အတည္ျပဳလိုက္သည့္ထိုင္းအေျခခံ ဥပေဒသစ္

အတည္ျပဳလိုက္သည့္ထိုင္းအေျခခံ ဥပေဒသစ္
August 18, 2016 Asian Fame

12:14 pm
အတည္ျပဳလိုက္သည့္ထိုင္းအေျခခံ ဥပေဒသစ္

Ko Ko Hlaing Article2 copy

၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ဘက္မွ အာဏာ သိမ္းခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးပမ္း ေရးသားျပဳစု ခဲ့ရၿပီးေနာက္ လြန္ခဲ့သည့္မတ္ လက အၿပီးသတ္ခဲ့သည့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အႀကိမ္(၂ဝ) ေျမာက္ အေျခခံဥပေဒသစ္ကို ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္ေန႔က ျပည္သူ႕ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပၿပီး ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ အမ်ားစု ေထာက္ခံမဲျဖင့္ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။အေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ လက္ရွိႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားအျပားက ဒီမိုကေရစီမူမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီဟုဆိုကာ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေရး အဖြဲ႕မ်ားကလည္း ဆႏၵ ခံယူပြဲႏွင့္ ပတ္သက္၍ လူသိရွင္ၾကား ေဝဖန္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္တားဆီးထားမႈ ၊ လြတ္လပ္စြာ မဲဆြယ္ေဟာေျပာစည္း႐ံုးခြင့္ မရခဲ့မႈမ်ားအေပၚ ေထာက္ျပေဝဖန္ခဲ့ၾက သည္ ။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဆႏၵခံယူပြဲေန႔တြင္ ထူးထူးျခားျခား ျဖစ္ရပ္တစ္စံုတစ္ရာ မေတြ႕ရဘဲ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းပင္ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ လြတ္လပ္ မႈရွိခဲ့ သည္ဟု ဆိုသည္။

အေျခခံဥပေဒသစ္၏ ထူးျခားခ်က္မ်ား

ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ လူေျပာအမ်ား ဆံုးအခ်က္မွာ ဆီးနတ္(ေခၚ) အထက္ လႊတ္ေတာ္ကို ေရြးေကာက္ခံမဟုတ္ဘဲ ေရြးခ်ယ္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း ထားၿပီး ယင္းလႊတ္ေတာ္ကိုလည္း အေရး ပါသည့္ အခြင့္အာဏာမ်ား ေပးထားျခင္း ျဖစ္သည္။အေျခခံဥပေဒသစ္အရ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္တြင္ အမတ္ ၅ဝဝ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး ယင္းတို႔ အနက္မွ ၃၂ဝ မွာ မဲဆႏၵနယ္အ လိုက္ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ ထားျခင္း ျဖစ္ကာ ၁၅ဝ မွာ အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ အရပါတီအလိုက္ ဦးစားေပး နာမည္စာ ရင္းမ်ားမွ ထုတ္ယူခန္႔အပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆီးနိတ္အထက္လႊတ္ေတာ္မွာမူ အင္ အား ၂၅ဝ ရွိၿပီး ယင္းတို႔ကို စစ္ေကာင္စီက ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ ဆီးနိတ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီက ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၅ဝ အနက္မွ ၆ ဦးမွာ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္ဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ား ျဖစ္ၾက သည္။ က်န္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားမွ ပါတီဝင္မဟုတ္သူ၊ အစိုးရ ဝန္ထမ္းမဟုတ္သူ၊ အလႊာအသီးသီးမွကြၽမ္း က်င္သူ မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လႊတ္ ေတာ္ႏွစ္ရပ္ေပါင္း၏ ထက္ဝက္ေက်ာ္ဆႏၵ မဲျဖင့္ ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေရြးေကာက္ခံ အမတ္မဟုတ္သူ ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္သူ မ်ားပင္ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခံခြင့္ရွိသည္။

ဤအခ်က္ေၾကာင့္ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး ပါတီျဖစ္ေစ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ ေတာင္ၿပိဳ၊ ကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရေစကာမူ ေအာက္လႊတ္ ေတာ္၌ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း (၃၇၅ မဲ)ထက္ ေက်ာ္ေအာင္ မဲမရပါက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခန္႔အပ္ ခြင့္အစိုးရဖြဲ႕ခြင့္ရရန္မ်ားစြာ ခဲယဥ္းေပလိမ့္ မည္။ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ ၃ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို အခ်ိဳးက်ကိုယ္စားျပဳစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ေသာေၾကာင့္ ပါတီငယ္မ်ားလည္း လႊတ္ ေတာ္တြင္းသို႔ ေရာက္လာႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ ပါတီႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ပါတီငယ္မ်ားကို သူ႕ထက္ငါ ဆြဲေဆာင္စည္း႐ံုးၿပီး ၫြန္႔ေပါင္း အစိုးရဖြဲ႕ရန္ ႀကိဳးစားၾကရမည့္ အေျခအ ေနရွိသည္။ ၫြန္႔ေပါင္းတို႔ မည္သည္မွာ စည္းလံုးညီၫြတ္မႈ အားနည္းေလ့ရွိရာ ဆီး နိတ္လႊတ္ေတာ္မွ ထုႏွင့္ထည္ႏွင့္ရွိေသာ အမတ္ ၂၅ဝ က ႀကီးစိုးလႊမ္းမိုးထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ေရြးေကာက္ ခံမ်ားကို ေရြးေကာက္ခံရသူ မဟုတ္သည့္ ခန္႔အပ္ခံမ်ားက ထိန္းခ်ဳပ္မည့္ ဥပေဒျဖစ္ သည္ဟု ေဝဖန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအႀကိဳက္ အခြင့္အ ေရးမ်ား (ဥပမာ ဆင္းရဲသားမ်ား အခမဲ့ ေဆးကုသခြင့္၊ အသက္ ၆ဝ ေက်ာ္ၿပီးဝင္ ေငြရလမ္းမရွိသူမ်ားအား အစိုးရကေထာက္ ခံမႈ၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့မႈ ႏွင့္ အခမဲ့ပညာေရး) စသည္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းထားၿပီး အမ်ားႀကိဳက္ျဖစ္ေသာ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးႏွင့္လြတ္ လပ္စြာသတင္းေရးသားခြင့္၊ သတင္းရယူ ခြင့္၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ စသည္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အမ်ားက သတိထားေျပာဆိုမႈ မရွိ ေသာ္လည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည့္ အခ်က္မွာ ထီးနန္း ဆက္ခံခြင့္ကိစၥျဖစ္၏။ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဘုရင္ႀကီးက ဆက္ခံ မည့္သူကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ေရြးခ်ယ္လ်ာ ထားႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိပါက ဘုရင့္အတိုင္ပင္ခံ ေကာင္စီက ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွတစ္ဆင့္ထီးနန္း ဆက္ခံရန္ သင့္ေတာ္သူကို အမည္စာရင္း တင္သြင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္ကအတည္ျပဳရန္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ နန္းလ်ာအမည္တင္သြင္း ရာတြင္ ”မင္းသမီး”ကို လည္းတင္သြင္းႏိုင္ သည္ဟု ထည့္သြင္းထားသည္မွာ စိတ္ဝင္ စားဖြယ္ေကာင္းသည္။

သံုးသပ္ခ်က္

ယခု အေျခခံဥပေဒသစ္တြင္ ဒီမိုက ေရစီအသြင္ ကူးေျပာင္းေရး ကာလကို ငါး ႏွစ္သတ္မွတ္ထားသည္။ ထိုငါးႏွစ္အတြင္း ယခု အေျခခံဥပေဒသစ္ျဖင့္ တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ထိန္းသိမ္းကာ တည္ၿငိမ္မႈကိုရယူ ထားၿပီး ထိုင္းႏိုင္ငံေရးတြင္ နာမည္ပ်က္လွ ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား တို႔၏ အက်င့္ဆိုးမ်ား ကို ျပဳျပင္ပယ္ရွားကာ ႏိုင္ငံသစ္ထူေထာင္ ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္ ။ အထင္ကရ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္း မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီတို႔က မူ ဤသို႔ ငါးႏွစ္ခန္ ႔ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေအာင္ ထိန္းထား ႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း အေျခခံႏိုင္ငံေရး ၿပႆနာ မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု ဆိုၾကသည္။မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ဆယ္စုႏွစ္ႏွင့္ခ်ီ၍ ႏိုင္ငံေရး ပဋိပကၡႏွင့္မတည္ၿငိမ္မႈကို ခံစား ခဲ့ၾကရေသာ သာမန္ျပည္သူမ်ားအဖို႔မူ တစ္စံုတစ္ရာအတိုင္အတာအထိ တည္ တည္ၿငိမ္ၿငိမ္ျဖင့္ ပံုမွန္အေနအထားသို ႔ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ ဆိုပါက လက္သင့္ ခံႏိုင္ဖြယ္ျဖစ္သည္ ။ အကယ္၍ ဤအေျခခံဥပေဒကိုလက္မခံဟု ဆိုပါလွ်င္ လည္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္လက္တည္ရွိ ေနမည္သာျဖစ္၍ ရလဒ္က ထူးျခားလိမ့္ မည္မဟုတ္ ။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဘာမွ် မရွိ ျခင္းထက္စာလွ်င္ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိျခင္းက ပိုေကာင္းသည္ ဆိုေသာ သေဘာျဖင့္ ဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ေထာက္ခံ မဲေပးခဲ့ၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ အစဥ္အလာ ေရေပၚဆီႏိုင္ငံေရးသမား မ်ားကို ဆန္႔က်င္လာခဲ့ၾကသည့္ ယေန႔အခ်ိန္အခါ ၌ ယင္းသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား ၏ အၿမတ္ထုတ္ အသံုးခ်မႈမ်ားကို ကာလၾကာ ရွည္ခံစား ခဲ့ၾကရသည့္ ထုိင္းလူထုအေနျဖင့္ ယင္းႏိုင္ငံေရးသမား တို႔၏ သေဘာထားႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍ မဲထည့္ခဲ့ၾကျခင္း လည္း ျဖစ္ႏိုင္ သည္ ။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ေတြ႕၌  ဤအေျခခံဥပေဒသစ္ အရ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္တြင္ လက္ရွိ အစိုးရ၏ ကတိအတိုင္း ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပကာ အစိုးရသစ္ ထြက္ေပၚလာသည့္ တိုင္ေအာင္ အေျခအေနကို ယာယီထိန္းထား ႏိုင္႐ံုမွ်သာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေပးလိုက္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ေအာင့္အည္းထားသမွ် ျပန္လည္ေပၚထြက္လာကာ မတည္ၿငိမ္မႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ ။ သို႔ျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတည္ၿငိမ္မႈ ၊ စစ္ဘက္အာဏာသိမ္းမႈ ၊ အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ မတည္ ၿငိမ္မႈ စသည္ျဖင့္ အဆိုး သံသရာျပန္ဆိုက္ သြားႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိ ေနသည္ ။ ထို႔အ ျပင္ ငါးႏွစ္ကာလ အတြင္း နာတာရွည္ မမာမက်န္း ၿဖစ္ေနသည့္ ဘုရင္ႀကီး နတ္ ရြာစံသြားပါက နန္းလ်ာ ဆက္ခံေရး ၿပႆ နာမ်ားလည္း ႐ႈပ္ေထြး လာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ရပါသတည္း။

ကိုကိုလိႈင္

Comments (0)

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*