မီးခီုးတိတ္ အထပ္ၿမင့္တိုက္ပြဲ ဘယ္သူဗိုလ္စြဲသလဲ

မီးခီုးတိတ္ အထပ္ၿမင့္တိုက္ပြဲ ဘယ္သူဗိုလ္စြဲသလဲ
August 24, 2016 Asian Fame

2:34 pm
မီးခီုးတိတ္ အထပ္ၿမင့္တိုက္ပြဲ ဘယ္သူဗိုလ္စြဲသလဲ

Popular Choice  ဆိုသည္က ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ ေရြးခ်ယ္မႈဟူသည္ထက္ တစ္ပတ္အတြင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ ထူးျခားမႈမ်ားအနက္  အမ်ားျပည္သူ စာဖတ္သူ တို႔အတြက္ အေရးပါေ သာ၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚ အသက္ေရာက္ဆံုး ျဖစ္ေစေသာ အေကာင္းအဆိုး တစ္စံုတစ္ရာကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေစ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ၊ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ သို႔မဟုတ္ လူသံုးကုန္ပစၥည္း တစ္ခုခုကိုျဖစ္ေစ ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုးဟု ယူဆသည့္ အေၾကာင္းကို  ေရြးခ်ယ္တင္ ဆက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္ ။ တစ္ပတ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ သည္တို႔မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ဆက္ျခင္းျဖစ္ရာ စာဖတ္သူတို႔၏ အႀကိဳက္ႏွင့္ ကြဲလြဲေကာင္း ကြဲလြဲႏုိင္ေသာ္လည္း ထိုကြဲလြဲမႈသည္ပင္  မတူညီေသာ အျမင္ မ်ားကို သံုးသပ္ႏိုင္ သည္ျဖစ္ ၍ အသိညဏ္ႏွင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ားသံုးသပ္ႏိုင္မႈ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာေစရန္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။  အထူးသျဖင့္မူ ေပၚျပဴလာနယူးစ္၏ စာဖတ္ပရိသတ္ တို႔ အတြက္ ရင္းႏွီး ရ ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြေၾကးအက်ိဳးမဲ့ မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ပတ္အတြင္း ထူးျခားမႈတို႔ကို သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းျပဳႏိုင္ရန္ ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ၁၂ လံုးကို ျပန္လည္ ေျဖေလွ်ာ့ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ ျပဳလုိက္ၿပီးေနာက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အင္တာနက္သည္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ကို ေဝဖ န္မႈ၊ ေထာက္ခံမႈ၊သ ေရာ္ေရးသားမႈတို႔ျဖင့္ လႈပ္ခတ္သြား ေတာ့သည္။ အေျပာင္းအလဲ ျမန္သူဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ ဘာမွမသိဘဲ ေလွ်ာက္လုပ္ေနတယ္ ဟူ၍ တစ္ဖံု ၊ ေျပာသာေျ ပာၿပီးေတာ့လည္း ဘာ မွ မဟုတ္ဆိုၾကသည္က တစ္နည္း ဘက္ေပါင္းစံုမွ ေဝဖန္မႈတို႔ျဖင့္ လႈပ္ခတ္သြားခဲ့သည္။ အကယ္စင္စစ္ဆိုရပါလွ်င္ ရန္ကုန္၌ ထို အထပ္ျမင့္ အေ ဆာက္ အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ ယခင္ကာလတစ္ေလ်ာက္ အက်ိဳးအေၾကာင္းတို႔ကို ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈ မရွိခဲ့သည္က အမွန္။ မည္သို႔ခြင့္ျပဳသည္၊ မည္သို ႔ေဆာက္ လုပ္ခြင့္တင္သည္၊ မည္သို႔စစ္ေဆး သည္ဆိုသည္တို႔က အမ်ားျပည္သူ ႏွင့္အလွမ္းေဝးပါသည္။ ထို႔အတြက္ ေၾကာင့္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အထပ္ျမင့္  အေဆာက္ အ အံုမ်ား၊ ကန္ထ႐ိုက္တိုက္မ်ားစြာတို႔က ၿမိဳ႕ နယ္ေနရာအႏွံ႕ အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚထြက္လာခဲ့သည္။

Popular Choice (1)

ၿမိဳ႕ျပ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အတိုင္းအတာ အရ လိုအပ္ခ်က္ဟု ဆိုသည့္တိုင္ မ်ားစြာေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား ၏ႀကံ့ခိုင္မႈ၊ ေျမေနရာ၊ အေရးေပၚ ေလွကား မပါဝင္သည့္ စည္းကမ္း  ႏွင့္ မညီေသာ အေနအထားမ်ား၊ စနစ္က်မႈ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ပတ္ ဝန္းက်င္အေျခအေနတို႔ကို ထည့္ သြင္းတြက္ခ်က္မႈမရွိဘဲ အလြယ္တည္ေဆာက္ ေနမႈတို႔ကို ၾကည့္မည္ ဆိုပါက ခ်ိဳ႕ယြင္းလစ္ဟာခ်က္မ်ား စြာ ရွိခဲ့သည္ဆိုသည္ကို ျမင္သာပါ သည္။ အထူးသျဖင့္မူ ပို၍ ျမင့္မား လာသည့္ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ တိုက္ခန္း ငွားရမ္းခမ်ားသည္ အဆိုပါ ေစ်း ကြက္အတြင္း အမည္မ ေဖာ္ျပႏိုင္ေသာ ေငြေၾကးမ်ားစြာ ကစားရာ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံရာအသြင္ ျဖစ္ေနၿပီး တုိင္းျပည္၏ ဘ႑ာယို ေပါက္ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ ေနထိုင္ မႈလိုအပ္ ခ်က္ႏွင့္ ပိုမို ေဝးကြာ လက္လွမ္းမမီရာ ျဖစ္ေနခဲ့သည္က လည္း အမွန္တရားျဖစ္ပါ၏။

ထိုသို႔ျဖင့္ယခုႏွစ္ ေမလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ခြင့္ျပဳၿပီးႏွင့္ ခြင့္ျပဳရန္စစ္ေဆး ဆဲအထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံု ေပါင္း ၄ဝဝနီးပါးကို တည္ေဆာက္ ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ေခတၱဆိုင္းငံ့ထား ရန္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳး မင္းသိန္း၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မွတစ္ ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္က ထုတ္ျပန္ ကန္႔သတ္လိုက္သည္။ထို အရင္းခံ က အ ထက္ပါမူမမွန္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အဂတိတရား မ်ား စီးဆင္းရာအရပ္တို႔ကို စိစစ္ လိုျခင္း ေစတနာျဖစ္သည့္တိုင္ ရန္ ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ၏အလ်င္စလို သို႔မဟုတ္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ထားမႈမရွိဘဲ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ ျခင္းကေတာ့ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ပါ သည္။ ထို႔အတြက္လည္း လုပ္ငန္းရွင္အမ်ား အျပား အထိနာခဲ့ရ သည္ ။ ေဆာက္ လက္စလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းထားရသျဖင့္ ေအာက္ေျခ အလုပ္သမားမ်ား အထိပါ သက္ ေရာက္ေစခဲ့ေသာ အေျပာင္းအလဲ လည္း ျဖစ္ပါ၏။ ဤကာလအတြင္း ကန္ ႔ကြက္ေဝဖန္ မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ရာ  NLD ေရြးေကာက္ခံ ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚသက္သက္ခိုင္၏ ေဝဖန္မႈကေတာ့ အထင္ရွားဆံုးျဖစ္ သည္။

Popular Choice (2)

”အာဃာတတရား ကင္းစင္ ေရးဆိုတာကို ကြၽန္မအခုအခ်ိန္ ပို နားလည္တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ဘာေၾကာင့္ သူအာဃာတ တရားကင္းစင္ေရး သြားမယ္ဆိုတာ ကို အခုအခ်ိန္မွ ပိုနားလည္တယ္။ လူေတြက Emotion ျဖစ္ ၿပီးေတာ့ မႀကိဳက္တာကို ျပင္မယ္ဆိုတဲ့ဟာ ဆိုလိုတာက ျပင္ဖို႔ရွိပါတယ္။ ကိုယ့္ အလုပ္အတြက္လည္း ျပည္သူက ကြၽန္မ တို႔ကို မဲေပးၿပီးေတာ့ ေရြး ခ်ယ္ခဲ့တယ္။ ဆိုလို႔ရွိရင္ ျပင္ဖို႔ပံုစံ နည္းလမ္းမွန္ဖို႔လိုတယ္”ဟု ေဝဖန္ ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ”အစိုးရဆိုတာ ကိုယ့္တုိင္းသူျပည္သားေတြ စီးပြား ရွာေနတာကို သူက ၾကည္ၾကည္ ျဖဴျဖဴနဲ႔ ၾကည့္ၿပီးေတာ့မွ တိုင္းသူ ျပည္သားေတြ စီးပြားရွာႏိုင္ေလ ေလ ငါတို႔ အခြန္ရေလေလဆိုတာ ကိုသေဘာထားရမယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မို႔ လို႔ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ တုိင္းျပည္ ေတြရဲ႕အစိုးရသေဘာထားက ဘာ လဲဆိုေတာ့ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္ေတြသည္ ကိုယ့္ရဲ႕အရင္း အႏွီးနဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ရတယ္။ ႐ႈံး သြား လို႔ရွိရင္ သူ႔အိတ္ထဲကပိုက္ဆံ နဲ႔သူအ႐ႈံးခံ၊ ျမတ္လို႔ရွိရင္ အစိုးရ က အခြန္ရတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အစိုးရသည္ကိုယ့္ တုိင္းျပည္အတြင္းမွာရွိတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြအ ကုန္လံုးမွာ Investment ပါ သလိုပဲ ကိုယ့္ရဲ႕စီးပြားေရးလို႔ သ ေဘာထားၿပီး ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပး ရမယ္” ဟု ေဝဖန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ေဝဖန္ခ်က္ေၾကာင့္လည္း  ေဒၚသက္သက္ခိုင္အား တစ္ျပန္ေဝဖန္ ေထာက္ျပခဲ့မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အထပ္ၿမင့္မ်ား ၿပန္ လည္ ေျဖေလွ်ာ့က္ ေဆာက္လုပ္ခြင့္ျ  ပဳျခင္း အတြက္ ေဒၚသက္ သက္ခိုင္ႏိုင္သည္ဟု ေရးသားမႈမ်ား လည္း ျဖစ္လာခဲ့ျပန္သည္။သို႔ေသာ္ အက်ိဳးရလဒ္အရမူ ရန္ကုန္တုိင္းေဒ သႀကီး  အစိုး ရအဖြဲ ႕အေနႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ႕ေတာ္ အဂၤါ ရပ္ႏွင့္အညီ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈ စိစစ္ေရး ေကာ္မ တီကိုဖြဲ႕စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ထိုေကာ္ မတီျဖင့္ပင္ ပါမစ္ က်ၿပီး အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ ပါမစ္မက်ေ သးသည့္ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုမ်ားစု ေပါင္း၍ ၁၁၉ လံုးကိုစစ္ေဆးခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ လက္ရွိခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ အေဆာက္အအံု ၁၂လံုးမွာ ယခင္အစိုးရ လက္ ထက္ ေဆာက္ ခြင့္ပါမစ္ႀကီး က်ၿပီးေသာ အေဆာက္အအံု ၆၄ လံုးတြင္ ပါ ဝင္ၿပီး က်န္ ၅၂ လံုးကို ခြင့္ျပဳခဲ့ ၿပီးျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ဆက္ လက္၍လည္း က်န္ အေဆာက္အ အံု မ်ား ကို စစ္ေဆးကာ သတ္မွတ္ ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပါက ျပန္လည္ခြင့္ ျပဳေပးမည္ဟုလည္းသိရၿပီး ေဆာက္ လုပ္ရန္ အတြက္ ေျမျပင္လုပ္ငန္းမ်ား ပင္မစတင္ ရေသးဘဲ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ ထားသည့္ အေဆာက္အအံု ၁၃ဝ ကိုလည္း ဆက္လက္စစ္ေဆးကာ ကိုက္ညီပါက ခြင့္ျပဳေပးမည္ ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွ သိရ သည္။

အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ ၃ လ ေက်ာ္ ရပ္နားထားခဲ့ရ၍ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ားပါ ဆံုး႐ႈံးနစ္နာမႈမ်ား ၿဖစ္ခဲ့သည္က လည္း အမွန္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ႀကီးမားေသာေ ငြေၾကး စီးဆင္းရာ တစ္ခုကို ဤသို႔ေရွာင္တခင္ ကန္႔ သတ္စိစစ္ျခင္းတြင္ စနစ္မက်ဘဲ အေလာတႀကီးႏိုင္သည္ဟု ေဝဖန္ သည့္တုိင္ အေျဖတစ္စံုတစ္ရာကို လည္း သိခဲ့၊ ရခဲ့ပါ လိမ့္မည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္ ။ အထူးသျဖင့္ ဤကာလအ တြင္း ေငြေၾကး စီးဆင္းမႈထစ္အသြား ခဲ့ကာ အျခားစီးပြားေရးက႑မ်ား ပါ ဆက္စပ္တုန္ခါ သြားျခင္းကလည္း ျပည္ တြင္း ရွိေငြေၾကးမ်ား မည္သို႔ လည္ပတ္ေနသည္ဆိုျခင္း၏ အေျဖ တစ္စံုတစ္ရာကို အကဲခတ္လႈပ္ခါ ေစႏိုင္ခဲ့သည္ဟုလည္း ယူေသာ္ရ မည္ ထင္ပါ၏။

သတိျပဳရမည့္ အခ်က္ကေတာ့ ေနာင္တြင္ဤကဲ့သို႔ အလားတူ အ က်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ကိုင္တြယ္ စိစစ္လိုသည့္အခါ သက္ဆိုင္ ရာ ပညာ ရွိမ်ား ပါဝင္ေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႕အစည္းမ်ားျဖင့္ စနစ္တက် ေလ့လာ သံုးသပ္ၿပီးမွ သာလုပ္ကိုင္သင့္ျခင္းပင္ ။ မၿပီးခင္ ဗမာမျမင္ေစႏွင့္ဟူေသာ ေရွး႐ိုး စကားလည္း ရွိ သည္ျဖစ္၍ ေသြးဆူ လြယ္ေသာေဝဖန္မႈႏွင့္ အျပစ္ရွာ အမနာပေျပာတတ္သည့္ သေဘာ တို႔ ေရွ႕ေဆာင္တတ္ေသာေခတ္ အေျခအေနကိုသတိမူရန္ လိုအပ္သည္ဟု ရန္ကုန္ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အဦးအစထား၍ တိုင္း ျပည္အက်ိဳး ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ေန သူမ်ားကို အေလးအနက္ အႀကံေပး လို ပါသည္။

လက္ရွိတြင္ ၃လၾကာ ပိတ္ပင္ထားေသာ အေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္စိစစ္ ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ ထိခိုက္နစ္နာသူ မ်ားအတြက္ အပူသက္သာရာ ၿဖစ္၍ ႀကိဳဆိုရမည္ ၿဖစ္ၿပီး ဤသို႔ေသာ ေဆာင္ရြက္မႈမွ အားနည္းခ်က္ ကို အခ်ိန္မီျပင္ဆင္ကာစနစ္ က်နေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ အေလအလြင့္မ်ား ၊ ျပည္သူဘ႑ာ ၿပဳန္းတီး မႈမ်ား၊ အဂတိတရား စီးဆင္းမႈတို႔၏ အေျဖတို႔ကို ရွာ ေဖြေတြ႔ရွိပါေစ ဟုလည္း ဆႏၵျပဳပါ သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ ျပည္သူကေရြးေသာ အစိုးရျဖစ္ ၍ ျပည္သူ ထိခိုက္နစ္ နာမည့္ အေရးတုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္မည္ မဟုတ္ဟု ယံုၾကည္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အရ အေမြဆိုးမ်ားစြာ က်န္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးခရီးသည္ ထင္သေလာက္ လြယ္ ကူ မည္မဟုတ္ သည္ကို ႀကိဳတင္ သိျမင္ႏိုင္ၾက၍ ျဖစ္ပါ၏။

 

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*