ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္ သံုးပြင္႕ဆုိင္ ဆက္ဆံေရး

ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္ သံုးပြင္႕ဆုိင္ ဆက္ဆံေရး
August 26, 2016 Asian Fame

11:47 am
ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္ သံုးပြင္႕ဆုိင္ ဆက္ဆံေရး
In Articles

‘ဂ်ီတူး’ ဟုအလြယ္ေခၚေလ့ရိွ ၾကေသာ ကမၻာ့မဟာအင္အားႀကီး ႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတုိ႔ႏွင့္ ဆက္ဆံေရး သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ ႏုိင္ငံျခားဆက္ ဆံေရး တြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္ေနေၾကာင္း အထူးေျပာရန္ လိုမည္မထင္ပါ။ အစိုးရသစ္ တက္ လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏုိင္ငံေခါင္း ေဆာင္တုိ႔ ယင္းႏွစ္ႏိုင္ငံအနက္ မည္သည့္ႏိုင္ငံ ကုိ ဦးစြာ သြား ေရာက္မည္ ဆုိသည့္ ကိစၥကို ေလ့ လာသူအမ်ားက စိတ္ဝင္စားခဲ့ၾက သည္။ သံတမန္ထံုးတမ္းအရ အ ေလးအထားဆံုး ႏုိင္ငံကုိ အဦးဆုံး သြားေရာက္ေလ့ရိွေ သာေ ၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ အာဆီယံအလွည့္က် ဥကၠ႒ျဖစ္ ေသာ လာအုိသို႔ ပထမဦးဆံုးသြား ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ယင္းေမးခြန္းကို ပါးနပ္စြာ ေရွာင္လႊဲႏုိင္ခဲ့ သည္ ဟု ထင္ပါသည္။

ယခု တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အလည္အပတ္သြားေရာက္မည္ဆုိျခင္းမွာ သံတမန္ထံုးတမ္းအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဘက္မွ အထူးတမန္ အျဖစ္ ႏုိင္ငံ ျခားေရး ဝန္ႀကီး ကိုယ္တုိင္ အစိုးရ သစ္ တာဝန္ယူၿပီးလွ်င္ ၿပီးခ်င္း အဦးဆံုး လာေရာက္ဖိတ္ၾကားထား ျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကုိ ဦးစြာသြားေရာက္ျခင္းမွာ ထံုးတမ္းႏွင့္အ ညီပင္ ျဖစ္ သည္ဟု ဆုိ ႏုိင္သည္။ အေမရိကန္တုိ႔ကလည္း ဒုတိယ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရး အႀကံ ေပးပုဂၢိဳလ္ကုိ ေစလႊတ္၍ ဖိတ္ ၾကားထားသျဖင့္ အေမရိကန္သို႔ လည္း ေနာက္ပိုင္း တြင္ ဦးစားေပး ၍ သြားေရာက္လိမ့္မည္ဟု ယူဆ ရသည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ အကဲ ဆတ္လွေသာ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ဆင္ျခင္တံု အသိတရားျဖင့္ မွ်မွ်တတ စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ႏုိင္ျခင္းမွာ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၊ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာ အက်ဳိးစီးပြားေနာက္ခံ

အေမရိကန္တို႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသကို စတင္၍ စိတ္ဝင္ တစား ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သည္မွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ေနာက္ပိုင္း ကမၻာ့ အင္အားႀကီးအျဖစ္မွ ဆုတ္ခြာသြား ေသာ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ေနရာတြင္ အ စားထိုးဝင္ေရာက္လာေသာအခါ က်မွျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ထိေတြ႕မႈမွာမူ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းကပင္ စတင္ခဲ့သည္ ဟုဆုိႏုိင္သည္။ ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း တ႐ုတ္-ဂ်ပန္ စစ္ပဲြမ်ား၌ တ႐ုတ္ဘက္ကို ေနာက္ ေၾကာင္းမွေန၍ လက္နက္ခဲယမ္း ႏွင့္စားနပ္ရိကၡာမ်ား ျဖည့္တင္းေပး ရန္ေဖာက္လုပ္ ခဲ့သည့္ စတီးဝဲလ္ လမ္းမေခၚ လီဒိုလမ္းမသည္ အ ေမရိကန္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ စတီးဝဲလ္၏ အ မည္ကိုစဲြယူေခၚတြင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္စတီးဝဲလ္သည္ တ႐ုတ္ကူ မင္တန္စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခ်န္ေကရိွတ္၏ အဓိကစစ္ေရးအ ႀကံေပးႏွင့္ မဟာမိတ္တစ္ဦး ျဖစ္ သည္။ ယင္း၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္ တြင္ ‘မရီးလ္ ပေရာက္ဒါ’ ေခၚ အေမရိကန္ အထူးတပ္ဖဲြ႕မ်ား သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းရိွ ကခ်င္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ တြဲ ဖက္၍ ဂ်ပန္ဆန္႔က်င္ေရးစစ္ဆင္ မႈမ်ား ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ ေနာက္ပိုင္း တြင္မူ အသစ္ေပၚထြန္းလာေသာ ကြန္ျမဴနစ္တ႐ုတ္ျပည္ႏွင့္ ကမၻာ့ မဟာအင္အားႀကီး အေမရိကန္တုိ႔ ၏ စစ္ေအးကာလ အားၿပိဳင္မႈ တြင္ ျမန္ မာႏုိင္ငံက နယ္႐ုပ္အျဖစ္ပါဝင္ ခဲ့ရသည္။ ယူနန္စစ္မ်က္ႏွာမွဆုတ္ ခြာထြက္ေျပးလာခဲ့ၾကေသာ တ႐ုတ္ ျဖဴကူမင္တန္တပ္မ(၉၃)သည္ ရွမ္း ျပည္နယ္ ၌ ေျခကုပ္ ယူလ်က္ နယ္ စပ္တစ္ဖက္ရိွ ထိုင္းႏုိင္ငံ၌ အေျခ ျပဳေသာ အေမရိကန္ဆီးတိုးစစ္ဌာန ခ်ဳပ္ႏွင့္ဆက္သြယ္ကာ ေထာက္ပံ့မႈ မ်ားရယူခဲ့သည္။ ထိုကာလ၌လြတ္ လပ္ၿပီး စ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ တစ္ဖက္မွ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္ နည္း၊ စစ္ေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ားကုိ ျမန္မာ့ေျမ ေပၚမွ တြန္းလွန္ဖယ္ရွားခဲ့ရသည္။ တ႐ုတ္ျဖဴ တုိ႔ကုိ ေနာက္ကြယ္ မွ ေထာက္ ပံ့အားေပးခဲ့ေသာ အေမရိ ကန္တုိ႔ႏွင့္လည္း ေလေၾကာင္းတိုက္ ပဲြတစ္ရပ္ပင္ ဆင္ႏႊဲခဲ့ရေသးသည္။ ထိုတုိက္ပဲြတြင္ ျမန္မာ့ေလသူရဲ ဗိုလ္ပီတာ က် ဆံုးခဲ့ ရၿပီး အေရွ႕ ေတာင္ အာရွတြင္ စစ္ၿပီးေခတ္၌ ပထမဆံုး ေလေၾကာင္း တုိက္ပဲြျဖစ္ သည္။ အျခားတစ္ဖက္၌လည္း တ႐ုတ္ျဖဴတပ္မ်ား ဆုတ္ခြာ သြား ေသာ ေနရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏ ပိုင္ နက္နယ္ေျမကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရျပန္သည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီ လက္ထက္ကပင္ မၿပီးျပတ္ခဲ့ေသာ နယ္နိမိတ္သတ္ မွတ္ေရး ကိစၥ မ်ားေၾကာင့္ သူ႔ဘက္၊ ကုိယ့္ဘက္ မကဲြျပားေသာ ေနရာ အခ်ဳိ႕တြင္ တ႐ုတ္နီ(ပီအယ္လ္ေအ) တပ္အခ်ဳိ႕ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တုိ႔ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္ရမႈမ်ား ရိွခဲ့သည္။ ထို ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္နိ မိတ္သတ္ မွတ္ေရးကုိ ‘ဘဘ’ စစ္ ဆင္ေရးျဖင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ ႏုိင္ငံပူးေပါင္း၍ ၁၉၅ဝ ျပည့္လြန္ ေႏွာင္းပိုင္းႏွစ္မ်ားတြင္ အေရးတ ႀကီး လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ရသည္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ တြင္ တ႐ုတ္-အိႏိၵယ နယ္ေျမ အျငင္းပြားမႈမွစတင္၍ နယ္စပ္ ကန္႔သတ္စစ္ပဲြတစ္ပဲြ ျဖစ္သြားခဲ့ သည္။ အင္အားခ်င္း ကြာျခားလွ ေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာ တုိ႔အၾကား မုိင္ေထာင္ခ်ီ ရွည္လ်ားလွေသာ နယ္နိမိတ္တစ္ေလွ်ာက္ အနည္း ငယ္မွ်ေသာျပႆနာမ်ားကုိ ေအာင္ ျမင္စြာ ေျဖရွင္းလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ တိုင္းတာ သတ္မွတ္ႏုိင္ ခဲ့သည္မွာ ထိုေခတ္ကႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းခ်င္း ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ အ ျပန္အလွန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မႈတုိ႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ko ko hlaing2

 ၁၉၆ဝ ႏွင့္ ၁၉၇ဝ ျပည့္လြန္ ႏွစ္မ်ားတြင္မူ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ ဆံေရးမွာ ထိုစဥ္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ေဒသတြင္း မူဝါဒတုိ႔၏ အရိွန္႐ုိက္ခတ္ျခင္း ခံ ရၿပီး ခပ္တန္းတန္းျဖစ္သြားခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္က ဘက္မလိုက္လႈပ္ရွားမႈ ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေန ထုိင္မႈမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ခဲ့ၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ သင့္ တင့္စြာ ဆက္ဆံလိုေသာ သေဘာထားေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ တ႐ုတ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားမွာ သေဘာထားတင္း မာသူမ်ား၏ မဟာပစၥည္းမဲ့ ယဥ္ ေက်းမႈေတာ္လွန္ေရး ၌ ေဖာက္ျပန္ ေရးဝါဒီ မ်ားအျဖစ္ စြပ္စဲြခံခဲ့ရၿပီး ဖယ္ရွားသုတ္သင္ခံရျခင္း၊ ေဘး ဖယ္ေခ်ာင္ထိုးခံရျခင္းမ်ားျဖင့္ ႀကံဳ ေတြ႕ခဲ့ၾကရသည္။ ထိုကာလတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ အဓိက႐ုဏ္ ျဖစ္ပြား ခဲ့ၿပီးေနာက္ ပုိင္း ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွ စ၍ တ႐ုတ္နယ္စပ္ေဒသ၌ ဗမာ ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေရွ႕ေျမာက္ စစ္ေဒသ ေပၚေပါက္လာကာ ရွမ္း ျပည္နယ္ တစ္ခြ င္ႏွင့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္ အေရွ႕ပုိင္း၌ စစ္မီးေတာက္ ေလာင္ခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က စစ္ပဲြသံုး လက္နက္ခဲယမ္းႏွင့္ စစ္ပစၥည္း မ်ားကုိ အေမရိကန္အပါအဝင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားမွ ဝယ္ယူ သံုးစဲြခ့ဲရ ေသာ္လည္း ဘက္ မလိုက္ေရးမူကုိ မထိခိုက္ေစရန္ အထူးသတိထား လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရသည္။ အေၾကာင္း မွာ ထိုစဥ္က စစ္ေအးေခတ္ ဘက္ ႏွစ္ဖက္ အၾကား ေျမစာပင္ျဖစ္ခဲ့ၾကရေသာ ေတာင္ႏွ င့္ေျမာက္ ဗီယက္ နမ္၊ ေတာင္ႏွင့္ေျမာက္ ကုိရီးယား တုိ႔၏ ကံၾကမၼာမ်ဳိးႏွင့္ မႀကံဳေတြ႕လို ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

၁၉၇ဝ ေႏွာင္းပိုင္းႏွင့္ ၁၉၈ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္မူ စစ္ေအး ကာလေႏွာင္းပိုင္း မဟာဗ်ဴဟာအ ေျပာင္းအလဲမ်ားက လ်င္ျမန္စြာ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ တြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ က ပံုမွန္ကြန္ျမဴ နစ္ပံုစံမွ ေလးမ်ဳိးေခတ္မီေရး အစီ အစဥ္မ်ားခ်မွတ္၍ လမ္းခဲြထြက္ကာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။ ၁၉၇၉ ခု ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္အ ၾကား သံတမန္ဆက္သြယ္မႈ စတင္ ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔ အၾကားဆက္ဆံေရး အေကာင္းဆံုး ကာလတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ အေရွ႕ေျမာက္စစ္ေဒသရိွ ဗကပ(ဗဟုိ)မွ ေခါင္းေဆာင္အခ်ဳိ႕  ႏွင့္ျမန္မာအစိုးရတုိ႔ လား႐ိႈး၌ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္မေအာင္ျမင္။ ၁၉၈၅ ခု ႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ဆက္ လက္၍ ေငြေၾကးပစၥည္း ေထာက္ပံ့ ျခင္း မျပဳႏိုင္ေတာ့ေၾကာင္း အ ေၾကာင္းၾကားကာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ကုိ ျဖတ္ေတာက္ လိုက္သည္။ တ႐ုတ္ ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွစ္ရပ္အၾကား ဆက္ဆံေရး တုိးတက္ေကာင္းမြန္ လာသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ -ျမန္မာ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုိ စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာခ်ိန္တြင္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စလံုးႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႔၏ ဆက္ ဆံေရးမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ၁၉၈၈ ခု ႏွစ္ အေရးအခင္းႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၌ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ တီယန္အန္မင္ အေရး အခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ယိုယြင္းသြားခဲ့သည္။   တ႐ုတ္ ႏွင့္အေမရိကန္မွာ စီးပြားေရးအရ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ မွီခိုေနရၿပီး အင္အားႀကီးသူခ်င္း လည္းျဖစ္၍ ႏုိင္ငံေရး မသင့္ျမတ္ သည့္တုိင္ ‘မခ်စ္ေသာ္လည္း ေအာင့္ ကာနမ္း’ေနႏုိင္ၾကေသးသည္။ ျမန္ မာႏုိင္ငံအတြက္မွာမူ အေမရိကန္ ၏ စီးပြားေရးအက်ဳိးစီးပြားလည္း မရိွ၊ အင္အားအရလည္း အားနည္း ေသာ ပစ္မွတ္အေပ်ာ့စား (Soft Target) ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ မွစ၍ အမ်ဳိးစံုလွေသာ ပိတ္ဆုိ႔မႈ၊ ဖိအားမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ခဲ့ရသည္။ အီရတ္၊ ေျမာက္ကိုရီး ယားတုိ႔ႏွင့္ တန္းတူ ၾကမ္းၾကဳတ္ဆိုး သြမ္းႏိုင္ငံ(Rogue State) စာရင္း သြတ္သြင္း၍ အုပ္စုိးသူအေျပာင္း အလဲ (Regime Change) လုပ္ ေဆာင္ရန္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ႀကိဳးပမ္း ခဲ့သည္။ ဤအေျခအေနေၾကာင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတြင္ ကုလ သမဂၢ၌ ဗီတုိအာဏာရိွသည့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ပိုမို ထိေတြ႕ဆက္ဆံကာ သံတမန္ေရး အကာအကြယ္ယူခဲ့ရ သည္။ စီးပြားေရးအရလည္း ကမၻာ့စီးပြားေရးအင္အားႀကီးျဖစ္လာ ေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ပိုမိုပူးေပါင္း ေဆာင္ရြ က္ ခဲ့ရ သည္။
ko ko hlaing1
အေျပာင္းအလဲအစ

အေမရိကန္ တြင္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ ဒီမုိကရက္ သမၼတ အိုဘားမား အႏိုင္ရရိွျခင္း၊ ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္၌ အေထြ ေထြေရြးေကာက္ပဲြ က်င္း ပ၍ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ေရြးေကာက္ ခံသမၼတႏွင့္ အစိုးရသစ္တက္ေရာက္ လာျခင္းတုိ႔က အေမရိကန္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ထင္ရွားသိသာ ေသာ အေျပာင္း အ လဲ တစ္ရပ္ ျဖစ္ ေပၚလာေစခဲ့သည္။သမၼတ အုိဘားမားအေနျဖင့္ ယခင္ သမၼတ ေဂ်ာ့ခ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္ က်င့္သံုးခဲ့ေသာ တစ္ဖက္သတ္ ဖိ အားေပးပိတ္ဆုိ႔မႈျဖင့္ အုပ္စုိး သူ ေျပာင္းလဲေ ရးမူဝါဒမွ ပိုမိုလက္ေတြ႕ က်ေသာ ဆုေပး၊ ဒဏ္ေပးဆက္ဆံ ေရးမူဝါဒ ပံုစံသုိ႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ အာဏာရရိွလာ သည့္ ေရြးေကာက္ ခံျမန္မာ အစိုးရ သစ္ လက္ထက္၌ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္မႈ အ ေျခအေနေပၚမူတည္၍ ဆက္ဆံ ေရး၌ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္လာခဲ့ သည္။

သံအမတ္အဆင့္ဆက္သြယ္ မႈကိုျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ သမၼတ အုိဘားမားကိုယ္တုိင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ႏွစ္ႀကိမ္လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ ျခင္းမ်ားအပါအဝင္ ထင္ရွားသိသာ သည့္ သံခင္းတမန္ခင္းလုပ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ ေပၚလာခဲ့သကဲ့သုိ႔ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည့္ အျခားမ်က္ ႏွာစာမ်ား၌ လည္း ေႏြးေထြးမႈ မ်ား ျပန္လည္ စတင္လာခဲ့သည္ ။ထို ကာလတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး၌မူ ေမွ်ာ္မွန္းသေလာက္ ခရီးမေပါက္ခဲ့ေပ။ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ပထမဆံုးေရြးေကာက္ခံ အစိုးရ တက္လာၿပီး မၾကာမီမွာ ပင္ ၿမန္မာ ႏွင့္တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား မဟာ ဗ်ဴဟာမိတ္ဖက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ တြင္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ လွ်ပ္ စစ္ စီမံ ကိန္းအား ျမန္မာဘက္မွ ရပ္ဆုိင္း လိုက္ျခင္း၊ မံုရြာေၾကးနီစီမံကိန္း၌ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ျပႆနာ ႀကီးထြား လာခဲ့ျခင္း စသည့္ျဖစ္ ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ ဆံေရးတြင္ အဖုအထစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈတြင္လည္း ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္က ျမန္မာႏုိင္ငံ သုိ႔ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ လာေရာက္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ မႈ သည္ ေဒၚလာ ၈ ဘီလ်ံ ေက်ာ္ ရိွခဲ့ရာမွ တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္ တုိ႔၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈေၾကာင့္ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေဒၚလာ သန္း ၁ဝဝ ေအာက္အထိ က်ဆင္းသြား သည္။ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အခ်ဳိ႕မွာ ေဟာင္ေကာင္-စင္ကာပူဘက္ မွ လွည့္ဝင္လာၾကေသာ္လည္း ေပၚ ေပၚထင္ထင္ တ႐ုတ္နာမည္မခံလို သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ လံုၿခံဳေရး က႑၌လည္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္ စပ္တြင္ ကိုးကန္႔အေရးအခင္းကဲ့သို႔ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းက ႏွစ္ ဖက္ဆက္ဆံေရးတြင္ အထစ္ အ ေငါ့မ်ား ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ မည္သုိ႔ပင္ ျဖစ္ေစ အစိုးရ ခ်င္းဆက္ဆံေရး၊ သံခင္းတမန္ခင္း ဆက္ဆံေရး၌ မူ ပံုမွန္တုိးတက္မႈမ်ား ရိွခဲ့ၿပီး ျမန္မာ အစိုးရ၏ လိုအပ္ေသာ အကူ အညီ မ်ား (ဥပမာ ဆီးဂိမ္းဖြင့္ပဲြအခမ္းအ နား)တြင္ တ႐ုတ္ဘက္မွ မဆုိင္းမတြ ကူညီေပးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

မဟာဗ်ဴဟာအက်ဳိးစီးပြား

ဤသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၌ NLD အစိုးရသစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ အႏုိင္ရရိွၿပီး အာ ဏာရလာခဲ့ရာ တ႐ုတ္-အေမရိ ကန္-ျမန္မာ သံုးပြင့္ဆုိင္ ဆက္ဆံ ေရးမွာ မည္သုိ႔ျဖစ္ေပၚလာမည္ကို ေလ့လာသူအမ်ားက စိတ္ဝင္တ စား ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွလည္း ဒီမိုက ေရစီ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အ ေနာက္ဘက္သို႔ ပုိယိမ္းသြားေလ မည္ေလာဟူေသာ စိုးရိမ္မႈျဖင့္ မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ေန မည္မွာမလဲြေပ။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ကိစၥ၌ ထိပ္တုိက္ေတြ႕ကာ တင္း မာေနၾကေသာ ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏွစ္ႏိုင္ငံတုိ႔၏ အားၿပိဳင္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ‘မဟာဗ်ဴဟာမလြယ္ေပါက္’ ျဖစ္ သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဘက္သို႔ ကူမင္ တန္ အေရးအခင္း ကာ လကဲ့သို႔ ကူး စက္ေရာက္ရိွလာမည္ေလာ ဟု လည္း ေတြးခ်င့္စရာ ျဖစ္ေနသည္။မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ မဟာဗ်ဴဟာ အက်ဳိးစီးပြားဘက္ မွ ၾကည့္လွ်င္ အေမရိက န္ႏွင့္ေရာ တ႐ုတ္ႏွင့္ပါ သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္း သင္းဆက္ဆံရမည့္ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ား ရိွေနသည္။

အေမရိကန္တုိ႔ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ လက္ရိွအေျခအေနအထိ အေမ ရိကန္တုိ႔၏ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ ေပါ့ေပးျခင္းသာ ရိွေသးၿပီး လံုးဝ ဥႆံု ဖယ္ရွားႏုိင္ျခင္းမရိွေသးေပ။ ဤအေျခအေန၌ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ ရြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရိွေန ဆဲျဖစ္သည္။ အေမရိကန္စီးပြား ေရးလုပ္ငန္းႀကီး အမ်ားစုမွာလည္း ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ရာႏႈန္းျပည့္ကင္းရွင္း မသြားမခ်င္း စိတ္ခ်လက္ခ်ဝင္ ေရာက္လာဖြယ္မရိွေသးေပ။ထို႔အ ျပင္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္ႏွာစာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚတစ္ဖက္ သတ္အ ျမင္လဲြ မွားေနသည့္ ကိစၥမ်ားစြာကုိ ရွင္းထုတ္ပစ္ေရးမွာလည္း အေမရိ ကန္တုိ႔၏ နားလည္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈလိုအပ္မည္ ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္း ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ပထဝီႏုိင္ငံေရးအရ နယ္နိမိတ္ခ်င္း မိုင္ေပါင္း ၁၃ဝဝ ခန္႔ ရွည္လ်ားစြာ ဆက္စပ္ေနၿပီး ကမၻာ့လူဦးေရအမ်ားဆံုး၊ စီးပြား ေရးအင္အားတြင္ ဒုတိယ အေတာင့္ တင္းဆံုး၊ စစ္သည္အင္အားတြင္ ကမၻာေပၚ၌ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ အိမ္နီးခ်င္းတ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ မျဖစ္ မေန သင့္ျမတ္ေအာင္ေနမွ အက်ဳိး ရိွမည့္ ပကတိလိုအပ္ခ်က္က ရိွေန ျပန္သည္။ စီးပြားေရးအရလည္း ယေန႔ထက္တုိင္ ပမာဏအႀကီးမား ဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္လည္း ဆယ္စုႏွစ္အ တြင္း အႀကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ သူ ျဖစ္ေနဆဲပင္။ အေျခခံအေဆာက္ အအံုလို အပ္ခ်က္ႀကီးမားလွေသာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြက္ တ႐ုတ္တို႔က ကမကထ ျပဳထူေထာင္ထားသည့္ အာရွအေျခခံ အေဆာက္ အအံုႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္(AIIB) ကဲ့သို႔ ဘ႑ာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ပစ္ပယ္၍ မရႏုိင္ေပ။ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း တ႐ုတ္နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္ရိွ တုိင္းရင္း သားလက္ နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွာ တစ္ ဖက္ႏုိင္ငံႏွင့္ မကင္းႏုိင္ၾကသူမ်ား ခ်ည္းျဖစ္ရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အေပၚတြင္ ႀကီးမားစြာသက္ေရာက္ မႈရိွမည္ မွာ ျငင္းႏုိင္ ဖြယ္မရိွေခ်။ သစ္ႏွ င့္ ေက်ာက္စိမ္း တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈ၊ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္ လုပ္မႈ၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုမႈ၊ လူ ကုန္ကူးမႈစသည့္ တရား မဝင္ ႏုိင္ငံ ျဖတ္ေက်ာ္ မႈခင္း ကိစၥ ျပႆနာမ်ား စြာ မွာလည္း တ႐ုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ ႏုိင္ငံနယ္စပ္တြင္ ပမာဏႀကီးမား စြာ ေပၚေပါက္လ်က္ရိွရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကားအမွန္တကယ္ ထိထိေရာက္ ေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရိွ ဘဲ ေျဖရွင္း၍ရႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွလည္း ျမန္ မာႏုိင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရးေကာင္းမြန္ ရန္ မဟာဗ်ဴဟာအရ အမ်ဳိးသားအ က်ဳိးစီးပြား လိုအပ္ခ်က္မ်ားရိွေနသည္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ အဓိကစီမံ ကိန္းျ ဖစ္ေသာ ‘ရပ္ဝန္းတစ္ခု-လမ္းေၾကာင္းတစ္သြယ္’ စီမံခ်က္(Belt and Road Initiative) ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေတာင္အာရွ၊ အ ေရွ႕ေတာင္အာရွတုိ႔အၾကား ေပါင္း ကူးေနရာျဖစ္ ၍လည္းေကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ဘက္ မွ အိႏိၵယသမုဒၵရာသို႔ မဟာဗ်ဴဟာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေန၍လည္းေကာင္း အထူးအေရးပါေနသည္။ အထူးသ ၿဖင့္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္၌ ေရ ေၾကာင္းပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖင့္ ႀကံဳရပါ က ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္တန္ ေရနံ ႏွင့္ဓာတ္ေငြ ႕ပိုက္လုိင္းသည္ အသက္ကယ္လမ္းေၾကာင္း ျဖစ္လာ ဖြယ္ရိွ မည့္ အတြက္ အေရးပါေန ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်က်န္ခဲ့ေသာ ကုန္းတြင္း ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအပါအဝင္ ေတာင္ဘက္ႏွင့္ အေနာက္ေ တာင္ဘက္ အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အေရးပါေသာေစ်း ကြက္ႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းအရင္းအျမစ္ မ်ား ျဖစ္ေနသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္ ဤအားသာခ်က္မ်ားကို ကိုင္ စဲြ၍တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဆက္ဆံေရး တြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ အျပန္အ လွန္ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳ လုပ္သြားႏိုင္ ဖြယ္ရိွသည္။ တ႐ုတ္ တုိ႔ကုိ တစ္ဖက္သတ္ဦးစားေပးျခင္း၊ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) လံုးဝဆန္႔က်င္ ပစ္ပယ္ထားျခင္းဟူ သည့္ အစြန္းတရားမ်ားကုိ ေရွာင္ ရွား၍ ႏုိင္ငံ တကာစံထံုးလုပ္နည္း မ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေလ်ာ္မွန္ကန္ မွ်တေသာ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ား ကို ထူေထာင္သြားသင့္သည္။ကမၻာ့အင္အားႀကီး ႏွစ္ခုအ ၾကား မဟာဗ်ဴဟာ အား ၿပိဳင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ‘ဓားခုတ္ရာ လက္ ဝင္မလွ်ဳိမိေစရန္’ အထူးသတိထား ၍ တည္တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေနထုိင္ျပဳမူ ဆက္ဆံသင့္လွ သည္ ။ ႏွစ္ဖက္ စ လံုးႏွင့္ မိတ္မပ်က္ ေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းဆက္ ဆံရင္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ျမန္မာ အစိုးရအသီးသီး လက္ကုိင္ျပဳခဲ့ ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တဲြေန ထုိင္ေရးမူႀကီး မ်ားကုိ အေျခခံလ်က္ မိမိႏုိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ ခုိင္ခုိင္မာမာ ရပ္တည္သြားသင့္ပါ သည္။ အထူးသျဖင့္ ယေန႔ကာလ တြင္ ကမၻာ့မဟာဗ်ဴဟာ အေန အထား မတည္ၿငိမ္ မႈ မ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳ ေရးဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ား တုိး ပြားလာေနရာ မိမိႏုိင္ငံမွာလည္း အကူးအေျပာင္းကာလ ျဖစ္ေနသည္ ႏွင့္အညီ အထူးသတိရိွစြာ ခ်င့္ခ်င့္ ခ်ိန္ခ်ိန္ လႈပ္ရွား သင့္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသတည္း။

ကိုကိုလိႈင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*