမွာ လည္း ယင္းေဒသရွိ လက္ဘႏြန္ ႏိုင္ငံမွ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ဟု ယူဆရသူ ျဖစ္ေနသည္။ က်န္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးမွာ အေနာက္ ဥေရာပ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္သည္။ ဤ ေဒသ၏ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာ ကိုယ္စားျပဳ တတိယ ပါတီတြင္ အာရွတိုက္ သားမ်ား လည္း မပါဝင္သင့္ပါသေလာ။ ဥပ မာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံမွ တရား မဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ အေတြ႕အ ႀကံဳရွိေသာ အိႏိၵယႏိုင္ငံမွ ဟိႏၵဴ ဘာသာဝင္ လူႀကီးလူေကာင္းတစ္ဦး အေရွ႕တိုင္းသား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ပိုမိုနားလည္ႏိုင္ေသာ အေရွ႕ ေျမာက္အာရွေဒသမွ ဂ်ပန္(သို႔ မဟုတ္) ကိုရီးယားလူမ်ိဳး လူႀကီး လူေကာင္းတစ္ဦးတို႔ကို ထည့္သြင္း ဖြဲ႕စည္းျခင္း မျပဳသင့္ပါသေလာ။

ႏိုင္ငံတကာအစုအဖြဲ႕ႏွင့္ ပတ္ သက္၍ တခုတ္တရ ေျပာေနရ သည္မွာ အေၾကာင္းရွိ၍ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သံုးဦးစီရွိမည့္ ရခိုင္တိုင္း ရင္းသား အစုအဖြဲ႕ႏွင့္ အစၥလာမ္ ဘာသာဝင္အစုအဖြဲ႕တို႔က အခ်င္း ခ်င္း အားခ်င္းညီေနမည္ဆိုလွ်င္ အဆံုးအျဖတ္မွာ တတိယပါတီျဖစ္ သည့္ ႏိုင္ငံတကာ အစုအဖြဲ႕က တိမ္းၫြတ္မည့္ဘက္၌ အားသာ သြားဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယင္းႏိုင္ငံတကာ အစုအဖြဲ႕မွာ လည္း ဥကၠ႒ေနရာယူထားသည့္ မူလအားသာခ်က္က ရွိေနျပန္ သည္။

မည္သည့္ အစုအဖြဲ႕အသင္း အပင္း၌မဆို ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္က ေက်ာသား ရင္သားမခြဲ သမမွ်တဖို႔၊ ဘက္မလိုက္ဖို႔၊ ျပင္ပဖိအားမ်ားကို သတိၱရွိရွိ ႀကံ့ႀကံ့ခိုင္ခိုင္ဖို႔၊ ေစ့စပ္ ညိႇႏိႈင္းႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အခ်င္းရွိဖို႔ လိုသည္။ ရခိုင္ ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒၏ အထက္ပါအ ရည္အေသြး အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတထူး၏အားနည္း ခ်က္ အားသာခ်က္မ်ားကို တစ္စံု တစ္ရာ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္ ဝန္ေလး မိ သည္။ ပုထုဇဥ္တစ္ဦးပီပီ ဘယာ ဂတိ၊ ဆႏၵာဂတိ စသည္တို႔မွ ေျခာက္ ျပစ္ကင္း သဲလဲစင္ လြတ္ကင္းရန္ ကား ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။ အ ေၾကာင္းစံုကို ပိုမိုသိလိုသူမ်ားမွာမူ အီရတ္ ပိတ္ဆို႔ေရးကာလ ရိကၡာ ႏွင့္ ေရနံ လဲလွယ္မႈအစီအစဥ္ (Food For oil) ၊ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အေမရိကန္က အီရတ္ကို ဝင္ ေရာက္က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပိုက္မႈႏွင့္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ဆီးရီး ယားၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္။

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ရခိုင္ကိစၥ သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အကဲဆတ္ သိမ္ေမြ႕ၿပီး အေရးပါေသာ အ ေၾကာင္းအရာျဖစ္ရကား၊ ထြက္ ေပၚလာ မည့္ မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးအရ သက္ေရာက္မႈ ျပင္း ထန္ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ကို သတိျပဳရန္ လိုေပလိမ့္မည္။

 နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ အစိုးရဟူ သည္ ေပၚလာသမွ် ႏိုင္င့ံျပႆနာ မ်ားကို ဒိုင္ခံေျဖရွင္းရန္ တာဝန္ ယူရစၿမဲျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေျဖရွင္း ရာ၌ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၏ ေရတို၊ ေရရွည္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္ အ ေကာင္းဆံုးျဖစ္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ားကို ေသခ်ာစဥ္းစား ေရြးခ်ယ္ ကာ လက္ေတြ႕ထိေရာက္စြာ ကိုင္ တြယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္သာ လိုပါ ေၾကာင္း တိုက္တြန္းတင္ျပလိုက္ ရပါ၏။

အလင္းသစ္