ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ေမွာင္ခိုေဆးလိပ္တိုက္ဖ်က္စို႔ (လူငယ္စင္ၿမင့္)

ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ေမွာင္ခိုေဆးလိပ္တိုက္ဖ်က္စို႔ (လူငယ္စင္ၿမင့္)
August 25, 2016 Asian Fame

12:10 pm
ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ေမွာင္ခိုေဆးလိပ္တိုက္ဖ်က္စို႔ (လူငယ္စင္ၿမင့္)
In Articles, Crime

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ပထမဆံုးေသာ အရပ္သားစစ္စစ္ အစိုးရသစ္ႏွင့္ ေခတ္သစ္စနစ္သစ္ဆီသို႔ ဦးတည္ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္ပါ၏။ ထိုခရီးသည္ အစိုးရ၏ တာဝန္ တစ္ခုတည္း မဟုတ္။ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္သူ၏ တာဝန္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အစိုးရကိုထိန္းေက်ာင္း တည့္မတ္ရာ လႊတ္ေတာ္၊ ထိုလႊ တ္ေတာ္မွ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားျပဳေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွအစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး ယႏၲရားအသီးသီးမွ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ က်န္း မာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစေသာ ႏိုင္ငံ့အေရးက႑အသီးသီး၌ သက္ဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တို႔ ဦးေဆာင္အားထုတ္ေနၾကပါ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုမွ်ႏွင့္ မလံုေ လာက္။ ဥပေဒျပဳေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူေသာ မ႑ိဳင္သံုးရပ္လိုအပ္သကဲ့သို႔ ထိုမ႑ိဳင္မ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္တည့္မတ္ထိန္းေက်ာငး္ရန္လည္း မီဒီယာ ဟူေ သာမ႑ိဳင္လိုပါသည္။ မီဒီယာဟူသည္ ႐ုပ္သံ၊ သတင္း ဂ်ာနယ္မွ်သာမက မီဒီယာ၏ တရားကိုယ္သေဘာ သည္ ျပည္သူ႔ အသံျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ ဆႏၵ ျပည္သူ ႔အျမင္၊ ျပည္ သူ ၏ ေဝဖန္ေစာေၾကာမႈသာျဖစ္၏။ ထိုအထဲတြင္ လူငယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အသိအျမင္၊ လူငယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အေတြး အေရး၊ လူငယ္တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အိပ္မက္အနာဂတ္၊ လူ ငယ္တို႔၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္သည္လည္း အဓိကက်ေသာေနရာတြင္ ရွိသည္ဟု ကြၽႏု္ပ္တို႔ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုယံုၾကည္ ခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ေပၚျပဴလာ နယူးစ္ဂ်ာနယ္တြင္ ‘လူငယ္စင္ျမင့္’ ဟူေသာ က႑သစ္တစ္ခုဖြင့္လွစ္ကာ လူငယ္မ်ား၏အသံကို စင္တင္သိၾကား ေစလိုျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

may phyo khin

 ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္းက သတင္း စာမ်ားတြင္ အထူးကုန္စည္မ်ားအားက် သင့္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ထားျခင္းမရိွပါက ဇြန္လ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ အေရးယူသြား မည္ဟူေသာ သ တင္းမ်ားစြာကုိ ဖတ္႐ႈခဲ့ရ သည္။ တရားဝင္အခြန္တံဆိပ္မပါရွိေသာ အထူးကုန္စည္မ်ား ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ်ျခင္း ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအာဏာ ပုိင္မ်ားက သတိေပးသည့္ၫႊ န္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲဲ့သည့္အေပၚ မီဒီယာမ်ားက သတင္းေရးသားခဲ့သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ား၏ ေဖာ္ျပခ်က္ အရ အထူးကုန္စည္မ်ားကုိ သတ္မွတ္ ခ်က္အတုိင္း အခြန္ ထမ္းေဆာင္ ရန္ႏွင့္ အခြန္မေဆာင္ သူမ်ားအား ဖမ္းဆီးရရွိရန္ သတင္းေပးပုိ႔သူမ်ားကုိ ရရွိသည့္ ဒဏ္ေငြ၏ ၁ဝရာခုိင္ႏႈန္းအား ဆုေၾကးေငြ အျဖစ္ ေပးသြား မည္ျဖ စ္ေၾကာင္းပါရိွသည္။ အထူး ကုန္စည္မ်ားတြင္ စီးကရက္အမ်ဳိးမ်ိဳး၊ ေဆးရြက္ႀကီး၊ ဗာဂ်ီးနီးယား၊ ေပါင္းတင္ ၿပီးေဆး ၊ ေဆးေပါ့လိပ္ ၊ ေဆးျပင္း လိပ္၊ ေဆးတံေသာက္ေ ဆး မ်ား၊ ကြမ္းစားေဆး အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရက္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘီယာအမ်ိဳး မ်ိဳး၊ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး စသည္တို႔ပါဝင္သျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း တရားမဝင္ေသာ နည္းလမ္း မ်ားျဖင့္ ေရာက္ ရွိ၊ ေရာင္း ဝယ္ ေဖာက္ကားေနၾကသည့္ စီးကရက္အမ်ဳိး မ်ိဳး၊ ေဆးျပင္းလိပ္၊ ေဆးတံေသာက္ေဆး မ်ား၊ ကြမ္းစားေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရက္ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဘီယာ အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဝိုင္အမ်ိဳးမ်ိဳး တုိ႔သည္ အဆုိပါသတိေပးေၾကညာခ်က္ အရ စိစစ္စစ္ေဆးျခင္း၊ အေရးယူျခင္းကုိ ခံရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေဆးလိပ္ေသာက္ႏႈန္း ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ အခြန္အခမ်ား တုိးျမႇင့္ၿပီး သံုးစြဲႏိုင္အားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိရာ ယခုသတင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္သည္ အဆုိပါႀကိဳးပမ္းမႈကုိ အရာထင္ေစႏိုင္မည့္ (အေထာက္အကူ ျပဳႏိုင္ေစမည္) ဟုေမွ်ာ္လင့္ရသည္။  ေဆးလိပ္ေစ်းကြက္  တြင္ ျပည္တြင္း တရားဝင္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ေသာ ေဆး လိပ္၊ စီးကရက္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွင့္ နယ္နိမိတ္မ်ား ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ဝင္ေပါက္မ်ားမွတစ္ဆင့္ လည္းေကာင္း၊ တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုဝင္ ေရာက္လာသည့္ ေဆးလိပ္မ်ားအမ်ား အျပား ေရာေႏွာေရာင္းခ်လ်က္ရိွသည္ကုိ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေတြ႕ေနရပါသည္။ သံုးစြဲသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း လြယ္ လြယ္ ကူကူ ဝယ္ယူရရွိေနပါသည္။

 

ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ပစၥည္း ေသာက္သံုးမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ် ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈကို တားဆီးရန္ အလြန္အေရး ႀကီးေၾကာင္း ေဆး ပညာရွင္မ်ားက သံုး သပ္ေျပာၾကားသည္။ ”တရားမဝင္ ကုန္ သြယ္မႈေတြကို တားျမစ္မယ္ဆိုရင္ ေသာက္ ႏႈန္းေလ်ာ့သြားမယ္၊ တရားမဝင္သြင္းလာ ရင္ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္း တယ္။ ျပည္သူေတြက ပိုေသာက္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ တားျမစ္ မယ္ဆိုရင္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္လာမယ္။ သံုးစြဲမႈ နည္းသြားမယ္” ဟုလည္း ျပည္သူ႕က်န္း မာေရး တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေနစိုးေမာင္ က၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အခမ္းအနား တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ လက္ရွိတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း ေသာက္ သံုးေ နေ သာ ေဆးလိပ္ ဆယ္လိပ္တြင္ တစ္လိပ္သည္ တရားမဝင္ ေရာင္းခ်မႈျဖစ္ ေနၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားမဝင္ေဆးလိပ္ ၅ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ခန္႔ရိွႏို င္ေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္း မာေရးအဖြဲ႔ႀကီး၏ စိစစ္ခ်က္အရ သိရသည္။ ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုကူး သန္းေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္းေ ၾကာင့္ ကမၻာအႏွံ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ အခြန္မ်ားအေပၚ ႏွစ္စဥ္ အေမရိကန္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၄ဝ မွ ၅ဝ ၾကား ဆံုး႐ႈံးလ်က္ရွိေနပါသည္။

 

ေဆးလိပ္ႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီးထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား တရားမဝင္ ေမွာင္ခိုေရာင္း ဝယ္ျခင္း၏ ထိခိုက္မႈသည္ အျခားရာ ဇဝတ္မႈမ်ားကဲ့သို႕ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း တိုက္႐ုိက္ မသိ ရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားကား အမွန္တကယ္ပင္ ရွိေနပါသည္။ ေနာက္ကြယ္မွ ႀကိဳးကုိင္ လႈပ္ရွားၿပီးရာဇဝတ္မႈ မကင္းေသာလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားသာမက  ႏိုင္ငံတကာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအထိ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရိွေသာ ေဆးလိပ္တရားမဝင္ ထုတ္လုပ္ ၿပီး ႏိုင္ငံျဖတ္ေက်ာ္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ သယ္ေဆာင္ျဖန္႕ျဖဴးမႈမ်ားကုိ တရားမဝင္ သယ္ယူ ပို႔ ေဆာင္ေရး အထူး ကြၽမ္းက်င္သူ  မ်ားႏွင့္အတူ ေငြေၾကးအင္အား ေတာင့္တင္း၍ အႏၲရာယ္ႀကီးမားၿပီး အလံုးစံု ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ စြမ္းရိွသည့္ ေမွာင္ခိုလုပ္ငန္း ႐ွင္ႀကီးမ်ားက အထူးကြၽမ္းက်င္ ပိုင္ႏိုင္စြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွၾကပါသည္။ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း တရားမဝင္ ေမွာင္ခို နည္းလမ္းမ်ားျဖ င့္ ေစ်းကြက္အတြင္းသို႕ အခြန္မေဆာင္ဘဲ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ေဆးလိပ္ေဆးရြက္ ႀကီးထြက္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္  ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသည္ ရသင့္ သည့္ အခြန္ အရပ္ရပ္ မ်ားစြာ ဆံုး႐ံႈးလ်က္ရွိပါသည္။ ေဆးလိပ္ ေစ်းကြက္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အဆိုအရ ေမွာင္ခိုစီးကရက္ေစ်းကြက္မွ အခြန္ဆံုး႐ံႈးရမႈသည္ က်ပ္ ၆ ဘီလ်ံအထက္ ရွိႏိုင္ ေၾကာင္းမွတ္ သား ရပါ သည္။

တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ က်န္းမာေရး သတိေပးခ်က္ စာသားမ်ား၊ ၁၈ ႏွစ္ ေအာက္ ေဆးလိပ္မေရာင္းရ စာတန္း မ်ားကို စီးကရက္ဘူးတိုင္းတြင္ အဂၤလိပ္ ဘာသာ၊ ျမန္မာ ဘာ သာမ်ားျဖင့္ ထင္ ထင္ ရွားရွားေဖာ္ျပထားရမည္ျဖစ္သည္။ ေမွာင္ခိုတင္သြင္းလာေသာ စီးကရက္ဘူး မ်ားတြင္ သတိေပးစာ သားမ်ား အား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိ ေပ။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အထူးကုန္ စည္ခြန္မ်ားအေပၚ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖစ္ ေသာ အခြန္တံဆိပ္ေခါင္းမ်ားအားလည္း ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ကပ္ႏွိပ္ျခင္းမ်ား လည္းမရွိ တတ္သည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ ယခု လက္လီ လက္ကား အေရာင္း ဆိုင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ဝယ္ယူရရွိ ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းလာ သည့္ ေဆးလိပ္ဘူးမ်ား သ ည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ ျမန္မာဘာသာ စကားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ က်န္းမာေရး သတိေပးခ်က္လည္း မ႐ွိ၊ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ ေသးသူမ်ားကို မေရာင္းရ စာ တန္းလည္း မပါ၊ အခြန္ေဆာင္ ထားသည့္ တံဆိပ္ေခါင္း လည္း ကပ္မထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တရား မဝင္ ေမွာင္ခိုပစၥည္းျဖစ္ေၾကာင္း ခြဲျခား သတ္မွတ္ရန္ အလြန္ ပင္လြယ္ ကူလွပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေစ်းကြက္ထဲ တြင္ တရားမဝင္ေမွာင္ခိုကူးသန္းေရာင္း ဝယ္ေနသည့္ ေဆးလိပ္မ်ားစြာရွိေနၿပီး စစ္တမ္း မ်ားကလည္း ေဖာ္ျပထား ပါသည္။

ျပည္သူလူထု အတြင္းတြင္ ဤသို႕ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကို သတိျပဳမိေစ ရန္ ပညာေပးလႈံ႔ေဆာ္မႈမ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ သတိေပးေၾကညာထား သည့္အတိုင္း တရားမဝင္ကုန္စည္မ်ား အား ေရာင္းခ်မႈႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းရာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္မွသည္ လက္ လီလက္ကားဆိုင္မ်ားအထိ သက္ဆုိင္ရာ အာ ဏာပုိင္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ပူးေပါင္း ပါဝင္လ်က္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္မွသည္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာမ်ားအထိ အဖြဲ႕အစည္း အဆင့္ဆင့္ ဝိုင္းဝန္းတိုက္ဖ်က္ၾကမွသာ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား လည္း ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီး ႏိုင္ငံ ဘ႑ာဝင္ေငြ ထိခိုက္မႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ သည့္ အထူးကုန္စည္မ်ားအား ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားမႈႀကီး က်ဆံုး ပေပ်ာက္သြား မည္ျဖ စ္ ပါသျဖင့္ ”ေဆး လိပ္ေသာက္ႏႈန္းထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ ေမွာင္ခို ေဆးလိပ္မ်ားအားတိုက္ဖ်က္ၾကပါစို႔” ဟု တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*